MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

A00-A09

Crevne zarazne bolesti

A15-A19

Tuberkuloza

A20-A28

Zoonoze uzrokovane bakterijama

A30-A49

Druge bolesti uzrokovane bakterijama

A50-A64

Bolesti pretežno prenete polnim odnosom

A65-A69

Druge bolesti uzrokovane spirohetama

A70-A74

Druge bolesti uzrokovane hlamidijama

A75-A79

Rikecioze - Bolesti prenete artropodama (člankonošcima)

A80-A89

Infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima

A90-A99

Groznice i hemoragijske groznice uzrokovane virusima koje prenose člankonošci

B00-B09

Infekcije sa oštećenjima kože i sluznice uzrokovane virusima

B15-B19

Zapaljenja jetre uzrokovana virusima

B20-B24

Sida – Bolest stečenog nedostatka imuniteta uzrokovana virusom humanog nedostatka imuniteta [Morbus HIV]

B25-B34

Druge bolesti uzrokovane virusima

B35-B49

Mikoze – Gljivična oboljenja

B50-B64

Bolesti uzrokovane protozoama

B65-B83

Bolesti uzrokovane parazitnim crvima

B65

Šistozomijaza, uzročnik Schistosoma
Schistosomiasis (bilharziasis)

B65.0

Šistozomijaza, uzročnik Schistosoma haematobium (urinarna šistozomijaza)
Schistosomiasis per Schistosoma haematobium (Schistosomiasis urinaria)

B65.1

Šistozomijaza, uzročnik Schistosoma mansoni (crevna šistozomijaza)
Schistosomiasis per Schistosoma mansoni (Schistosomiasis intestinalis)

B65.2

Šistozomijaza, uzročnik Schistosoma japonicum
Schistosomiasis per Schistosoma japonicum

B65.3

Zapaljenje kože uzrokovano metiljima - "svrab plivača"
Dermatitis cercarialis

B65.8

Ostale šistozomijaze
Schistosomiases aliae

B65.9

Šistozomijaza, neoznačena
Schistosomiasis, non specificata

B66

Ostale bolesti uzrokovane metiljima
Infectiones trematodicae aliae

B66.0

Opistorhijaza, uzročnik Opisthorchis (felineus) (viverrini)
Opisthorchiasis

B66.1

Klonorhijaza, uzročnik Clonorchis sinensis
Clonorchiasis

B66.2

Dikrocelijaza, uzročnik Dicrocoelium dendriticum
Dicrocoeliasis

B66.3

Fasciolijaza, uzročnik Fasciola
Fascioliasis

B66.4

Paragonimijaza, uzročnik Paragonimus species
Paragonimiasis

B66.5

Fasciolopsijaza, uzročnik Fasciolopsis buski
Fasciolopsiasis

B66.8

Ostale označene bolesti uzrokovane metiljima
Infectiones trematodicae aliae, specificatae

B66.9

Infekcija uzrokovana metiljima, neoznačena
Infectio trematodica, non specificata

B67

Ehinokokoza, uzročnik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis
Echinococcosis

B67.0

Ehinokokoza jetre, uzročnik Echinococcus granulosus
Echinococcosis hepatis

B67.1

Ehinokokoza pluća, uzročnik Echinococcus granulosus
Echinococcosis pulmonum

B67.2

Ehinokokoza kosti, uzročnik Echinococcus granulosus
Echinococcosis ossis

B67.3

Ehinokokoza drugih i višestrukih lokalizacija uzročnik Echinococcus granulosus
Echinococcosis locorum aliorum et multiplicium

B67.4

Ehinokokoza, neoznačena
Echinococcosis, non specificata

B67.5

Ehinokokokoza jetre, uzročnik Echinococcus multilocularis
Echinococcosis hepatis multilocularis

B67.6

Ehinokokokoza drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus multilocularis
Echinococcosis multilocularis, locorum aliorum et multiplicium

B67.7

Ehinokokoza drugih i višestrukih lokalizacija uzročnik Echinococcus multilocularis, neoznačena
Echinococcosis multilocularis, non specificata

B67.8

Ehinokokoza jetre, neoznačena
Echinococcosis hepatis, non specificata

B67.9

Druga ehinokokoza, neoznačena
Echinococcosis alia, non specificata

B68

Tenijaze, uzročnici pantljičare
Taeniasis

B68.0

Tenijaza uzrokovana svinjskom pantljičarom
Taeniasis per Taeniam solium

B68.1

Tenijaza uzrokovana goveđom pantljčarom
Taeniasis per Taeniam saginatam

B68.9

Tenijaza uzrokovana pantljičarom, neoznačena
Taeniasis, non specificata

B69

Cisticerkoza, uzročnik Cysticercus cellulosae
Cysticercosis

B69.0

Cisticerkoza centralnog nervnog sistema
Cysticercosis systematis nervosi centralis

B69.1

Cisticerkoza oka
Cysticercosis oculi

B69.8

Cisticerkoza drugih lokalizacija
Cysticercosis locorum aliorum

B69.9

Cisticerkoza, neoznačena
Cysticercosis, non specificata

B70

Difilobotrijaza i sparganoza, uzročnik Diphyllobothrium i Sparganum
Diphyllobothriasis et sparganosis

