ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

E00-E07

Choroby tarczycy

E10-E14

Cukrzyca

E15-E16

Inne zaburzenia regulacji poziomu glukozy oraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

E20-E35

Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

E40-E46

Niedożywienie

E50-E64

Inne niedobory pokarmowe

E65-E68

Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji

E70-E90

Choroby metaboliczne

E70

Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum

E70.0

Klasyczna fenyloketonuria
Phenylketonuria classica

E70.1

Inne hiperfenyloalaninemie
Hyperphenylalaninaemiae aliae

E70.2

Zaburzenia przemian tyrozyny
Disordo metabolismi thyrosini

E70.3

Bielactwo
Albinismus

E70.8

Inne zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum alii

E70.9

Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone
Disordo metabolismi aminoacidorum aromaticorum, non specificatus

E71

Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kwasów tłuszczowych
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum et metabolismi acidorum steaticorum

E71.0

Choroba syropu klonowego
Morbus sirupus aceris-urina

E71.1

Inne zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum alii

E71.2

Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, nieokreślone
Disordo metabolismi aminoacidorum catenosorum, non specificatus

E71.3

Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
Disordines metabolismi acidorum stearicorum

E72

Inne zaburzenia przemian aminokwasów
Disordines metabolismi aminoacidorum, alii

E72.0

Zaburzenia transportu aminokwasów
Disordines transportationis aminoacidorum

E72.1

Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
Disordines metabolismi aminoacidorum cum sulfure

E72.2

Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
Disordines metabolismi ureae

E72.3

Zaburzenia przemian lizyny i hydroksylizyny
Disordines metabolismi lysini et hydroxylysini

E72.4

Zaburzenia przemian ornityny
Disordines metabolismi ornithini

E72.5

Zaburzenia przemian glicyny
Disordines metabolismi glycini

E72.8

Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
Disordines metabolismi aminoacidorum alii, specificati

E72.9

Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone
Disordo metabolismi aminoacidorum, non specificatus

E73

Nietolerancja laktozy
Intolerantia lactosi

E73.0

Wrodzony niedobór laktazy
Deficientia lactasi congenita

E73.1

Wtórny niedobór laktazy
Deficientia lactasi secundaria

E73.8

Inna nietolerancja laktozy
Intolerantia lactosi alia

E73.9

Nietolerancja laktozy, nieokreślona
Intolerantia lactosi, non specificata

E74

Inne zaburzenia przemian węglowodanów
Disordines metabolismi carbohydratorum alii

E74.0

Choroba spichrzeniowa glikogenu
Accumulatio glycogeni abnormalis

E74.1

Zaburzenia przemian fruktozy
Disordines metabolismi fructosi

E74.2

Zaburzenia przemian galaktozy
Disordines metabolismi galactosi

E74.3

Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
Disordines absorptionis carbohydratorum intestinales alii

E74.4

Zaburzenia przemian pirogronianu i glukoneogenezy
Disordines metabolismi pyruvati et gluconeogenesis

E74.8

Inne określone zaburzenia przemian węglowodanów
Disordines metabolismi carbohydratorum alii, specificati

E74.9

Zaburzenia przemian węglowodanów, nieokreślone
Disordo metabolismi carbohydrati, non specificatus

E75

Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
Disordines metabolismi sphingolipidi et depositionis lipidorum alii

E75.0

Gangliozydoza GM2
Gangliosidosis GM2

E75.1

Inne gangliozydozy
Gangliosidoses aliae

E75.2

Inne sfingolipidozy
Sphingolipidosis alia

E75.3

Sfingolipidoza, nieokreślona
Sphingolipidosis, non specificata

E75.4

Lipofuscynoza neuronalna
Neuronalis ceroides lipofuscinosis

E75.5

Inne zaburzenia spichrzania lipidów
Disordines depositionis lipidorum alii

E75.6

Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone
Disordo depositionis lipidorum, non specificatus

E76

Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów
Disordines metabolismi glycosaminoglycanorum

E76.0

Mukopolisacharydoza typu I
Mucopolysaccharidosis, typus I

E76.1

Mukopolisacharydoza typu II
Mucopolysaccharidosis, typus II

E76.2

Inne mukopolisacharydozy
Mucopolysaccharidoses alii

E76.3

Mukopolisacharydoza, nieokreślona
Mucopolysaccharidoses, non specificatae

E76.8

Inne zaburzenia przemian glikozaminoglikanów
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum alii

E76.9

Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów, nieokreślone
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum, non specificatus

E77

Zaburzenia przemian glikoprotein
Disordines metabolismi glycoproteini

E77.0

Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
Disordines modificationis posttranslationalis enzymarum lysosomarium

E77.1

Zaburzenia rozkładu glikoprotein
Disordines in degradatione glycoproteini

E77.8

Inne zaburzenia przemian glikoprotein
Disordines metabolismi glycoproteini alii

E77.9

Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone
Disordo metabolismi glycoproteini, non specificatus

E78

Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie
Disordines metabolismi lipoproteini et lipidaemiae alii

E78.0

Czysta hipercholesterolemia
Hypercholesterolaemia vera

E78.1

Czysta hiperglicerydemia
Hyperglyceridaemia vera

E78.2

Hiperlipidemia mieszana
Hyperlipidaemia mixta

E78.3

Hiperchylomikronemia
Hyperhylomicronaemia

E78.4

Inne hiperlipidemie
Hyperlipidaemia alia

E78.5

Hiperlipidemia, nieokreślona
Hyperlipidaemia, non specificata

E78.6

Niedobór lipoprotein
Deficientia lipoproteini

E78.8

Inne zaburzenia przemian lipoprotein
Disordines metabolismi lipoproteini alii

E78.9

Zaburzenia przemian lipoprotein, nieokreślone
Disordo metabolismi lipoproteini, non specificatus

