MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

O00-O08

Trudnoća s pobačajem

O10-O16

Edemi, proteinurije i hipertenzivni poremećaji u trudnoći, porođaju i babinjama

O20-O29

Ostali poremećaji kod majke vezani uz trudnoću

O30-O48

Zbrinjavanje majke vezano uz fetus, amnionskog prostora i mogućih problema pri porodu

O30

Višeplodna trudnoća
Graviditas plurifetalis

O30.0

Blizanačka trudnoća
Graviditas duplex

O30.1

Troplodna trudnoća
Graviditas triplex

O30.2

Trudnoća, četveroplodna
Graviditas quadriplex

O30.8

Ostala višeplodna trudnoća
Graviditas plurifetalis alia

O30.9

Višeplodna trudnoća,nespecificirana
Graviditas plurifetalis, non specificata

O31

Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću
Complicationes graviditatis plurifetalis

O31.0

Fetus papyraceus
Fetus papyraceus

O31.1

Nastavljena trudnoća nakon pobačaja jednog ili više fetusa
Graviditas post abortum unius sive fetuum plurium continuata

O31.2

Nastavljena trudnoća nakon intrauterine smrti jednog ili više fetusa
Graviditas post mortem intrauterinam unius sive fetuum plurium continuata

O31.8

Druge komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću
Complicationes graviditatis plurifetalis aliae, specificatae

O32

Zbrinjavanje majke zbog utvrđenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa
Curatio matris ad malpraesentationem fetus notam sive suspectam

O32.0

Zbrinjavanje majke zbog nestabilna položaja fetusa
Curatio matris ad positionem fetus instabilem

O32.1

Zbrinjavanje majke zbog stava zatkom
Curatio matris ad positionem fetus pelvicam

O32.2

Zbrinjavanje majke zbog poprečnog i kosog položaja fetusa
Curatio matris ad positionem fetus transversam et obliquam

O32.3

Zbrinjavanje majke zbog stava licem, čelom i bradom
Curatio matris ad praesentationem fetus facie, fronte et mento

O32.4

Zbrinjavanje majke zbog stava glavice visokog za termin
Curatio matris ad positionem capitis fetus altam in relatione ad terminum

O32.5

Zbrinjavanje majke zbog višeplodne trudnoće s nepravilnim stavom jednog ili više fetusa
Curatio matris ad graviditatem plurifetalem cum malpraesentatione unius sive fetuum plurium

O32.6

Zbrinjavanje majke zbog kombiniranog nepravilnog stava fetusa
Curatio matris ad malpresentationem fetus compositam

O32.8

Zbrinjavanje majke zbog drugog nepravilnog stava fetusa
Curatio matris ad malpraesentationem fetus aliam

O32.9

Zbrinjavanje majke zbog nepravilnog stava fetusa, nespecificiranog
Curatio matris ad malpraesentationem fetus, non specificata

O33

Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije
Curatio matris ad disproportionem notam sive suspectam

O33.0

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje deformitet zdjeličnih kostiju
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem ossium pelvicorum

O33.1

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje jednakomjerno sužena zdjelica
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem pelvis totalem

O33.2

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje suženje ulaza zdjelice
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem aditus pelvis

O33.3

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje suženje izlaza zdjelice
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem exitus pelvis

O33.4

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuju i majka i fetus
Curatio matris ad disproportionem matris et fetus

O33.5

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje neuobičajeno veliki fetus
Curatio matris ad disproportionem propter fetum inusitate magnum

O33.6

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuje hidrocefalija fetusa
Curatio matris ad disproportionem propter fetum hydrocephalicum

O33.7

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije koju uzrokuju drugi deformiteti fetusa
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem fetalem aliam

O33.8

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije izazvane ostalim uzrocima
Curatio matris ad disproportionem propter causas alias

O33.9

Zbrinjavanje majke zbog disproporcije, nespecificirane
Curatio matris ad disproportionem, non specificata

O34

Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa
Curatio matris ad abnormitates organorum pelvicorum notas sive suspectas

O34.0

Zbrinjavanje majke zbog prirođene malformacije maternice
Curatio matris ad malformationem uteri congenitam

O34.1

Zbrinjavanje majke zbog tumora tijela maternice
Curatio matris ad tumorem corporis uteri

O34.2

Zbrinjavanje majke zbog ožiljka maternice uzrokovanog prijašnjom operacijom
Curatio matris ad cicatricem uteri post operationem praecedentem factam

O34.3

Zbrinjavanje majke zbog insuficijencije vrata maternice
Curatio matris ad insufficientiam cervicis

O34.4

Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti vrata maternice
Curatio matris ad abnormitates cervicis alias

O34.5

Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti maternice u trudnoći
Curatio matris ad abnormitates uteri gravidae alias

O34.6

Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti rodnice
Curatio matris ad abnormalitatem vaginae

O34.7

Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti vulve i perineuma
Curatio matris ad abnormitatem vulvae et perinei

O34.8

Zbrinjavanje majke zbog ostalih abnormalnosti zdjeličnih organa
Curatio matris ad abnormalitates organorum pelvicorum alias

O34.9

Zbrinjavanje majke zbog abnormalnosti zdjeličnih organa, nespecificirane
Curatio matris ad abnormalitates organorum pelvicorum, non specificata

O35

Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa
Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus notas sive suspectas

O35.0

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na malformaciju središnjega živčanog sustava fetusa
Curatio matris ad malformationes systematis nervosi centralis fetus suspectas

O35.1

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na kromosomske abnormalnosti fetusa
Curatio matris ad disordinem chromosomatosum (suspectum)

O35.2

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na hereditarne bolesti fetusa
Curatio matris ad morbum fetus hereditarium suspectum

