Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

N00-N08

Choroby kłębuszków nerkowych

N10-N16

Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek

N17-N19

Niewydolność nerek

N20-N23

Kamica moczowa

N25-N29

Inne zaburzenia nerki i moczowodu

N30-N39

Inne choroby układu moczowego

N40-N51

Choroby męskich narządów płciowych

N60-N64

Choroby piersi

N70-N77

Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet

N80-N98

Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego

N80

Gruczolistość
Endometriosis

N80.0

Gruczolistość mięśnia macicy
Endometriosis uteri

N80.1

Gruczolistość jajnika
Endometriosis ovarii

N80.2

Gruczolistość jajowodu
Endometriosis tubae uterinae

N80.3

Gruczolistość otrzewnej miednicy
Endometriosis peritonaei pelvis

N80.4

Gruczolistość zagłębienia odbytniczo-pochwowego i pochwy
Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae

N80.5

Gruczolistość jelita
Endrometriosis intestini

N80.6

Gruczolistość w bliźnie skórnej
Endometriosis in scarificationibus cutaneis

N80.8

Gruczolistość o innej lokalizacji
Endometriosis alia

N80.9

Gruczolistość, nieokreślona
Endometriosis, non specificata

N81

Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych
Prolapsus genitaliorum femininorum

N81.0

Obniżenie cewki moczowej u kobiet
Urethrocele feminae

N81.1

Obniżenie pęcherza moczowego [cystocoele]
Cystocele

N81.2

Częściowe wypadanie macicy i pochwy
Prolapsus uterovaginalis incompletus

N81.3

Całkowite wypadanie macicy i pochwy
Prolapsus uterovaginalis completus

N81.4

Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone
Prolapsus uterovaginalis, non specificatus

N81.5

Przepuklina jelitowa pochwy [enterocoele]
Enterocele vaginalis

N81.6

Obniżenie odbytnicy [rectocoele]
Rectocele

N81.8

Inne postacie wypadania żeńskich narządów rozrodczych
Prolapsus genitaliorum femininorum alius

N81.9

Wypadanie żeńskich narządów rozrodczych, nieokreślone
Prolapsus genitaliorum femininorum, non specificatus

N82

Przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego
Fistulae genitaliorum femininorum

N82.0

Przetoka pęcherzowo-pochwowa
Fistula vesicovaginalis

N82.1

Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskim układem rozrodczym
Fistulae tractus urinogenitalis aliae

N82.2

Przetoka między pochwą a jelitem cienkim
Fistula intestinovaginalis

N82.3

Przetoka między pochwą a jelitem grubym
Fistula colovaginalis

N82.4

Inne przetoki między jelitami a żeńskim układem rozrodczym
Fistulae intestinogenitales feminae aliae

N82.5

Przetoki między żeńskim układem rozrodczym a skórą
Fistula cutaneogenitales

N82.8

Inne przetoki w obrębie żeńskiego układu rozrodczego
Fistulae genitaliorum femininorum aliae

N82.9

Przetoka w obrębie żeńskiego układu rozrodczego, nieokreślona
Fistula genitaliorum femininorum, non specificata

N83

Niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
Disordines ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii

N83.0

Pęcherzykowa torbiel jajnika
Cystis ovarii follicularis

N83.1

Torbiel ciałka żółtego
Cystis corporis lutei ovarii

N83.2

Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe
Cystes ovarii aliae et non specificatae

N83.3

Nabyty zanik jajnika i jajowodu
Atrophia ovarii et salpingitis acquisita

N83.4

Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu
Prolapsus et hernia ovarii et tubae uterinae

N83.5

Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu
Torsio ovarii, pedunculi ovarii et tubae uterinae

N83.6

Krwiak jajowodu
Haematosalpinx

N83.7

Krwiak więzadła szerokiego macicy
Haematoma ligamenti lati

N83.8

Inne niezapalne choroby jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
Disordines ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii, alii

N83.9

Niezapalna choroba jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nieokreślone
Disordo ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorius, non specificatus

N84

Polip żeńskiego układu rozrodczego
Polypus genitaliorum femininorum

N84.0

Polip trzonu macicy
Polypus corporis uteri

N84.1

Polip szyjki macicy
Polypus cervicis uteri

N84.2

Polip pochwy
Polypus vaginae

N84.3

Polip sromu
Polypus vulvae

N84.8

Polip innych części żeńskiego układu rozrodczego
Polypus genitaliorum femininorum, partium aliarum

