LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU MEDIATELY(„EULA“)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
VÍTEJTE V LICENČNÍ SMLOUVĚ KONCOVÉHO UŽIVATELE SOFTWARU MEDIATELY.
PŘED POUŽITÍM TOHOTO SOFTWAROVÉHO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) je právní smlouva mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností Modra Jagoda d.o.o., registrovanou ve Slovinsku pod číslem: 6071805000; s obchodní adresou Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (dále jen „poskytovatel licence“, „my“); je to právní smlouva na softwarový produkt poskytovatele licence, aplikační software Mediately (dále jen „SOFTWAROVÝ PRODUKT“).
SOFTWAROVÝ PRODUKT zahrnuje veškeré související softwarové komponenty, média, tištěné materiály a „on-line“ nebo elektronickou dokumentaci, pokud a když nám je zpřístupněna.
Používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami této smlouvy EULA. Pokud s podmínkami této smlouvy EULA nesouhlasíte, SOFTWAROVÝ PRODUKT neinstalujte ani nepoužívejte.

POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA, MUSÍTE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT TENTO SOFTWAROVÝ PRODUKT A ODINSTALOVAT JEJ.

1. Udělení Licence

1.1 Licenci na používání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU vám udělujeme na základě této smlouvy EULA.
SOFTWAROVÝ PRODUKT vám neprodáváme. Po celou dobu zůstáváme vlastníky SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

1.2 Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT je udělována takto:

(a) Požadavky na používání: Části tohoto SOFTWAROVÉHO PRODUKTU mohou používat pouze zdravotničtí pracovníci. Abyste mohli získat přístup k těmto částem SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a mohli je používat, musíte mít oprávnění předepisovat léky na předpis.
(b) Instalace a používání: Na základě souhlasu s těmito Podmínkami (včetně všech dalších platných podmínek), vám Poskytovatel licence udělí licenci k instalaci a používání kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na vašem mobilním zařízení. Tato licence je nevýhradní a nepřevoditelná. Tato licence neposkytuje práva na získání budoucích upgradů, aktualizací nebo doplňků SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Pokud však dojde k získání upgradů, aktualizací nebo doplňků SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, řídí se používání těchto upgradů nebo aktualizací touto licencí EULA a jejími případnými dodatky, pokud nejsou k upgradům, aktualizacím nebo doplňkům připojeny jiné podmínky – v takovém případě se použijí tyto podmínky.

2. Členský účet / heslo a zabezpečení

2.1 Abyste mohli používat jakoukoli verzi našeho SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, musíte dokončit náš registrační proces. Registrace se považuje za dokončenou, pokud nám poskytnete aktuální, úplné a přesné informace podle pokynů registračního formuláře. Zvolíte si také své heslo a uživatelské jméno; ponesete plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti hesla a informací o účtu. Dále ponesete plnou odpovědnost za veškeré činnosti, které se ve vašem účtu budou odehrávat. Souhlasíte také s tím, že nás budete neprodleně informovat v případě jakýchkoli neoprávněných aktivit na vašem účtu nebo v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti; jinak byste mohli nést odpovědnost za ztráty, které nám vzniknou v důsledku toho, že váš účet použije někdo jiný.

3. Verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

3.1 Po úspěšném dokončení registrace si můžete vybrat ze dvou verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, a to konkrétně:

(a) bezplatnou verzi našeho SOFTWAROVÉHO PRODUKTU;
(b) placenou verzi našeho SOFTWAROVÉHO PRODUKTU („Mediately PRO“), která nabízí přístup k dalším funkcím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, které nejsou k dispozici v bezplatné verzi.

4. Zkušební předplatné

4.1 K dispozici je možnost bezplatného, nezávazného sedmidenního zkušebního přístupu k verzi Mediately PRO bez poplatku.

4.2 Pokud se rozhodnete využít sedmidenní zkušební přístup k variantě Mediately PRO, budete mít k dispozici veškeré výhody Mediately PRO až do konce bezplatného zkušebního období, kdy můžete, pokud se tak rozhodnete, zahájit placené předplatné a pokračovat ve využívání všech funkcí Mediately PRO.

