Gadovist® 1mmol/mL rastvor za injekciju

Osnovne informacije

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja uzdravstvenim ustanovama
З -
STAC
Nema podataka.
rastvor za injekciju
BAYER, FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O.
BAYER D.O.O. BEOGRAD

Pakovanja

rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL
B
217.979,40 DIN
0,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
-
0199486
DDD
JKL
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Ovaj medicinski proizvod je namenjen isključivo za dijagnostičku primenu.

Lek Gadovist je indikovan kod odraslih osoba i dece svih uzrasta (uključujući i novorođenčad rođenu u terminu) za:

 • Pojačanje kontrasta pri kranijalnom i spinalnom snimanju nuklearnom magnetnom rezonancom (MRI).

 • MRI jetre ili bubrega pojačana kontrastom kod pacijenta kod kojih postoji velika sumnja ili dokaz o postojanju fokalnih lezija radi klasifikovanja tih lezija kao benignih ili malignih.

 • Pojačanje kontrasta pri angiografiji magnetnom rezonancom (CE-MRI).

  Lek Gadovist se takođe može koristiti i za MR snimanje patologije celog tela. On olakšava vizualizaciju patoloških struktura ili lezija i pomaže u diferencijaciji između zdravog i patološkog tkiva.

  Lek Gadovist treba koristiti samo onda kada su dijagnostičke informacije neophodne i ne mogu se dobiti tokom snimanja magnetnom rezonancom bez primene kontrasta.

Doziranje i način primene

Lek Gadovist treba da primenjuju isključivo zdravstveni radnici sa kliničkim iskustvom u snimanju magnetnom rezonancom.

Način primene

Ovaj lek je namenjen isključivo za intravensku primenu.

Potrebna doza se primenjuje intravenski kao bolus injekcija. MR pojačana kontrastom može da počne neposredno posle toga (ubrzo posle injekcije u zavisnosti od sekvenci pulsa koji se koristi i protokola za ispitivanje).

Optimalno bojenje signala se uočava tokom prvog arterijskog prolaza za CE-MRA i unutar perioda od oko 15 minuta nakon primenjene injekcije leka Gadovista za CNS indikacije (vreme zavisi od tipa lezije/tkiva). T1- sekvence su naročito pogodne za preglede sa kontrastom.

Intravaskularnu primenu kontrastnog sredstva treba, ako je moguće, uraditi dok pacijent leži. Nakon primene, pacijenta treba posmatrati tokom najmanje pola sata, pošto iskustvo pokazuje da se većina neželjenih reakcija javlja u tom vremenskom periodu (videti odeljak 4.4).

Uputstvo za primenu:

Ovaj proizvod je namenjen samo za jednokratnu primenu. Pre primene, proizvod mora biti vizuelno pregledan.

Lek Gadovist se ne sme koristiti ako je izrazito promenio boju, ako se jave čestice ili ako je bočica oštećena. Kontrastni medijum koji nije iskorišćen tokom jednog ispitivanja mora se odbaciti.

Lek Gadovist iz bočice ne sme se uvući u špric sve do neposredno pre pregleda. Gumeni čep ne sme da se probija više od jedanput.

Ako se lek daje pomoću automatskog injektora, pogodnost medicinskog sredstva kojim se namerava primena mora da potvrdi proizvođač medicinskog sredstva. Takođe, uvek je neophodno pridržavati se uputstva za primenu medicinskog sredstva.

Doziranje

U dijagnostičke svrhe treba koristiti najmanju dozu leka Gadovist koja omogućava dovoljno kontrastno bojenje snimka. Dozu treba izračunati na osnovu telesne mase pacijenta. Doza ne sme da bude viša od preporučene doze po kilogramu telesne mase, navedene u ovom delu.

Odrasli CNS indikacije:

Preporučena doza za odrasle je 0,1 mmol po kilogramu telesne mase (mmol/kg TM). To je ekvivalentno 0,1 mL/kg TM za 1,0 M rastvor.