N84.9

Polip żeńskiego układu rozrodczego, nieokreślony
Polypus genitaliorum femininorum, non specificatus

N85

Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki
Disordines non inflammatorii uteri alii sine cervice

N85.0

Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy
Hyperplasia glandularis endometrii

N85.1

Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy
Hyperplasia endometrii adenomatosa

N85.2

Przerost macicy
Hypertrophia uteri

N85.3

Niedostateczne zwinięcie się macicy
Subinvolutio uteri

N85.4

Nieprawidłowe położenie macicy
Malpositio uteri

N85.5

Wynicowanie macicy
Inversio uteri

N85.6

Zrosty wewnątrzmaciczne
Synechiae intrauterinae

N85.7

Krwiak śródmaciczny
Haematometra

N85.8

Inne określone niezapalne choroby macicy
Disordines non inflammatorii uteri alii specificati

N85.9

Niezapalne zaburzenie macicy, nieokreślone
Disordo non inflammatorius uteri alius non specificatus

N86

Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy
Erosio et ectropio cervicis uteri

N87

Dysplazja szyjki macicy
Dysplasia cervicis uteri

N87.0

Łagodna dysplazja szyjkowa
Dysplasia cervicis uteri levis

N87.1

Umiarkowana dysplazja szyjki macicy
Dysplasia cervicis uteri moderata

N87.2

Ciężka dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej
Dysplasia cervicis uteri gravis, non alibi classificata

N87.9

Dysplazja szyjki macicy, nieokreślona
Dysplasia cervicis uteri, non specificata

N88

Inne niezapalne choroby szyjki macicy
Disordines cervicis uteri non inflammatorii, alii

N88.0

Rogowacenie białe szyjki macicy
Leucoplakia cervicis uteri

N88.1

Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy
Laceratio cervicis uteri obsoleta

N88.2

Zwężenie kanału szyjki macicy
Strictura et stenosis cervicis uteri

N88.3

Niewydolność szyjki macicy
Insufficientia isthmi cervicis uteri

N88.4

Przerostowe wydłużenie szyjki macicy
Elongatio cervicis uteri hipertrophica

N88.8

Inne określone niezapalne choroby szyjki macicy
Disordines cervicis uteri non inflammatorii alii, specificati

N88.9

Niezapalne choroby szyjki macicy, nieokreślone
Disordo cervicis uteri non inflammatorius, non specificatus

N89

Inne niezapalne choroby pochwy
Disordines vaginae non inflammatorii alii

N89.0

Łagodna dysplazja pochwowa
Dysplasia vaginae levis

N89.1

Umiarkowana dysplazja pochwowa
Dysplasia vaginae moderata

N89.2

Ciężka dysplazja pochwowa, niesklasyfikowana gdzie indziej
Dysplasia vaginae gravis, non alibi classificata

N89.3

Dysplazja pochwy, nieokreślona
Dysplasia vaginae, non specificata

N89.4

Rogowacenie białe pochwy
Leucoplakia vaginae

N89.5

Zwężenie i zarośnięcie pochwy
Strictura et atresia vaginae

N89.6

Niepodatna błona dziewicza
Hymen rigidum

N89.7

Krwiak śródpochwowy
Haematocolpos

N89.8

Inne określone niezapalne choroby pochwy
Disordines vaginae non inflammatorii alii, specificati

N89.9

Niezapalne choroby pochwy, nieokreślone
Disordo vaginae non inflammatorius, non specificatus

N90

Inne niezapalne choroby sromu i krocza
Disordines vulvae et perinaei non inflammatorii, alii

N90.0

Łagodna dysplazja sromu
Dysplasia vulvae levis

N90.1

Umiarkowana dysplazja sromu
Dysplasia vulvae moderata

N90.2

Ciężka dysplazja sromu, niesklasyfikowana gdzie indziej
Dysplasia vulvae gravis, non alibi classificata

N90.3

Dysplazja sromu, nieokreślona
Dysplasia vulvae, non specificata

N90.4

Rogowacenie białe sromu
Leukoplakia vulvae

N90.5

Zanik sromu
Atrophia vulvae

N90.6

Przerost sromu
Hypertrophia vulvae

N90.7

Torbiel sromu
Cystis vulvae

N90.8

Inne określone niezapalne choroby sromu i krocza
Disordines vulvae et perinaei non inflammatorii alii, specificati

N90.9

Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nieokreślone
Disordo vulvae et perinaei non inflammatorius, non specificatus

