Jurnista® 32mg tableta sa produženim oslobađanjem

Osnovne informacije

A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
NR
Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.
Nema podataka.
tableta sa produženim oslobađanjem
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
PREDSTAVNIŠTVO JANSSEN-CILAG KFT BEOGRAD

Pakovanja

tableta sa produženim oslobađanjem; 32mg; blister, 4x7kom
A
20.767,70 DIN
50,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
20 mg
1087715
DDD
JKL
* Prikazana cena je izračunata tako što je ceni na veliko sa RFZO dodato 12% marže i 10% poreza. Cena je samo procena i može da varira.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Lek Jurnista, 32 mg, tablete sa produženim oslobađanjem, indikovan je za lečenje jakih hroničnih bolova kod odraslih.

Doziranje i način primene

Doziranje

Kao i kod drugih opioidnih analgetika, bezbedna i efikasna primena leka Jurnista, kod pacijenata sa bolom, zavisi od procene opšteg stanja i fizičkog statusa pacijenta. Na izbor doze leka utiče priroda bola, kao i zdravstveno stanje pacijenta. Usled zapaženih različitih individualnih odgovora na opioide, preporučuje se da svi pacijenti započnu terapiju sa određenom dozom leka, koja se zatim individualno titrira do doze kojom se postiže adekvatna analgezija i pri kojoj se eventualna neželjena dejstva leka smatraju prihvatljivim.

Kao i u primeni bilo kog jakog opioida, pri započinjanju terapije treba razmotriti odgovarajuću profilaktičku terapiju za poznate neželjene reakcije (na primer, konstipaciju).

Lek Jurnista ne treba uzimati češće od jedanput tokom 24 sata.

Pacijenti koji trenutno nisu na terapiji opioidima

Započinjanje terapije - Početna doza leka Jurnista kod većine pacijenata treba da bude 8 mg, primenjenih jednom na svakih 24 sata i ne sme biti veća od 8 mg. Kod nekih pacijenata započinjanje titracije dozom od 4 mg* primenjenom jednom na svakih 24 sata može biti od koristi za poboljšanje podnošljivosti.

Titracija i održavanje – Nakon započinjanja terapije, prilagođavanje doze može biti potrebno da bi se kod pacijenta postigao najbolji balans između analgetičkog efekta i neželjenih reakcija. Doza može biti titrirana povećanjem za 4 mg* ili 8 mg, u zavisnosti od odgovora i dodatnih analgetskih potreba. Napomena: dozu ne treba titrirati češće nego na svaku četvrtu dozu (na primer, ukoliko je prva doza data u ponedeljak, dozu ne treba povećavati pre četvrte doze, u četvrtak) (videti odeljak Individualizacija doze i održavanje terapije za više informacija).

* Tablete leka Jurnista nisu namenjene za deljenje. Stoga, doza od 4 mg se ne može postići. Lek Jurnista, 4 mg, tableta sa produženim oslobađanjem, nije registrovan u Republici Srbiji.

S obzirom na to da pri primeni farmaceutskih oblika sa produženim oslobađanjem može biti potrebno više vremena za titraciju do postizanja adekvatne analgezije, može se savetovati da se terapija započne nekim od konvencionalnih oblika sa trenutnim oslobađanjem (npr. hidromorfon sa trenutnim oslobađanjem ili morfin sa trenutnim oslobađanjem), a zatim da se izvrši konverzija na odgovarajuću ukupnu dnevnu dozu leka Jurnista. Konverziju treba izvršiti prema datoj tabeli za konverziju.

Pacijenti koji su trenutno na terapiji opioidima

Kod pacijenata koji trenutno uzimaju opioidne analgetike, početnu dozu leka Jurnista treba odrediti na osnovu dnevne doze prethodno korišćenog opioidnog analgetika, upotrebom standardnog ekvianalgetičkog odnosa. Za sve opioide, izuzev morfina, najpre treba odrediti odgovarajuću ukupnu dnevnu dozu morfina, a zatim, upotrebom tabele za konverziju, treba odrediti odgovarajuću ukupnu dnevnu dozu leka Jurnista.

Tabela za konverziju : Multiplikacioni faktori za vršenje konverzije dnevne doze prethodno korišćenih opioida u dnevnu dozu leka Jurnista (mg/dan prethodno korišćenog opioida x faktor = mg/dan leka Jurnista)
Prethodno korišćeni opioid Prethodno korišćeni oralni opioid (faktor) Prethodno korišćeni parenteralni opioid (faktor)
Morfin 0,2 0,6
Hidromorfon 1 4

Fiksni faktor konverzije verovatno ne može biti zadovoljavajući za sve pacijente, kako zbog individualnih razlika među pacijentima, tako i zbog razlika u formulacijama. Zbog toga se savetuje pažljivo praćenje pacijenata i titracija doze nakon konverzije na preporučenu početnu dozu leka Jurnista.