Ukoliko postoji velika klinička sumnja o postojanju lezije uprkos tome što MRI to nije pokazao ili kada bi tačnije informacije mogle da utiču na terapiju pacijenta, može se primeniti dodatna injekcija do 0,2 mL/kg TM u roku od 30 minuta od prve injekcije.

MRI Snimanje celog tela (izuzev MRA)

Primena leka Gadovist u dozi od 0,1mL/kg telesne mase je dovoljna da se postigne odgovor na klinički zahtev.

CE- MRI:

Snimanje jednog polja pregleda (FOV-field of view): 7,5 mL za telesnu masu ispod 75 kg; 10 mL za telesnu masu od 75 kg i veću (što odgovara 0,1-0,15 mmol/kg TM).

Snimanje >1 polja pregleda (FOV-field of view): 15 mL za telesnu masu ispod 75 kg; 20 mL za telesnu masu od 75 kg i veću (što odgovara 0,2 - 0,3 mmol/kg TM).

Posebne populacije pacijenata Poremećaj funkcije bubrega

Kod pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem funkcije bubrega (GFR < 30 mL/min/1,73m2) i kod pacijenata u perioperativnom periodu transplantacije jetre, lek Gadovist sme da se koristi samo posle pažljive procene odnosa rizik/korist i ako je dijagnostička informacija neophodna i nije dostupna nakon MRI bez pojačanja

kontrastom (videti odeljak 4.4). Ako je neophodno koristiti Gadovist, doza ne sme da pređe 0,1 mmol/kg telesne mase. Tokom snimanja ne sme da se koristi više od jedne doze. Zbog nedostatka informacija o ponovljenoj primeni, injekcije leka Gadovist ne smeju se ponavljati osim ako je interval između injekcija najmanje 7 dana.

Pedijatrijska populacija

Za decu svih uzrasta (uključujući novorođenčad rođenu u terminu), preporučena doza za sve indikacije je 0,1 mmol gadobutrola na kilogram telesne mase (što odgovara 0,1 mL Gadovista na kilogram telesne mase) (videti odeljak 4.1.).

Novorođenčad uzrasta do 4 nedelje i odojčad uzrasta do godinu dana

Usled nezrele bubrežne funkcije kod novorođenčadi uzrasta do 4 nedelje i odojčadi uzrasta do godinu dana, lek Gadovist kod ovih pacijenata treba primenjivati posle pažljive procene doze, u dozi koja ne prelazi 0,1 mmol/kg telesne mase. Tokom snimanja se ne sme primeniti više od jedne doze leka. Zbog nedostatka informacija vezanih za ponovljeno doziranje, primena injekcija leka Gadovist se ne sme ponavljati, osim ako je interval između injekcija najmanje 7 dana.

Stariji pacijenti (starosti 65 godina i stariji)

Smatra se da nije potrebno bilo kakvo prilagođavanje doze. Neophodno je biti obazriv kod starijih pacijenata (videti odeljak 4.4).

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u delu 6.1.

Posebna upozorenja

Pri davanju injekcije leka Gadovist u vene malog lumena postoji mogućnost neželjenih dejstava kao što je crvenilo ili otok.

Uobičajeni bezbednosni zahtevi za snimanje magnetnom rezonancom, naročito isključenje feromagnetskih materijala, takođe važe pri korišćenju leka Gadovist.

 • Reakcije preosetljivosti

  Kao i kod drugih intravenskih kontrastnih sredstava, anafilaktoidna/hipersenzitivna ili druge idiosinkratske reakcije se mogu javiti tokom primene leka Gadovist, praćene kardiovaskularnim, respiratornim ili kožnim manifestacijama ili čak i veoma ozbiljnim reakcijama, uključujući i šok. Generalno, pacijenti sa kardiovaskularnim oboljenjima su u većem riziku od ozbiljnih ili čak i fatalnih ishoda, koji su uzrokovani reakcijama preosetljivosti.