N91

Brak miesiączki, skąpe i rzadkie miesiączki
Amenorrhoea et oligomenorrhoea

N91.0

Pierwotny brak miesiączki
Amenorrhoea primaria

N91.1

Wtórny brak miesiączki
Amenorrhoea secundaria

N91.2

Brak miesiączki, nieokreślony
Amenorrhoea, non specificata

N91.3

Pierwotne skąpe lub rzadkie miesiączki
Oligomenorrhoea primaria

N91.4

Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki
Oligomenorrhoea secundaria

N91.5

Miesiączki skąpe lub rzadkie, nieokreślone
Oligomenorrhoea, non specificata

N92

Obfite, częste i nieregularne miesiączki
Menorrhagia, polymenorrhoea et metrorrhagia

N92.0

Obfite i częste miesiączki regularne
Menorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo regulari

N92.1

Obfite i częste miesiączki nieregularne
Metrorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo iregulari

N92.2

Obfite krwawienia okresu pokwitania
Menorrhagia juvenilis

N92.3

Krwawienie owulacyjne
Haemorrhagia ex utero in ovulatione

N92.4

Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym
Menorrhagia sive metrrorhagia climacterica

N92.5

Inne określone nieregularne miesiączki
Menstruatio irregularis alia

N92.6

Nieregularne miesiączki, nieokreślone
Menstruatio irregularis, non specificata

N93

Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe
Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia

N93.0

Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe
Haemorrhagia post coitum et post contactum

N93.8

Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe
Haemorrhagia ex utero et vagina abnormalis alia, specificata

N93.9

Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nieokreślone
Haemorrhagia ex utero et vagina abnormalis non specificata

N94

Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem miesiączkowym
Dolor et status alii cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.0

Ból międzymiesiączkowy
Dysmenorrhoea intermenstrualis

N94.1

Bolesne współżycie płciowe
Dyspareunia

N94.2

Pochwica
Vaginismus

N94.3

Zespół napięcia przedmiesiączkowego
Syndroma tensionis praemenstrualis

N94.4

Pierwotne bolesne miesiączkowanie
Dysmenorrhoea primaria

N94.5

Wtórne bolesne miesiączkowanie
Dysmenorrhoea secundaria

N94.6

Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone
Dysmenorrhoea, non specificata

N94.8

Inne określone stany związane z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem miesiączkowym
Status alii cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.9

Nieokreślony stan związany z żeńskimi narządami rozrodczymi i cyklem miesiączkowym
Status non specificatus cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N95

Menopauza i inne schorzenia okresu okołomenopauzalnego
Disordines menopausales et disordines alii perimenopausales

N95.0

Krwawienie pomenopauzalne
Metrorrhagia post menopausim

N95.1

Stany związane z menopauzą i klimakterium u kobiet
Status menopausales et climacterici feminae

N95.2

Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy
Vaginitis postmenopausalis atrophica

N95.3

Stany związane ze sztuczną menopauzą
Status cum menopausi artificiali coniuncti

N95.8

Inne określone schorzenia związane z menopauzą i z okresem okołomenopauzalnym
Disordines menopausales et perimenopausales speccificati alii

N95.9

Schorzenia związane z menopauzą i okresem okołomenopauzalnym, nieokreślone
Disordo menopausalis et perimenopausalis, non specificatus

N96

Poronienia nawykowe
Abortus habitualis

N97

Niepłodność kobieca
Sterilitas feminae

N97.0

Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania
Sterilitas feminae propter anovulationem

N97.1

Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego
Sterilitas feminae propter tubam uterinam

N97.2

Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego
Sterilitas feminae propter uterum

N97.3

Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego
Sterlitas feminae propter cervicem vaginalem

N97.4

Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi
Sterilitas feminae cum factoribus masculinis coniuncta

N97.8

Niepłodność kobieca innego pochodzenia
Sterilitas feminae e causa alia

N97.9

Niepłodność kobieca, nieokreślona
Sterilitas feminae, non specificata

N98

Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae

N98.0

Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem
Infectio per inseminationem artificialem

N98.1

Nadmierna stymulacja jajników
Hyperstimulatio ovarii

N98.2

Powikłania związane z wprowadzeniem zapłodnionej komórki jajowej po zapłodnieniu in vitro
Complicationes in attemptu introductionis ovi fertilisati post fertilisationem in vitro

N98.3

Powikłania związane z próbą przeniesienia zarodka
Complicationes in attemptu introductionis embryonis in cavitatem uteri

N98.8

Inne powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae aliae

N98.9

Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem, nieokreślone
Complicatio cum fertilisatione artificiali coniuncta non specificata

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.