4.3 Poplatek za bezplatnou zkušební dobu vám nebude účtován, ale na konci této zkušební doby bude plán předplatného po předchozím upozornění automaticky převeden na placené předplatné Mediately PRO (měsíční nebo roční), pokud toto předplatné nezrušíte dvacet čtyři (24) hodin před koncem bezplatné zkušební doby.Pro přístup ke zkušební verzi je vyžadována platná kreditní karta.

5. Způsob platby

5.1 Mediately PRO si můžete zakoupit v SOFTWAROVÉM PRODUKTU podle vlastního uvážení.
K úhradě předplatného je nutná platná kreditní karta. Aktuální ceny a nabídky naleznete jak v obchodě s aplikacemi poskytovatele, z jehož platformy jste si SOFTWAROVÝ PRODUKT stáhli, tak ve svém SOFTWAROVÉM PRODUKTU; otevřete záložku Nastavení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a zvolte možnost Předplatit si Mediately PRO, kde si také můžete vybrat mezi měsíčním a ročním předplatným.

5.2 Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré fakturační a transakční procesy zajišťuje poskytovatel obchodu s aplikacemi, z jehož platformy jste si SOFTWAROVÝ PRODUKT stáhli; tyto fakturační a transakční procesy se řídí podmínkami a ujednáními poskytovatele obchodu s aplikacemi (app store)/EULA. Pokud máte nějaké problémy související s platbou, musíte se obrátit přímo na poskytovatele obchodu s aplikacemi (app store).

6. Zvýšení poplatků:

6.1 Vyhrazujeme si právo na zvýšení poplatků za jakékoli služby, a to na základě písemného oznámení třicet (30) dnů předem, s platností od data zahájení vašeho následujícího předplatného.

7. Obnovení a zrušení

7.1 Vaše předplatné Mediately PRO se automaticky obnoví na konci příslušného (měsíčního nebo ročního) předplatného období, pokud své placené předplatné nezrušíte dvacet čtyři (24) hodin před koncem (aktuálního) předplatného období.

7.2 Své placené předplatné můžete zrušit na kartě Nastavení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo v obchodě s aplikacemi (app store) poskytovatele, z jehož platformy jste si SOFTWAROVÝ PRODUKT stáhli, v závislosti na vašem operačním systému.Další podrobnosti naleznete v pokynech pro zrušení předplatného určených pro uživatele iOS a pro uživatele Android. Zrušení vstoupí v platnost následující den po posledním dnu aktuálního období předplatného; poté budete převedeni na bezplatnou verzi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Náhrady a kredity poskytují společnosti Apple a Google v závislosti na svých podmínkách používání. Uživatelská data nebudou snížením na bezplatnou verzi aplikace dotčena.

8. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PODPŮRNÉHO NÁSTROJE UMĚLÉ INTELIGENCE V MEDIATELY

8.1 Právní upozornění v souvislosti se třetími stranami Je třeba zmínit, že podpůrný nástroj umělé inteligence (dále jen „podpůrný nástroj AI“) závisí na pokročilé technologii umělé inteligence („AI“). To znamená, že podpůrný nástroj AI jsme nevyvinuli a ani do jeho vývoje nejsme nijak zapojeni. My i vy se proto musíme řídit smluvními podmínkami poskytovatele technologie AI, kterou používáme. Pokud chcete zjistit, kdo nám aktuálně technologii AI poskytuje, napište nám, prosím, na support@mediately.com

8.2 Právní upozornění k technologii Naším cílem je i nadále poskytovat přesný a užitečný výstup. Použitím podpůrného nástroje AI potvrzujete, že si uvědomujete omezení a odpovědnost, které se s využíváním technologií umělé inteligence pojí. Výstupy podpůrného nástroje AI generují algoritmy umělé inteligence a zakládají se na rozsáhlém množství dat a na strojovém učení. Výstup, který získáte, je výsledek technologie umělé inteligence, nejedná se o odborné stanovisko člověka.

