Aminoven infant 10% 7.5g/L+13g/L+8g/L+3.12g/L+3.75g/L+9.3g/L+9.71g/L+9g/L+4.4g/L+12g/L+4.15g/L+4.76g/L+7.67g/L+5.176g/L+2.01g/L+0.77g/L+2.62g/L+0.4g/L rastvor za infuziju

Osnovne informacije

Nema podataka.
СЗ -
Nema podataka.
rastvor za infuziju
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH
FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRAD

Pakovanja

rastvor za infuziju; 7.5g/L+13g/L+8g/L+3.12g/L+3.75g/L+9.3g/L+9.71g/L+9g/L+4.4g/L+12g/L+4.15g/L+4.76g/L+7.67g/L+5.176g/L+2.01g/L+0.77g/L+2.62g/L+0.4g/L; boca staklena, 10x100mL
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
0174015
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Lek Aminoven infant 10%, predstavlja 10%-ni rastvor aminokiselina za delimičnu parenteralnu ishranu odojčadi (novorođenčadi rođene na vreme i pre vremena, beba) i male dece.

Zajedno sa odgovarajućom količinom ugljenih hidrata i masti, kao donorima energije, vitaminima, elektrolitima i elementima u tragovima, rastvor može da se koristi za totalnu parenteralnu ishranu.

Doziranje i način primene

Lek Aminoven infant 10% treba primenjivati kao konstantnu intravensku infuziju putem centralne vene.

Maksimalna brzina infuzije:

do 0,1g aminokiselina/ kg telesne mase/ sat = 1,0 mL/ kg telesne mase/ sat

Maksimalna dnevna doza:
  • do 1 godine: 1,5-2,5 g aminokiselina/ kg telesne mase = 15-25 mL po kg telesne mase

  • 2-5 godina: 1,5 g aminokiselina/ kg telesne mase = 15 mL po kg telesne mase

  • 6-14 godina: 1,0 g aminokiselina/ kg telesne mase = 10 mL po kg telesne mase Rastvor se primenjuje sve dotle dok je parenteralna ishrana neophodna.

Kontraindikacije

Ono što važi za sve rastvore aminokiselina, takođe važi i za lek Aminoven infant 10%, ne treba ih primenjivati u sledećim slučajevima:

  • poremećaji metabolizma aminokiselina, metabolička acidoza, hiperhidratacija, hipokalemija. Pacijenti sa insuficijencijom bubrega ili jetre zahtevaju individualno doziranje.

Pažnja u slučaju hiponatremije.

Posebna upozorenja

Za praćenje parenteralne ishrane kod dece preporučuju se česta procena i određivanje sledećih laboratorijskih analiza: urea-nitrogen, amonijak, elektroliti, glukoza i trigliceridi (kada se primenjuje emulzija masti), kiselobazna ravnoteža i ravnoteža tečnosti, enzimi jetre i serumska osmolalnost.

Infuzija preko periferne vene može da izazove iritaciju intime vene i tromboflebitis. Da bi se smanjio rizik od iritacije vene preporučuju se dnevne kontrole mesta primene.

Lek Aminoven infant 10% se primenjuje kao deo režima totalne parenteralne ishrane u kombinaciji sa odgovarajućim količinama donora energije (rastvori ugljenih hidrata, emulzije masti), elektrolitima, vitaminima i elementima u tragovima.

Interakcije

Nema poznatih interakcija.

Trudnoća i dojenje

Nisu sprovedene studije na trudnicama. Međutim, kliničko iskustvo sa sličnim parenteralnim rastvorima aminokiselina nije ukazalo na rizik kod trudnica i dojilja.

Upravljanje vozilom

Lek Aminoven infant 10% nema ili ima neznatan uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Kada se kontraindikacije, mere predostrožnosti i preporuke doziranja poštuju, neželjena dejstva nisu poznata i ne očekuju se.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Kao i kod drugih rastvora aminokiselina, lek Aminoven infant 10% može izazvati drhtanje, povraćanje, mučninu i povećan gubitak aminokiselina renalnim putem, ako dođe do predoziranja ili se prekorači brzina

infuzije. U ovom slučaju infuziju treba odmah prekinuti. Infuzija se može nastaviti sa redukcijom doze. U slučaju hiperkalemije preporučuje se primena infuzije od 200-500 mL 10% rastvora glukoze sa dodatkom 1- 3 U modifikovanog insulin/ 3-5 g glukoze.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: rastvori za parenteralnu ishranu ATC šifra: B05BA01

Aminokiseline koje sadrži lek Aminoven infant 10% su prirodna fiziološka jedinjenja kao i aminokiseline dobijene iz proteina hrane, parenteralno unite aminokiseline dospevaju u fiziološki depo endogenih aminokiselina i slede iste metaboličke puteve.

Aminokiseline služe za sintezu proteina.

Farmakokinetika

Bioraspoloživost leka Aminoven infant 10% je 100%.

Aminokiseline iz leka Aminoven infant 10% dospevaju u depo odgovarajućih endogenih aminokiselina u plazmi.

Iz intravaskularnog prostora, aminokiseline se distribuiraju u intersticijalnu tečnost odakle, u zavisnosti od toga koja je aminokiselina u pitanju, ulaze u intracelularne prostore različitih tkiva, zavisno od potreba.

Koncentracija endogenih aminokiselina u plazmi i intracelularnoj tečnosti endogeno su regulisane, u okviru uskog opsega, u zavisnosti od starosti, nutritivnog statusa i stanja pacijenta.

Balansirani rastvor za infuziju kao što je lek Aminoven infant 10% ne menja značajno fiziološki depo aminokiselina ukoliko se primenjuju sporo i konstantnom brzinom.

Karakteristične promene u fiziološkom depou aminokiselina u plazmi se mogu predvideti kada je funkcija jetre ili bubrega ozbiljno poremećena. U tim slučajevima se mogu preporučiti specijalno formulisani rastvori aminokiselina za očuvanje homeostaze.

Samo mali procenat unetih aminokiselina se eliminiše putem bubrega, u zavisnosti od zrelosti bubrega deteta i opšteg stanja bolesti.

Biološko poluvreme eliminacije aminokiselina u plazmi zavisi od uzrasta i metaboličkog stanja pedijatrijskog pacijenta.


Paralele