ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

B01

Антитромботични средства

B02

Антихеморагични средства

B03

Антианемични препарати

B05

Кръвни заместители и разтвори за перфузия

B06

Други хематологични средства

C

Сърдечно-съдова система

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (B)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)