  Rizik od reakcija preosetljivosti može biti povećan kod pacijenata sa:

  • prethodnim reakcijama na kontrastno sredstvo

  • bronhijalnom astmom

  • sklonostima ka alergijama

   Kod pacijenata sa sklonostima ka alergijama, odluka o primeni leka Gadovist mora da bude donešena nakon pažljive procene odnosa korist/rizik. Većina ovih reakcija se javlja u roku od 30 minuta od trenutka primene leka Gadovist. Zbog toga se preporučuje praćenje pacijenta nakon primene leka Gadovist.

   Da bi se trenutno reagovalo u hitnom slučaju reakcije preosetljivosti, odgovarajući lekovi i oprema za hitne slučajeve treba da budu na dohvat ruke (videti deo 4.2).

   Odložene reakcije (nakon više sati ili dana) su retko uočavane (videti deo 4.8). Poremećaji funkcije bubrega

   Pre primene leka Gadovist, preporučuje se skrining svih pacijenata na postojanje poremećaja funkcije bubrega na osnovu laboratorijskih testova.

   Bilo je izveštaja o nefrogenoj sistemskoj fibrozi (NSF) povezanoj sa primenom kontrastnih sredstava koja su sadržala gadolinijum kod pacijenata sa akutnom ili hroničnom teškom insuficijencijom bubrega (GFR <30 mL/min/1,73m2) Pacijenti koje očekuje transplantacija jetre su pod posebnim rizikom, jer je pojava akutnog otkazivanja bubrega česta u ovoj grupi.

   Kako postoji mogućnost pojave NSF, kod pacijenata sa teškom renalnom insuficijencijom i kod pacijenata u perioperativnoj fazi transplantacije jetre, lek Gadovist treba primeniti tek nakon pažljive procene odnosa koristi i rizika i samo ukoliko su dijagnostičke informacija neophodne, a nisu dostupne snimanjem magnetnom rezonancom (MRI) bez kontrasta.

   Hemodijaliza neposredno posle primene leka Gadovist kod pacijenta koji su trenutno na hemodijalizi može biti korisna za uklanjanje leka Gadovist iz tela. Ne postoje dokazi koji mogu opravdati primenu hemodijalize za prevenciju ili lečenje NSF kod pacijenata koji još nisu na hemodijalizi.

   Novorođenčad i odojčad

   Usled nezrele bubrežne funkcije kod novorođenčadi starosti uzrasta do 4 nedelje i odojčadi uzrasta do godinu dana, lek Gadovist se sme primenjivati samo nakon pažljive procene.

   Starije osobe

   Pošto bubrežni klirens gadobutrola može da bude umanjen kod starijih osoba, posebno je značajno da se izvrši skrining pacijenata starosti 65 godina i starijih, na postojanje bubrežne disfunkcije.

   Epileptični napadi

   Kao i kod primene drugih kontrastnih agenasa koji sadrže gadolinijum, poseban oprez je potreban kod pacijenata sa niskim pragom za epileptične napade.

   Pomoćne supstance

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi (računato na osnovu prosečne doze za osobu od 70 kg), tj. u suštini je bez natrijuma.

Interakcije

Nisu rađene studije interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća i dojenje

 • Trudnoća

  Nema podataka o korišćenju gadobutrola kod trudnica. Studije na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnost pri ponovljenim visokim dozama (videti odeljak 5.3). Gadovist ne trebada se koristi tokom trudnoće osim ukoliko kliničko stanje žene ne zahteva njegovu primenu.

 • Dojenje

  Kontrastna sredstva koja sadrže gadolinijum se izlučuju u majčino mleko u veoma malim količinama (vidite odeljak 5.3). Pri kliničkim dozama se ne očekuju bilo kakvi efekti na dete usled male količine koja se izlučuje u mleko i slabe resorpcije iz creva. Nastavak ili prekid dojenja u toku 24 sata posle primene leka Gadovist treba prepustiti odluci lekara i majke koja doji.

