Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

K00-K14

Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk

K00

Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów
Disordines evolutionis et eruptionis dentium

K00.0

Brak zębów
Anodontia

K00.1

Zęby nadliczbowe
Dentes supernumerarii

K00.2

Nieprawidłowości wielkości i kształtu zębów
Magnitudo et forma dentium abnormalis

K00.3

Zęby ze szkliwem plamkowym
Dentes versicolores

K00.4

Zaburzenia rozwoju zębów
Disordines formationis dentium

K00.5

Dziedziczne zaburzenia struktury zęba, niesklasyfikowane gdzie indziej
Anomaliae structurae dentium congenitae, non alibi classificatae

K00.6

Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
Disordines eruptionis dentium

K00.7

Zespół ząbkowania
Syndroma dentitionis

K00.8

Inne zaburzenia rozwoju zębów
Disordines evolutionis dentium alii

K00.9

Zaburzenia rozwoju zębów, nieokreślone
Disordo evolutionis dentium, non specificatus

K01

Zęby wtopione lub zaklinowane
Dentes retenti et impacti

K01.0

Zęby wtopione
Dentes retenti

K01.1

Ząb zaklinowany
Dentes impacti

K02

Próchnica zębów
Caries dentium

K02.0

Próchnica ograniczona do szkliwa
Caries adamantini dentium

K02.1

Próchnica zębiny
Caries dentini dentium

K02.2

Próchnica cementu
Caries caementi dentium

K02.3

Zatrzymana próchnica zębów
Caries dentium inhibita

K02.4

Odontoklazja
Odontoclasia

K02.8

Inne postacie próchnicy zębów
Caries dentium alia

K02.9

Próchnica zębów, nieokreślona
Caries dentium, non specificata

K03

Inne choroby twardych tkanek zębów
Morbi textuum dentium durarum alii

K03.0

Nadmierne starcie zębów
Attritio dentium

K03.1

Starcie zębów
Abrasio dentium

K03.2

Nadżerka zębów
Erosio dentium

K03.3

Patologiczna resorpcja zębów
Resorptio dentium pathologica

K03.4

Hipercementoza
Hypercementosis

K03.5

Zrośnięcie zęba z kością
Ancylosis dentis

K03.6

Złogi nazębne
Sedimenta dentis

K03.7

Zmiany zabarwienia tkanek twardych zęba po jego wyrżnięciu się
Discoloratio dentis posteruptiva

K03.8

Inne określone choroby twardych tkanek zębów
Morbi textuum dentium durarum alii, specificati

K03.9

Choroby twardych tkanek zębów, nieokreślone
Morbus textuum dentium durorum, non specificatus

K04

Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
Morbi pulpae et textus periapicalis

K04.0

Zapalenie miazgi
Pulpitis

K04.1

Martwica miazgi
Necrosis pulpae dentis

K04.2

Zwyrodnienie miazgi
Degeneratio pulpae dentis

K04.3

Patologiczne powstawanie twardych tkanek w obrębie miazgi
Formatio textus duri in pulpa abnormalis

K04.4

Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej, pochodzenia miazgowego
Periodontitis pulpae apicalis acuta

K04.5

Przewlekłe przywierzchołkowe zapalenie ozębnej
Periodontitis pulpae apicalis chronica

K04.6

Ropień przywierzchołkowy z zajęciem zatoki
Abscessus periapicalis fistulosus

K04.7

Ropień przywierzchołkowy bez zajęcia zatoki
Abscessus periapicalis non fistulosus

K04.8

Torbiel korzeniowa
Cystis dentis radicularis

K04.9

Inne nieokreślone choroby miazgi i tkanek przywierzchołkowych
Morbi pulpae et textus periapicalis alii et non specificati

K05

Zapalenie dziąsła i choroby przyzębia
Gingivitis et morbi periodontales

K05.0

Ostre zapalenie dziąseł
Gingivitis acuta

K05.1

Przewlekłe zapalenie dziąseł
Gingivitis chronica

K05.2

Ostre zapalenie przyzębia
Periodontitis acuta

K05.3

Przewlekłe zapalenie przyzębia
Periodontitis chronica

K05.4

Desmodontoza
Periodontosis

K05.5

Inne choroby przyzębia
Morbi periodontales alii

K05.6

Choroba przyzębia, nieokreślona
Morbi periodontales, non specificati

K06

Inne choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
Morbi gingivae et processus alveolaris edentati alii

K06.0

Zanik dziąseł
Recessio gingivae

K06.1

Przerost dziąseł
Hypertrophia gingivae

K06.2

Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem
Laesio gingivae et processus alveolaris edentati traumatica

K06.8

Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
Morbi gingivae et processus alveoralis edentati alii, specificati

K06.9

Choroba dziąsła i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nieokreślone
Morbus gingivae et processus alveolaris edentati, non specificatus

K07

Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]
Anomaliae dentofaciales [malocclusiones includens]

K07.0

Znaczne nieprawidłowości wymiaru szczęk
Gnathanomaliae majores

K07.1

Nieprawidłowości stosunku szczęk do podstawy czaszki
Gnathanomaliae et anomaliae basis cranii

