Anexate® 0.5mg/5mL rastvor za injekciju/infuziju

Osnovne informacije

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja uzdravstvenim ustanovama
СЗ -
STAC
Nema podataka.
rastvor za injekciju/infuziju
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
CLINRES FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD

Pakovanja

rastvor za injekciju/infuziju; 0.5mg/5mL; ampula, 5x5mL
B
3.110,60 DIN
0,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
-
0189100
DDD
JKL
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Lek Anexate je indikovan za potpunu ili delimičnu reverziju centralnog sedativnog dejstva benzodiazepina. Prema tome, on se može koristiti u sledećim situacijama:

  • Okončanje opšte anestezije koja je indukovana i/ili održavana benzodiazepinima.

  • Reverzija sedacije izazvane benzodiazepinima u kratkim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.

  • Za specifičnu reverziju centralnih efekata benzodiazepina, da bi se omogućio povratak na spontanu respiraciju i svesno stanje, kod pacijenata na intenzivnoj nezi.

  • Za reverziju svesne sedacije indukovane benzodiazepinima kod dece starosti iznad godinu dana.

Doziranje i način primene

Flumazenil mora biti primenjen intravenski od strane anesteziologa ili lekara koji je iskusan u anesteziologiji. Flumazenil se može primeniti razblažen ili nerazblažen.

Za razblaživanje pogledajte odeljak 6.6

Lek Anexate se može koristiti paralelno sa drugim merama reanimacije.

Anesteziologija

Inicijalna doza je 0,2 mg koja se daje intravenski tokom 15 sekundi. Ako se željeni stepen svesti ne postigne u roku od 60 sekundi, može se primeniti druga doza od 0,1 mg, i ponavljati u intervalima od 60 sekundi kada je to neophodno, sve do maksimalne doze od 1 mg. Uobičajena doza je 0,3 -0,6 mg.

Intezivna nega

Preporučena inicijalna doza flumazenila je 0,3 mg intravenski. Ako se željeni stepen svesti ne postigne u roku od 60 sekundi, može se ponoviti doza od 0,1 mg. Ako je potrebno, ovo se može ponavljati u intervalima od 60 sekundi do totalne doze od 2 mg. Ako se pospanost ponovi, druga bolus injekcija flumazenila se može ponoviti.

Intravenska infuzija od 0,1-0,4 mg na sat se takođe pokazala korisnom.

Dozu i brzinu ove infuzije treba individualno podesiti da se postigne željeni nivo sedacije.

Oštećenje funkcije jetre:

S obzirom na to da se flumazenil primarno metaboliše u jetri, preporučuje se pažljivo titriranje doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre.

Bubrežna insuficijencija:

Nije potrebno podešavanje doze kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom.

Deca starija od godinu dana

Za reverziju sedacije izazvane benzodiazepinima kod dece uzrasta iznad 1 godine, preporučena inicijalna doza je 0,01 mg/kg (do 0,2 mg), primenjeno intravenski tokom 15 sekundi. Ako se željeni stepen svesnosti ne postigne i nakon 45 sekundi, može se primeniti sledeća injekcija u dozi od 0,01 mg /kg (do 0,2 mg) i po potrebi se mogu ponavljati u intervalima od 60 sekundi (maksimalno 4 puta) do maksimalne doze od 0,05 mg/kg ili 0,1 mg, šta god je manje. Doza treba da bude individualna u zavisnosti od odgovora pacijenta. Ne postoje dostupni podaci o efikasnosti i bezbednosti kod ponovljene primene flumazenila kod dece za re- sedaciju.

Pacijenti starije životne dobi

Nema specifičnih podataka vezanih za primenu leka Anexate kod pacijenata starije životne dobi, ali treba imati na umu da je ova populacija osetljivija na dejstvo benzodiazepina, i da je treba tretirati s povećanom pažnjom i oprezom.

Kada se individualno titrira, spora injekcija ili infuzija leka Anexate ne bi trebalo da izazove simptome obustave, čak i kod pacijenata koji su izlagani visokim dozama benzodiazepina i/ili duže vreme. Međutim, ako se neočekivano pojave znaci prekomerne stimulacije, individualno određenu dozu diazepama ili midazolama) treba primeniti u obliku spore intravenske injekcije.

Ako se ne dobije značajno poboljšanje stepena svesti ili respiratorne funkcije nakon ponovljenih doza leka Anexate, mora se posumnjati na etiologiju koja nije povezana sa benzodiazepinima.