Izračunate doze leka treba da se zaokruže na najbližu manju dozu leka Jurnista, prema raspoloživom rasponu doza koje rastu za 8 mg (doza od 8, 16, 32 i 64 mg), kao što je klinički indikovano.

Uzimanje svih drugih opioidnih analgetika čije dejstvo traje 24 sata treba prekinuti kada se započne terapija lekom Jurnista.

Lek Jurnista se može bezbedno koristiti sa uobičajenim dozama neopioidnih analgetika i analgetskih adjuvanasa.

Dodatna analgezija

Pored terapije lekom Jurnista jednom dnevno, dodatni lek sa trenutnim oslobađanjem za proboj bola (npr. hidromorfon sa trenutnim oslobađanjem ili morfin sa trenutnim oslobađanjem) može da se daje svim pacijentima sa hroničnim bolom. Konverziju treba izvršiti prema tabeli za konverziju. Pojedinačne dodatne doze hidromorfona sa trenutnim oslobađanjem ili morfina sa trenutnim oslobađanjem ne bi trebalo da prelaze 10% do 25% 24-satne doze leka Jurnista (videti tabelu u nastavku):

Preporučena početna doza za dodatni lek za brzo ublažavanje bola
Dnevno doziranje leka Jurnista (mg) Hidromorfon sa trenutnim oslobađanjem Jačina tablete (mg) po dozi Morfin sa trenutnim oslobađanjem (mg)
8 2 10
16 2 10-15
32 4 20-30
Individualizacija doze i održavanje terapije

Nakon započinjanja terapije lekom Jurnista, prilagođavanje doze može biti potrebno da bi se kod pacijenta postigao najbolji balans između analgetičkog efekta i neželjenih reakcija povezanih sa opioidima.

Ukoliko se bol pojača ili ako je analgezija neadekvatna, možda će biti potrebno postepeno povećanje doze. Dozu treba povećavati ne češće nego na svaku četvrtu dozu (na primer, ukoliko je prva doza data u ponedeljak, dozu ne bi trebalo povećavati pre četvrte doze, u četvrtak), da bi se dejstvo prethodnog

povećanja doze stabilizovalo. Prema preporukama, pri svakom titracionom koraku treba razmotriti povećanje doze za 25-100% od trenutne dnevne doze leka Jurnista.

Kada se kod pacijenta uspostavi stabilna kontrola bola uzimanjem leka Jurnista jednom dnevno, sa tom dozom leka može da se nastavi sve dok je terapija bola potrebna. Kontinuiranu potrebu za opioidima čije dejstvo traje 24 sata i prilagođavanje terapije treba periodično ponovo proceniti, po potrebi.

Propuštena doza

Ukoliko pacijent nije uzeo redovnu dozu leka Jurnista u propisano vreme, pacijentu treba savetovati da odmah uzme propuštenu dozu i da započne novi 24-satni režim doziranja.

Prekid terapije

Kod pacijenata koji su fizički zavisni od opioida i svakodnevno primaju hidromorfon, nagli prekid terapije lekom Jurnista može dovesti do apstinencijalnog sindroma (engl. withdrawal syndrome, sindrom obustave leka). Ukoliko je prekid terapije lekom Jurnista indikovan, pacijentima treba smanjivati dozu leka Jurnista za 50% na svaka 2 dana, sve dok se ne dostigne najmanja moguća doza, nakon čega se terapija može bezbedno prekinuti. Ukoliko se pojave znaci sindroma obustave, treba prekinuti sa smanjivanjem doze. Dozu treba blago povećavati sve dok ne prestanu znaci i simptomi sindroma obustave. Nakon toga može se ponovo početi sa smanjivanjem doze, ali sa dužim vremenskim periodima između svakog smanjenja doze hidromorfona, ili se može izvršiti konverzija na ekvianalgetsku dozu drugog opioida kako bi se nastavilo sa smanjivanjem doze.

Upotreba kod starijih pacijenata

Zdravstveno stanje starijih pacijenata je često veoma kompleksno. Usled toga, lečenje hidromorfonom treba započeti obazrivo, a početna doza treba da bude smanjena** (videti odeljak 5.2).

** Doze leka Jurnista manje od 8 mg nisu registrovane u Republici Srbiji. Tablete leka Jurnista nisu namenjene za deljenje.

Oštećenje funkcije bubrega

Nakon primene pojedinačnih doza tableta hidromorfona sa trenutnim oslobađanjem, u kliničkim ispitivanjima je zapaženo sledeće:

 • Kod pacijenata sa umerenom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina od 40-60 mL/min), izloženost (vrednost PIK u plazmi) hidromorfonu bila je približno 2 puta viša nego kod onih sa očuvanom funkcijom bubrega, a poluvreme eliminacije je bilo neizmenjeno.

 • Kod pacijenata sa teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina < 30 mL/min), izloženost (vrednost PIK u plazmi) hidromorfonu bila je približno 4 puta veća nego kod onih sa očuvanom funkcijom bubrega, a poluvreme eliminacije je bilo 3 puta duže.