E79

Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
Disordines metabolismi purini et pyrimidini

E79.0

Hiperurykemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
Hyperuricaemia asymptomatica

E79.1

Zespół Lescha-Nyhana
Syndroma Lesch-Nyhan

E79.8

Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
Disordines metabolismi purini et pyrimidini alii

E79.9

Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn, nieokreślone
Disordo metabolismi purini et pyrimidini, non specificatus

E80

Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
Porphyria et disordines metabolismi bilirubini

E80.0

Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
Porphyria erythropoietica hereditaria

E80.1

Porfiria skórna, późna
Porphyria cutanea tarda

E80.2

Inna porfiria
Porphyria alia

E80.3

Defekty katalazy i peroksydazy
Disordines catalasis et peroxidasis

E80.4

Zespół Gilberta
Syndroma Gilbert

E80.5

Zespół Criglera-Najjara
Syndroma Crigler-Najjar

E80.6

Inne zaburzenia przemian bilirubiny
Disordines metabolismi bilirubinorum alii

E80.7

Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone
Disordo metabolismi bilirubini, non specificatus

E83

Zaburzenia gospodarki mineralnej
Disordines metabolismi mineralium

E83.0

Zaburzenia przemian miedzi
Disordo metabolismi cupri

E83.1

Zaburzenia przemian żelaza
Disordines metabolismi ferri

E83.2

Zaburzenia przemian cynku
Disordines metabolismi zinci

E83.3

Zaburzenia przemian fosforu
Disordines metabolismi phosphori et phosphatasis

E83.4

Zaburzenia przemian magnezu
Disordines metabolismi magnesii

E83.5

Zaburzenia przemian wapnia
Disordines metabolismi calcii

E83.8

Inne zaburzenia gospodarki mineralnej
Disordines metabolismi mineralium alii

E83.9

Zaburzenia gospodarki mineralnej, nieokreślone
Disordo metabolismi mineralium, non specificatus

E84

Zwłóknienie wielotorbielowate
Fibrosis cystica

E84.0

Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi
Fibrosis cystica pulmonalis

E84.1

Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi
Fibrosis cystica intestinalis

E84.8

Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
Fibrosis cystica cum manifestationibus alli

E84.9

Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone
Fibrosis cystica, non specificata

E85

Amyloidoza [skrobiawica]
Amyloidosis

E85.0

Amyloidoza układowa dziedziczna lub rodzinna, postać nieneuropatyczna
Amyloidosis heredofamiliaris, non-neuropathica

E85.1

Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
Amyloidosis heredofamiliaris neuropathica

E85.2

Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
Amyloidosis heredofamiliaris, non specificata

E85.3

Wtórna amyloidoza układowa
Amyloidosis systemica secundaria

E85.4

Amyloidoza ograniczona do określonego narządu
Amyloidosis localisata

E85.8

Inne postacie amyloidozy
Amyloidosis alia

E85.9

Amyloidoza, nieokreślona
Amyloidosis, non specificata

E86

Nadmierna utrata płynów
Dehidratio et hypovolaemia

E87

Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii

E87.0

Hiperosmolarność i hipernatremia
Hyperosmolalia et hypernatraemia

E87.1

Hipoosmolarność i hiponatremia
Hypoosmolalia et hyponatraemia

E87.2

Kwasica
Acidosis

E87.3

Zasadowica
Alkalosis

E87.4

Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
Disordo aequilibrii acidobasici mixtus

E87.5

Hiperkalemia
Hyperkaliaemia

E87.6

Hipokalemia
Hypokaliaemia

E87.7

Nadmiar płynów
Hypervolaemia

E87.8

Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines aequlibrii electrolyti et fluidi alii, non alibi classificati

E88

Inne zaburzenia metaboliczne
Disordines metabolismi alii

E88.0

Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines metabolismi plasma-proteini, non alibi classificati

E88.1

Lipodystrofia niesklasyfikowana gdzie indziej
Lipodystrophia, non alibi classificata

E88.2

Tłuszczakowatość niesklasyfikowana gdzie indziej
Lipomatosis, non alibi clasificata

E88.8

Inne określone zaburzenia metaboliczne
Disordines metabolismi alii, specificati

E88.9

Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone
Disordo metabolismi, non specificatus

E89

Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines endocrini et disordines metabolici postprocedurales, non alibi classificati

E89.0

Pozabiegowa niedoczynność tarczycy
Hypothyreoidismus postproceduralis

E89.1

Pozabiegowa hipoinsulinemia
Hypoinsulinaemia postproceduralis

E89.2

Pozabiegowa niedoczynność przytarczyc
Hypoparathyreoidismus postproceduralis

E89.3

Pozabiegowa niedoczynność przysadki
Hypopituitarismus postproceduralis

E89.4

Pozabiegowa niedoczynność jajników
Hypofunctio ovarii postproceduralis

E89.5

Pozabiegowa niedoczynność jąder
Hypofunctio testicularis postproceduralis

E89.6

Pozabiegowa niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy
Hypofunctio adrenocorticalis (-medullaris) postproceduralis

E89.8

Inne pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne
Disordines glandulae endocrinae et disordines metabolismi postprocedurales alii

E89.9

Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone
Disordo glandulae endocrinae et disordo metabolismi postproceduralis, non specificatus

E90*

Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordes nutritionis et disordines metabolismi in morbis alibi classificatis

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.