Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

E00-E07

Choroby tarczycy

E10-E14

Cukrzyca

E15-E16

Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

E20-E35

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

E20

Niedoczynność przytarczyc
Hypoparathyreoidismus

E20.0

Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna
Hypoparathyreoidismus idiopathicus

E20.1

Niedoczynność przytarczyc rzekoma
Pseudohypoparathyreoidismus

E20.8

Niedoczynność przytarczyc, inna
Hypoparathyreoidismus alius

E20.9

Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona
Hypoparathyreoidismus, non specificatus

E21

Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
Hyperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii

E21.0

Pierwotna nadczynność przytarczyc
Hyperparathyreoidismus primarius

E21.1

Wtórna nadczynność przytarczyc niesklasyfikowana gdzie indziej
Hyperparathyreoidismus secundarius, non alibi classificatus

E21.2

Nadczynność przytarczyc, inna
Hyperparathyreoidismus alius

E21.3

Nadczynność przytarczyc, nieokreślona
Hyperparathyreoidismus, non specificatus

E21.4

Inne określone choroby przytarczyc
Disordines glandulae parathyreoideae alii, specificati

E21.5

Choroby przytarczyc, nieokreślone
Disordo glandulae parathyreoideae, non specificatus

E22

Nadczynność przysadki
Hyperfunctio glandulae pituitarie

E22.0

Akromegalia i gigantyzm przysadkowy
Acromegalia et gigantismus pituitarius

E22.1

Hiperprolaktynemia
Hyperprolactinaemia

E22.2

Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego
Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis

E22.8

Inna postać nadczynności przysadki
Hyperfunctio glandulae pituitariae alia

E22.9

Nadczynność przysadki, nieokreślona
Hyperfunctio glandulae pituitariae, non specificata

E23

Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
Hypopituitarismus et morbi hypophysis alii

E23.0

Niedoczynność przysadki
Hypopituitarismus

E23.1

Niedoczynność przysadki polekowa
Hypopituitarismus medicamentosus

E23.2

Moczówka prosta
Diabetes insipidus

E23.3

Zaburzenia funkcji podwzgórza niesklasyfikowane gdzie indziej
Dysfunctio hypothalami, non alibi classificati

E23.6

Inne choroby przysadki
Morbi glandulae pituitariae alii

E23.7

Zaburzenia przysadki, nieokreślone
Morbus glandulae pituitariae, non specificatus

E24

Zespół Cushinga
Sindroma Cushing

E24.0

Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
Morbus Cushing, glandula pituitaria dependens

E24.1

Zespół Nelsona
Syndroma Nelson

E24.2

Polekowy zespół Cushinga
Syndroma Cushing medicamentosum

E24.3

Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH
Syndroma ACTH ectopicum

E24.4

Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików
Pseudosyndroma Cushing alcoholicum

E24.8

Zespół Cushinga, inny
Syndroma Cushing alia

E24.9

Zespół Cushinga, nieokreślony
Syndroma Cushing, non specificatum

E25

Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
Disordines adrenogenitales

E25.0

Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
Disordines adrenogenitales propter deficientiam enzymarum congenitam

E25.8

Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
Disordines adrenogenitales alii

E25.9

Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony
Disordo adrenogenitalis, non specificatus

E26

Hiperaldosteronizm
Hyperaldosteronismus

E26.0

Pierwotny hiperaldosteronizm
Hyperaldosteronismus primarius

E26.1

Wtórny hiperaldosteronizm
Hyperaldosteronismus secundarius

E26.8

Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
Hyperaldosteronismus alius

E26.9

Hiperaldosteronizm, nieokreślony
Hyperaldosteronismus, non specificatus

E27

Inne zaburzenia nadnerczy
Disordines glandulae adrenalis alii

E27.0

Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
Hyperfunctiones adrenocorticales aliae

E27.1

Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
Hypofunctio adrenocorticalis primaria

