ATC класификация

A

Храносмилателна система и метаболизъм

B

Кръв и кръвотворни органи

C

Сърдечно-съдова система

C10

Средства, понижаващи серумните липиди

C10B

Средства, понижаващи серумните липиди, комбинации

C10BX

Инхибитори на hmg coa редуктазата, други комбинации

C10BX06

Acetylsalicylic acid / Ramipril / Atorvastatin

D

Дерматологични средства

G

Пикочо-полова система и полови хормони

H

Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини

J

Антиинфекциозни средства за системно приложение

L

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

M

Мускулно-скелетна система

N

Нервна система

P

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

R

Дихателна система

S

Сензорни органи

V

Разни

Лекарства (C10BX06)

Няма лекарствени средства с класификация по ATC (анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО)