Adrienne 3mg+0.02mg film tableta

Osnovne informacije

Nema podataka.
Р -
Nema podataka.
film tableta
LABORATORIOS LEON FARMA, S.A.
JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT

Pakovanja

film tableta; 3mg+0.02mg; blister, 3x28kom (24 + 4 placebo)
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
1135239
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Oralna kontracepcija.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju leka Adrienne, treba uzeti u obzir postojeće faktore rizika svake žene ponaosob, naročito faktore rizika za vensku tromboemboliju (VTE), kao i razlike u riziku od VTE pri primeni leka Adrienne u poređenju sa drugim kombinovanim hormonskim kontraceptivima (KHK) (videti odeljke 4.3. i 4.4.)

Doziranje i način primene

Kako se uzima lek Adrienne

Lek Adrienne se mora uzimati svakog dana, otprilike u isto vreme, sa malo tečnosti, ako je neophodno, redom označenim na blisteru. Tablete se uzimaju kontinuirano. Treba uzimati jednu tabletu dnevno, redom, tokom 28 dana. Svako naredno pakovanje se počinje sledeći dan nakon uzimanja poslednje tablete iz prethodnog pakovanja. Obustavno krvarenje obično počinje 2-3 dana po uzimanju poslednje tablete koja ne sadrži aktivne supstance (poslednji red), a ne mora da se završi pre nego se počne sa narednim pakovanjem.

Kako se počinje sa uzimanjem leka Adrienne
 • Bez prethodne upotrebe hormonskih kontraceptiva (prethodnog meseca).

  Uzimanje tableta mora da počne prvog dana prirodnog ciklusa žene (tj. prvog dana menstrualnog krvarenja).

 • Prelazak sa drugog kombinovanog hormonskog kontraceptiva (kombinovane oralne kontraceptivne pilule (KOK) vaginalnog prstena ili transdermalnog flastera)

  Poželjno je da žena počne da uzima Adrienne dan nakon uzimanja poslednje tablete koja sadrži aktivne supstance prethodne KOK, ali najkasnije sutradan po intervalu bez tableta ili intervala u kome je uzimala tablete koje ne sadrže aktivne supstance uz svoj prethodni KOK. U slučaju da je korišćen vaginalni prsten ili transdermalni flaster, žena treba da počne da uzima tablete leka Adrienne na dan kada treba da bude uklonjen, ali najkasnije kad treba da bude postavljen naredni.

  • Prelazak sa metode u kojoj se koristi samo progestagen (tableta samo sa progestagenom, injekcije, implant) ili sa intrauterinog sistema (IUS) koji oslobađa progestagen

   Žena može da pređe bilo kog dana sa tablete sa progestagenom (sa implanta ili IUS na dan kada treba da se ukloni, a kada se daju injekcije, na dan kada je na redu sledeća injekcija), ali se u svim ovim slučajevima savetuje da se tokom prvih 7 dana uzimanja tableta koristi i dodatna mehanička

   metoda kontracepcije.

 • Po pobačaju koji je obavljen u prvom tromesečju

  Žena može odmah početi sa uzimanjem tableta. Kada to čini, ne mora da koristi druge metode kontracepcije.

 • Po porođaju ili pobačaju u drugom tromesečju

Ženi treba savetovati da počne da uzima tablete 21. ili 28. dana po porođaju ili pobačaju u drugom tromesečju. Kada kasnije počnu sa terapijom, treba im savetovati da tokom prvih 7 dana uzimanja tableta koriste i dodatne mehaničke metode kontracepcije. Međutim, ako je do odnosa već došlo, treba isključiti postojanje trudnoće pre nego se počne sa upotrebom KOK, ili žena treba da sačeka sledeću menstruaciju.

Za žene koje doje videti odeljak 4.6.

Kako da se postupa ako se propusti uzimanje tablete

Propuštene tablete koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje) iz četvrtog reda mogu da se zanemare. Međutim, treba da se izostavi njihovo nadoknađivanje, kako bi se sprečilo nenamerno produžavanje perioda sa tabletama koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje).

U nastavku teksta navedeni saveti se odnose samo na propuštene tablete koje sadrže aktivne supstance: Ako žena kasni sa uzimanjem tablete manje od 24 sata, kontraceptivna zaštita nije smanjena.

Žena treba da uzme tabletu odmah čim se seti i da nastavi sa uzimanjem tableta u uobičajeno vreme.

Ako kasni sa uzimanjem bilo koje tablete više od 24 sata, kontraceptivna zaštita može biti smanjena. U slučaju kada se propusti uzimanje tablete, potrebno je poštovati sledeća dva osnovna pravila:

 1. Preporučeni interval bez tablete sa aktivnom supstancom je 4 dana; prekid u uzimanju tablete sa aktivnom supstancom ne sme biti duži od 7 dana.

 2. Potrebno je uzimati tablete 7 uzastopnih dana, bez prekida, da se postigne odgovarajuća supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose.

  Prema tome, u svakodnevnoj praksi može se dati sledeći savet:

  • Period od 1-7 dana

   Žena treba da uzme poslednju propuštenu tabletu čim se seti, čak i ako to znači da treba istovremeno da uzme dve tablete. Zatim nastavlja da uzima tablete u uobičajeno vreme kada ih je i ranije uzimala. Uz to, u narednih 7 dana treba da koristi neku dodatnu mehaničku metodu kontracepcije, kao što je kondom. Ako je do odnosa došlo u prethodnih 7 dana, postoji mogućnost da je došlo do trudnoće. Što je veći broj tableta propušten, i što su one bliže fazi u kojoj se uzimaju tablete koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje), veći je rizik od trudnoće.

  • Period od 8-14 dana

   Žena treba da uzme poslednju propuštenu tabletu čim se seti, čak i ako to znači da istovremeno treba da uzme dve tablete. Zatim nastavlja da uzima tablete u uobičajeno vreme kada ih je i ranije uzimala. Pod uslovom da je uzimala redovno tablete tokom 7 dana koji su prethodili prvoj propuštenoj tableti, nema potrebe da se koriste dodatne kontraceptivne metode. Međutim, ako to nije slučaj, ili ako je propustila više od jedne tablete, treba joj savetovati da u narednih 7 dana treba da koristi dodatne mere zaštite od trudnoće.

  • Period od 15-24 dana

Rizik od smanjene pouzdanosti je veliki zbog toga što sledi faza tokom koje se uzimaju tablete koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje). Međutim, ako se podesi režim uzimanja tableta, i dalje se može sprečiti smanjena zaštita od trudnoće. Ako se postupa u skladu sa jednom od dve navedene mogućnosti, nema potrebe za korišćenjem dodatnih mera zaštite od trudnoće, pod uslovom da je tokom 7 dana koji su prethodili prvoj propuštenoj tableti žena sve tablete uzimala redovno. Ako to nije slučaj, ženi treba savetovati da se opredeli za prvu od dve navedene mogućnosti, i uz nju u narednih 7 dana koristi i dodatne mere zaštite od trudnoće.

 1. Žena treba da uzme poslednju propuštenu tabletu čim se seti, čak i ako to znači da istovremeno treba da uzme dve tablete. Zatim nastavlja da uzima tablete u njeno uobičajeno vreme, dok ne potroši sve tablete sa aktivnim supstancama iz tekućeg pakovanja.Uzimanje četiri tablete koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje) treba da se preskoči. Mora odmah da počne sa uzimanjem novog pakovanja. Malo je verovatno da će žena imati krvarenje dok ne potroši sve tablete sa aktivnim sustancama iz drugog pakovanja, ali može da se pojavi tačkasto ili probojno krvarenje tokom dana kada uzimate tablete.

 2. Korisnici može da se savetuje i da prestane da uzima tablete iz tekućeg pakovanja. U tom slučaju, treba tokom četiri dana da uzima iz poslednjeg reda tablete koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje), uključujući i dane kada je zaboravila da uzme tablete, i onda nastavlja sa novim pakovanjem.

Ako žena propusti tabletu, i ne dođe do obustavnog krvarenja u periodu kada uzima tablete koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje), moguća je trudnoća.

Savet u slučaju gastrointestinalnih poremećaja

U slučaju teških gastrointestinalnih poremećaja (npr. povraćanje ili proliv) moguća je nepotpuna resorpcija tablete, tako da treba koristiti dodatne metode kontracepcije.

Ako do povraćanja dođe u roku od 3-4 sata po uzimanju tablete koja sadrži aktivne supstance, novu (dodatnu) tabletu treba uzeti što je pre moguće. Novu tabletu treba uzeti u roku od 24 sata od uobičajenog vremena za uzimanje tableta, ako je moguće. Ukoliko je prošlo više od 24 sata primenjuje se savet kao da je tableta propuštena, kako je opisano u odeljku 4.2. ,, Kako da se postupa ako se neka tableta propusti

“. Ako žena ne želi da promeni normalni režim uzimanja tableta, mora da uzme dodatnu tabletu (ili više njih), ali iz narednog, drugog, pakovanja.

Kako da se odloži obustavno krvarenje

Da odloži krvarenje, žena treba da nastavi da uzima naredno pakovanje leka Adrienne bez uzimanja tableta koje ne sadrže aktivne supstance iz tekućeg pakovanja. Ovo odlaganje može da se produži koliko god to žena želi, dok se ne potroše sve tablete sa aktivnim supstancama u drugom pakovanju. Tokom ovog produžavanja,

može doći do tačkastog ili probojnog krvarenja. Redovno uzimanje Adrienne film tableta se nastavlja posle perioda uzimanja tableta koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje).

Da pomeri svoje redovno krvarenje na drugi dan u nedelji, umesto onoga koji je do tada bio uobičajen, ženi se savetuje da skrati narednu fazu uzimanja tableta koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje) za onoliko dana koliko želi. Što je kraći ovaj interval, veći je rizik da se obustavno krvarenje neće pojaviti, i da će tokom uzimanja drugog pakovanja imati samo tačkasto ili probojno krvarenje (isto kao kada odlaže redovno krvarenje).

Način primene Oralna upotreba

Kontraindikacije

Kombinovani hormonski kontraceptivi (KHK) ne smeju da se koriste u prisustvu bilo kog stanja koja su navedena u nastavku. Ako se neko stanje pojavi prvi put tokom uoptrebe KHK, treba odmah prekinuti sa upotrebom ovog leka.

 • Prisutna venska tromboembolija ili rizik od pojave venske tromboembolije (VTE)

  • Venska tromboembolija - prisutna VTE (na antikoagulantnoj terapiji) ili VTE u anamnezi (npr. tromboza dubokih vena ili plućna embolija)

  • Poznata nasledna ili stečena predispozicija za VTE, kao što su rezistencija na aktivirani protein C (uključujući Faktor V Leiden), nedostatak antitrombina III, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S

  • Velika hirurška intervencija sa produženom imobilizacijom (videti odeljak 4.4)

  • Visok rizik od VTE usled prisustva više faktora rizika (videti odeljak 4.4).

   • Prisutna arterijska tromboembolija ili rizik od pojave arterijske tromboembolije (ATE)

    • Arterijska tromboembolija – postojeća arterijska tromboembolija, arterijska tromboembolija u anamnezi (npr. infarkt miokarda) ili prodormalno stanje (npr. angina pektoris)

    • Cerebrovaskularna bolest – postojeći moždani udar, moždani udar u anamnezi ili prodormalno stanje (npr.tranzitorni ishemijski atak, TIA)

    • Poznata nasledna ili stečena predispozicija za arterijsku tromboemboliju, kao što su hiperhomocisteinemija i antifosfolipidna antitela (antikardiolipidna antitela, lupus antikoagulans).

    • Migrena sa fokalnim neurološkim simptomima u anamnezi.

    • Visok rizik od arterijske tromboembolije zbog prisustva više faktora rizika (videti odeljak 4.4) ili postojanja jednog ozbiljnog faktora rizika kao što je:

     • dijabetes melitusa sa vaskularnim simptomima

     • teška hipertenzija

     • teška dislipoproteinemija.

   • Prisustvo teškog oboljenja jetre ili teško oboljenje jetre u anamnezi, sve dok se vrednosti koje ukazuju na funkciju jetre ne vrate na normalu

   • Teška bubrežna insuficijencija ili akutna bubrežna insuficijencija

   • Postojeći ili ranije prisutni tumori jetre (benigni ili maligni)

   • Poznato postojanje maligniteta zavisnih od polnih steroidnih hormona, ili sumnja na njihovo postojanje (npr. malignitet polnih organa ili dojki)

   • Nedijagnostifikovano vaginalno krvarenje

   • Preosetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka navedenih u odeljku 6.1.

   Istovremena primena leka Adrienne i lekova koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir je kontraindikovana (videti odeljke 4.4 i 4.5).

Posebna upozorenja

Ukoliko je prisutno bilo koje od u nastavku navedenih stanja ili faktora rizika, potrebno je prodiskutovati sa ženom da li je lek Adrienne odgovarajući za nju.

U slučaju pogoršanja ili prve pojave nekog od ovih stanja ili faktora rizika, ženu treba posavetovati da se obrati svom lekaru, koji će doneti odluku da li treba prekinuti upotrebu leka Adrienne.

Ako postoji sumnja na VTE ili ATE ili je potvrđena pojava VTE ili ATE , primena KHK se mora prekinuti. U slučaju da je započeta antikoagulantna terapija, treba početi sa primenom odgovarajućeg, drugačijeg vida kontracepcije zbog teratogenosti antikoagulanih lekova (kumarini).

 • Poremećaji krvotoka

Rizik od venske tromboembolije (VTE)

Upotreba bilo kog kombinovanog hormonskog kontraceptiva (KHK) povećava rizik od venske tromboembolije (VTE) u odnosu na rizik kada se lek ne uzima.

Lekovi koji sadrže levonorgestrel, norgestimat ili noretisteron povezani su sa najnižim rizikom od VTE. Primena nekih drugih lekova, kao što je Adrienne, povezana je sa do dva puta većim rizikom od razvoja VTE. Odluku o primeni nekog drugog leka umesto onog za koji je poznato da ima najniži rizik od razvoja VTE, treba doneti tek nakon razgovora sa ženom, kako bi bili sigurni da ona razume rizik od VTE povezan sa primenom leka Adrienne, da se proveri kako njeni trenutni faktori rizika utiču na ovaj rizik i da se objasni da je rizik od VTE najveći tokom prve godine uzimanja leka. Takođe, postoje neki dokazi da je rizik povećan kada se upotreba KHK ponovo započne nakon pauze od 4 nedelje ili duže.

