Budelin® Novolizer® 200mcg/doza prašak za inhalaciju

Osnovne informacije

Nema podataka.
Р -
Nema podataka.
prašak za inhalaciju
MCDERMOTT LABORATORIES T/A MYLAN DUBLIN RESPIRATORY
PREDSTAVNIŠTVO BGP PRODUCTS SWITZERLAND GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Pakovanja

prašak za inhalaciju; 200mcg/doza; inhalator i uložak, 1x200doza
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
7114721
DDD
JKL
prašak za inhalaciju; 200mcg/doza; uložak, 1x200doza
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
7114722
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Lečenje bronhijalne astme.

Lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća.

Napomena: budesonid nije namenjen za lečenje akutnih napada astme.

Doziranje i način primene

Inhalaciona upotreba.

U slučaju da pacijent prelazi sa alternativnog uređaja za inhalaciju na Budelin Novolizer, potrebno je da se doza prilagodi na individualnom nivou. Potrebno je uzeti u obzir aktivnu supstancu, doziranje i način upotrebe.

Doziranje

Pacijenti koji nisu lečeni steroidima i oni čije je stanje prethodno kontrolisano inhalacijom steroida: Odrasli (uključujući starije osobe) i deca/adolescenti stariji od 12 godina:

Početna preporučena doza: 200-400 mikrograma jednom ili dva puta dnevno. Maksimalna preporučena doza: 800 mikrograma dva puta dnevno.

Deca od 6 - 12 godina:

Početna preporučena doza: 200 mikrograma dva puta dnevno ili 200 – 400 mikrograma jednom dnevno. Maksimalna preporučena doza: 400 mikrograma dva puta dnevno.

Deca mlađa od 6 godina:

Lek Budelin Novolizer nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 6 godina, zbog nedostatka podataka o njegovoj efikasnosti i bezbednosti u navedenoj populaciji.

Doziranje je individualno i zavisi od težine bolesti i reakcije pacijenta na lečenje. Dozu treba prilagoditi do postizanja kontrole bolesti, a zatim dozu treba titrirati do najniže doze, koja je efikasna u održavanju dugotrajne kontrole simptoma astme.

Ograničenja u doziranju:

Odrasli (uključujući starije osobe) i deca/adolescenti stariji od 12 godina: 200-1600 mikrograma dnevno. Deca uzrasta od 6 do 12 godina: 200 - 800 mikrograma dnevno.

Doziranje dva puta dnevno kod dece i odraslih, uključujući starije osobe, treba primenjivati na početku lečenja, tokom perioda teškog oblika astme i prilikom smanjenja ili prestanka lečenja oralnim glukokortikoidima.

Doziranje jednom dnevno do 800 mikrograma mogu koristiti odrasli (uključujući i starije osobe), kao i deca/adolescenti iznad 12 godina, sa blagim do umerenim oblikom astme, koja je kontrolisana primenom inhalacionih glukokortikoida (budesonida ili beklometazon dipropionata), primenjenim dva puta dnevno.

Doziranje jednom dnevno do 400 mikrograma može se koristiti kod dece uzrasta 6-12 godina sa blagim do umerenim oblikom astme, koja je kontrolisana primenom inhalacionih glukokortikoida (budesonida ili beklometazon dipropionata), primenjenim dva puta dnevno.

Ukoliko pacijenti prelaze sa doze dva puta dnevno na dozu jednom dnevno, potrebno je obratiti pažnju da ukupna dnevna doza ostane ista (imajući u vidu aktivnu supstancu i način primene), a zatim dozu treba smanjiti na najmanju dozu dovoljnu za održavanje efikasne kontrole simptoma astme. Režim jednom dnevno može se razmatrati samo kada su simptomi astme pod kontrolom.

U slučaju doziranja jednom dnevno, dozu treba uzeti u večernjim satima.