8.3 Nová technologie Technologie umělé inteligence je nová a nevyzkoušená. Velmi rychle se vyvíjí, ale zatím není zcela přesná, takže se při jejím použití mohou vyskytovat chyby.

8.4 Nejedná se o odbornou radu Výstup, který poskytuje podpůrný nástroj AI, slouží pouze k informativním a vzdělávacím účelům a nelze si ho vykládat jako odborné stanovisko jakéhokoliv charakteru. Je třeba brát na vědomí, že výstup podpůrného nástroje AI neposkytuje odborné lékařské stanovisko. Nejedná se o náhradu konzultace s kvalifikovanými lékaři a pracovníky ve zdravotnictví a nemůže sloužit k diagnostice, léčbě ani rozhodování o zdravotnickém postupu. Výstup, který získáte použitím podpůrného nástroje AI, by neměl sloužit k diagnostice ani léčbě zdravotních potíží a nemocí.

8.5 Výstupy nekontroluje člověk Jednotlivé výstupy podpůrného nástroje AI nejsou ověřovány ani revidovány specialisty z řad lidí. Usilovně se snažíme, aby podpůrný nástroj AI byl dobře natrénovaný a přesný, ale je třeba brát na vědomí, že výstup je generován na základě algoritmu a nepodléhá kontrole ani potvrzení člověkem. Proto je třeba na tyto výstupy hledět jako na obsah vygenerovaný počítačem a přistupovat k nim náležitě obezřetně.

9. Práva k duševnímu vlastnictví

9.1 Berete také na vědomí, že veškerá práva duševního vlastnictví k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU a všem dokumentům, které k němu patří, patří kdekoli na světě poskytovateli licence; práva k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU jsou vám poskytována (nikoli prodávána) na základě licence a nemáte žádná jiná práva k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU než právo používat ho v souladu s podmínkami této licence EULA.

9.2 Berete rovněž na vědomí, že nemáte právo na přístup k podobě zdrojového kódu softwaru.

10. Popis dalších práv a omezení

10.1 S výjimkou případů výslovně uvedených v této licenci EULA nebo případů povolených místními zákony se zavazujete:

(a) že nebudete kopírovat SOFTWAROVÝ PRODUKT, s výjimkou případů, kdy je takové kopírování náhodné v souvislosti s běžným používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo kdy je to nezbytné pro účely zálohování nebo zabezpečení provozu;
(b) nebudete SOFTWAROVÝ PRODUKT pronajímat, půjčovat, poskytovat sublicence, překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit nebo upravovat;
(c) nebudete provádět změny nebo úpravy celého SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo jeho části; rovněž nedovolíte, aby byl SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo jeho část kombinován s jinými programy nebo se stal jejich součástí;
(d) nebudete SOFTWAROVÝ PRODUKT rozebírat, dekompilovat, provádět na něm zpětné inženýrství nebo vytvářet odvozená díla založená na celém SOFTWAROVÉM PRODUKTU nebo jeho části; o nic takového se nebudete ani pokoušet, s výjimkou případů, kdy takové činnosti nelze zakázat, protože jsou nezbytné pro dosažení interoperability SOFTWAROVÉHO PRODUKTU s jiným softwarovým programem, a za předpokladu, že informace získané při těchto činnostech:

(i) budou použity pouze za účelem dosažení interoperability SOFTWAROVÉHO PRODUKTU s jiným softwarovým programem; a
(ii) nebudou bez našeho předchozího písemného souhlasu zbytečně zveřejňovány nebo předávány třetí straně; a
(iii) nebudou použity k vytvoření softwaru, který je v podstatě podobný našemu SOFTWAROVÉMU PRODUKTU;