  Zbog toga, kod pacijenata sa umerenom insuficijencijom bubrega terapiju treba započeti sa smanjenom dozom** i treba ih pažljivo pratiti tokom perioda titracije. Kod pacijenata sa teškom insuficijencijom bubrega, treba razmotriti produžen interval doziranja, a pored toga ove pacijente treba pratiti i tokom održavanja terapije.

  ** Doze leka Jurnista manje od 8 mg nisu registrovane u Republici Srbiji. Tablete leka Jurnista nisu namenjene za deljenje.

  Oštećenje funkcije jetre

  Nakon primene pojedinačne doze tableta hidromorfona sa trenutnim oslobađanjem, u kliničkim ispitivanjima je zapaženo sledeće:

 • Kod pacijenata sa umerenom insuficijencijom jetre (7-9 bodova na Child-Pugh-ovoj skali) i izloženost (vrednost PIK u plazmi) hidromorfonu i maksimalna koncentracija hidromorfona u plazmi bile su približno 4 puta veće u poređenju sa zdravim osobama, a poluvreme eliminacije je bilo neizmenjeno.

Zbog toga, kod pacijenata sa umerenom insuficijencijom jetre terapiju treba započeti sa smanjenom dozom** i treba ih pažljivo pratiti tokom perioda titracije.

** Doze leka Jurnista manje od 8 mg nisu registrovane u Republici Srbiji. Tablete leka Jurnista nisu namenjene za deljenje.

Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost leka Jurnista kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nije ustanovljena. Nema dostupnih podataka. Ne preporučuje se primena leka Jurnista u ovoj populaciji.

Način primene

Pacijentima treba savetovati da tabletu leka Jurnista progutaju celu, sa čašom vode, približno u isto vreme svakog dana i da je nikada ne žvaću, dele ili lome. Lek Jurnista se može uzimati sa ili bez hrane (videti odeljak 5.2).

Kontraindikacije

Preosetljivost na hidromorfon ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

Pacijenti koji su imali hirurške intervencije i/ili imaju osnovno oboljenje koje može dovesti do suženja u gastrointestinalnom traktu, ili imaju sindrom slepe vijuge (engl. blind loop syndrom) ili gastrointestinalne opstrukcije.

Lečenje akutnog ili postoperativnog bola. Pacijenti sa teško oštećenom funkcijom jetre. Pacijenti sa respiratornom insuficijencijom.

Pacijenti sa akutnim bolom u abdomenu nepoznatog porekla. Pacijenti u status asthmaticus-u.

Istovremena terapija sa inhibitorima monoaminooksidaze (MAO-inhibitori) ili u periodu od 14 dana od prekida terapije ovim lekovima (videti odeljak 4.5).

Istovremena primena sa buprenorfinom, nalbufinom ili pentazocinom (videti odeljak 4.5).

Pacijenti u stanju kome. Prilikom porođaja i rađanja.

Posebna upozorenja

Hipotenzija

Opioidni analgetici, uključujući hidromorfon, mogu da izazovu tešku hipotenziju kod osoba čija je sposobnost da održe krvni pritisak kompromitovana deplecijom volumena krvi ili kod osoba koje istovremeno primaju lekove kao što su fenotiazini ili opšti anestetici (videti odeljak 4.5).

Paralitički ileus

Lek Jurnista ne treba da se koristi u situacijama u kojima postoji rizik od razvoja paralitičkog ileusa. Ukoliko se tokom lečenja posumnja na pojavu paralitičkog ileusa, lečenje treba prekinuti.

Upotreba pre operacije

U slučaju planirane kordotomije ili drugih operacija koje se sprovode u cilju ublažavanja bola, pacijentima ne bi trebalo davati lek Jurnista 24 sata nakon operacije. Posle toga, ukoliko je potrebno, treba uzeti novu dozu leka, prema potrebi pacijenta.

Oštećenje respiratorne funkcije

Respiratorna depresija je najznačajnije neželjeno dejstvo koje opioidi mogu izazvati, ali se javlja najčešće u situacijama predoziranja, kod starijih, kod oslabljenih pacijenata, i kod onih koji boluju od stanja udruženih sa hipoksijom ili hiperkapnijom, kada čak i umerene doze mogu da ugroze funkciju disanja. Lek Jurnista, kao i svi ostali opioidi, treba da se koristi uz izuzetan oprez kod pacijenata koji imaju znatno smanjenu respiratornu rezervu ili su prethodno imali respiratornu depresiju, kao i kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Jak bol je antagonista respiratorne depresije koju mogu izazvati opioidi.

Međutim, ako bi se bol iznenada smanjio, efekti depresije disanja bi mogli brzo da se ispolje.

Pacijenti kod kojih su planirane regionalne anestetičke procedure ili druge intervencije u cilju smanjenja bola, ne treba da primaju lek Jurnista tokom 24 sata nakon intervencije.