U slučaju pogoršanja simptoma astme (koji se prepoznaju kao npr. perzistentni respiratorni simptomi , češća upotreba inhalacionih bronhodilatatora) doza inhalacionih steroida je potrebno povećati. Pacijentima, koji su na režimu doziranja jednom dnevno, savetuje se da dupliraju dozu inhalacionih kortikosteroida, tako da dozu, koju su uzimali jednom dnevno, primenjuje dva puta dnevno. U slučaju pogoršanja simptoma astme, pacijent treba da se što pre obrati svom lekaru.

Kratkodelujući inhalacioni beta-2 agonisti, treba sve vreme da budu dostupni pacijentu za ublažavanje akutnih simptoma astme.

Astma

Lek Budelin Novolizer 200 mikrograma može zameniti ili značajno smanjiti dozu oralnih glukokortikosteroida u održavanju kontrole simptoma astme. Kada je započet prelazak sa oralnih steroida na lek Budelin Novolizer 200 mikrograma, pacijent treba da bude u relativno stabilnoj fazi. Visoke doze leka Budelin Novolizer 200 mikrograma se zatim primenjuju u kombinaciji sa prethodno korišćenim dozama oralnih steroida tokom 10 dana.

Nakon toga, dozu oralnih steroida treba postepeno smanjivati (za npr. 2,5 miligrama prednizolona ili ekvivalenta, svakog meseca) na najniži mogući nivo. U velikom broju slučajeva, moguće je u potpunosti zameniti oralne steroide lekom Budelin Novolizer 200 mikrograma. Za više informacija o prekidu primene oralnih kortikosteroida videti odeljak 4.4.

Način i trajanje terapije

Lek Budelin Novolizer je namenjen za dugotrajno lečenje, pa ga treba primenjivati redovno u skladu sa propisanim režimom doziranja , čak i onda kada pacijent nema simptome bolesti.

Poboljšanje kontrole simptoma astme može nastupiti već nakon 24 sata, mada dodatni period od 1-2 nedelje može biti potreban da se dostigne maksimalni učinak.

Da bi se obezbedilo da aktivna supstanca u odgovarajućoj količini stigne do željenog mesta delovanja, neophodno je da pacijent udahne u kontinuitetu, snažnom i duboko (do maksimuma inhalacije). Inhalator Novolizer signalizira jasnim zvučnim klikom i promenom boje na kontrolnom prozorčiću iz crvene u zelenu da je inhalacija pravilno izvršena. Ukoliko inhalator Novolizer ne signalizira da je inhalacija pravilno izvršena, potrebno je ponoviti postupak. Inhalator će ostati blokiran i neće osloboditi dozu leka sve dok se inhalacija pravilno ne izvede.

Za smanjenje rizika od nastanka oralne kandidijaze i promuklosti, lek treba primeniti pre jela i nakon svake inhalacije isprati usta vodom ili oprati zube.

Način primene

uložak sa praškom

brojač doza

poklopac

dugme

poklopac nastavka za usta

plastična posuda

kontrolni prozorčić

Upotreba i rukovanje inhalatorom (Novolizer) Priprema za upotrebu
 1. Lagano stisnite hrapave površine sa obe strane poklopca i povucite napred i prema gore.

 2. Skinite zaštitnu aluminijumsku foliju sa plastične posude i izvadite uložak sa praškom.

 3. Uložak sa praškom stavite u inhalator, tako da brojač doza bude okrenut prema nastavku za usta.

 4. Poklopac inhalatora vratite na njegovo mesto, obrnutim redosledom od otvaranja (gurne se prema dole i prema crvenom dugmetu). Sada je inhalator spreman za upotrebu. Uložak sa praškom treba da ostane u inhalatoru najviše 6 meseci nakon stavljanja.

Napomena: Uložak sa praškom leka Budelin Novolizer može da se primenjuje samo sa Novolizer inhalatorom. Upotreba
 1. Inhalator Novolizer treba držati sve vreme u horizontalnom položaju. Prvo skinite poklopac nastavka za usta.

 2. Pritisnite crveno dugme do kraja. Zatim će se čuti glasan dvostruki klik. Crvenu boju u kontrolnom prozorčiću zameniće zelena, nakon čega se može pustiti crveno dugme. Zelena boja u kontrolnom prozorčiću znači da je inhalator Novolizer spreman za upotrebu.