Kontraindikacije

Flumazenil je kontraindikovan kod pacijenata

  • sa preosetljivošću na aktivnu supstancu, benzodiazepine ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka.

  • kojima je bezodiazepin primenjen za lečenje stanja koja potencijalno mogu da ugroze život (npr. povećanje intrakranijalnog pritiska ili status epilepticus).

Posebna upozorenja

Dok ne bude dovoljno podataka na raspolaganju, flumazenil kod dece mlađe od godinu dana treba primeniti samo u slučaju da korist od lečenja prevazilazi rizik (posebno u uslovima slučajnog predoziranja).

Eliminacija može da bude produžena kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre.

Antagonistički efekat flumazenila je specifičan za benzodiazepine; zato efekat ne treba očekivati ukoliko je

„ne buđenje“ uzrokovano drugim supstancama. Ako se flumazenil primenjuje u anesteziologiji na kraju operacije, treba sačekati da efekat perifernih mišićnih relaksanata nestane.

Zbog kraćeg dejstva flumazenila u odnosu na benzodiazepine, sedacija se može ponoviti, zbog toga treba pažljivo pratiti kliničko stanje pacijenta, po mogućstvu u jedinicama intezivne nege, dok efekat flumazenila ne prođe.

Kod visoko rizičnih bolesnika, prednosti sedacije izazvane benzodiazepinima treba uporediti sa rizicima koje nosi brz povratak svesti. Kod pacijenata (npr. sa kardiološkim problemima), bolje je održavanje određenog stepena sedacije u ranom posteoperativnom periodu nego postizanje potpune svesnosti.

Brzu primenu injekcije flumazenila treba izbegavati. Kod pacijenta sa većom dozom ili sa dužom izloženošću benzodiazepinima koja se završava u nedeljama koje prethode davanju flumazenila, brza primena injekcije jednake doze ili veće od 1 mg mogu dovesti do simptoma obustave, uključujući palpitacije, agitiranost, anksioznost, emotivmu labilnost kao i konfuziju i senzornu distorziju.

Kod anksioznih pacijenata tokom preoperativne faze ili kod pacijenata koji boluju od hronične ili prolazne anksioznosti, doza flumazenila mora biti pažljivo prilagođena.

Međutim, nakon velikih hirurških zahvata, treba uzeti u obzir postoperativni bol zbog čega je poželjno održavanje blage sedacije.

Za pacijente koji su lečeni hronično visokim dozama benzodiazepina, treba pažljivo razmotriti prednost upotrebe flumazenila u odnosu na rizik od pojave simptoma obustave; ako se i pored pažljivog doziranja, pojave simptomi obustave, treba razmotriti lečenje manjim dozama benzodiazepina, titriranim intavenski, u zavisnosti od odgovora pacijenta.

Upotreba antagonista se ne preporučuje kod pacijenta sa epilepsijom, koji su lečeni benzodiazepinima duži vremenski period. Iako flumazenil vrši blagi intrizički antikonvulzivni efekat, nagla supresija protektivnog efekta benzodiazepinskih agonista može izazvati konvulzije kod pacijenata sa epilepsijom.

Kod pacijenata sa ozbiljnim povredama mozga (i/ili nestabilnim intrakranijalnim pritiskom), koji se leče flumazenilom – koji antagonizuje efekat benzodiazepina – može doći do povećanja intrakranijalnog pritiska.

Poseban oprez je potreban kada se flumazenil koristi u slučajevima predoziranja različitim lekovima. Posebno u slučajevima intoksikacije benzodiazepinima i cikličnim antidepresivima, određeni toksični efekti kao što su konvulzije ili srčane aritmije, koje su prouzrokovane ovim antidepresivima, a koje se javljaju manje kod istovremene primene sa benzodiazepinima, mogu eskalirati kod primene flumazenila.

Pacijente koji su primili flumazenil za reverziju efekta benzodiazepina, treba pratiti zbog moguće resedacije, respiratorne depresije ili drugih rezidualnih efekata benzodiazepina određeni period u zavisnosti od doze i trajanja efekta benzodiazepina. Može biti potrebno produženo vreme praćenja zato što kod pacijenata sa prisutnom hepatičkom insuficijencijom dejstvo benzodiazepina može biti odloženo.