Depresori centralnog nervnog sistema (CNS), uključujući alkohol i neke opioidne lekove

Istovremena upotreba alkohola i leka Jurnista može pojačati neželjena dejstva leka Jurnista; istovremenu upotrebu treba izbegavati. Istovremena upotreba leka Jurnista sa depresorima CNS-a, uključujući benzodiazepine, alkohol i neke opioidne lekove, može nesrazmerno povećati efekte depresora CNS-a, kao što je duboka sedacija, respiratorna depresija, koma i smrt. Ukoliko je istovremena upotreba leka Jurnista sa depresorima CNS-a klinički neophodna, potrebno je propisati najmanje efektivne doze i minimalno trajanje terapije za oba leka, kao i pažljivo pratiti pacijente na znake respiratorne depresije i sedacije (videti odeljak 4.5).

Povreda glave i povećan intrakranijalni pritisak

Efekti respiratorne depresije koje mogu izazvati opioidi, sa retencijom ugljen dioksida i sekundarnim porastom pritiska cerebrospinalne tečnosti, mogu da budu veoma izraženi u slučaju povrede glave ili povećanog intrakranijalnog pritiska. Dejstvo opioida može prikriti neurološke znake daljeg porasta intrakranijalnog pritiska kod pacijenata sa povredom glave. U takvim okolnostima, lek Jurnista treba primeniti jedino kada se smatra da je primena apsolutno neophodna, i to uz izuzetan oprez.

Gastrointestinalni trakt i drugi glatki mišići

Kao i drugi opioidi, hidromorfon izaziva smanjenje gastrointestinalne pokretljivosti sa povećanim tonusom glatkih mišića. Konstipacija predstavlja često prijavljivano neželjeno dejstvo prilikom lečenja opioidima. Pacijentima bi trebalo dati savete u vezi mera za prevenciju konstipacije, a treba uzeti u obzir i profilaktičku upotrebu laksativa. Dodatan oprez se savetuje kod pacijenata sa hroničnom konstipacijom.

Klinička stanja ili lekovi koji iznenadno i značajno smanjuju vreme prolaska kroz gastrointestinalni trakt, mogu dovesti do smanjenja resorpcije hidromorfon-hidrohlorida i potencijalno izazvati sindrom obustave kod pacijenata sa fizičkom zavisnošću od opioida.

Primena opioida može da oteža kliničku dijagnostiku ili prikrije klinički tok akutnih abdominalnih stanja. Stoga je važno proveriti da pacijent nema okluzije creva, naročito ileus, pre započinjanja lečenja.

Hidromorfon takođe može da izazove spazam Oddi-jevog sfinktera i posledični porast pritiska u bilijarnom traktu. Stoga se savetuje oprez kod primene leka Jurnista kod pacijenata sa inflamatornim ili opstruktivnim poremećajima creva, akutnim pankreatitisom posle oboljenja bilijarnog trakta i kod pacijenata koji treba da se podvrgnu operaciji žučne kese.

Tableta leka Jurnista se ne deformiše i ne menja značajno oblik u gastrointestinalnom traktu. Kod pacijenata sa poznatim strikturama, veoma retko je bilo prijava opstruktivnih simptoma vezanih za uzimanje lekova koji se ne deformišu po obliku, a čija se formulacija zasniva na kontrolisanom oslobađanju supstance (videti odeljak 4.3).

Pacijentima, ukoliko primete nešto što liči na tabletu leka Jurnista u stolici, treba objasniti da je to opna tablete koja se ne rastvara.

Pacijenti izloženi posebnim rizicima

Lek Jurnista, kao i svi opioidni analgetici, treba da se primenjuje sa oprezom i u smanjenim dozama kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega ili blagom do umerenom insuficijencijom jetre, adrenokortikalnom insuficijencijom, miksedemom, hipotireozom, hipertrofijom prostate ili strikturom uretre. Oprez se takođe savetuje i prilikom primene leka Jurnista kod pacijenata sa depresijom centralnog nervnog sistema (CNS), kifoskoliozom, toksičnom psihozom, akutnim alkoholizmom, delirijum tremensom ili konvulzivnim poremećajima.

Upotreba kod starijih pacijenata

Stariji pacijenti su podložniji neželjenim reakcijama CNS-a (konfuzija), gastrointestinalnim poremećajima i kod njih je funkcija bubrega fiziološki smanjena. Zbog toga, treba pokazati dodatan oprez, a početnu dozu leka bi trebalo smanjiti. Istovremena upotreba drugih lekova, naročito tricikličnih antidepresiva, povećava rizik od konfuzije i konstipacije. Oboljenja prostate i urinarnog trakta su česta kod starijih, zato su u povećanom riziku od nastanka retencije urina. Navedene napomene imaju za cilj da naglase povećani oprez, ali ne i da impliciraju ograničenje upotrebe opioida kod starijih osoba.