 3. Pacijent treba da potpuno izdahne, ali nikada u inhalator.

 4. Nastavak za usta treba dobro obuhvatiti usnama, a zatim duboko udahnuti prašak. Ako je pacijent pravilno udahnuo, opet će se čuti glasan klik. Zadržati dah nekoliko sekundi, a zatim nastaviti normalno sa disanjem.

  Napomena: Ukoliko je pacijentu potrebno više od jedne doze odjednom, ponoviti korake od 2 do 4.
 5. Nastavak za usta zaštitite poklopcem ‒ postupak doziranja je sada završen.

 6. Brojač doza pokazuje broj preostalih doza.

Napomena: Crveno dugme treba pritisnuti samo neposredno pre inhalacije.

Zbog posebnog zaštitnog mehanizma inhalatora Novolizer, slučajna upotreba duple doze nije moguća. Klik i promena boje na kontrolnom prozorčiću potvrđuje da je inhalacija pravilno izvršena. Ukoliko se boja na kontrolnom prozorčiću ne promeni, to znači da je potrebno ponoviti postupak. Ukoliko inhalacija nije pravilno izvršena nakon nekoliko pokušaja, potrebno je da pacijent konsultuje lekara.

Čišćenje

Inhalator Novolizer treba redovno čistiti, barem pri svakoj zameni uloška sa praškom. Uputstvo kako se čisti inhalator Novolizer možete naći u priloženom Uputstvu za upotrebu.

Napomena: Pacijenti treba da dobiju detaljna uputstva o tome kako treba da koriste inhalator (= Novolizer), kako bi se osigurala pravilna upotreba. Deca smeju da koriste ovaj proizvod samo uz nadzor odraslih.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu budesonid ili na pomoćnu supstancu laktozu, monohidrat (koja sadrži malu količinu proteina mleka).

Posebna upozorenja

Lek Budelin Novolizer nije namenjen za lečenje akutne dispnee ili statusa astmatikusa. Za ovakva stanja se koristi uobičajeno lečenje.

U slučaju akutnog pogoršanja astme i simptoma astme, može biti potrebno povećati dozu budesonida. Pacijentima treba savetovati da koriste kratkodelujuće inhalacione bronhodilatatore za terapiju akutnih simptoma astme.

Posebna pažnja je potrebna kod pacijenata sa aktivnom ili neaktivnom tuberkulozom pluća. Kod aktivne tuberkuloze pluća, pacijent može da koristi budesonid samo u slučaju istovremene primene efektivnih tuberkulostatika. Na sličan način, kod gljivičnih, virusnih i drugih infekcija disajnih puteva, budesonid se može primenjivati samo ako se istovremeno primenjuje odgovarajuća terapija za lečenje tih infekcija.

Pacijenti koji iz više puta ne uspevaju da pravilno inhaliraju lek treba da se posavetuju sa svojim lekarom.

Kod pacijenta sa teškim oštećenjem funkcija jetre, izlučivanje budesonida može da bude usporeno i može doći do povećanja sistemske raspoloživosti leka, slično kao kod primene drugih glukokortikoida, zbog čega

treba voditi računa o mogućim sistemskim efektima leka. Stoga se preporučuje redovno praćenje funkcije hipotalamus-hipofiza-adrenokortikalne osovine.

Kod dugotrajnog lečenja visokim dozama inhalacionih kortikosteroida, posebno ako su doze veće od preporučenih, može se pojaviti klinički značajna adrenalna supresija. Ovi pacijenti mogu ispoljiti znake i simptome insuficijencije nadbubrežne žlezde kada su izloženi velikom stresu. Dodatnu sistemsku primenu kortikosteroida treba razmotriti u periodu stresa ili elektivnog hirurškog zahvata.

