Jeanine® 2mg+0.03mg obložena tableta

Osnovne informacije

Nema podataka.
Р -
Nema podataka.
obložena tableta
BAYER WEIMAR GMBH & CO.KG
BAYER D.O.O. BEOGRAD

Pakovanja

obložena tableta; 2mg+0.03mg; blister, 1x21kom
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
1135275
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Oralna kontracepcija.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju leka Jeanine, treba uzeti u obzir postojeće faktore rizika svake žene ponaosob, naročito faktore rizika za vensku tromboemboliju (VTE), kao razlike u riziku od VTE pri uzimanju leka Yaz u poređenju sa drugim kombinovanim hormonskim kontraceptivima (KHK) (videti odeljke 4.3. i 4.4.).

Doziranje i način primene

Način primene Oralna primena. Kako se uzima lek Jeanine

Tablete Jeanine se moraju uzimati redom određenim na pakovanju, svakog dana otprilike u isto vreme, sa malo vode ukoliko je potrebno. Uzima se jedna tableta dnevno, uzastopno tokom 21 dan. Svako naredno pakovanje se počinje posle pauze od 7 dana tokom koje se ne uzimaju tablete. Za to vreme obično dolazi do krvarenja zbog prestanka uzimanja tableta (obustavno krvarenje). Ovo krvarenje obično počinje 2-3 dana po uzimanju poslednje tablete i ne mora da se završi pre početka uzimanja tableta iz narednog pakovanja.

Kako početi sa uzimanjem leka Jeanine
 • Bez prethodne upotrebe hormonskih kontraceptiva (prethodnog meseca).

  Uzimanje tableta treba početi prvog dana prirodnog menstrualnog ciklusa žene (prvog dana menstrualnog krvarenja).

 • Prelazak sa drugog kombinovanog oralnog kontraceptiva (KOK)

  Žena treba da počne sa uzimanjem Jeanine tableta za kontracepciju sledećeg dana nakon što je uzela poslednju tabletu prethodnog KOK-a, ali najkasnije dan nakon završetka intervala bez tableta na prethodnom KOK.

 • Prelazak sa metode u kojoj se koristi samo progestagen (tableta samo sa progestagenom, injekcije, implant) ili sa intrauterinog sistema (IUS) koji oslobađa progestagen

  Žena može da pređe sa minipilule na tablete za kontracepciju Jeanine bilo kog dana (sa implanta ili IUS na dan njihovog uklanjanja, sa injekcija na dan kada bi trebalo da primi sledeću injekciju), ali je u svim ovim slučajevima treba posavetovati da tokom prvih sedam dana primene tableta za kontracepciju koristi neku od dodatnih (barijernih) metoda kontracepcije.

 • Prelazak sa vaginalnog prstena ili transdermalnog flastera

  Poželjno je da žena počne sa uzimanjem Jeanine tableta na dan ukljanjanja vaginalnog prstena ili transdermalnog flastera, a najkasnije u vreme kada sledeća aplikacija treba da bude urađena.

  • Posle prekida trudnoće u prvom trimestru

   Žena može odmah da počne sa uzimanjem Jeanine tableta. Ako tako uradi, nisu potrebne dodatne mehaničke kontraceptivne mere.

  • Posle porođaja ili posle prekida trudnoće u drugom trimestru

   Ženama treba savetovati da počne sa uzimanjem leka Jeanine 21.-28. dana posle porođaja ili prekida trudnoće u drugom trimestru. Ako žena počne kasnije sa uzimanjem tableta, tokom prvih 7 dana uzimanja tableta treba da koristi dodatne metode kontracepcije. Takođe, ako je žena već

   imala seksualne odnose, mora se isključiti eventualna trudnoća pre početka uzimanja KOK, ili sačekati do pojave prve menstruacije.

   Za žene koje doje videti odeljak 4.6.

   Kako se postupa ako se propusti uzimanje tablete

   Ako se sa uzimanjem bilo koje tablete zakasni manje od 12 sati, kontraceptivna zaštita neće biti smanjena. Žena treba da uzme tabletu odmah čim se seti, a ostale tablete da nastavi redovno da uzima u uobičajeno vreme.

   Ako se sa uzimanjem tablete zakasni više od 12 sati, kontraceptivna zaštita može biti smanjena. U tom slučaju treba voditi računa o dva osnovna pravila:

   1. Prekid uzimanja tableta nikada ne sme biti duži od 7 dana.

   2. Sedam dana neprekidnog uzimanja tableta je uslov za postizanje odgovarajuće supresije osovine hipotalamus-hipofiza-jajnik.