(e) je třeba zajistit, abyste SOFTWAROVÝ PRODUKT používali v souladu s podmínkami této smlouvy EULA;
(f) rovněž je třeba uvádět naše upozornění na autorská práva na všech celých i částečných kopiích SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, které vytvoříte na jakémkoli médiu;
(g) nebudete bez našeho předchozího písemného souhlasu poskytovat ani jinak nezpřístupňovat SOFTWAROVÝ PRODUKT jako celek nebo jeho část (včetně, ale nikoli pouze, výpisů programů, objektových a zdrojových výpisů programů, objektového kódu a zdrojového kódu) v jakékoli formě jiné osobě;
(h) budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy o kontrole technologií nebo exportu.

11. Služby podpory

11.1 Poskytovatel licence vám může poskytovat služby podpory související se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM (dále jen „služby podpory“). Jakýkoli doplňkový softwarový kód, který vám bude poskytnut v rámci služeb podpory, se považuje za součást SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a podléhá podmínkám této smlouvy EULA.

12. Zásady ochrany osobních údajů

12.1 Víme, že vaše osobní údaje jsou pro vás důležité, a proto jsou důležité i pro nás.
Používáním našeho SOFTWAROVÉHO PRODUKTU zároveň souhlasíte s tím, že vaše údaje můžeme zpracovávat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů; proto si prosím tyto zásady přečtěte zde.

13. Ukončení

13.1 Souhlasíte také s tím, že můžeme dle vlastního uvážení kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu ukončit tuto smlouvu EULA, a to včetně takových případů, kdy se domníváme, že jste porušili pravidla smlouvy EULA nebo jednali v rozporu s literou nebo duchem této smlouvy EULA.
Při ukončení z jakéhokoli důvodu:

(a) veškerá práva, která vám tato smlouva EULA poskytuje, zanikají;
(b) musíte okamžitě ukončit všechny činnosti povolené touto smlouvou EULA; a
(c) musíte okamžitě a trvale vymazat nebo odstranit SOFTWAROVÝ PRODUKT ze všech zařízení, která máte ve svém držení; musíte také okamžitě zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, které máte v držení, v péči nebo pod kontrolou; a po tomto zničení nám musíte potvrdit, že jste tak učinili.

13.2.Pokud jste si zakoupili předplatné Mediately PRO a tato smlouva EULA je ukončena bez vašeho zavinění, vrátíme vám poměrnou část poplatků, a to způsobem, který jste použili k platbě.

14. Neneseme žádnou odpovědnost za cizí webové stránky, na které odkazujete

14.1 SOFTWAROVÝ PRODUKT může obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky, které my neposkytujeme. Tyto nezávislé stránky nejsou pod naší kontrolou a my neodpovídáme za jejich obsah ani za jejich zásady ochrany osobních údajů (pokud takové zásady vůbec existují); ani jsme je nekontrolovali a neschvalovali.

14.2 O tom, zda budete takové nezávislé stránky používat, včetně toho, zda si koupíte produkty nebo služby, které jsou na nich nabízeny, se musíte rozhodnout vy sami.

15. Stav bez záruky

15. 1 Poskytovatel licence se výslovně zříká jakékoli záruky na SOFTWAROVÝ PRODUKT.
SOFTWAROVÝ PRODUKT je poskytován „v takovém stavu, v jakém je“, bez jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných záruk jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, neporušování práv nebo vhodnosti pro určitý účel. Poskytovatel licence nezaručuje přesnost nebo úplnost ani nepřebírá odpovědnost za přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací, textů, grafiky, odkazů nebo jiných položek obsažených v SOFTWAROVÉM PRODUKTU. Poskytovatel licence neposkytuje žádné záruky ohledně škod, které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa, časované bomby, logické bomby nebo jiného podobného počítačového programu. Poskytovatel licence se dále výslovně zříká jakýchkoli záruk nebo prohlášení vůči autorizovaným uživatelům nebo vůči jakékoli třetí straně.