Sistemski efekti se mogu pojaviti pri inhalaciji bilo kog kortikosteroida, posebno ako se primenjuju visoke doze tokom dužeg vremena. Ti efekti su mnogo manje verovatni da se jave pri inhalacionom lečenju, nego pri oralnoj primeni kortikosteroida. Među mogućim sistemskim efektima su Cushing-ov sindrom, kušingoidne karakteristike, adrenalna supresija, zastoj u rastu dece i adolescenata, smanjena mineralna gustina kostiju, katarakta, glaukom, a mnogo ređe i psihološki i bihejvioralni efekti, uključujući psihomotornu hiperaktivnost, poremećaj spavanja, anksioznost, depresiju ili agresiju (naročito kod dece). Zbog toga je važno pažljivo titrirati dozu inhalacionog kortikosteroida do najniže doze koja je efektivna za održavanja dugotrajne kontrole astme.

Treba izbegavati istovremenu primenu budesonida i ketokonazola, inhibitora HIV proteaze ili drugih snažnih inhibitora CYP3A4 enzima. Ako to nije moguće, period između terapija treba da bude što je moguće duži (videti odeljak 4.5).

Oralna kandidijaza se može javiti tokom terapije inhalacionim kortikosteroidima. Ova infekcija može zahtevati lečenje odgovarajućim antimikoticima, a kod nekih pacijenata može biti neophodan prekid terapije inhalacionim kortikosteroidima (videti odeljak 4.2).

Kao i kod drugih inhalacionih terapija, neposredno nakon primene leka može doći do bronhospazma sa trenutnim povećanim zviždanjem u plućima. Ako se to desi, terapiju inhalacionim budesonidom treba odmah prekinuti, pacijenta pregledati i ako je neophodno, uvesti alternativnu terapiju.

Preporučuje se redovno praćenje visine dece koja se duže vreme leče inhalacionim kortikosteroidima. Ako je rast usporen, lečenje treba ponovo proceniti u cilju smanjivanja doze inhalacionog kortikosteroida. Mora se pažljivo proceniti korist od terapije kortikosteroidima u poređenju sa rizikom od supresije rasta. Pored toga potrebno je razmotriti upućivanje pacijenta pedijatru specijalisti za plućne bolesti.

Mere opreza kod pacijenata koji nisu lečeni kortikosteroidima:

Kada se budesonid primenjuje redovno u preporučenim terapijskim dozama, pacijenti koji nisu lečeni ili su samo povremeno i kratkotrajno uzimali kortikosteroide, treba da osete poboljšanje u disanju nakon otprilike 1-2 nedelje lečenja. Međutim, kod pacijenata sa povećanom bronhijalnom sekrecijom i inflamatornim procesom, otežan je pristup leka na mesto zapaljenja. U tom slučaju inhalaciona terapija budesonidom se dopunjuje kratkotrajnim lečenjem sistemskim kortikosteroidima (počinje se dozom koja je ekvivalentna 40- 60 mg prednizolona dnevno). Inhalacione doze se nastavljaju nakon postepenog smanjenja doze sistemskih kortikosteroida.

Mere opreza kod pacijenata koji prelaze sa kortikosteroida sa sistemskim dejstvom na terapiju inhalacijom: Pacijenti koji su lečeni sistemskim kortikosteroidima, mogu da pređu na lečenje lekom Budelin Novolizer u trenutku kada su simptomi bolesti pod kontrolom. Funkcija nadbubrežne žlezde kod ovih pacijenata može da bude narušena zbog čega se lečenje sistemskim kortikosteroidima ne sme naglo prekinuti. Kod prelaska na lečenje inhalacionim budesonidom, približno 7-10 dana pacijent treba da dobija visoke doze leka Budelin Novolizer u kombinaciji sa sistemskim kortikosterioidima. Zatim zavisno od reakcije pacijenta na lečenje i u zavisnosti od doze sistemskog kortikosteroida, dnevna doza sistemskog kortikosteroida može postepeno da se smanjuje (npr. za 1 mg prednizolona ili ekvivalenta svake nedelje ili za 2,5 mg prednizolona ili ekvivalenta svakog meseca). Kada se kontrola simptoma obezbedi najmanjom preporučenom dozom oralnog steroida, tada se može pokušati lečenje samo inhalacionim budesonidom.