 • Plodnost

  Studije na životinjama nisu pokazale uticaj na plodnost.

Upravljanje vozilom

Lek Gadovist ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Ukupan profil bezbednosti leka Gadovist se zasniva na podacima od preko 6300 pacijenata uključenih u kliničkim studijama, kao i iz postmarketinškog praćenja.

Najčešće uočene neželjene reakcije na lek (≥ 0,5%) kod pacijenata koji primaju lek Gadovist su glavobolja, mučnina i vrtoglavica.

Najozbiljnije neželjene reakcije kod pacijenata koji primaju lek Gadovist su zastoj rada srca ozbiljne anafilaktoidne reakcije (uključujući zastoj disanja i anafilaktički šok).

Odložene anafilaktoidne reakcije (nekoliko sati do nekoliko dana) su retko uočene (videti odeljak 4.4). Većina neželjenih dejstava je bila blagog do umerenog intenziteta.

Neželjene reakcije na lek uočene sa lekom Gadovist su prikazane u donjoj tebeli. One su klasifikovane po Klasi organskih sistema (MedDRA). Za opisivanje određene reakcije se koriste najprikladniji MedDRA termin i njegovi sinonimi i povezana stanja.

Neželjene reakcije na lek iz kliničkih studija su klasifikovane po učestalosti.

Grupe po učestalosti su definisane prema sledećoj terminologiji: često: ≥ 1/100 do < 1/10; povremeno: ≥ 1/1000 do < 1/100; retko: ≥1/10000 do <1/1000. Neželjene reakcije zabeležene samo tokom postmarketinškog praćenja, za koje učestalost ne može da se proceni na osnovu dostupnih podataka, navedene su pod ,,nepoznato”.

U okviru svake grupe po učestalosti, neželjena dejstva su prikazana po opadajućem rangu ozbiljnosti.

Neželjene rekacije na lek prijavljene tokom kliničkih studija ili tokom postmarketinškog praćenja kod pacijenata koji su primali lek Gadovist.
Učestalost
Klasa organskog sistema Često Povremeno Retko Nepoznato
Poremećaji imunskog sistema Preosetljivost/anafilaktoi dna reakcija♯ (npr. anafilaktoidni šok§*, cirkulatorni kolaps§*, zastoj disanja§*, edem pluća§, bronhospazam§, cijanoza§, orofaringealni otok §*, laringealni edem§, hipotenzija*, povišen krvni pritisak§, bol u grudima§, urtikarija, edem lica§, angioedem§, konjunktivitis§, edem očnih kapaka§, crvenilo, hiperhidroza§, kašalj§, kijanje§, osećaj pečenja na koži i mukoznim membranama§,bledilo§
Poremećaji nervnog sistema Glavobolja Vrtoglavica, Disgeuzija Parestezija Gubitak svesti, Konvulzija, Parosmija
Kardiološki poremećaji Tahikardija, Palpitacije Zastoj rada srca*
Respiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji Dispnea*
Gastrointestinal ni poremećaji Mučnina Povraćanje Suva usta
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Eritem, Pruritus (uključujući generalizovani pruritus), Ospa (uključujući generalizovani, makularni, papularni, osip praćen svrabom) Nefrogena sistemska fibroza (NSF)
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Reakcija na mestu primene injekcije 0, Osećaj vrućine Nelagodnost, Osećaj hladnoće
Kao posledica neželjenih reacija, prijavljeni su životno ugrožavajući i/ili fatalni ishodi na neželjenu reakciju.

♯Izuzev urtikarije, nijedan individualni simptom u kliničkim studijama u grupi preosetljivost/anafilaktoidna reakcija nije prijavljen sa učestalošću većom od retko

§ Preosetljivost/anafilaktoidne reakcije koje su identifikovane samo tokom postmarketinškog praćenja (učestalost nije poznata).