E27.2

Przełom addisonoidalny
Crisis Addison

E27.3

Niedoczynność kory nadnerczy polekowa
Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa

E27.4

Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
Hypofunctiones adrenocorticales aliae, non specificatae

E27.5

Nadczynność rdzenia nadnerczy
Hyperfunctio adrenomedullaris

E27.8

Inne określone choroby nadnerczy
Disordines glandulae adrenalis alii, specificati

E27.9

Choroby nadnerczy, nieokreślone
Disordo glandulae adrenalis, non specificatus

E28

Zaburzenia czynności jajników
Dysfunctiones ovariales

E28.0

Hiperestrogenizm
Hyperestrogenesis

E28.1

Hiperandrogenizm
Hyperandrogenesis

E28.2

Zespół policystycznych jajników
Syndroma ovarii polycystici

E28.3

Pierwotna niewydolność jajników
Hypofunctio ovarii primaria

E28.8

Inne zaburzenia czynności jajników
Dysfunctiones ovarii aliae

E28.9

Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone
Dysfunctio ovarii, non specificata

E29

Zaburzenia czynności jąder
Dysfunctiones testiculares

E29.0

Nadczynność jąder
Hyperfunctio testicularis

E29.1

Niedoczynność jąder
Hypofunctio testicularis

E29.8

Inne zaburzenia czynności jąder
Dysfunctio testicularis alia

E29.9

Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone
Dysfunctio testicularis, non specificata

E30

Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines pubertatis, non alibi classificatae

E30.0

Opóźnione pokwitanie
Pubertas tarda

E30.1

Przedwczesne pokwitanie
Pubertas praecox

E30.8

Inne zaburzenia pokwitania
Disordines pubertatis alii

E30.9

Zaburzenia pokwitania, nieokreślone
Disordo pubertatis, non specificatus

E31

Zaburzenia wielogruczołowe
Dysfunctiones polyglandulares endocrinae

E31.0

Wielogruczołowa niedoczynność autoimmunologiczna
Hypofunctio polyglandularis autoimmunis

E31.1

Wielogruczołowa nadczynność
Hyperfunctio polyglandularis

E31.8

Inne zaburzenia wielogruczołowe
Dysfunctiones polyglandulares aliae

E31.9

Zaburzenia wielogruczołowe, nieokreślone
Dysfunctio polyglandularis, non specificata

E32

Choroby grasicy
Morbi thymi

E32.0

Utrzymujący się przerost grasicy
Hyperplasia thymi persistens

E32.1

Ropień grasicy
Abscessus thymi

E32.8

Inne choroby grasicy
Morbi thymi alii

E32.9

Choroba grasicy, nieokreślona
Morbus thymi, non specificatus

E34

Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Disordines systematis endocrini alii

E34.0

Zespół rakowiaka
Syndroma glandulae endocrinae carcinoides

E34.1

Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego
Hypersecretio hormonarum intestinorum

E34.2

Ektopowe wydzielanie hormonów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Secretio hormoni ectopici, non alibi classificati

E34.3

Niskorosłość niesklasyfikowana gdzie indziej
Nanosomia, non alibi classificata

E34.4

Konstytucjonalny wysoki wzrost
Gigantismus constitutionalis

E34.5

Zespół oporności na androgeny
Syndroma resistentiae androgenis

E34.8

Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Disordines endocrinales specificati, alii

E34.9

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, nieokreślone
Disordo endocrinalis, non specificatus

E35*

Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi glandularum endocrinarum in morbis alibi classificatis

E35.0*

Zaburzenia czynności tarczycy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi thyreoideae in morbis alibi classificatis

E35.1*

Zaburzenia czynności nadnerczy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi glandularum adrenalium in morbis alibi classificatis

E35.8*

Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi glandularum endocrinarum aliarum in morbis alibi classificatis

E40-E46

Niedożywienie

E50-E64

Inne niedobory pokarmowe

E65-E68

Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji

E70-E90

Choroby metaboliczne

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.