U prvih nekoliko meseci nakon prelaska sa sistemskog na inhalacioni kortikosteroid, a u slučaju neke stresne situacije ili hitnim slučajevima (npr. teška infekcija, povreda ili operacija), može biti potrebno primeniti

sistemske kortikosteroide. Ovo se odnosi i na pacijente koji su duže vreme primenjivali visoke doze inhalacionog kortikosteroida. Tokom stresne situacije, zbog oštećene funkcije kore nadbubrežne žlezde, takvi pacijenti će možda morati da primenjuju sistemski kortikosteroid.

Oporavak funkcije nadbubrežne žlezde može da bude dugotrajan. Preporučuje se redovno praćenje funkcionisanja hipotalamus-hipofiza-adrenokortikalne osovine.

Čak i kod poboljšanja funkcije respiratornog sistema, pacijenti se mogu osećati generalno loše na nespecifičan način, tokom prelaska sa sistemskog na inhalacioni kortikosteroid. Pacijenta treba ohrabriti da nastavi sa primenom inhalacionog budesonida i prekidom primene oralnih steroida, osim ako su prisutni klinički znaci insufijencije nadbubrežne žlezde.

Nakon prelaska sa sistemskog na inhalaciono lečenje, mogu se pojaviti simptomi koji su bili prikriveni kod sistemske primene glukokortikoida npr. alergijski rinitis, alergijski ekcem, bolovi u mišićima i zglobovima. Simptome tih bolesti treba lečiti odgovarajućim lekovima.

Lečenje inhalacionim budesonidom ne sme se naglo prekinuti. Pogoršanje simptoma bolesti kod akutne infekcije respiratornog sistema:

U slučaju pogoršanja simptoma bolesti kod akutne infekcije respiratornog sistema, treba primenjivati

odgovarajući antibiotik. Dozu leka Budelin Novolizer treba prilagoditi i po potrebi primeniti sistemski glukokortikosteroid.

Pneumonija kod pacijenata sa hroničnom obstruktivom bolešću pluća (HOBP)

Primećena je povećana incidenca pneumonije, uključujući i pneumoniju koja zahteva hospitalizaciju, kod pacijenata sa HOBP koji su primali inhalacione kortikosteroide. Postoje dokazi o povećanju rizika od pojave pneumonije sa povećanjem doze kortikosteroida ali ovo nije pokazano u svim studijama.

Ne postoji konačni klinički dokaz za razlike unutar iste klase inhalacionih kortikosteroida u pogledu stepena rizika od pneumonije.

Lekar treba da bude na oprezu zbog mogućeg razvoja pneumonije kod pacijenata sa HOBP, jer se klinička slika ovih infekcija preklapa sa simptomima egzacerebracije HOBP-a.

Faktori rizika za pojavu pneumonije kod pacijenata sa HOBP uključuju pušenje, pacijente starije životne dobi, nisku telesnu masu (BMI) i prisustvo teškog oblika HOBP.

Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na galaktozu, nedostatkom Lapp laktaze ili glukozno- galaktoznom malapsorpcijom ne smeju koristiti ovaj lek.

Primena leka Budelin Novolizer može da dovede do pozitivnog rezultata doping testa.

Interakcije

Metabolizam budesonida je prvenstveno posredovan CYP3A4 enzimom. Inhibitori ovog enzima, npr. ketokonazol, itrakonazol, inhibitori HIV proteaze, zbog toga mogu povećati sistemsku izloženost budesonidu nekoliko puta (videti odeljak 4.4). Pošto ne postoje podaci koji bi podržali preporuku u doziranju, ove kombinacije treba izbegavati. Ukoliko to nije moguće, period između terapija treba da bude što je moguće duži, a takođe treba uzeti u obzir i smanjenje doze budesonida.

Ograničeni podaci o interakciji visokih doza inhalacionog budesonida ukazuju da se značajno povećanje koncentracije leka u plazmi (u proseku četiri puta) može javiti ako se itrakonazol, 200 mg jednom dnevno, primenjuje istovremeno sa inhalacionim budesonidom (pojedinačna doza od 1000 mikrograma).

Povećana koncentracija leka u plazmi, kao i pojačani efekti kortikosteroida, su takođe zabeleženi kod žena koje su na terapiji estrogenom i kontraceptivnim steroidima, ali nije primećen efekat istovremene primene budesonida i niskih doza kombinovanih oralnih kontraceptiva.