0 Reakcije na mestu primene injekcije (razne vrste) obuhvataju sledeće termine: ekstravazacija na mestu primene injekcije, pečenje na mestu primene injekcije, hladnoća na mestu primene injekcije, toplota na mestu primene injekcije, eritem ili ospa na mestu primene injekcije, bol na mestu primene injekcije, hematom na mestu primene injekcije.

Pacijenti skloni alergijama češće od drugih imaju reakcija preosetljivosti.

Prijavljeni su izolovani slučajevi nefrogene sistemske fibroze (NSF), povezani sa primenom leka Gadovist. (videti odeljak 4.4)

Fluktuacije parametara renalne funkcije uključujući povišene vrednosti serumskog kreatinina su primećene nakon primene leka Gadovist.

Pedijatrijska populacija

Na osnovu dve kliničke studije faze I/III sa pojedinačnim doziranjem, kod 138 ispitanika uzrasta od 2 do17 godina i 44 ispitanika uzrasta od 0 do <2 godine (videti odeljak 5.1), učestalost, priroda i težina neželjenih reakcija kod dece svih uzrasta (uključujući novorođenčad rođenu u terminu) su u skladu sa profilom neželjenih reakcija kod odraslih. Ovi podaci su potvrđeni u studiji faze IV , koja je obuhvatala više od 1100 pedijatrijskih pacijenata i u toku postmarketinškog praćenja.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Maksimalna dnevna pojedinačna doza testirana kod ljudi je 1,5 mmol gadobutrola/kg telesne mase. Tokom kliničke primene do sada nisu uočeni bilo kakvi znaci intoksikacije usled predoziranja.

U slučaju predoziranja usled nepažnje, kao mera predostrožnosti se preporučuje praćenje kardiovaskularne fukcije (uključujući EKG) kao i kontrola funkcije bubrega.

U slučaju predoziranja kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom, lek Gadovist se može ukloniti hemodijalizom. Nakon 3 sesije hemodijalize približno 98% agensa se uklanja iz tela. Međutim, nema dokaza da je hemodijaliza pogodna za prevenciju nefrogene sistemske fibroze (NSF).

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Paramagnetno kontrastno sredstvo ATC šifra: V08CA09
 • Mehanizam delovanja

  Za efekat pojačanja kontrasta, odgovoran je gadobutro, nejonski kompleks koji se sastoji od gadolinijuma(III) i makrocikličkog liganda dihidroksi-hidroksimetilpropil-tetraazaciklododekan-trisirćetne kiseline (butrol).

 • Farmakodinamski efekti

  Pri kliničkim dozama, gadobutrol dovodi do skraćenja vremena relaksacije protona u vodi tkiva.. Pri uslovima 0,47 T( 20 MHz), pH 7 i 40 ºC , paramagnetna efikasnost (relaksacija) iznosi 5,6 L l mmol-1 sec-1 izračunato iz efekta na vreme relaksacije spin rešetke protona vodonika u plazmi (T1), dok izračunato iz efekta na spin-spin vreme relaksacije (T2) iznosi 6,51 mmol-1sec-1 . U rasponu od 0,47 do 2,0 Tesla relaksacija pokazuje samo malu zavisnost od jačine magnetnog polja.

 • Klinička efikasnost

  U pivotalnoj studiji Faze III na jetri, prosečna osetljivost za kombinovani pre- i postkontrastni MRI za pacijente tretirane lekom Gadovisto je bila 79%, a specifičnost 81% za detekciju lezija i klasifikaciju sumnjivih malignih lezija jetre (analiza zasnovana na pacijentima).

  U pivotalnoj studiji Faze III na bubrezima, prosečna osetljivost je bila 91% (analiza zasnovana na pacijentima) i 85% (analiza zasnovana na lezijama) za klasifikaciju malignih i benignih renalnih lezija. Prosečna specifičnost u analizi zasnovanoj na pacijentima je bila 52%, a u analizi zasnovanoj na lezijama 82%.

