ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

I00-I02

Ostra choroba reumatyczna

I05-I09

Przewlekła choroba reumatyczna serca

I10-I15

Nadciśnienie tętnicze

I20-I25

Choroba niedokrwienna serca

I26-I28

Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

I30-I52

Inne choroby serca

I60-I69

Choroby naczyń mózgowych

I60

Krwotok podpajęczynówkowy
Haemorrhagia subarachnoidalis

I60.0

Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
Haemorrhagia subarachnoidalis (carotis sipho)

I60.1

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media)

I60.2

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior)

I60.3

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior)

I60.4

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris)

I60.5

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis)

I60.6

Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteriae intracraniales aliae)

I60.7

Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis), non specificata

I60.8

Inne krwotoki podpajęczynówkowe
Haemorrhagia subarachnoidalis alia

I60.9

Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
Haemorrhagia subarachnoidalis, non specificata

I61

Krwotok śródczaszkowy
Haemorrhagia intracerebralis

I61.0

Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
Haemorrhagia intracerebralis subcorticalis in hemisphaera

I61.1

Krwotok mózgowy do półkul, korowy
Haemorrhagia intracerebralis corticalis in hemispahera

I61.2

Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
Haemorrhagia intracerebralis in hemispahera, non specifacata

I61.3

Krwotok mózgowy do pnia mózgu
Haemorrhagia intracerebralis in trunco cerebri

I61.4

Krwotok mózgowy do móżdżku
Haemorrhagia intracerebralis in cerebello

I61.5

Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
Haemorrhagia intracerebralis intraventricularis

I61.6

Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
Haemorrhagia intracerebralis locorum multiplicum

I61.8

Inne krwotoki mózgowe
Haemorrhagia intracerebralis alia

I61.9

Krwotok mózgowy, nieokreślony
Haemorrhagia intracerebralis, non specificata

I62

Inne krwotoki śródczaszkowe nieurazowe
Haemorrhagia intracranialis non traumatica, alia

I62.0

Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
Haemorrhagia subduralis (acuta)(non traumatica)

I62.1

Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
Haemorrhagia extraduralis non traumatica

I62.9

Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), non specificata

I63

Zawał mózgu
Infarctus cerebri

I63.0

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
Infarctus cerebri propter thrombosim arteriae praecerebralis

I63.1

Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae praecerebralis

I63.2

Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae praecerebralis, non specificatus

I63.3

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych
Infarctus cerebri propter trombosim arteriae cerebri

I63.4

Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae cerebri

I63.5

Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae cerebri non specificatam

I63.6

Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
Infarctus cerebri propter thrombosim venae cerebri non pyogenem

I63.8

Inny zawał mózgu
Infarctus cerebri alius

I63.9

Zawał mózgu, nieokreślony
Infarctus cerebri, non specificatus

I64

Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus, non specificata

I65

Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis sine infarctu cerebri

I65.0

Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
Occlusio arteriae vertebralis et stenosis arteriae vertebralis

I65.1

Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis

I65.2

Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
Occlusio arteriae carotidis et stenosis arteriae carotidis

I65.3

Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis bilateralis (multiplex)

I65.8

Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis alia

I65.9

Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, non specificata

I66

Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu

I66.0

Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
Occlusio arteriae cerebri mediae et stenosis arteriae cerebri mediae

I66.1

Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
Occlusio arteriae cerebri anterioris et stenosis arteriae cerebri anterioris

I66.2

Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
Occlusio arteriae cerebri posterioris et stenosis arteriae cerebri posterioris

I66.3

Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
Occlusio arteriae cerebelli et stenosis arteriae cerebelli

I66.4

Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
Occlusio arteriae cerebri bilateralis et stenosis arteriae cerebri bilateralis (multiplex)

I66.8

Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri alia

I66.9

Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri, non specificata

I67

Inne patologie naczyniowe mózgu
Morbi cerebrovasculares alli

I67.0

Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
Dissectio arteriarum cerebralium sine ruptura

I67.1

Tętniak mózgu, niepęknięty
Aneurysma cerebri, non ruptum

I67.2

Miażdżyca tętnic mózgowych
Atherosclerosis cerebri

I67.3

Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
Leucoencephalopathia vascularis progressiva

I67.4

Encefalopatia nadciśnieniowa
Encephalopathia hypertensiva

I67.5

Choroba Moyamoya
Morbus Moyamoya

I67.6

Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes

I67.7

Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Arteritis cerebri non alibi classificata

I67.8

Inne określone choroby naczyń mózgowych
Morbi cerebrovasculares specificati, alii

I67.9

Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
Morbus cerebrovascularis, non specificatus

I68*

Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi cerebrovasculares in morbis alibi classificatis

I68.0*

Angiopatia skrobiawicza (amyloidowa) naczyń mózgowych (E85.–†)
Angiopathia cerebri amyloides

I68.1*

Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Arteritis cerebri in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I68.2*

Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Arteritis cerebri in morbis aliis alibi classificatis

I68.8*

Inne zaburzenia naczyń mózgowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi cerebrovasculares alii in morbis alibi classificatis

I69

Następstwa chorób naczyniowych mózgu
Sequelae morbi cerebrovascularis

I69.0

Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis

I69.1

Następstwa krwotoku śródmózgowego
Sequelae haemorrhagiae cerebri

I69.2

Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
Sequelae haemorrhagiae intracranialis alterius non traumaticae

I69.3

Następstwa zawału mózgu
Sequelae infarctus cerebri

I69.4

Następstwa udaru mózgu, nieokreślonego jako krwotoczny lub zawałowy
Sequelae apoplexiae cerebri ut sine haemorrhagia sive infarctu specificatae

I69.8

Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
Sequelae morbi cerebrovascularis alterius non specificati

I70-I79

Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

I80-I89

Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

I95-I99

Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.