K07.2

Nieprawidłowości stosunku łuków zębowych
Gnathanomaliae arcuum dentalium

K07.3

Zaburzenia pozycji zębów
Malpositiones dentis

K07.4

Wady zgryzu, nieokreślone
Malocclusio dentis, non specificata

K07.5

Nieprawidłowości czynnościowe zębowo-twarzowe
Abnormitas functionis dentofacialis

K07.6

Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego
Disordines articuli temporomandibularis

K07.8

Inne nieprawidłowości zębowo-twarzowe
Anomaliae dentofaciales aliae

K07.9

Nieprawidłowości zębowo-twarzowe, nieokreślone
Anomalia dentofacialis, non specificata

K08

Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
Morbi dentium et textus sustentionalis alii

K08.0

Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych
Exfoliatio dentium in morbis systematicis

K08.1

Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia
Edentatio dentium propter accidentem, extractionem sive morbum periodonti

K08.2

Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego
Atrophia processus alveolaris edentati

K08.3

Zatrzymany korzeń zęba
Radix relicta

K08.8

Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
Morbi dentium et textus sustentionalis alii, specificati

K08.9

Zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących, nieokreślone
Morbus dentium et textus sustentionalis, non specificatus

K09

Torbiele okolicy jamy ustnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Cistes regionis oralis, non alibi classificatae

K09.0

Torbiele rozwojowe zębopochodne
Cystes odontogenales evolutionales

K09.1

Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej
Cystes non odontogenes evolutionales

K09.2

Inne torbiele szczęk
Cystes maxillae, aliae

K09.8

Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
Cystes regionis oralis aliae, non alibi classificatae

K09.9

Torbiel okolicy jamy ustnej, nieokreślona
Cystis regionis oralis, non specificata

K10

Inne choroby szczęki i żuchwy
Morbi maxillae et mandibulae alii

K10.0

Zaburzenia rozwojowe szczęki i żuchwy
Disordines maxillae et mandibulae evolutionales

K10.1

Ziarniniak olbrzymiokomórkowy, centralny
Granuloma maxillae et mandibulae gigantocellulare centrale

K10.2

Stany zapalne szczęki i żuchwy
Status inflammatorii maxillae et mandibulae

K10.3

Zapalenie zębodołu szczęki i żuchwy
Alveolitis

K10.8

Inne określone choroby szczęki i żuchwy
Morbi maxillae et mandibulae alii, specificati

K10.9

Choroba szczęki lub żuchwy, nieokreślona
Morbus maxillae et mandibulae, non specificatus

K11

Choroby gruczołów ślinowych
Morbi glandularum salivarium

K11.0

Zanik gruczołu ślinowego
Atrophia glandulae salivaris

K11.1

Przerost gruczołu ślinowego
Hypertrophia glandulae salivaris

K11.2

Zapalenie gruczołu ślinowego
Sialoadenitis

K11.3

Ropień gruczołu ślinowego
Abscessus glandulae salivaris

K11.4

Przetoka gruczołu ślinowego
Fistula glandulae salivaris

K11.5

Kamica ślinianek
Sialolithiasis

K11.6

Torbiel śluzowa
Mucocele glandulae salivaris

K11.7

Zaburzenia wydzielania śliny
Dysfunctio secretionis glandulae salivaris

K11.8

Inne choroby gruczołów ślinowych
Morbi glandularum salivarium alii

K11.9

Choroby ślinianki, nieokreślone
Morbus glandulae salivaris, non specificatus

K12

Zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne
Stomatitis et affinibus laesiones

K12.0

Nawracające afty jamy ustnej
Aphtae oris recurrentes

K12.1

Inne postacie zapalenia jamy ustnej
Stomatitis, formae aliae

K12.2

Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej
Phlegmone et abscessus oris

K13

Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej
Morbi labii et mucosae oris alii

K13.0

Choroby warg
Morbi labii

K13.1

Nagryzanie policzka i wargi
Morsus buccae et labii oris

K13.2

Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, w tym języka
Leucoplakia et disordines epithelii oris et linguae alii

K13.3

Włochate rogowacenie białe
Leucoplakia pilosa

K13.4

Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
Granuloma et laesiones mucosae oris granulomatosae

K13.5

Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej
Fibrosis submucosae oris

K13.6

Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
Hyperplasia mucosae oris irritativa

K13.7

Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
Laesiones mucosae oris aliae et non specificatae

K14

Choroby języka
Morbi linguae

K14.0

Zapalenie języka
Glossitis

K14.1

Język geograficzny
Lingua geographica

K14.2

Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne
Glossitis rhomboides mediana

K14.3

Przerost brodawek języka
Hypertrophia papillarum linguae

K14.4

Zanik brodawek języka
Atrophia papillarum linguae

K14.5

Język pofałdowany
Lingua plicata

K14.6

Ból języka
Lingua dolorosa

K14.8

Inne choroby języka
Morbi linguae alii

K14.9

Choroba języka, nieokreślona
Morbus linguae, non specificatus

K20-K31

Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy

K35-K38

Choroby wyrostka robaczkowego

K40-K46

Przepuklina

K50-K52

Niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego

K55-K63

Inne choroby jelit

K65-K67

Choroby otrzewnej

K70-K77

Choroby wątroby

K80-K87

Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki

K90-K93

Inne choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.