Kod približno 2 žene od njih 10000 koje ne koriste KHK i nisu trudne razviće se VTE tokom perioda od godinu dana. Međutim, kod pojedinih žena taj rizik može biti daleko veći u zavisnosti od njenih postojećih faktora rizika (videti u nastavku teksta).

Procenjuje se 1 da od 10000 žena koje koriste KHK koji sadrži drospirenon , kod 9 - 12 žena će doći do razvoja VTE tokom godinu dana; u poređenju sa oko 62 žena koje koriste KHK koji sadrže levonorgestrel.

U oba slučaja, broj VTE koji se javlja godišnje, manji je od broja koji se očekuje kod žena tokom u trudnoće ili postpartalnog perioda.

Kod 1-2% slučajeva VTE može da ima smrtni ishod.

Broj VTE događaja na 10000 žena za godinu dana

Kod korisnica KHK veoma retko zabeležena je pojava tromboze u drugim krvnim sudovima npr. hepatičnim, mezenteričnim, renalnim ili retinalnim venama i arterijama.

1Navedene učestalosti su procenjene iz ukupnih podataka dobijenih iz epidemioloških studija, koristeći relativni rizik za različite lekove u poređenju sa KHK koji sadrže levonorgestrel. 2 Srednja vrednost raspona od 5-7 na 10000 žena -godina, na osnovu relativnog rizika kod uzimanja KHK koji sadrže levonorgestrel naspram njihovog neuzimanja od približno 2,3 do 3,6. Faktori rizika za VTE

Rizik od venskih tromboembolijskih komplikacija kod korisnica KHK može da bude značajno povećan kod žena sa dodatnim faktorima rizika, posebno ako je prisutan veći broj faktora rizika (videti tabelu).

Lek Adrienne je kontraindikovan kod žena sa većim brojem faktora rizika, zbog kojih imaju visok rizik od venske tromboze (videti odeljak 4.3). Ako žena ima više od jednog faktora rizika, povećanje rizika može biti veće od zbira pojedinačnih faktora rizika - u ovom slučaju treba razmotriti ukupni rizik od pojave VTE. Ako se smatra da je odnos koristi i rizika negativan, KHK se ne sme propisati (videti odeljak 4.3)

Tabela: Faktori rizika za VTE
Faktor rizika Napomena
Gojaznost (indeks telesne mase veći od 30 kg/m2) Rizik se značajno povećava sa povećanjem indeksa telesne mase. Posebno je važno razmotriti ukoliko su prisutni i drugi faktori rizika.
Produžena imobilizacija, velika hirurška intervencija, bilo kakva hirurška intervencija nogu ili karlice, neurohirurška intervencija ili velika trauma. Napomena: privremena imobilizacija, uključujući putovanje avionom duže od 4 sata, takođe, može biti faktor rizika za VTE, posebno kod žena koje imaju i druge faktore rizika U tim situacijama savetuje se prekid primene tableta (u slučaju elektivne hirurške intervencije najmanje 4 nedelje pre intervencije), i nastaviti sa primenom tek nakon što prođu 2 nedelje od potpune remobilizacije. Potrebno je primenjivati drugu metodu kontracepcije da bi se izbegla neplanirana trudnoća. Ako primena leka Adrienne nije bila prethodno prekinuta, potrebno je razmotriti primenu antitrombotičke terapije.
Pozitivna porodična anamneza (VTE kod braće, sestara ili roditelja, bilo kada, naročito ako se javila relativno ranoj životnoj dobi, npr. pre 50. godine života). Ako se sumnja na naslednu predispoziciju, ženu treba uputiti kod specijaliste radi savetovanja, pre nego što se donese odluka o primeni bilo kog KHK.
Druga medicinska stanja povezana sa VTE Karcinom, sistemski eritemski lupus, hemolitičko- uremijski sindrom, hronična inflamatorna bolest creva (Chron-ova bolest ili ulcerozni kolitis) i anemija srpastih ćelija.
Starije životno doba Naročito posle 35. godine života

Nema konsenzusa o mogućoj ulozi varikoznih vena i površinskog tromboflebitisa u nastanku ili progresiji venske tromboze.

Mora se uzeti u obzir povećan rizik od tromboembolije u trudnoći, a posebno u periodu od 6 nedelja posle porođaja (za informacije o "Trudnoći i dojenju" videti odeljak 4.6).

Simptomi VTE (tromboze dubokih vena i plućne embolije)

U slučaju pojave simptoma VTE, ženama treba savetovati da odmah zatraže medicinsku pomoć i obaveste lekara da uzimaju KHK.

Simptomi tromboze dubokih vena (TDV) mogu uključivati:

 • unilateralno oticanje noge i/ili stopala ili oticanje duž vene na nozi

 • bol ili osetljivost noge koji se mogu osećati samo tokom stajanja ili hodanja

 • povećana toplota zahvaćene noge; crvenilo ili promena boje kože na nozi

  Simptomi plućne embolije (PE) mogu uključivati:

 • iznenadna pojava neobjašnjivog nedostatka vazduha ili ubrzanog disanja

 • iznenadni kašalj koji može biti udružen sa hemoptizijom

 • oštar bol u grudima

 • jaka ošamućenost ili vrtoglavica

 • ubrzan ili nepravilan rad srca

Neki od ovih simptoma (npr. nedostatak vazduha, kašalj) nisu specifični i mogu se pogrešno protumačiti kao uobičajeni ili manje ozbiljni neželjeni događaji (npr. infekcije respiratornog trakta).

Drugi znaci okluzije krvnog suda mogu uključivati: iznenadni bol, oticanje i plavičastu obojenost ekstremiteta.

Ako okluzija nastane u oku, simptomi se mogu kretati u rasponu od bezbolnog zamućenja vida koje može da progredira do gubitka vida. Ponekad gubitak vida nastupa skoro trenutno.

Rizik od arterijske tromboembolije (ATE)

Epidemiološke studije su povezivale primenu KHK sa povećanim rizikom od arterijske tromboembolije (infarkt miokarda) ili od pojave cerebrovaskularnih događaja (npr. tranzitorni ishemijski atak, moždani udar). Arterijski tromboembolijski događaji mogu biti sa smrtnim ishodom.

Faktori rizika za ATE

Rizik od arterijskih tromboembolijskih komplikacija ili cerebrovaskularnih događaja kod žena koje koriste KHK povećava se kod žena sa faktorima rizika (videti tabelu). Primena leka Adrienne je kontraindikovana ako žena ima jedan ozbiljan ili više faktora rizika za ATE zbog kojih je izložena većem riziku od arterijske tromboze (videti odeljak 4.3). Ako žena ima više od jednog faktora rizika, povećanje rizika može biti veće od zbira pojedinačnih faktora - u tom slučaju treba razmotriti njen ukupni rizik. Ako se smatra da je odnos koristi i rizika negativan, KHK se ne sme propisati (videti odeljak 4.3).