  Povećanje osetljivosti iz pre-kontrastnog u odnosu na kombinovani pre- i postkontrastnom MRI za pacijente tretirane lekom Gadovist je iznosilo 33% u studiji jetre (analiza zasnovana na pacijentima) i 18% u studiji bubrega (analiza zasnovana na pacijentima kao i analiza zasnovana na lezijama). Povećanje specifičnosti iz prekontrastnog prema kombinovanom pre- i postkontrastnom MRI je bilo 9% u studiji jetre (analiza zasnovana na pacijentima), a nije bilo povećanja specifičnosti za studiju bubrega (analiza zasnovana na pacijentima kao i analiza zasnovana na lezijama).

  Svi rezultati su bili prosečni rezultati dobijeni u studijama očitavanja na slepo.

  U intra-individualnoj, unakrsnoj, komparativnoj studiji sa 132 pacijenata, lek Gadovist je poređen sa gadoterat megluminom (oba u dozi od 0,1 mmol/kg) za vizuelizaciju cerebralnih neoplastičnih lezija. Primarni parametar praćenja bila je medijana procene „zaslepljenih“ osoba koje su očitavale snimke i ocenjivale da daju prednost leku Gadovist ili gadoterat megluminu. Superiornost leka Gadovist je izražena p vrednošću od 0.0004. Detaljnije, za 42 pacijenta (32%) su dali prednost leku Gadovist, u odnosu na 16 pacijenata (12%) kod kojih je data prednost gadotetrat megluminu. Kod 74 pacijenta (56%) nije data prednost nijednom kontrastnom sredstvu.

  Kao druga promenljiva, korišćen je odnos lezija i moždanog tkiva za dva leka, koji je bio statistički značajno veći kod primene leka Gadovist (p < 0.0003). Procenat povećanja je bio veći sa lekom Gadovist u odnosu na gadotetrat meglumin, sa statistički zanačajnom razlikom za „zaslepnjenog” ocenjivača. (p < 0.0003).

  Viša srednja vrednost za CNR (engl. contrast-to-noise ratio) je takođe zabeležena kod leka Gadovist (129) u odnosu na gadotetrat meglumin (98). Razlika nije bila statistički značajna.

  • Pedijatrijska populacija

  Sprovedene su dve studije faze I/III sa jednokratnom dozom na 138 pedijatrijskih ispitanika sa zakazanim CE-MRI za CNS, jetru i bubrege, ili CE-MRA, i na 44 ispitanika uzrasta od 0 < 2 godine (uključujući i

  novorođenčad rođenu u terminu) koji se podvrgavaju rutinskom CE-MRI pregledu bilo kog dela tela. Dijagnostička efikasnost i povećanje dijagnostičke pouzdanosti su demonstrirani za sve parametre koji su evaluirani u studijama i nije bilo razlike između pedijatrijskih uzrasnih grupa u poređenju sa odraslima. Lek Gadovist se dobro podnosio u ovim studijama uz isti profil bezbednosti za gadobutrol kao kod odraslih osoba.

Farmakokinetika

 • Distribucija

  Nakon intravenske primene, gadobutrol se brzo distribuira u ekstracelularni prostor. Vezivanje za proteine plazme je zanemarljivo.

  Farmakokinetika gadobutrola kod ljudi je proporcionalna dozi. Do doze od 0,4 mmol gadobutrol/kg telesne mase, nivo u plazmi opada nakon rane faze distribucije. Pri dozi od 0,1 mmol gadobutrola/kg TM, prosečno je izmereno 0,59 mmol gadobutrola/L plazme 2 minuta nakon injekcije i 0,3 mmol gadobutrola/L plazme 60 minuta nakon injekcije.

 • Metabolizam

  U plazmi ili urinu nisu detektovani bilo kakvi metaboliti.