Zavisnost i zloupotreba supstance

Fizička zavisnost je stanje adaptacije koje se manifestuje specifičnim sindromom obustave opioida koji može biti izazvan naglim prekidom terapije, brzim smanjenjem doze, smanjenom koncentracijom leka u krvi, i/ili primenom antagoniste.

Uopšteno, terapiju opioidima ne treba naglo ukidati (videti odeljak 4.2).

Lek Jurnista treba da se koristi oprezno kod pacijenata koji pate od alkoholizma ili zavisnosti od lekova, usled povećane učestalosti tolerancije na opioide i psihološke zavisnosti koji su zapaženi u ovim populacijama pacijenata. Ukoliko se, usled zloupotrebe, smrvi tableta i koristi parenteralno neke od pomoćnih supstanci mogu izazvati letalne komplikacije.

Produženom upotrebom opioida, uključujući lek Jurnista, može da se očekuje razvoj tolerancije i fizičke zavisnosti.

Namernu zloupotrebu leka Jurnista, kao i drugih opioida, karakterišu promene ponašanja, koje se ne zapažaju kod pacijenata kod kojih se leči bol na odgovarajući način sa lekom Jurnista. Razvoj psihološke zavisnosti ili navikavanja javlja se samo kod pojedinaca koji su možda na neki način predisponirani i ne predstavlja normalnu ili očekivanu reakciju na odgovarajuću primenu opioida za terapiju bola. Međutim, čak i ako je pacijent zloupotrebljavao opioide u prošlosti, hidromorfon ili drugi opioidi i dalje mogu da budu indikovani za lečenje jakog bola kod tog pacijenta. Zahtev pacijenta za povećanjem doze može da bude posledica osnovne patologije i trebalo bi ponovo da se proceni. U većini slučajeva zahtev je posledica stvarne potrebe za ublažavanjem bola i ne bi trebalo da se pomeša sa zloupotrebom leka.

Čak i ako je doza visoka, povećanje doze ne odražava razvoj tolerancije.

Upotreba hidromorfona kod sportista dovodi do diskvalifikacije na takmičenju. Hidromorfon može dovesti do pozitivnog rezultata tokom anti-doping kontrola.

Pomoćne supstance leka Jurnista, tableta sa produženim oslobađanjem

Ovaj lek sadrži laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na galaktozu, nedostatkom laktaze ili glukozo-galaktoznom malapsorpcijom, ne smeju koristiti ovaj lek.

Interakcije

MAOI (MAO-inhibitori)

MAOI mogu da izazovu ekscitaciju ili depresiju CNS, hipotenziju ili hipertenziju, ako se primenjuju istovremeno sa opioidima. Lek Jurnista je kontraindikovan kod pacijenata koji uzimaju MAOI (videti odeljak 4.3).

Agonisti/antagonisti morfina

Istovremena upotreba hidromorfona sa agonistima/antagonistima morfina (buprenorfin, nalbufin, pentazocin) može da dovede do smanjenja analgetskog dejstva usled kompetitivne blokade receptora, što dovodi do

rizika od nastanka simptoma sindroma obustave, pa je stoga ova kombinacija kontraindikovana (videti odeljak 4.3).

Depresori CNS-a, uključujući alkohol i neke opioidne lekove

Alkohol može pojačati farmakodinamske efekte leka Jurnista; istovremenu upotrebu treba izbegavati. Istovremena upotreba leka Jurnista i depresora CNS-a, kao što su benzodiazepini i drugi hipnotici/sedativi, opšti anestetici, antipsihotici i alkohol i neki opioidni lekovi može nesrazmerno povećati efekte depresora CNS-a i može dovesti do respiratorne depresije. Dodatno se mogu javiti hipotenzija i duboka sedacija, koma ili smrt. Kada je ova kombinacija indikovana, dozu jednog ili oba leka treba smanjiti.

Mišićni relaksansi

Lek Jurnista, kao i drugi opioidi, može da pojača neuromuskularno dejstvo mišićnih relaksanasa i da izazove povećan stepen respiratorne depresije.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema kliničkih podataka o upotrebi leka u toku trudnoće. Ispitivanja na životinjama (videti odeljak 5.3) nisu pokazala teratogena dejstva, ali je primećena reproduktivna toksičnost. Pokazano je da hidromorfon prolazi kroz placentalnu barijeru kod eksperimentalnih životinja. Potencijalni rizik za ljude prilikom upotrebe opijata tokom trudnoće nije poznat.

Lek Jurnista ne treba koristiti tokom trudnoće i ne sme se koristiti tokom porođaja, zbog uticaja na kontraktilnost materice i rizika od pojave respiratorne depresije kod novorođenčeta. Produžena upotreba hidromorfona tokom trudnoće može prouzrokovati sindrom obustave kod novorođenčeta.