16. Omezení odpovědnosti

16.1 V tomto ohledu berete na vědomí, že SOFTWAROVÝ PRODUKT nebyl vyvinut tak, aby splňoval vaše individuální požadavky, včetně jakýchkoli zvláštních požadavků na kybernetickou bezpečnost, které by se na vás mohly vztahovat podle zákona nebo z jiných důvodů. Je proto vaší odpovědností zajistit, aby zařízení a funkce SOFTWAROVÉHO PRODUKTU splňovaly vaše příslušné požadavky.

16.2 SOFTWAROVÝ PRODUKT dodáváme pouze a jen pro vaše interní používání a vy souhlasíte s tím, že nebudete používat software ani dokumenty pro účely dalšího prodeje.

16.3 Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už z titulu smluvního porušení zákonné povinnosti, nebo z jiného důvodu, i kdyby byla předvídatelná; tedy za ztrátu nebo škodu vzniklou na základě nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používat SOFTWAROVÝ PRODUKT. Rozhodně pak neneseme žádnou odpovědnost za:

(a) ztrátu zisku, prodeje, obchodu nebo příjmů;
(b) přerušení provozu;
(c) ztrátu očekávaných úspor;
(d) ztrátu obchodní příležitosti, dobrého jména nebo pověsti; nebo
(e) jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

16.4 Naši odpovědnost vůči vám nevylučujeme ani nijak neomezujeme v případech, kdy by to bylo nezákonné. Sem patří odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, a za podvod nebo podvodné zkreslení případu.

17. Doložka pro spotřebitele

17.1 Pokud jste spotřebitel, tedy fyzická osoba, která získává nebo využívá naše služby pro účely mimo svou profesní nebo výdělečnou činnost, ustanovení článků 14 a 15 se na vás nevztahují a místo toho platí ustanovení článku 16.

17.2 Vezměte prosím na vědomí, že náš SOFTWAROVÝ PRODUKT je určen pro domácí osobní použití.
Souhlasíte rovněž s tím, že SOFTWAROVÝ PRODUKT nebudete používat pro komerční nebo podnikatelské účely a že vůči vám neneseme jakoukoli odpovědnost v případě ztráty zisku, podnikání, pozastavení podnikatelské činnosti nebo ztráty obchodních příležitostí.

17.3 Pokud jste spotřebitel, máte právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. V tomto případě nejste povinni uvádět důvody svého rozhodnutí. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem zakoupení předplatného služby Mediately Pro. Pokud chcete požádat o vrácení peněz, navštivte webovou stránku platformy, kde jste provedli nákup. Pokud jste nákup provedli na systému iOS, navštivte webovou stránku Apple zde. Pokud jste nákup provedli na platformě Android, navštivte webovou stránku Google právě zde.

17.4 V souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně spotřebitele vám poskytujeme záruku na shodu našeho SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a jeho aktualizací se subjektivními a objektivními požadavky na shodu.

17.5 V případě jakéhokoli nesouladu našeho SOFTWAROVÉHO PRODUKTU můžete podat stížnost prostřednictvím e-mailu na adresu support@mediately.com. Reklamační řízení je důvěrné. Po podání reklamace vám do 10 pracovních dnů zašleme potvrzení o přijetí a budeme vás informovat o předpokládané době trvání reklamačního řízení.

17.6 O průběhu procesu vás budeme průběžně informovat.Zjistíme, zda reklamované neshody skutečně existují a zda jsou požadavky splněny, a poté vám nabídneme nápravná opatření v případě neshody.Pokud jsou tyto podmínky splněny, můžete především požadovat, abychom SOFTWAROVÝ PRODUKT bezplatně obnovili v přiměřené lhůtě od přijetí vašeho oznámení.Pokud obnovení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU není reálné, máte v souladu s platnými právními předpisy o ochraně spotřebitele právo požadovat částečné nebo úplné vrácení peněz; můžete rovněž požadovat náhradu vzniklé škody.