Tabela: faktori rizika za ATE
Faktor rizika Napomena
Starije životno doba Posebno kod žena starijih od 35 godina
Pušenje Ženama treba savetovati da ne puše ako žele da koriste KHK. Ženama starijim od 35 godina koje nastave da puše treba strogo savetovati da odaberu drugu metodu kontracepcije.
Hipertenzija
Gojaznost (indeks telesne mase veći od 30 kg/m2) Rizik se značajno povećava sa povećanjem indeksa telesne mase. Posebno važno kod žena sa dodatnim faktorima rizika.
Pozitivna porodična anamneza (ATE kod braće, sestara ili roditelja, bilo kada, a naročito ako se javilo u relativno ranom životnom dobu, npr. pre 50. godine života) Ako se sumnja na naslednu predispoziciju, ženu treba uputiti kod specijaliste radi savetovanja, pre nego što se donese odluka o primeni bilo kog KHK.
Migrena Povećana učestalost ili težina migrene tokom primene KHK (koja može biti prodromalni znak cerebrovaskularnog događaja) mogu biti razlog trenutnog prekida primene KHK.
Druga medicinska stanja povezana sa neželjenim vaskularnim događajima Dijabetes melitus, hiperhomocisteinemija, valvularna bolest srca i atrijalna fibrilacija, dislipoproteinemija i sistemski eritemski lupus.
Simptomi ATE

U slučaju pojave ovih simptoma, ženama treba savetovati da odmah zatraže medicinsku pomoć i obaveste lekara da uzimaju KHK.

Simptomi cerebrovaskularnog događaja mogu uključivati:

 • iznenadnu utrnulost ili slabost lica, ruke ili noge, posebno na jednoj strani tela

 • iznenadni problemi sa hodom, vrtoglavicu, gubitak ravnoteže ili koordinacije

 • iznenadnu konfuziju, otežan govor ili razumevanje

 • iznenadne probleme sa vidom na jedno ili oba oka

 • iznenadnu, jaku ili dugotrajnu glavobolju nepoznatog uzroka

 • gubitak svesti ili nesvesticu sa ili bez epileptičnog napada

  Prolazni simptomi ukazuju na to da se radi o tranzitornom ishemijskom ataku (TIA).

  Simptomi infarkta miokarda (IM) mogu uključivati:

 • bol, nelagodnost, pritisak, osećaj težine, osećaj stezanja ili punoće u grudima, ruci ili iza grudne kosti.

 • nelagodnost koja se širi u leđa, vilicu, grlo, ruku, želudac

 • osećaj punoće, loše varenje ili gušenje

 • preznojavanje, mučninu, povraćanje ili vrtoglavicu

 • izrazitu slabost, anksioznost ili nedostatak vazduha

 • ubrzan ili nepravilan rad srca

  • Tumori

   Povećan rizik za razvoj cervikalnog kancera kod žena koje dugo uzimaju KOK (> 5 godina) je prijavljen u nekim epidemiološkim studijama, ali i dalje postoji kontroverza o obimu u kojem se ovaj nalaz može pripisati neželjenim efektima seksualnog ponašanja i drugih faktora kao npr. humani papiloma virus (HPV).

   Meta-analiza 54 epidemioloških studija je prijavila postojanje blago povećanog relativnog rizika (RR = 1,24) za pojavu kancera dojke dijagnostikovanog kod žena koje u datom trenutku koriste KOK. Povišen rizik postepeno nestaje tokom 10 godina nakon prestanka primene KOK. Pošto je kancer dojke redak kod žena mlađih od 40 podina, povećan broj dijagnoza kancera dojke kod onih koji sada koriste ili su nedavno koristile KOK je mali u odnosu na ukupan rizik pojave kancera dojke. Ove studije ne daju dokaze za uzročnost. Uočena šema povećanog rizika može biti usled ranije dijagnoze kancera dojke kod žena koje uzimaju KOK, bioloških efekata KOK ili kombinacije oba faktora. Kanceri dojke dijagnostikovani kod ranijih korisnica imaju tendenciju da budu klinički manje uznapredovali nego kanceri dijagnostikovani kod onih koje nikada nisu bile korisnice.

   U retkim slučajevima, benigni tumori jetre i još ređe maligni tumori jetre su prijavljeni kod žena koje uzimaju KOK. U izolovanim slučajevima, ovi tumori su dovodili do životno ugrožavajućih intraabdominalnih krvarenja. Tumor jetre treba razmotriti pri diferencijalnoj dijagnozi kada se kod žena koje koriste KOK jave jak bol u gornjem abdomenu, uvećanje jetre ili znaci intraabdominalnog krvarenja.

   Pri korišćenju KOK sa višim dozama (50 mikrograma etinilestradiola) rizik pojave karcinoma endometrijuma i jajnika je smanjen. Da li se to odnosi i na KOK koji sadrže niže doze ostaje da se potvrdi.

  • Ostala stanja

   Progestagenska komponenta u film tabletama Adrienne je aldosteron antagonist sa svojstvima da štedi kalijum. U većini slučajeva, ne treba očekivati bilo kakvo povećanje koncentracije kalijuma. U jednoj kliničkoj studiji kod nekih pacijentkinja sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega zabeleženo je blago, ali neznačajno povećanje koncentracije kalijuma u serumu, kada je drospirenon istovremeno primenjivan sa lekovima koji štede kalijum. Prema tome, preporučuje se provera koncentracije kalijuma u serumu tokom prvog ciklusa lečenja kod žena sa bubrežnom insuficijencijom i vrednostima kalijuma u serumu u gornjem referentnom rasponu pre početka kontracepcije, a naročito tokom istovremenog korišćenja lekova koji štede kalijum (videti takođe odeljak 4.5.)

   Žene sa hipertrigliceridemijom, ili porodičnom anamnezom ovog poremećaja, mogu biti izložene povećanom riziku od pankreatitisa kada uzimaju KOK.

   Iako je kod mnogih žena koje uzimaju KOK zabeležen mali porast krvnog pritiska, veoma retko su ta povećanja klinički relevantna. Samo u tim retkim slučajevima je opravdano da se odmah prekine korišćenje KOK. Ako tokom korišćenja KOK, a pri prethodno postojećoj hipertenziji, dolazi do stalno povišenih vrednosti krvnog pritiska ili značajnog povećanja krvnog pritiska koja ne reaguju adekvatno na terapiju antihipertenzivima, primena KOK se mora prekinuti. Kada se smatra odgovarajućim, korišćenje KOK se može nastaviti ukoliko se normalne vrednosti pritiska mogu postići antihipertenzivnom terapijom.

   Zabeleženo je da do sledećih stanja dolazi ili da se pogoršavaju i tokom trudnoće, i tokom upotrebe KOK, ali nema definitivnih dokaza o uzročnoj povezanosti sa KOK: žutica i/ili pruritus povezan za holestazom, stvaranje kamena u žuči, porfirija, sistemski eritemski lupus, hemolitički uremijski sindrom, Sidenhamova horeja, herpes gestationis, gubitak sluha povezan sa otosklerozom.

   Kod žena sa naslednim angioedemom, egzogeni estrogeni mogu da ga izazovu ili pogoršaju.

   Akutni ili hronični poremećaji funkcije jetre mogu da iziskuju obustavu upotrebe KOK dok se parametri funkcije jetre ne vrate na normalu. Recidiv holestatske žutice i/ili pruritusa povezanog sa holestazom, nastalih tokom prve trudnoće ili prethodno upotrebe polnih steroida iziskuje obustavu KOK.