Dojenje

Male koncentracije hidromorfona i drugih opioida su identifikovane u majčinom mleku tokom kliničkih ispitivanja. Pretklinička ispitivanja su pokazala da hidromorfon može da se nađe u mleku pacova koji doje mladunčad. Lek Jurnista ne treba koristiti u toku dojenja.

Plodnost

Dejstvo hidromorfona na plodnost kod ljudi nije procenjivano.

Upravljanje vozilom

Lek Jurnista ima veliki uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Rizik naročito postoji na početku terapije, posle povećanja doze ili promene leka.

Lek Jurnista pripada opojnim drogama, ima snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje vozilima ni rukovanje mašinama.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila

U kliničkim ispitivanjima leka Jurnista (n=2340), najčešće prijavljivane neželjene reakcije su bile konstipacija (32%), mučnina (29%) i povraćanje (14%). Ove neželjene reakcije uglavnom mogu da se regulišu smanjenjem doze, primenom laksativa (videti odeljke 4.2 i 4.4) ili antiemetika, po potrebi.

Somnolencija, vrtoglavica, glavobolja i astenija su bili prijavljeni kod 11% do 16% pacijenata. Respiratorna depresija je bila prijavljena kod približno 0,1% pacijenata.

Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

U tabeli su prikazane neželjene reakcije zabeležene tokom kliničkih ispitivanja leka, kao i postmarketinškog iskustva sa lekom Jurnista.

Klasa sistema organa Neželjene reakcije na lek
Učestalost
Veoma često Često Povremeno Retko Veoma
(≥1/10) (≥1/100 do <1/10) (≥1/1000 do (≥ 1/10000 do retko
<1/100) <1/1000) (<1/10000)
Infekcije i infestacije Gastroenteritis Divertikulitis
Poremećaji imunskog sistema Hipersenzitivnost
Endokrini poremećaji Hipogonadizam
Poremećaji metabolizima i ishrane Dehidratacija, smanjen apetit Retencija tečnosti, povećan apetit Hiperurikemija
Psihijatrijski poremećaji Halucinacije, konfuzno stanje, depresija, anksioznost, promene raspoloženja, nervoza, nemir, insomnija, abnormalni snovi Napad panike, paranoja, ravnodušnost, disforija, euforično raspoloženje, smanjenje libida, poremećaj spavanja Agresija
Klasa sistema organa Neželjene reakcije na lek
Učestalost
Veoma često Često Povremeno Retko Veoma
(≥1/10) (≥1/100 do <1/10) (≥1/1000 do (≥ 1/10000 do retko
<1/100) <1/1000) (<1/10000)
Poremećaji nervnog sistema Somnolencija, vrtoglavica, glavobolja Sedacija, poremećaj pamćenja, tremor, parestezija, hipoestezija Encefalopatija, smanjen nivo svesti, sinkopa, poremećaj ravnoteže, poremećaj pažnje, diskinezija, dizartrija, hiperestezija, poremećaj koordinacije, mioklonus, plač, disgeuzija Konvulzije, psihomotorna hiperaktivnost, kognitivni poremećaj, hiperrefleksija
Poremećaji oka Zamućen vid Diplopija, suvoća oka Mioza
Poremećaji uha i labirinta Vertigo Tinitus
Kardiološki poremećaji Tahikardija, ekstrasistole, palpitacije Bradikardija
Vaskularni poremećaji Hipertenzija, naleti crvenila Hipotenzija
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Dispneja Respiratorna depresija, respiratorni distres, bronhospazam, hipoksija, rinoreja Hiperventilacija, kijanje
Gastrointestinal ni poremećaji Konstipacija, mučnina, povraćanje Dijareja, abdominalni bol, dispepsija, pogoršanje ezofagealnog refluksa, suvoća usta Divertikulum, intestinalna opstrukcija, poremećaj motiliteta gastrointestinalno g trakta, abdominalna distenzija, disfagija, hemoroidi, hematohezija, feces neuobičajenog izgleda, flatulencija eruktacija Perforacija debelog creva, ileus, analne fisure, usporeno gastrično pražnjenje, duodenitis, bolna defekacija, bezoar
Klasa sistema organa Neželjene reakcije na lek
Učestalost
Veoma često Često Povremeno Retko Veoma
(≥1/10) (≥1/100 do <1/10) (≥1/1000 do (≥ 1/10000 do retko
<1/100) <1/1000) (<1/10000)
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Hiperhidroza, pruritus,osip Angioedem, urtikarija, eritem Osećaj žarenja na koži
Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva Artralgija, mijalgija, bol u leđima, bol u udovima, mišićni spazmi
Poremećaji bubrega i urinarnog sistema Dizurija Retencija urina, otežano mokrenje, polakiurija, poremećaj mokrenja
Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki Erektilna disfunkcija, seksualna disfunkcija
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Astenija Sindrom obustave, edem, pireksija, drhtavica, nelagodnost u grudima, bol Bolest slična gripu, poremećaj hoda, osećaj anksioznosti i uznemirenosti, osećaj slabosti, osećaj promene telesne temperature Osećaj opijenosti, mamurluk
Ispitivanja Smanjena telesna masa Smanjena koncentracija kalijuma u krvi, povećane vrednosti enzima jetre Povećane vrednosti amilaze u krvi, smanjena telesna temperatura, smanjena vrednost testosterona u krvi
Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije Pad, kontuzije Predoziranje

Sledeće dodatne neželjene reakcije prijavljivane su sa drugim formulacijama hidromorfon-hidrohlorida: zavisnost, tolerancija na lek i bilijarne kolike. Sledeće reakcije nepoznate učestalosti su prijavljivane u literaturi: respiratorna insuficijencija, delirijum i amenoreja.