O35.3

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano virusnom bolesti u majke
Curatio matris ad laesionem fetus infectione matris virali (suspectam)

O35.4

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa alkoholom
Curatio matris ad laesionem fetus alcoholicam (suspectam)

O35.5

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa lijekovima
Curatio matris ad laesionem fetus medicamentosam (suspectam)

O35.6

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa zračenjem
Curatio matris ad laesionem fetus radiationalem (suspectam)

O35.7

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na oštećenje fetusa uzrokovano ostalim medicinskim postupcima
Curatio matris ad laesionem fetus proceduris medicinalis aliis (suspectam)

O35.8

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na drugu abnormalnost i oštećenje fetusa
Curatio matris ad abnormalitates et laesiones fetus alias (suspectas)

O35.9

Zbrinjavanje majke zbog sumnje na abnormalnost i oštećenje fetusa, nespecificirano
Curatio matris ad abnormalitates et laesiones fetus (suspectas), non specificata

O36

Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa
Curatio matris ad problema fetus nota sive suspecta alia

O36.0

Zbrinjavanje majke zbog Rh izoimunizacije
Curatio matris ad rhesus-isoimmunizationem

O36.1

Zbrinjavanje majke zbog druge izoimunizacije
Curatio matris ad isoimmunisationem aliam

O36.2

Zbrinjavanje majke zbog fetalnog hidropsa
Curatio matris cum hydrope fetali

O36.3

Zbrinjavanje majke zbog znakova fetalne hipoksije
Curatio matris ad signa hypoxiae fetalis

O36.4

Zbrinjavanje majke zbog intrauterine smrti
Curatio matris ad mortem intrauterinam

O36.5

Zbrinjavanje majke zbog usporena rasta fetusa
Curatio matris ad staturam fetalem parvam

O36.6

Zbrinjavanje majke zbog prekomjerna rasta fetusa
Curatio matris ad staturam fetalem magnam

O36.7

Zbrinjavanje majke zbog fetusa sposobnog za život u abdominalnoj trudnoći
Curatio matris ad fetum vivum in graviditate abdominali

O36.8

Zbrinjavanje majke zbog ostalih specificiranih problema fetusa
Curatio matris ad problemata fetalia alia, specificata

O36.9

Zbrinjavanje majke zbog problema fetusa, nespecificiranog
Curatio matris ad problemata fetalia, non specificata

O40

Polyhydramnion
Polyhydramnion

O40.0

Polyhydramnion

O41

Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica
Disordines liquoris et membranarum amnii alii

O41.0

Oligohidramnion
Oligohydramnion

O41.1

Infekcija amnionske vreće i ovojnica
Infectio liquoris et membranarum amnii

O41.8

Ostali specificirani poremećaji amnionske tekućine i ovojnica
Disordines liquoris et membranarum amnii alii, specificati

O41.9

Poremećaj amnionske tekućine i ovojnica, nespecificiran
Disordo liquoris et membranarum amnii, non specificatus

O42

Prijevremena ruptura ovojnica
Ruptura membranarum amnii praematura

O42.0

Prijevremena ruptura ovojnica, početak trudova unutar 24 sata
Ruptura membranarum amnii, initium partus per 24 horas

O42.1

Prijevremena ruptura ovojnica, početak trudova nakon 24 sata
Ruptura membranarum amnii praematura, initium partus post 24 horas

O42.2

Prijevremena ruptura ovojnica, trudovi odgođeni terapijski
Ruptura membranarum amnii praematura, partus therapia prolongatus

O42.9

Prijevremena ruptura ovojnica, nespecificirana
Ruptura membranarum amnii praematura, non specificata

O43

Poremećaji posteljice (placente)
Morbi placentae

O43.0

Sindrom placentarne transfuzije
Syndroma transfusionis placentalis

O43.1

Malformacije posteljice
Malformatio placentae

O43.8

Ostali poremećaji posteljice
Morbi placaentae alii

O43.9

Placentarni poremećaj, nespecificiran
Morbus placentae, non specificatus

O44

Placenta praevia
Placenta praevia

O44.0

Placenta previja, bez krvarenja
Placenta praevia sine haemorrhagia

O44.1

Placenta previja s krvarenjem
Placenta praevia cum haemorrhagia

O45

Prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae)
Abruptio placentae praematura

O45.0

Prijevremeno odljuštenje posteljice s poremećajem koagulacije
Abruptio placentae cum defectu coagulationis

O45.8

Drugo prijevremeno odljuštenje posteljice
Abruptio placentae praematura alia

O45.9

Prijevremeno odljuštenje posteljice, nespecificirano
Abruptio placentae praematura, non specificata

O46

Krvarenje prije porođaja nesvrstano drugamo
Haemorrhagia ante partum, non alibi classificata

O46.0

Krvarenje prije porođaja s poremećajem koagulacije
Haemorrhagia ante partum cum defectu coagulationis

O46.8

Druga krvarenja prija porođaja
Haemorrhagia ante partum alia

O46.9

Krvarenje prije porođaja, nespecificirano
Haemorrhagia ante partum, non specificata

O47

Lažni trudovi
Labores falsi

O47.0

Lažni trudovi prije navršenog 37. tjedna trudnoće
Labores falsi ante 37 septimanas graviditatis completas

O47.1

Lažni trudovi u navršenom 37. tjednu trudnoće ili nakon njega
Labores falsi per sive post 37 septimanas graviditatis completas

O47.9

Lažni trudovi, nespecificirani
Labores falsi, non specificatus

O48

Produžena trudnoća
Graviditas prolongata

O48.0

Produžena trudnoća

O60-O75

Komplikacije tijekom i nakon porođaja

O80-O84

Porođaj

O85-O92

Komplikacije u babinjama

O95-O99

Druga obstetrička stanja, drugamo nesvrstana

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.