   Iako KOK mogu da imaju dejstvo na perifernu insulinsku rezistenciju i toleranciju na glukozu, nema dokaza o potrebi da se izmeni terapijski režim dijabetičara koji koriste niske doze KOK (sa sadržajem <0,05 mg etinilestradiola). Međutim, stanje žena obolelih od dijabetesa treba pažljivo pratiti dok uzimaju KOK, naročito u ranoj fazi korišćenja KOK.

   Pogoršanje endogene depresije, epilepsije, Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa je prijavljeno tokom korišćenja KOK.

   Hloazma može da se javi povremeno, naročito kod žena koje su imale hloazmu tokom trudnoće. Žene sklone razvoju hloazme treba da izbegavaju izlaganje suncu ili ultravioletnom zračenju tokom uzimanja KOK.

   Depresivno raspoloženje i depresija dobro su poznata neželjena dejstva hormonskih kontraceptiva (videti odeljak 4.8). Depresija može biti ozbiljna te je poznato da predstavlja rizični faktor za suicidalno ponašanje i suicid. U slučaju promene raspoloženja i simptoma depresije, uključujući razdoblje ubrzo nakon početka terapije, pacijentkinjama je potrebno savetovati da se obrate lekaru.

   Jedna ružičasta tableta ovog leka sadrži 44 mg laktoze, a jedna bela tableta sadrži 89,5 mg. Pacijentkinje sa retkim naslednom oboljenjem intolerancije na galaktozu, nedostatkom laktaze ili glukozno-galaktoznom malapsorcijom, ne smeju koristiti ovaj lek.

   Povišene vrednosti ALT

   Tokom kliničkih ispitivanja pacijenata na terapiji lekovima za lečenje hepatitis C virusnih (HCV) infekcija koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir, sa ili bez ribavarina, sa većom učestalošću su se javljale povišene vrednosti transaminaza (ALT), i do 5 puta više u odnosu na gornju granicu, kod žena koje su koristile lekove koje sadrže etinilestradiol, kao što su kombinovani hormonski kontraceptivi (KHK) (videti odeljke 4.3 i 4.5).

   Medicinski pregledi/konsultacije

   Pre uvođenja ili ponovnog uvođenja leka Adrienne , potrebno je uzeti kompletnu anamnezu (uključujući porodičnu anamnezu) i isključiti trudnoću. Potrebno je izmeriti krvni pritisak i izvršiti fizikalni pregled, uzimajući u obzir kontraindikacije (videti odeljak 4.3) i upozorenja (videti odeljak 4.4.).

   Važno je skrenuti pažnju ženi na informacije o venskoj i arterijskoj trombozi, uključujući rizik povezan sa lekom Adrienne, u poređenju sadrugim KHK, na simptome VTE i ATE, poznate faktore rizika i kako postupiti u slučaju sumnje na trombozu.

   Ženu bi takođe trebalo uputiti da pažljivo pročita Uputstvo za lek i da se pridržava datih saveta. Učestalost i vrsta pregleda trebalo bi da se zasnivaju na utvrđenim vodičima i da budu prilagođeni svakoj ženi ponaosob.

   Ženama treba objasniti da hormonski kontraceptivi ne štite od HIV infekcije (AIDS) i drugih polno prenosivih bolesti.

   Smanjena efikasnost

   Efikasnost KOK može biti smanjena npr. u slučaju propuštenih tableta sa aktivnim supstancama (videti odeljak 4.2), gastrointestinalnih poremećaja (videti odeljak 4.2), tokom uzimanja tableta sa aktivnim supstancama ili istovremenog uzimanja drugih lekova (videti odeljak 4.5).

   Smanjena kontrola ciklusa

   Sa svim KOK, može doći do tačkastog i probojnog krvarenja, posebno tokom prvih meseci primene. Prema tome, procena svakog nepravilnog krvarenja ima smisla tek posle prilagođavanja u trajanju od otprilike tri ciklusa.

   Ako nepravilna krvarenja nastave da se javljaju ili počnu da se pojavljuju posle prethodno redovnih ciklusa, onda treba uzeti u obzir mogućnost postojanja nehormonskih razloga i preduzeti odgovarajuće dijagnostičke mere koje su predviđene u cilju isključivanja maligniteta ili trudnoće. U ove mere može spadati i kiretaža.

   Kod nekih žena može da se desi da ne dođe do obustavnog krvarenja tokom uzimanja tableta koje ne sadrže aktivne supstance (bele boje). Ako je žena uzimala KOK u skladu sa uputstvima navedenim u odeljku 4.2 malo je verovatno da je žena trudna. Međutim, ako KOK nisu uzimane u skladu sa ovim uputstvima pre prvog propuštenog menstrualnog krvarenja, ili ako dva puta ne dođe do krvarenja, mora se najpre isključiti postojanje trudnoće, pre nego što se nastavi sa upotrebom KOK.

Interakcije

Napomena: Treba razmotriti informacije za propisivanje lekova koji se uzimaju istovremeno da bi se identifikovale potencijalne interakcije.

 • Uticaj drugih lekova na lek Adrienne

  Mogu se javiti interakcije sa lekovima koji indukuju mikrozomalne enzime, što može rezultirati povećanjem klirensa polnih hormona i dovesti do pojave probojnog krvarenja i/ili neuspeha kontracepcije.

  Postupanje

  Indukcija enzima se može primetiti već nakon nekoliko dana primene leka. Maksimalna idukcija enzima se zapaža nakon nekoliko nedelja. Po prestanku upotrebe leka, stanje indukcije enzima može trajati još oko 4 nedelje.

  Kratkotrajno lečenje

  Žene na terapiji lekovima koji indukuju enzime treba uz primenu KOK , privremeno da koriste i mehaničke metode kontracepcije. Mehanička metoda zaštite se mora koristiti tokom celog perioda lečenja konkomitantnim lekom, kao i još 28 dana nakon završetka terapije. Ukoliko se lečenje nastavi nakon uzimanja poslednje tablete sa aktivnom supstancom iz pakovanja KOK, placebo tablete (tablete bele boje) se moraju odbaciti i treba odmah započeti primenu narednog pakovanja KOK.

  Dugotrajno lečenje

  Kod žena na dugotrajnom lečenju aktivnim supstancama koje indukuju hepatične enzime, preporučuje se neki drugi pouzdan nehormonski metod kontracepcije.

  Sledeće interakcije su opisane u literaturi.

  Supstance koje povećavaju klirens KOK (smanjena efikasnost KOK indukcijom enzima), npr:

  Barbiturati, bosentan, karbamazepin, fenitoin, pirimidon, rifampicin i lekovi protiv HIV infekcije - ritonavir, nevirapin, i efavirenc, a moguće i felbamat, grizeofulvin, okskarbazepin, topiramat i preparati koji sadrže biljni lek kantarion (hypericum perforatum).

  Supstance sa promenljivim efektom na klirens KOK:

  Kada se primenjuju zajedno sa KOK, mnoge kombinacije inhibitora HIV proteaze i inhibitora nenukleozidne reverzne transkriptaze, uključujući i kombinacije sa HCV inhibitorima, mogu da povise ili snize

  koncentracije estrogena ili progestina u plazmi. Krajnji rezultat ovih promena, u nekim slučajevima, može biti klinički relevantan.

  Zato je potrebno proveriti informacije o propisivanju konkomitantnih HIV/HCV lekova, kako bi se otkrile moguće interakcije i u skladu sa tim, odgovarajuće preporuke. U slučaju bilo kakvih nedoumica, žene koje su na terapiji inhibitorima proteaze ili inhibitorima nenukleozidne reverzne transkriptaze, treba da koriste dodatnu mehaničku metodu kontarcepcije.

  Supstance koje smanjuju klirens KOK (inhibitori enzima):

  Klinički značaj potencijalnih interakcija sa inhibitorima enzima ostaje nepoznat.

  Istovremena upotreba snažnih CYP 3A4 inhibitora može da poveća koncentracije estrogena, progestina ili oba u plazmi.U ispitivanju više doza kombinacije drospirenon (3 mg/dan) / etinilestradiol (0.02 mg/dan), istovremena primena ketokonazola, snažnog inhibitora CYP 3A4 tokom 10 dana, je dovela do povećanja PIK-a (0-24h) drospirenona 2,7 puta, odnosno etinilestradiola 1,4 puta.

  Pokazalo se da doze etorikoksiba od 60 do 120 mg/dan, redom povećavaju koncentracije etinilestradiola u plazmi 1,4 do 1,6 puta, kada se istovremeno uzimaju sa kombinovanim hormonskim kontraceptivom, koji sadrži 0,035 mg etinilestradiola.

 • Uticaj leka Adrienne na druge lekove

  KOK mogu da utiču na metabolizam nekih drugih aktivnih supstanci. U skladu sa tim, koncentracije u plazmi i tkivima mogu da porastu (npr. ciklosporin) ili da se smanje (npr. lamotrigin).

  Na osnovu in vivo studija interakcije kod žena dobrovoljaca koje su koristile omeprazol, simvastatin ili midazolam kao marker supstrat, klinički relevantna interakcija drospirenona pri dozama od 3 mg sa citohrom P450 posredovanim metabolizmom drugih aktivnih supstanci nije verovatna.

  Klinički podaci ukazuju na to da etinilestradiol inhibira klirens supstrata enzima CYP1A2, dovodeći do njihovog slabog (npr. teofilin) ili umerenog (npr. tiazidin) porasta koncentracije u plazmi.

 • Farmakodinamske interakcije

  Istovremena upotreba lekova koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dazabuvar, sa ili bez ribavarina, može da poveća rizik za pojavu povišenih ALT vrednosti (videti odeljke 4.3 i 4.4).

  Iz tog razloga, pacijenti na terapiji lekom Adrienne moraju pre početka terapije ovim kombinovanim režimom lečenja, preći na druge metode kontracepcije (npr. samo progestagenska kontracepcija ili nehormonska kontracepcija). Nakon isteka 2 nedelje od završetka terapije kombinovanim režimom lečenja, lek Adrienne se može ponovo koristiti.

  Kod pacijenata bez bubrežne insuficijencije, istovremena primena drospirenona i ACE inhibitora ili NSAIL nije pokazala značajan efekat na kalijum u serumu. I pored toga, istovremena primena leka Adrienne sa antagonistima aldosterona ili diureticima koji štede kalijum nije proučavana. U ovom slučaju, kalijum u serumu treba ispitati tokom prvog ciklusa terapije (videti takođe odeljak 4.4).

 • Druge interakcije

Laboratorijski testovi

Upotreba kontraceptivnih steroidnih hormona može da utiče na rezultate nekih laboratorijskih testova uključujući biohemijske parametre jetre, tiroidne žlezde, funkcije bubrega i nadbubrega, vrednosi proteina (nosećih) u plazmi, npr. frakcije globulina koji vezuje kortikosteroide i lipida/lipoproteina, parametre metabolizma ugljenih hidrata i parametre koagulacije i fibrinolize. Ove promene po pravilu ostaju u granicama normalnih vrednosti. Drospirenon dovodi do porasta aktivnosti renina u plazmi i aldosterona u plazmi što je izazvano njegovom blagom antimineralokortikoidnom aktivnošću.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Lek Adrienne nije indikovan tokom trudnoće.

Ako dođe do trudnoće tokom korišćenja leka Adrienne, njegova upotreba se mora odmah prekinuti. Obimne epidemiološke studije nisu otkrile ni povećan rizik urođenih defekata kod dece onih žena koje su koristile KOK pre trudnoće, niti teratogeno dejstvo kada su KOK uzeti nenamerno tokom trudnoće.

Studije na životinjama su pokazale neželjene efekte tokom trudnoće i dojenja (videti odeljak 5.3). Na osnovu ovih podataka na životinjama, ne mogu se isključiti neželjena dejstva usled hormonskog dejstva aktivnih supstanci. Međutim, opšte iskustvo sa KOK tokom trudnoće nije dalo dokaze o stvarnim štetnim posledicama kod ljudi.

Dostupni podaci o korišćenju leka Adrienne tokom trudnoće su previše ograničeni da bi omogućili zaključke vezane za negativne efekte leka Adrienne na na trudnoću, zdravlje fetusa ili novorođenčeta. Do danas, nisu dostupni relevantni epidemiološki podaci.

Povećan rizik od VTE tokom postpartalnog perioda mora se uzeti u obzir prilikom ponovnog uvođenja leka Adrienne (videti odeljke 4.2 i 4.4).

Dojenje

KOK mogu uticati na laktaciju, jer mogu umanjiti količinu i promeniti sastav majčinog mleka. Prema tome, korišćenje KOK uopšteno ne treba da se preporuči dok majka potpuno ne prestane da doji bebu. Male količine kontraceptivnih steroida i/ili njihovih metabolita se mogu izlučiti u majčino mleko. Ove količine mogu uticati na dete.

Fertilitet

Adrienne je indikovan za sprečavanje trudnoće. Za informacije o fertilitetu videti odeljak 5.1.

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju leka Adrienne na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama. Nije zapažen uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama kod žena koje su koristile KOK.

Neželjena dejstva

Za ozbiljna neželjena dejstva kod korisnica KOK, videti takođe odeljak 4.4. Sledeća neželjena dejstva su prijavljena tokom korišćenja leka Adrienne:

U tabeli u nastavku teksta navedena su neželjena dejstva po MedDRA klasi sistema organa (MedDRA SOCs). Učestalosti se zasnivaju na podacima iz kliničkih ispitivanja. Za opis određene reakcije i njenih sinonima i srodnih stanja se koristi najadekvatniji MedDRA termin.