   Prema tome, u svakodnevnoj praksi treba savetovati sledeće:

 • Propuštena tableta u prvoj nedelji uzimanja

  Žena treba da uzme poslednju propuštenu tabletu čim se seti, čak i ako to znači da uzme dve tablete istovremeno. Nakon toga treba da nastavi sa uzimanjem tableta u uobičajeno vreme. Sledećih 7 dana je potrebno da koristiti dodatne metode kontracepcije, npr. kondom. Ukoliko je do odnosa došlo tokom prethodnih 7 dana, neophodno je razmotriti mogućnost trudnoće. Što je više tableta propušteno i što je propust bliži redovnom periodu bez tableta, to je veći rizik od moguće trudnoće.

 • Propuštena tableta u drugoj nedelji uzimanja

  Žena treba da uzme tabletu čim se seti, čak i ako to znači da treba da uzme dve tablete istovremeno. Nakon toga treba da nastavi sa uzimanjem tableta u uobičajeno vreme. Ukoliko je žena pravilno uzimala tablete tokom 7 dana pre prve propuštene tablete, nema potrebe za drugim metodoma kontracepcije. Međutim, ako to nije bilo slučaj, ili je propušteno više od 1 tablete, ženi treba savetovati da narednih 7 dana primenjuje dodatne metode kontracepcije

 • Propuštena tableta u trećoj nedelji uzmanja

  Zbog neposredne blizine sedmodnevnog perioda bez tableta, rizik od smanjenja pouzdanosti tablete je veći, ako do propusta u uzimanju tableta dođe u ovom periodu.. Međutim, prilagođavanjem režima uzimanja tableta, smanjena kontraceptivna zaštita može biti sprečena.

  Ukoliko se primeni jedna od dve dole navedene opcije, nije potrebno primenjivati dodatne

  metode kontracepcije, pod uslovom da je žena 7 dana pre prve propuštene tablete pravilno uzimala sve tablete. Ako ovaj uslov nije ispunjen, ženu treba posavetovati da se pridržava prve od dve navedene opcije, kao i da koristi dodatne metode kontracepcije sledećih 7 dana.

  1. Žena treba da uzme propuštenu tabletu čim se seti, čak i ako to znači da treba da uzme dve tablete istovremeno. Nakon toga treba da nastavi sa uzimanjem tableta u uobičajeno vreme. Sa uzimanjem tableta iz sledećeg pakovanja mora da počne čim završi tekuće pakovanje, tako da nema perioda bez tableta između dva pakovanja. Žena će krvarenje usled prekida uzimanja tableta (obustavno krvarenje), najverovatnije dobiti tek posle prestanka uzimanja drugog pakovanja tableta, ali se može javiti i tačkasto ili probojno krvarenje tokom perioda uzimanja tableta.

  2. Ženi se takođe može savetovati da prekine uzimanje tableta iz tekućeg pakovanja i da napravi pauzu od sedam dana bez tableta uključujući i dan kada je tableta propuštena. Nakon perioda od sedam dana bez tableta, žena treba da nastavi sa uzimanjem tableta iz sledećeg pakovanja.

  Ako je žena propustila da uzme tablete i nakon toga nije dobila menstruaciju tokom prvog perioda bez tableta, treba razmotriti mogućnost nastanka trudnoće.

  Savet u slučaju gastrointestinalnih poremećaja

  U slučaju ozbiljnih gastrointestinalnih poremećaja, resorpcija može biti nepotpuna i potrebno je primeniti dodatne mere kontracepcije. Ako dođe do povraćanja u periodu od 3-4 sata posle uzimanja tablete, resorpcija može biti nepotpuna. U tom slučaju novu tabletu treba uzeti što je pre moguće. Ako se sa uzimanjem tablete kasni više od 12 sati, primeniti savet kao i za propuštene tablete dat u odeljku 4.2. Ukoliko žena ne želi da menja svoj uobičajeni raspored uzimanja tableta, onda mora da uzme dodatnu(e) tabletu(e) iz sledećeg pakovanja.

  Kako odložiti menstruaciju

  Ako žena želi da odloži menstruaciju, treba da nastavi uzimanje leka Jeanine iz drugog pakovanja bez 7-dnevne pauze. Odlaganje može da traje koliko žena želi, sve dok ne potroši sve tablete iz drugog pakovanja. Tokom ovog perioda produženog uzimanja tableta može se javiti tačkasto ili probojno krvarenje.

  Uobičajeno uzimanje leka Jeanine se uspostavlja posle redovnog 7-dnevnog intervala bez tableta.