B70.0

Difilobotrijaza
Diphyllobothriasis

B70.1

Sparganoza, uzročnik Sparganum
Sparganosis

B71

Ostale infekcije uzrokovane pantljičarama
Infectiones cestodicae aliae

B71.0

Himenolepijaza, uzročnik Hymenolepsis nana, Humenolepsis diminuta
Hymenolepiasis

B71.1

Dipilidijaza, uzročnik Dipylidium caninum
Dipylidiasis

B71.8

Ostale označene infekcije uzrokovane pantljičarama
Infectiones cestodicae aliae, specificatae

B71.9

Infekcija uzrokovana pantljičarama, neoznačena
Infectio cestodica, non specificata

B72

Drakunkulijaza, uzročnik Dracunculus medinensis
Dracunculiasis

B73

Onkocerkijaza, uzročnik Onchocerca volvulus
Onchocerciasis

B74

Filarijaza, uzročnik Filaria
Filariasis

B74.0

Filarijaza, uzročnik Wuchereria bancrofti
Filarisis per Wuchereriam bancrofti

B74.1

Filarijaza, uzročnik Brugia malayi
Filariasis per Brugiam malayi

B74.2

Filarijaza, uzročnik Brugia timori
Filariasis per Brugiam timori

B74.3

Lojaza, uzročnik vermis africanus
Loiasis

B74.4

Filarijaza, uzročnik Mansonella ozzardi
Mansonelliasis

B74.8

Ostale filarijaze
Filariases aliae

B74.9

Filarijaza, neoznačena
Filariasis, non specificata

B75

Trihineloza, uzročnik Trichinella species
Trichinellosis

B76

Ankilostomijaza
Ankylostomiasis

B76.0

Ankilostomijaza
Ankylostomiasis

B76.1

Nekatorijaza
Necatoriasis

B76.8

Druge ankilostomijaze
Ancylostomiases aliae

B76.9

Ankilostomijaza, neoznačena
Ankylostomiasis non specificata

B77

Askarijaza, uzročnik Ascaris lumbricoides
Ascariasis

B77.0

Askarijaza sa komplikacijama creva
Ascariasis cum complicationibus intestini

B77.8

Askarijaza bez komplikacija
Ascariasis sine complicationibus

B77.9

Askarijaza, neoznačena
Ascariasis, non specificata

B78

Strongiloidijaza, uzročnik Strongyloides stercoralis
Strongyloidiasis

B78.0

Strongiloidijaza creva
Strongyloidiasis intestinalis

B78.1

Strongiloidijaza kože
Strongyloidiasis cutanea

B78.7

Rasejana strongiloidijaza
Strongyloidiasis disseminata

B78.9

Strongiloidijaza, neoznačena
Strongyloidiasis, non specificata

B79

Trihurijaza, uzročnik Trichuris trichiura
Trichuriasis

B80

Enterobijaza, uzročnik Enterobius vermicularis
Enterobiasis

B81

Ostale helmintijaze creva, neklasifikovane ne drugom mestu
Helminthiases intestinales aliae, non alibi classificatae

B81.0

Anisakijaza, uzročnik larve Anisakis
Anisakiasis

B81.1

Kapilarijaza creva, uzročnik Capillaria philippinensis
Capillariasis intestinalis

B81.2

Trihostrongilijaza, uzročnik Trichostrongylus species
Trichostrongyliasis

B81.3

Angiostrongilijaza creva, uzročnik Parastrongylus costaricensis
Angiostrongyliasis intestinalis costaricensis

B81.4

Helmintijaze creva, uzrokovane raznim vrstama glista
Heiminthiases intestinales mixtae

B81.8

Ostale označene helmintijaze creva
Helminthiases intestinales aliae, specificatae

B82

Neoznačena infekcija parazitima creva
Infectio intestinalis parasitaria, non specificata

B82.0

Helmintijaza creva, neoznačena
Helminthiasis intestinalis, non specificata

B82.9

Infekcija creva uzrokovana parazitima, neoznačena
Parasitismus intestinalis, non specificatus

B83

Ostale helmintijaze
Helminthiases aliae

B83.0

Unutrašnja šetajuca larva (larve Toxocara cati, Toxocara canis i druge nematode životinja u organima coveka)
Larva visceralis migrans

B83.1

Gnatostomijaza, uzročnik Gnathostoma spinigerum
Gnathostomiasis

B83.2

Angiostrongilijaza, uzročnik Parastrongylus cantonensis
Angiostrongyliasis per Parastrongylum cantonensem

B83.3

Singamijaza, uzročnik Syngamus laryngeus
Syngamiasis

B83.4

Unutrašnja pijavica
Hiridiniasis interna

B83.8

Ostale označene helmintijaze
Helminthiases, specificatae

B83.9

Helmintijaza, neoznačena
Helminthiasis, non specificata

B85-B89

Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije

B90-B94

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti

B95-B98

Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzročnici bolesti

B99-B99

Druge zarazne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.