Pošto adrenalna funkcija može biti suprimirana, test ACTH stimulacije za dijagnostikovanje insuficijencije hipofize može pokazati lažne rezultate (niske vrednosti).

Budelin Novolizer može pojačati dejstvo inhalacionih beta-2 adrenergičkih agonista.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Većina rezultata prospektivnih epidemioloških studija, kao i rezultati postmarketinških iskustava širom sveta nisu pokazali povećan rizik od pojave neželjenih dejstava kod fetusa i novorođenčeta nakon primene inhalacionog budesonida tokom trudnoće. Veoma je važno i za fetus i za majku da se nastavi sa odgovarajućim lečenjem astme tokom trudnoće.

Kao i sa drugim lekovima, primena budesonida tokom trudnoće zahteva da se korist za majku odmeri u odnosu na rizike po fetus.

Dojenje

Budesonid se izlučuje u majčino mleko. Terapija održavanja inhalacionim budesonidom (200 ili 400 mikrograma dva puta dnevno) kod dojilja koje boluju od astme dovodi do zanemarljive sistemske izloženosti odojčadi budesonidu. Lek Budelin Novolizer može da se koristi u periodu dojenja.

U farmakokinetičkoj studiji, procenjena dnevna doza kod odojčadi je bila 0,3% dnevne doze primenjene kod majke, a prosečna koncentracija leka u plazmi kod odojčadi je procenjena na 1/600 deo zabeležene koncentracije leka u plazmi kod majke, pod pretpostavkom da je oralna bioraspoloživost kod odojčadi kompletna. Koncentracije budesonida u uzorcima plazme kod odojčadi su sve bile manje od limita kvantifikacije.

Na osnovu podataka o inhalacionom budesonidu i činjenice da budesonid pokazuje linearne farmakokinetičke osobine u intervalima terapijskih doza nakon nazalne, inhalacione, oralne i rektalne primene, očekuje se da izloženost odojčeta, pri terapijskim dozama budesonida, bude niska.

Upravljanje vozilom

Lek Budelin Novolizer nema uticaj na psihofizičke sposobnost prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Navedena neželjena dejstva su klasifikovana prema klasifikaciji sistema organa i kategoriji učestalosti. Neželjena dejstva su prema učestalosti definisana na sledeći način:

veoma česta (≥1/10); česta (≥1/100, <1/10); povremena (≥1/1000, <1/100); retka (≥1/10000, <1/1000);

veoma retka (< 1/10000); nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Klasifikacija sistema organa Učestalost Neželjeno dejstvo
INFEKCIJE I INFESTACIJE Često Orofaringealna kandidijaza Pneumonija (kod pacijenata sa HOBP)
POREMEĆAJI IMUNSKOG SISTEMA Retko Neposredne i odložene reakcije preosetljivosti, uključujući: angioneurotski edem anafilaktičku reakciju
ENDOKRINI POREMEĆAJI Retko Znaci i simptomi sistemskih efekata kortikosteroida, uključujući: adrenalnu supresiju retardaciju rasta*
PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI Povremeno Depresija Anksioznost
Retko Nemir Nervoza Promene u ponašanju (uglavnom kod dece)
Nepoznata učestalost Poremećaj spavanja Psihomotorna hiperaktivnost Agresija
POREMEĆAJI NERVNOG SISTEMA Povremeno Tremor
POREMEĆAJI OKA Povremeno Katarakta
Nepoznata učestalost Glaukom
RESPIRATORNI, TORAKALNI I MEDIJASTINALNI POREMEĆAJI Često Promuklost Kašalj Iritacija grla
Retko Bronhospazam Disfonija Promuklost**
GASTROINTESTINALNI POREMEĆAJI Često Iritacija oralne sluzokože
POREMEĆAJI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA Retko Urtikarija Osip Dermatitis Pruritis Eritem Modrice
POREMEĆAJI MIŠIĆNO- KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA Povremeno Spazam mišića
Veoma retko Smanjenje gustine kostiju
 • odnosi se na pedijatrijsku populaciju, pogledati u nastavku

  ** retko kod dece

  Povremeno se mogu javiti znaci ili simptomi neželjenih dejstava u vezi sa primenom sistemskih glukokortikosteroida, što verovatno zavisi od primenjene doze, vremena izlaganja, istovremenog ili prethodnog izlaganja kortikosteroidima i individualne osetljivosti.

  Opis odabranih neželjenih reakcija

  Rezultati kliničkih ispitivanja sprovedenih kod 13119 pacijenata koji su primali inhalacioni budesonid i 7278 pacijenata koji su primali placebo su pokazali da je frekvenca ispoljavanja anksioznosti bila kod 0,52% pacijenata koji su primali inhalacioni budesonid i 0,63% pacijenata koji su primali placebo; depresija se ispoljila kod 0,67% pacijenata koji su primali inhalacioni budesonid i 1,15% pacijenata koji su primali placebo.

  U placebo kontrolisanim studijama katarakta je takođe povremeno prijavljivana u placebo grupi.

  Često može doći do blage iritacije sluzokože usta praćene poteškoćama u gutanju, promuklošću i kašljem.

  U retkim slučajevima, primećena je reakcija preosetljivosti zajedno sa kožnim reakcijama kao što su urtikarija, osip, dermatitis, svrab i eritem. Nakon inhalacije budesonida prijavljeni su izolovani slučajevi angioedema (edem lica, usana, očiju i grla). U retkim slučajevima može se javiti hematom na koži.

  Retko, može doći do nemira, promena u ponašanju i psihomotorne hiperaktivnosti.

  Osetljivost na infekcije može biti povećana. Sposobnost prilagođavanja na stres može biti narušena.

  Laktoza, monohidrat sadrži male količine proteina mleka i zbog toga može izazvati alergijske reakcije (videti odeljak 4.4).

  Pedijatrijska populacija

  Zbog rizika od retardacije rasta u pedijatrijskoj populaciji, rast treba pratiti kao što je opisano u odeljku 4.4. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  fax: +381 (0)11 39 51 131

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Ne očekuje se da će akutno predoziranje lekom Budelin Novolizer, čak i pri većim dozama, biti klinički problem.

Ako predoziranje traje duži period, može doći do atrofije kore nadbubrežne žlezde. Mogu se javiti efekti koji su uobičajeni za glukokortikosteroide, npr. povećana osetljivost na infekcije. Sposobnost prilagođavanja na stres može biti narušena.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni; glukokortikoidi ATC šifra: R03BA02

Budesonid je sintetski glukokortikoid. Nakon oralne inhalacije, on deluje lokalno antiinflamatorno na sluzokožu bronhija.

Budesonid prolazi kroz ćelijske membrane i vezuje se za citoplazmatski receptorni protein. Ovaj kompleks ulazi u jedro i dovodi do biosinteze specifičnih proteina, kao što je makrokortin (lipokortin).

Efekti leka nastaju posle latentnog perioda od 30-60 minuta, a kao rezultat dolazi do inhibicije fosfolipaze A2. Takođe je moguće da terapijske doze budesonida (kao i ostalih antiinflamatornih glukokortikoida) suprimiraju ekspresiju COX-2 indukovane citokinima.

Klinički, antiinflamatorno dejstvo rezultira poboljšanjem simptoma kao što je dispnea. Hiperreaktivnost bronhijalnog trakta na egzogene činioce je smanjena.

Biološka raspoloživost

U kliničkoj studiji koja je trajala 12 nedelja i sprovedena na preko 300 pacijenata sa blagom do umerenom prezistentnom bronhijalnom astmom, lek Budelin Novolizer (koji sadrži 200 mikrograma budesonida po dozi) je poređen referentnim lekom. Kod oko 42 % pacijenata u obe grupe, lek tipa budesonida je primenjen

po prvi put. Tokom studije izmerene su sledeće vrednosti plućne funkcije (forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi, FEV1):

FEV1 izražen u litrima
Budelin Novolizer, 200 mikrograma/dozi Referentni lek
Srednja vrednost Standardna devijacija N Srednja vrednost Standardna devijacija N
Početak lečenja 2,40 0,66 156 2,45 0,05 159
Završetak lečenja 2,72 0,73 155 2,75 0,74 159
Poboljšanje 0,31 0,47 155 0,30 0,46 159

Statistički značajno je dokazano (p<0,001) da lek Budelin Novolizer, 200 mikrograma/dozi nije inferniorniji u dejstvu od referentnog leka. Slični rezultati su dobijeni iz svih ostalih parametara za procenu efikasnosti kao i simptoma astme.

