ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

C10

Средства, понижаващи серумните липиди

C10A

Средства, понижаващи серумните липиди, самостоятелно

C10AA

Инхибитори на hmg coa редуктазата

C10AA01

Симвастатин

C10AA02

Ловастатин

C10AA03

Правастатин

C10AA04

Флувастатин

C10AA05

Аторвастатин

C10AA06

Церивастатин

C10AA07

Розувастатин

C10AA08

Pitavastatin

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (C10AA)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)