 • Eliminacija

  U roku od dva sata preko 50%, a u roku od 12 sati preko 90% date doze se eliminiše preko urina, sa prosečnim poluvremenom eliminacije od 1,8 sati (1,3 do 2,1 sati), što odgovara sa brzini eliminacije preko bubrega. Pri dozi od 0,1 mmol gadobutrola/kg TM, prosečno je 100,3 ± 2,6% doze bilo izlučeno u roku od 72 h nakon primene. Kod zdravih osoba, bubrežni klirens gadobutrola je 1,1 do 1,7 mL min-1 kg-1 i to je uporedivo sa bubrežnim klirensom inulina, što ukazuje na činjenicu da se gadobutrol u prvom redu eliminiše glomerularnom filtracijom. Manje od 0,1% doze se eliminiše putem fecesa.

  Karakteristike posebnih populacija pacijenata
 • Pedijatrijska populacija

  Farmakokinetika gadobutrola je slična u pedijatrijskoj populaciji uzrasta do 18 godina i kod odraslih (videti odeljak 4.2).

  Sprovedene su dve studije faze I/III sa jednokratnom dozom na pedijatrijskim pacijenatima uzrasta do 18 godina. Izvršena je procena farmakokinetike kod 130 pedijatrijskih pacijenata uzrasta od 2 do 18 godina i kod 43 pedijatrijska pacijenta uzrasta do 2 godine (uključujući novorođenčad rođenu u terminu).

  Pokazano je da je farmakokinetički profil (PK) gadobutrola kod dece svih uzrasta sličan onom kod odraslih osoba, što rezultuje sličnim vrednostima PIK-a, ukupnog klirensa plazme (Cltot), volumena distribucije (Vss) kao i poluvremena eliminacije i stepena izlučivanja.

  Približno 99% (vrednost medijane) doze je pronađeno u urinu nakon 6 sati (ovaj podatak je dobijen iz uzrasne grupe od 2-18 godina).

  • Stariji pacijenti (od 65 godina i stariji)

  Usled fizioloških promena bubrežne funkcije sa godinama, kod starijih zdravih dobrovoljaca (starosti 65 i više godina) sistemska izloženost je povećana za približno 33% (muškarci) i 54% (žene), a poluvreme eliminacije za približno 33% (muškarci) i 58% (žene). Klirens iz plazme je smanjen za približno 25% (muškarci) i 35% (žene), tim redom. Ponovno prikupljanje primenjene doze u urinu je završeno nakon 24 h kod svih dobrovoljaca i nije bilo razlike između starijih osoba i mlađih zdravih dobrovoljaca.

  • Poremečaj funkcije bubrega

  Kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega, poluvreme eliminacije gadobutrola u serumu je produženo usled smanjene glomerularne filtracije. Prosečno terminalno poluvreme eliminacije je bilo produžeo na 5,8 sati kod pacijenata sa umerenim oštećenjem funkcije bubrega (80>CLCR>30 mL/min) i dodatno produžen na 17,6 sati kod pacijenata sa ozbiljnim poremećajem funkcije bubrega, koji nisu na dijalizi (CLCR<30 mL/min). Prosečni klirens iz seruma je bio smanjen na 0,49 mL/min/kg kod pacijenata sa blagim do umerenim poremećajem funkcije bubrega (80>CLCR>30 mL/min) i na 0,16 mL/min/kg kod pacijenata sa ozbiljnim poremećajem funkcije bubrega, koji nisu na dijalizi (CLCR<30 mL/min). Potpuno prikupljanje u urinu je kod pacijenata sa blagim do umerenim poremećajem funkcije bubrega uočeno za 72 sata. Kod pacijenata sa ozbiljnim poremećajem funkcije bubrega oko 80% primenjene doze je prikupljeno iz mokraće u roku od 5 dana (videti takođe deo 4.2 i 4.4).

  Kod pacijenata koji su na dijalizi, gadobutrol je skoro u potpunosti uklonjen iz seruma nakon treće dijalize.


Paralele