Takođe nije uočena razlika u podnošljivosti oba leka.

Dozna linearnost za prelazak sa leka Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi na Budelin Novolizer 400 mikrograma/dozi pokazan je pri brzinama protoka od 60 L/min i više.

Klinička bezbednost Pedijatrijska populacija

Pregled na špalt lampi je rađen kod 157 dece (uzrasta 5-16 godina) koja su lečena prosečnom dnevnom dozom od 504 mikrograma tokom 3-6 godina. Nalazi su poređeni sa nalazima kod 111 pedijatrijskih pacijenata, istog uzrasta, sa astmom. Inhalacioni budesonid nije povezan sa povećanom incidencom pojave posteriorne subkapsularne katarakte.

Uticaj na koncentraciju kortizola u plazmi

Studije na zdravim dobrovoljcima sa inhalacionim budesonidom su pokazale dozno zavisan efekat na koncentraciju kortizola u plazmi i urinu. U preporučenim dozama, inhalacioni budesonid izaziva znatno manje efekte na adrenalnu funkciju nego prednizolon od 10 mg, kao što je pokazano ACTH testom.

Farmakokinetika

Resorpcija

Maksimalne koncentracije u plazmi javljaju se približno 30 minuta nakon inhalacije.

Sistemska biološka raspoloživost nakon inhalacije je do 37% i koncetracija u plazmi nakon inhalacije jedne doze od 1600 mikrograma je 0,63 nanomol/L.

Prag za aktivaciju inhalatora (=Novolizer) koji mora biti prevaziđen da bi inhalacija bila uspešna je nađen pri inspiratornom protoku od 35-50 L/minuti.

Sadržaj finih čestica (< 5 mikorometara) izmeren in vitro je oko 20 – 50% nominalne doze. Kod zdravih osoba oko 20 – 30% udahnute doze budesonida ulazi u pluća, a ostatak se zadržava u usitma, nosu, ždrelu i veći deo toga se na kraju proguta.

Distribucija

Budesonid ima volumen distribucije od oko 3 L/kg. Vezivanje za proteine plazme je u proseku 85-90%.

Biotransformacija

Budesonid podleže izraženom metabolizmu prvog prolaza kroz jetru (90%) do metabolita sa niskom glukokortikosteroidnom aktivnošću. Glavni metaboliti su 6β-hidroksibudesonid i 16α-hidroksiprednizolon koji imaju farmakološku aktivnosti manje od 1% aktivnosti budesonida. Budesonid se većim delom metaboliše uz pomoć enzima CYP3A4, subfamilije citohroma P450.

Eliminacija

Metaboliti budesonida se izlučuju kao takvi ili u konjugovanom obliku, uglavnom preko bubrega. Nepromenjen budesonid nije detektovan u urinu. Budesonid ima visok sistemski klirens (otprilike 1,2 L/min) kod zdravih odraslih osoba, a terminalno poluvreme eliminacije intravenski primenjenog budesonida je u proseku 2-3 sata.

Linearnost

Kinetika budesonida je dozno-proporcionalna u klinički značajnim dozama.

Pedijatrijska populacija

Budesonid ima sistemski klirens od otprilike 0,5 L/min kod dece sa astmom uzrasta 4-6 godina. Deca imaju približno 50% veći klirens po kilogramu telesne mase nego odrasli. Terminalno poluvreme eliminacije budesonida nakon inhalacije je otprilike 2,3 sata kod dece sa astmom. To je skoro isto kao kod zdravih odraslih osoba.


Paralele