Respiratorna depresija

Respiratorna depresija se verovatno javlja u određenim podgrupama pacijenata (videti odeljak 4.4).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Predoziranje lekom Jurnista se karakteriše respiratornom depresijom, ošamućenošću koja napreduje do stupora i kome, mišićno-koštanom slabošću, hladnom kožom, suženim zenicama i, ponekad, tahikardijom i hipotenzijom. U slučajevima teškog predoziranja, može da dođe do apneje, cirkulatornog kolapsa, srčanog zastoja i smrti.

U lečenju predoziranja, primarnu pažnju treba posvetiti ponovnom uspostavljanju adekvatne respiratorne razmene, uspostavljanju i održavanju prohodnosti disajnih puteva i primeni asistirane ili kontrolisane ventilacije.

Ukoliko dođe do razvoja šoka ili edema pluća potrebno je primeniti suportivne mere (kiseonik, vazopresori). Kod pojave srčanog zastoja i aritmije primeniti srčanu masažu ili defibrilaciju.

U slučaju teškog predoziranja, za terapiju respiratorne depresije treba da budu korišćeni specifični antidoti, kao što su nalokson ili nalmefen (videti uputstvo za primenu specifičnog opioidnog antagoniste zbog detalja o pravilnoj primeni). Dejstvo naloksona je relativno kratko. Zbog navedenog, pacijenta treba pažljivo posmatrati dok se disanje ne stabilizuje. Lek Jurnista će oslobađati hidromorfon u periodu od približno 24 sata. Ovo treba uzeti u obzir pri određivanju lečenja. Opioidne antagoniste ne treba davati u odsustvu klinički značajne respiratorne depresije, ili cirkulatorne depresije izazvane opioidima. Opioidne antagoniste treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata kod kojih se sumnja da postoji fizička zavisnost od hidromorfona, budući da brzo ukidanje opioida, uključujući i hidromorfon, može da dovede do simptoma obustave.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Analgetici, prirodni alkaloidi opijuma ATC šifra: N02AA03

Hidromorfon je polusintetski derivat morfina.

Kao i kod svih opioidnih analgetika, hidromorfon ispoljava svoja glavna farmakološka dejstva na CNS i glatke mišiće. Ova dejstva se ispoljavaju i moduliraju vezivanjem za specifične opioidne receptore.

Hidromorfon je uglavnom agonist µ-receptora, a slab afinitet ima prema κ-receptorima. Analgezija se javlja kao posledica vezivanja hidromorfona za µ-receptore u CNS-u. Iako procene variraju (od 2 do 10 puta), uočeno je da je oralno primenjen hidromorfon jači približno 5 puta (težinski) od morfina i da ima kraće dejstvo. Respiratorna depresija se javlja uglavnom usled direktnog dejstva na cerebralne centre za kontrolu disanja. Opioidi mogu da izazovu mučninu i povraćanje usled direktne stimulacije hemoreceptora za emezu u zadnjem delu medule.

Farmakokinetika

Resorpcija

Nakon oralne primene pojedinačne doze leka Jurnista, tablete sa produženim oslobađanjem, koncentracija leka u plazmi se postepeno povećava u toku 6 do 8 sati, nakon čega se koncentracije održavaju približno 18 do 24 sata posle uzete doze leka; srednje vrednosti Tmax iznosile su približno 13 do 16 sati. Ovo pokazuje da se, kako je i nameravano, hidromorfon konstantno oslobađa iz tablete. Resorpcija leka se nastavlja kroz ceo intestinalni trakt tokom približno 24 sata, što je u skladu sa doziranjem jednom dnevno. Srednja apsolutna bioraspoloživost hidromorfona, nakon primene pojedinačnih doza leka Jurnista od 8 mg, 16 mg ili 32 mg kreće se od 22% do 26%. Istovremena primena leka Jurnista sa obrocima bogatim mastima nema efekat na resorpciju hidromorfona.