Flumazenil se ne preporučuje kao terapija protiv benzodiazepinske zavisnosti ili za lečenje prolongiranog sindroma benzodiazepinske apstinencije.

Lek Anexate sadrži natrijum, ali manje od 1 mmol (23 mg) po mililitru.

Interakcije

Flumazenil antagonizuje centralno dejstvo benzodiazepina kompetitivnom interakcijom na receptorskom nivou; Flumazenil blokira i dejstvo nebenzodiazepinskih agonista koje deluju preko benzodiazepinskih receptora, kao što je zopiklon, triazolpiridazin i drugi. Interakcija sa drugim supstancama koje deluju centralno nije proučavana.

Antagonisti flumazenila ne utiču na farmakokinetiku benzodiazepina.

Parametri farmakokinetike flumazenila ostaju nepromenjeni kada se flumazenil primenjuje istovremeno sa benzodiazepinima, midazolamom, flunitrazepanom ili lormetazepamom.

Svakako, poseban oprez je potreban kada se lek Anexate koristi u slučajevima namernog predoziranja s obzirom na to da se toksični efekti drugih psihotropnih lekova (posebno tricikličnih antidepresiva) uzetih istovremeno mogu pojačati smanjenjem efekata benzodiazepina.

Ne postoji farmakokinetička interakcija između etanola i flumazenila.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoji dovoljno podataka o upotrebi flumazenila u trudnoći da bi se procenili mogući nećeljeni efekti i efikasnost kod fetusa. Zbog tog je potreban oprez. Na osnovu podataka, ne postoji dokazi o neželjenim efektima u studijama na životinjama. Efikasnost kod fetusa nije proučavana u studijama na životinjama.

Dojenje

Nije poznato da li se flumazenil izlučuje u majčino mleko. Međutim, u hitnim situacijama, parenteralna upotreba flumazenila kod pacijentkinja koje doje nije kontraindikovana.

Upravljanje vozilom

Iako su pacijenti budni i svesni nakon primene flumazenila, treba ih savetovati da ne rukuju mašinama i da ne upravljaju vozilima u naredna 24 časa, zato što se efekat ranije primenjenih benzodiazepina može ponovo javiti.

Neželjena dejstva

Prijavljivani neželjeni događaji su navedeni dole. Brzo dolazi do opravka od neželjenih događaja bez potrebe sa posebnim lečenjem.

Kategorije učestalosti su definisane u skladu sa sledećim konvencijama: veoma često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); povremeno (≥1/1000 do <1/100); retko (≥1/10000 do <1/1000); veoma retko ( <1/10 000); nepoznate učestalosti ( ne moze biti procenjeno na osnovu dostupnih podataka).

Poremećaji imunskog sistema

Nepoznate učestalosti: mogu se javiti reakcije preosetljivosti, uključujući anafilaksu.

Psihijatrijski poremećaji

Povremeno: anksioznost, strah: prate brzu primenu injekcije, uglavnom ne zahtevaju lečenje.

Nepoznate učestalosti: Simptomi obustave (npr. agitacija, anksioznost, emotivna labilnost, konfuzija, senzorna distorzija, tahikardija, vrtoglavica, znojenje), prate brzu primenu injekcije u dozi od 1 mg ili većoj kod pacijenata koji su bili izloženi visokim dozama i/ili dugi period benzodiazepinima, a koji su obustavljeni u nedeljama koje su prethodile davanju flumazenila (videti odeljak 4.4); napadi panike ( kod pacijenata sa istorijom paničnih reakcija); abnormalno plakanje, agitiranost, agresivne reakcije (profil neželjenih efekata kod dece je uglavnom sličan kao kod odraslih. Kada se flumazenil koristi za reverziju sedacije, prijavljeni su slučajevi abnormalnog plakanja, agitacije i agresivnih reakcija).

Poremećaji nervnog sistema

Nepoznate učestalosti: napadi: posebno kod pacijenata koji boluju od epilepsije ili teškog oštećenja jetre, uglavnom nakon dugotrajnog lečenja benzodiazepinima ili u slučajevima predoziranja različitim lekovima (videti odeljak 4.4).

Kardiološki poremećaji

Povremeno; palpitacije: prate brzu primenu injekcije, uglavnom ne zahtevaju lečenje. Veoma retko: hemodinamski šok

Nepoznate učestalosti: prolazno povećanje srčane frekvence (po buđenju).

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Veoma retko: prekid disanja

Vaskularni poremećaji

Nepoznate učestalosti: tranzitorno povećanje krvnog pritiska (po buđenju).

Gastrointestinalni poremećaji

Često: mučnina, povraćanje: tokom postoperativne primene, naročito ako su korišćeni opijati.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nepoznate učestalosti: Crvenilo

Opšti poremećji i reakcije na mestu primene

Nepoznate učestalost: drhtavica, prati brzu injekciju, uglavnom ne zahteva lečenje. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava

kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

U slučajevima predoziranja različitim lekovima, posebno sa cikličnim antidepresivima, toksični efekti (kao što su konvulzije i srčane artmije) mogu se pojaviti sa poništenjem efekata benzodiazepina od strane flumazenila.

Postoji ograničeno iskustvo sa akutnim predoziranjem flumazenilom kod ljudi.

Ne postoji specifičan antidot kod predoziranja flumazenilom. Lečenje predoziranja flumazenilom treba da se sastoji od uopštene suportivne terapije koja uključuje praćenje vitalnih znakova i kliničkog statusa pacijenta.

Čak i kada se daje intravenski u dozama od 100 mg, nisu zabeleženi simptomi predoziranja.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Antagonist benzodiazepina ATC šifra: V03AB25 Mehanizam dejstva

Lek Anexate, imidazobenzodiazepin je specifični kompetitivni inhibitor supstanci koje deluju preko benzodiazepinskih receptora, koje specifično blokiraju njihovo centralno dejstvo. Hipnotičko-sedativno dejstvo ovih agonista brzo se neutralizuje lekom Anexate, ali može ponovo da se postepeno pojavi u roku od nekoliko sati, zavisno od poluvremena eliminacije i odnosa doza agonista i antagonista.

Farmakokinetika

Farmakokinetika flumazenila je proporcionalna dozi i u terapijskom rasponu i izvan njega (sve do 100 mg).

Distribucija

Flumazenil, slaba lipofilna baza, vezuje se za proteine plazme otprilike 50%. Albumin čini oko dve trećine proteina plazme za vezivanje . Flumazenil se ekstenzivno distribuira u ekstravaskularnom prostoru. Koncentracije flumazenila u plazmi opadaju sa poluvremenom eliminacije od oko 4-11 minuta tokom faze distribucije. Volumen distribucije u stabilnom stanju je 0,9-1,1 l/kg.

Biotransformacija

Flumazenil se u značajnoj meri metaboliše u jetri. Karboksilna kiselina je glavni metabolit u plazmi (slobodni oblik) i urinu (slobodni oblik i njegov glukuronid). Ovaj glavni metabolit nije pokazao ni agonističku, niti antagonistiku aktivnost na benzodiazepine u farmakološkim testovima.

Eliminacija

Flumazenil se gotovo u potpunosti (99%) eliminiše nebubrežnim putem. Flumazenil u nepromenjenom obliku se praktično uopšte ne izlučuje u urinu, što govori o potpunoj metaboličkoj razgradnji ovog leka. Eliminacija radioaktivno obeleženog leka je suštinski potpuna u roku od 72 časa, gde se 90-95% radioaktivnosti pojavljuje u urinu, a 5-10% u fecesu. Eliminacija je brza, što je pokazano kratkim poluvremenom eliminacije od 40-80 minuta. Ukupni klirens flumazenila iz plazme je 0,8-1,0 L/sat/kg i može se pripisati skoro u potpunosti hepatičkom klirensu.

Unošenje hrane tokom intravenske infuzije flumazenila dovodi do 50% porasta klirensa, uglavnom zbog pojačanog hepatičkog protoka krvi što je povezano sa unetim obrokom.

Farmakokinetika u posebnim grupama pacijenata

Kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom jetre, poluvreme eliminacije je duže (1,3 časa kod pacijenta sa umerenim oštećenjem i 2,4 časa kod pacijenata sa teškim oštećenjem), a ukupni telesni klirens niži nego kod zdravih ispitanika. Farmakokinetika flumazenila nije posebno izmenjena kod pacijenata starije životne dobi, niti je pod uticajem pola, hemodijalize ili bubrežne insuficijencije.

Pedijatrijska populacija

Kod decestarije od godinu dana, poluvreme eliminacije je kraće i sa većim promenama nego kod odraslih, približno 40 minuta, u rasponu od 20 do 75 minuta. Klirens i volumen distribucije, po kg telesne mase, su isti kao kod odraslih.


Paralele