ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

C09

Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система

C09D

Ангиотензин II антагонисти, комбинации

C09DA

Ангиотензин II антагонисти и диуретици

C09DA01

Лосартан и диуретици

C09DA02

Епросартан и диуретици

C09DA03

Валсартан и диуретици

C09DA04

Ирбесартан и диуретици

C09DA06

Candesartan / Hydrochlorothiazide

C09DA07

Телмисартан и диуретици

C09DA08

Hydrochlorothiazide / Olmesartan

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (C09DA)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)