Koncentracija u plazmi u stanju ravnoteže je približno dva puta veća od one koja se postiže nakon prve doze i stanje ravnoteže se postiže nakon primene četvrte doze leka Jurnista. Vremenski zavisne promene u farmakokinetici nisu zapažene prilikom višestrukog doziranja. U stanju ravnoteže, lek Jurnista primenjen jednom dnevno održava koncentracije hidromorfona u plazmi u istom koncentracionom opsegu kao i tablete sa trenutnim oslobađanjem date 4 puta dnevno, iste ukupne dnevne doze i smanjuju periodične fluktuacije koncentracija u plazmi koje su zapažene prilikom primene tableta sa trenutnim oslobađanjem. Stepen fluktuacije koncentracije u plazmi u stanju ravnoteže, u toku 24-satnog perioda (računato kao (Cmax (ss) – Cmin(ss))/Cavg(ss)) x 100%), bio je niži kod leka Jurnista (83%) u poređenju sa ukupnim fluktuacijama tableta sa trenutnim oslobađanjem (147%). U stanju ravnoteže, vrednost PIK hidromorfona za lek Jurnista ekvivalentna je istom kod tableta sa trenutnim oslobađanjem.

Distribucija

Vezivanje za proteine u plazmi je nisko (<30%).

Biotransformacija

Glukuronidacija je glavni metabolički put, a glavni metabolit je hidromorfon 3-glukuronid, koji se u plazmi zadržava slično koliko i hidromorfon. Za razliku od morfina, metabolizmom hidromorfona se ne dobija

6-glukuronid.

Linearnost

Linearna farmakokinetika je dokazana za tabletu sa kontrolisanim oslobađanjem u celom doznom opsegu od 8 do 32 mg, sa dozno proporcionalnim porastom koncentracija u plazmi (Cmax) i celokupne izloženosti (PIK).

Stariji pacijenti

Uticaj godina života na farmakokinetiku pojedinačne doze hidromorfona sa trenutnim oslobađanjem pokazao je smanjenje vrednosti Cmax za 14% i umeren porast (11%) vrednosti PIK kod starijih u poređenju sa mladim pacijentima. Nikakva razlika u pogledu vrednosti Tmax nije zapažena. Veća osetljivost starijih pacijenata se

ne može isključiti. Generalno, izbor doze kod starijih pacijenata obično treba započeti od najniže doze** u doznom opsegu, vodeći računa o povećanoj učestalosti smanjenja funkcija jetre, bubrega ili srca, kao i o istovremenim oboljenjima ili drugim terapijama kod ove populacije.

** Doze leka Jurnista manje od 8 mg nisu registrovane u Republici Srbiji. Tablete leka Jurnista nisu namenjene za deljenje.

Pol

Koncentracija hidromorfona u plazmi i farmakokinetički parametri nakon primene leka Jurnista uporedivi su kod ispitanika muškog i ženskog pola.

Oštećenje funkcije bubrega

Oštećenje funkcije bubrega utiče na farmakokinetiku hidromorfona i njegovih metabolita, hidromorfon

3-glukuronida i 3-sulfata, nakon primene pojedinačne oralne doze tablete sa trenutnim oslobađanjem. Uticaj oštećene funkcije bubrega na farmakokinetiku hidromorfona se manifestovao kao dvostruki, odnosno četvorostruki porast bioraspoloživosti hidromorfona kod umerenog, odnosno teškog oštećenja funkcije bubrega. Bilo je takođe značajnih promena u kinetici eliminacije hidromorfon 3-glukuronida u grupi sa

teškim oštećenjem bubrega, mada je hemodijaliza bila efektivna u smanjivanju koncentracija u plazmi kako hidromorfona, tako i njegovih metabolita. Videti odeljak 4.2, za preporuke o doziranju.

Oštećenje funkcije jetre

U ispitivanjima sa oralnom primenom pojedinačne doze konvencionalnih tableta (tablete sa trenutnim oslobađanjem), pokazano je da oštećenje funkcije jetre smanjuje metabolizam prvog prolaska hidromorfona kroz jetru, tako da se kod ispitanika sa umerenim poremećajem funkcije jetre mogu zapaziti četiri puta veće koncentracije hidromorfona u plazmi. Videti odeljak 4.2. za preporuke u doziranju.

Alkohol

U ispitivanju u kome je poređena resorpcija hidromorfona iz leka Jurnista, prilikom istovremenog unosa 240 mL 4%, 20% i 40% alkohola, vrednost Cmax je rasla u proseku za 17, 31, odnosno 28% ukoliko je lek

uzet pre jela, a manje se menjala kada je lek primenjen nakon jela, kada je povećanje iznosilo 14, 14 odnosno 10%. Medijana vrednosti Tmax (pre i posle jela) prilikom unosa sa 4, 20 i 40% alkoholom, iznosila je 12-16 sati, dok je sa 0% alkohola iznosila 16 sati. Nije zapažen nikakav uticaj na vrednosti PIK kako pre, tako ni posle jela. Zbog OROS® tehnologije primenjene kod leka Jurnista, svojstva produženog oslobađanja leka se zadržavaju u prisustvu alkohola. Za farmakodinamske interakcije, videti odeljak 4.4.


Paralele