Neželjene reakcije koje su povezane sa korišćenjem Adrienne tableta za kontracepciju ili za lečenje umerenih acne vulgaris prema MedDRA klasi organskih sistema i MedDRA terminima :
Klasa organskog sistema (MedDRA verzija 9.1) Često (≥1/100 do <1/10) Povremeno (≥1/1000 do <1/100) Retko (≥1/10000 do <1/1000) Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)
Infekcije i infestacije Kandidijaza
Poremećaji krvi i limfnog sistema Anemija Trombocitemija
Poremećaji imunskog sistema Alergijska reakcija Preosetljivost
Endokrini poremećaji Endokrini poremećaj
Poremećaji metabolizma i ishrane Povećani apetit Anoreksija Hiperkalemija Hiponatremija
Psihijatrijski poremećaji Emotivna labilnost Depresija Nervoza Pospanost Anorgazmija Insomnija
Poremećaji nervnog sistema Glavobolja Osećaj nesvestice Parestezija Vrtoglavica Tremor
Poremećaji oka Konjunktivitis Suvo oko Poremećaj na nivou oka
Kardiološki poremećaji Tahikardija
Vaskularni poremećaji Migrena Varikoziteti vena Hipertenzija Flebitis Vaskularni poremećaj Epistaksa Sinkopa Venska tromboembolija (VTE) Arterijska tromboembolija(ATE)
Gastrointestinalni poremećaji Mučnina Bol u abdomenu Povraćanje Dispepsija Nadimanje Gastritis Dijareja Uvećanje abdomena Gastrointestinalni poremećaj Osećaj punoće u stomaku Hiatus hernia Oralna kandidijaza Zatvor Suva usta
Hepatobilijarni poremećaji Bilijarni bol Holecistitis
Klasa organskog sistema (MedDRA verzija 9.1) Često (≥1/100 do <1/10) Povremeno (≥1/1000 do <1/100) Retko (≥1/10000 do <1/1000) Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Akne Pruritus Ospa Hloazma Ekcem Alopecija Akneiforman dermatitis Suva koža Nodozni eritem Hipertrihoza Kožni poremećaj Strije na koži Kontaktni dermatitis Fotosenzitivni dermatitis Kožni noduli Erythema multiforme
Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Bol u leđima Bol u ekstremitetima Grčevi u mišićima
Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki Bol u dojkama Metroragija* Amenoreja Vaginalna kandidijaza Bol u pelvisu Povećanje dojki Fibrocistična dojka Krvarenje iz uterusa/vagine* Genitalni iscedak Valunzi Vaginitis Poremećaj menstruacije Dismenoreja Hipomenoreja Menoragija Suva vagina Sumnjiv razmaz po Papanikolau Smanjenje libida Dispareunija Vulvovaginitis Postkoitalno krvarenje Obustavno krvarenje Cista u dojci Hiperplazija dojki Neoplazma dojki Cervikalni polip Atrofija endometrijuma Ovarijalna cista Povećanje uterusa
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Astenija Pojačano znojenje Edem (generalizovan edem, periferni edem, edem lica) Malaksalost
Klasa organskog sistema (MedDRA verzija 9.1) Često (≥1/100 do <1/10) Povremeno (≥1/1000 do <1/100) Retko (≥1/10000 do <1/1000) Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)
Ispitivanja Povećanje telesne mase Smanjenje telesne mase

*nepravilnosti menstrualnog krvarenja obično nastaje tokom kontinuiranog lečenja. Opis odabranih neželjenih reakcija

Kod žena koje koriste KHK uočen je povećan rizik od arterijskih i venskih trombotskih i tromboembolijskih događaja, uključujući infarkt miokarda, moždani udar, tranzitorni ishemijski atak, vensku trombozu i plućnu emboliju, što je detaljnije opisano u odeljku 4.4.

Sledeći ozbiljni neželjeni događaji su prijavljeni kod žena koje su koristile KOK, što je opisano u odeljku 4.4

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

 • venski tromboembolijski poremećaji;

 • arterijski tromboembolijski poremećaji;

 • hipertenzija;

 • tumori jetre;

 • pojava ili pogoršanje stanja za koja povezanost sa korišćenjem KOK nije sa sigurnošću potvrđena: Kronova bolest, ulcerozni kolitis, epilepsija, migrena, miom materice, porfirija, sistemski eritemski lupus, herpes gestationis, Sidenhamova horea, hemolitički uremijski sindrom, holestatska žutica;

 • hloazma;

 • akutni ili hronični poremećaji funkcije jetre mogu zahtevati prekid korišćenja KOK dok se markeri funkcije jetre ne vrate na normalu.

 • kod žena sa naslednim angioedemom egzogeni estrogeni mogu indukovati ili pojačati simptome angioedema.

Učestalost dijagnoze karcinoma dojke je veoma blago povećana medju korisnicama KOK. S obzirom na to da je karcinom dojke redak kod žena mlađih od 40 godina dodatni broj je mali u odnosu na ukupni rizik od karcinoma dojke. Uzročna povezanost sa korišćenjem KOK nije poznata. Za dodatne informacije, videti odeljke 4.3 i 4.4.

Interakcije

Probojno krvarenje i/ili neuspeh kontracepcije mogu biti posledica interakcija drugih lekova (induktora enzima) sa oralnim kontraceptivima (videti odeljak 4.5).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Do sada nije bilo kliničkog iskustva sa predoziranjem lekom Adrienne. Na osnovu opšteg iskustva sa kombinovanim oralnim kontraceptivima, simptomi koji se mogu javiti u slučaju predoziranja tabletama koje sadrže aktivne supstance su: mučnina, povraćanje i obustavno krvarenje. Obustavno krvarenje može da se javi i kod devojčica koje još uvek nisu dobile menstruaciju, ako slučajno uzmu lek Adrienne. Ne postoje antidoti i dalje lečenje treba da bude simptomatsko.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu; gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije ATC šifra: G03AA12

Pearl indeks za neuspeh metoda: 0,41 (gornja granica pouzdanosti od 95%, obostrano: 0,85).

Ukupni Pearl indeks (neuspeh metoda + neuspeh pacijentkinje): 0,80 (gornja granica pouzdanosti od 95%, obostrano: 1,30 ).

Kontraceptivno dejstvo leka Adrienne se zasniva na interakciji raznih faktora, od kojih se najznačajnijim smatraju inhibicija ovulacije i promene endometrijuma.

U studiji u kojoj je primenom drospirenon 3mg /etinilestradiol 0,020 mg ispitivana inhibicija ovulacije tokom tri ciklusa, poređeni su 24-dnevni i 21-dnevni režim uzimanja tableta za kontracepciju i 24-dnevni režim je bio udružen sa izrazitijom supresiojom folikularnog razvoja. Nakon što su, tokom trećeg ciklusa primene, namerno napravljene greške doziranja, kod većeg broja žena u grupi 21-dnevnog režima postojala je ovarijalna aktivnost uključujući čak i ovulaciju, u odnosu na žene u grupi 24-dnevnog režima uzimanja tableta za kontracepciju. Ovarijalna aktivnost se vratila na stanje pre početka primene tableta za kontracepciju kod 91,8% žena iz grupe 24-dnevnog režima uzimanja, i to tokom prvog ciklusa nakon prekida primene.

Adrienne je kombinovana oralna kontracepcija sa etinilestradiolom i progestagenom drospirenonom. Pri terapijskoj dozi, drospirenon takođe ima antiandrogene i blage antimineralokortikoidne osobine. On nema estrogenu, glukokortikoidnu i antiglukokortikoidnu aktivnost. To drospirenonu daje farmakološki profil koji blisko oponaša prirodni hormon progesteron.

Kliničke studije ukazuju da blage antimineralokortikoidne osobine leka Adrienne rezultiraju blagim antimineralokortikoidnim dejstvom.