17.7 Rádi bychom vás informovali o tom, že neuznáváme poskytovatele mimosoudních řešení spotřebitelských sporů. Jako poskytovatel on-line nákupů na území Slovinské republiky zveřejňujeme elektronický odkaz na platformu pro on-line řešení spotřebitelských sporů (dále jen „Platforma SPRS“), která je dostupná na následující adrese http://ec.europa.eu/odr.

18. Zřeknutí se odpovědnosti v oblasti zdravotní péče

18.1 SOFTWAROVÝ PRODUKT je určen pouze pro vzdělávací a informační účely a nepředstavuje žádné lékařské poradenství nebo odborné služby. Informace získané použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou vhodné pro jakýkoli druh odborné rady.  Informace získané použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU by neměly být používány k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli zdravotního problému nebo nemoci.

19. Komunikace mezi námi

19.1 Podmínky této smlouvy EULA můžeme kdykoli aktualizovat na základě oznámení, které vám zašleme v souladu s Ustanovením 19. Vaše další používání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU po předpokládaném obdržení a zpracování oznámení podle ustanovení 19.2 znamená, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA v jejím upraveném znění.

19.2 Pokud nechcete přijmout podmínky smlouvy EULA (ve znění jejích úprav), musíte okamžitě po předpokládaném obdržení a zpracování oznámení přestat Software a Dokument používat. Pokud vás budeme muset kontaktovat, učiníme tak prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v souladu s vaší objednávkou nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

20. Různé

20.1 Naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy EULA můžeme převést na jinou osobu, což však nebude mít vliv na vaše práva nebo naše povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA. 

20.2 Svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA můžete převést na jinou osobu pouze v případě, že s tím budeme písemně souhlasit.

20.3 Tato smlouva EULA a jakýkoli dokument, na který se v ní výslovně odkazuje, představují úplnou dohodu mezi námi a nahrazuje a ruší všechny předchozí dohody, sliby, ujištění, záruky, prohlášení a ujednání mezi námi, ať už písemné nebo ústní, týkající se příslušného předmětu. Souhlasíte také s tím, že nebudete mít žádné nároky na nápravu v souvislosti s jakýmkoli prohlášením, ujištěním nebo zárukou (ať už učiněnými neúmyslně nebo z nedbalosti), které nejsou uvedeny v této smlouvě EULA nebo v jakémkoli dokumentu, na který se výslovně odkazuje. Souhlasíte také s tím, že nebudete mít žádné nároky z titulu nevinného nebo nedbalostního zkreslení nebo nedbalostního uvedení nepravdivých údajů na základě jakéhokoli prohlášení v této licenci nebo v jakémkoli dokumentu, na který se v ní výslovně odkazuje.

20.4 Pokud nebudeme trvat na splnění některé ze svých povinností podle této smlouvy EULA, nebo pokud nebudeme vymáhat svá práva vůči vám, nebo pokud tak učiníme se zpožděním, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svých práv vůči vám, a nebude to znamenat, že tyto povinnosti nemusíte plnit.Pokud se vzdáme plnění vašich povinností, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáme jakéhokoli pozdějšího plnění vašich povinností. 

20.5 Každá z podmínek této smlouvy EULA funguje samostatně.Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některá z těchto podmínek je nezákonná nebo nevymahatelná, zbývající podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

20.6 Tato smlouva EULA a veškeré spory nebo nároky z ní vyplývající se řídí slovinským právem.
Obě strany (my a vy) neodvolatelně souhlasíme s výlučnou jurisdikcí slovinských soudů.

Poslední aktualizace 10. 02. 2024.

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

App StoreAplikace pro Android na Google Play
Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.