Urađene su dve multicentrične, dvostruko slepe, randomizirane, placebo kontrolisane studije radi procene efikasnosti i bezbednosti leka Adrienne kod žena sa umerinim acne vulgaris.

Nakon šest meseci lečenja, u poređenju sa placebom, lek Adrienne je pokazao statistički značajno veće smanjenje od 15,6% (49,3% u odnosu na 33,7%) za inflamatorne lezije, 18,5% (40,6% u odnosu na 22,1%) za neinflamatorne lezije i 16,5% (44,6% u odnosu na 28,1%) za ukupan broj lezija. Pored toga, velik procenat ispitanica 11,8% (18,6% u odnosu na 6,8%) je imala ,,čistˮ ili ,,skoro čistˮ rejting na

,,Investigator’s Static Global Assessmentˮ (ISGA) skali.

Farmakokinetika

 • Drospirenon Resorpcija

  Oralno primenjen drospirenon se brzo i skoro potpuno resorbuje. Maksimalna koncentracija aktivne supstance u serumu je oko 38 nanogram /mL i dostiže se za oko 1-2 sata nakon pojedinačnog uzimanja. Biološka raspoloživost je između 76 i 85%. Istovremen unos hrane nije uticao na biološku raspoloživost drospirenona.

  Distribucija

  Posle oralne upotrebe vrednosti drospirenona u serumu opadaju sa terminalnim poluvremenom eliminacije od 31 h. Drospirenon se vezuje za albumin u serumu i ne vezuje se za globulin koji vezuje polne hormone (SHBG) ili globulin koji vezuje kortikoide (CBG). Samo 3-5% ukupne koncentracije ovog leka u serumu prisutno je u obliku slobodnog steroida. Porast SHBG izazvan etinilestradiolom ne utiče i na procenat drospirenona koji se vezuje za proteine u serumu. Prosečni prividni volume distribucije drospirenona je 3,70

  ± 1,2 L/kg. Biotransformacija

  Drospirenon se u velikoj meri metaboliše nakon oralne primene. Glavni metaboliti u plazmi su kiseli oblik drospirenona, koji se dobija otvaranjem laktonskog prstena, i 4,5-dihidro-drospirenon-3-sulfat, koji nastaje redukcijom i posledičnom sulfatacijom. Drospirenon je takođe podložan oksidativnom metabolizmu, koji je katalizovan enzimom CYP3A4.

  In vitro, drospirenon može slabo do umereno, da inhibira enzime citohroma P450 CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.

  Eliminacija

  Stopa metaboličkog klirensa drospirenona u seruma je oko 1,5 ± 0,2 mL/min/kg.

  Drospirenon se u neizmenjenom obliku izlučuje u tragovima. Metaboliti drospirenona se izlučuju fecesom i urinom sa odnosom od oko 1,2 do 1,4. Poluvreme eliminacije metabolita urinom i fecesom iznosi oko 40 h.

  Stanja dinamičke ravnoteže

  Tokom ciklusa uzimanja leka, maksimalna koncentracija u stanju dinamičke ravnonoteže drospirenona u serumu je oko 70 nanograma /mL koja se postiže približno nakon 8 dana terapije. Nivoi drospirenona u serumu su se akumulirali faktorom od oko 3 kao posledica odnosa poluvremena eliminacije i intervala doziranja.

  Posebne populacije

  Uticaj oštećene bubrežne funkcije

  Vrednosti drospirenona u serumu u stanju dinamičke ravnoteže kod žena sa blagim oštećenjem bubrežne funkcije (klirens kreatinina CLcr 50-80 mL/min) bile su slične kao kod žena sa normalnom bubrežnom funkcijom. Vrednosti drospirenona u serumu bile su u proseku 37% više kod žena sa umerenim oštećenjem bubrežne funkcije (klirens kreatinina CLcr 30-50 mL/min) u poređenju sa vrednostima kod žena sa normalnom funkcijom bubrega. Terapija drospirenonom se takođe dobro podnosila kod žena sa blagom i umerenom bubrežnom insuficijencijom. Terapija drospirenonom nije pokazala nikakav klinički značajan uticaj na koncentracije kalijuma u serumu.

  Uticaj oštećene funkcije jetre

  U studiji sa jednokratnom dozom leka, oralni klirens (CL/F) je bio smanjen kod približno 50% dobrovoljaca sa umerenim oštećenjem funkcije jetre u poređenju sa osobama sa normalnom funkcijom jetre. Uočeni pad

  klirensa drospirenona kod dobrovoljaca sa umerenim oštećenjem funkcije jetre nije se preneo u bilo kakvu očiglednu razliku u smislu koncentracija kalijuma u serumu. Čak i u prisustvu dijabetesa i istovremenog lečenja spironolaktonom (dva faktora koji mogu predisponirati pacijenta za hiperkalemiju) povećanje koncentracija kalijuma u serumu iznad gornje granice normalnog raspona nije uočena. Može se zaključiti da drospirenon dobro podnose pacijenti sa blagom ili umerenom disfunkcijom jetre (Child-Pugh B).

  Etničke grupe

  Nema klinički relevantne razlike u farmakokinetici drospirenona i etinilestradiola između žena žute i bele rase.

 • Etinilestradiol Resorpcija

  Oralno primenjen etinilestradiol se brzo i potpuno resorbuje. Maksimalne koncentracije u serumu od oko

  33 pikograma/mL se postižu u roku od 1-2 sata po uzimanju jedne tablete. Apsolutna bioraspoloživost kao rezultat presistemskih konjugacija i efekta metabolizma prvog prolaza je približno 60 %.Uzimanje sa hranom je smanjilo biološku raspoloživost etinilestradiola kod oko 25% ispitanica, dok kod ostalih razlike nisu primećene.

  Distribucija

  Vrednosti etinilestradiola u serumu opadaju u dve faze, krajnju raspoloživu fazu karakteriše poluvreme eliminacije od približno 24 h.

  Etinilestradiol se vezuje u velikoj meri, ali nespecifično za albumin u serumu (približno 98,5%), i dovodi do porasta koncentracija SHBG i globulina koji vezuje kortikoide (CBG) u serumu. Izmereni volumen distribucije etinilestradiola je oko 5 L/kg.

  Biotransformacija

  Etinilestradiol podleže značajnom metabolizmu u crevima i u jetri, prvim prolazom. Etinilestradiol se prvenstveno metaboliše aromatičnom hidroksilacijom, ali se stvara široki spektar hidroksiliranih i metiliranih metabolita, koji mogu biti prisutni u vidu slobodnih metabolita i konjugata sa glukoronidima i sulfatima. Stopa metaboličkog klirensa etinilestradiola je oko 5 mL/min/kg.

  In vitro, etinilestradiol je reverzibilni inhibitor CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2, kao i inhibitor mehanizma enzima CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2.

  Eliminacija

  Etinilestradiol se ne izlučuje u neizmenjenom obliku u značajnijoj meri. Metaboliti etinilestradiola se izlučuju u odnosu urinarni:bilijarni od 4:6. Poluvreme eliminacije metabolita iznosi otprilike 1 dan.

  Postizanje stanja ravnoteže

  Uslovi stanja ravnoteže se postižu tokom druge polovine terapijskog ciklusa, a vrednosti etinilestradiola u serumu se akumuliraju sa faktorom od oko 2,0 do 2,3.


Paralele