  Ukoliko žena želi da pomeri početak menstrualnog krvarenja na neki drugi dan u nedelji, treba joj savetovati da skrati interval bez tableta za onoliki broj dana koliko to ona želi. Što je interval kraći, veći je rizik da do menstruacije ne dođe, a da se tokom uzimanja sledećeg pakovanja pojavi tačkasto ili probojno krvarenje (kao i kod odlaganja menstruacije).

  Dodatne informacije za posebne grupe pacijenata

  Deca i adolescenti

  Lek Jeanine je indikovan za primenu tek posle dobijanja prve menstruacije.

  Gerijatrijski pacijenti

  Nije primenljivo. Lek Jeanine nije indikovan za primenu posle menopauze.

  Pacijenti sa oštećenom fukcijom jetre

  Lek Jeanine je kontraindikovan kod žena sa teškim oboljenjem jetre. Videti odeljak 4.3 “Kontraindikacije”.

  Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega

  Nije bilo posebnih studije kojima je praćena upotreba leka kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Dostupni podaci ne ukazuju na potrebu promene terapije kod ove grupe pacijenata.

Kontraindikacije

Kombinovani hormonski kontraceptivi (KHK) ne smeju da se koriste u prisustvu ni jednog od dole navedenih stanja. Ako se neko stanje pojavi prvi put tokom uoptrebe KHK, treba odmah prekinuti sa upotrebom ovog leka.

 • Prisutna venska tromboembolija ili rizik od pojave venske tromboembolije (VTE)

  • Venska tromboembolija - postojeća VTE (na antikoagulantnoj terapiji) ili VTE u anamnezi (npr. tromboza dubokih vena ili plućna embolija)

  • Poznata nasledna ili stečena predispozicija za VTE, kao što su rezistencija na aktivirani protein C (uključujući Faktor V Leiden), nedostatak antitrombina III, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S.

  • Velika hirurška intervencija sa produženom imobilizacijom (videti odeljak 4.4)

  • Visok rizik od VTE usled prisustva više faktora rizika (videti odeljak 4.4).

   • Prisutna arterijska tromboembolija ili rizik od pojave arterijske tromboembolije (ATE)

    • Arterijska tromboembolija – postojeća arterijska tromboembolija, arterijska tromboembolija u anamnezi (npr. infarkt miokarda) ili prodormalno stanje (npr. angina pektoris)

    • Cerebrovaskularna bolest – postojeći moždani udar, moždani udar u anamnezi ili prodormalno stanje (npr.tranzitorni ishemijski atak, TIA)

    • Poznata nasledna ili stečena predispozicija za arterijsku tromboemboliju, kao što su hiperhomocisteinemija i antifosfolipidna antitela (antikardiolipidna antitela, lupus antikoagulans)

    • Migrena sa fokalnim neurološkim simptomima u anamnezi

     • Visok rizik od arterijske tromboembolije zbog prisustva više faktora rizika (videti odeljak 4.4) ili postojanja jednog ozbiljnog faktora rizika kao što je:

      • dijabetes melitusa sa vaskularnim simptomima

      • teška hipertenzija

      • teška dislipoproteinemija

   • Pankreatitis ili njegovo prisustvo od ranije, ukoliko je udružen sa teškom hipertrigiliceridemijom.

   • Prisustvo teškog oboljenja jetre ili teško oboljenje jetre u anamnezi, sve dok se vrednosti funkcionalnih testova jetre ne vrate na normalne vrednosti.

   • Postojeći ili ranije prisutni tumori jetre (benigni ili maligni)

   • Postavljena dijagnoza ili sumnja na hormon-zavisne maligne tumore (npr. polnih organa ili dojki)

   • Vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka

   • Preosetljivost na aktivne supstance ili neku od pomoćnih supstanci leka navedenih u odeljku 6.1

   Istovremena primena leka Jeanine i lekova koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir je kontraindikovana. (videti odeljke 4.4 i 4.5).

Posebna upozorenja

Upozorenja
 • Ukoliko je prisutno bilo koje od u nastavku navedenih stanja ili faktora rizika,potrebno je prodiskutovati sa ženom da li je lek Jeanine odgovarajući za nju.

 • U slučaju da dođe do pogoršanja, ili ako se neko od ovih stanja ili faktora rizika pojavi po prvi put, ženu treba posavetovati da se obrati svom lekaru koji će doneti odluku da li treba prekinuti primenu leka Jeanine.

  Ako postoji sumnja ili je stanje VTE ili ATE potvrđeno, primena KHK se mora prekinuti. U slučaju da je započeta antikoagulantna terapija, treba početi sa primenom odgovarajućeg, drugačijeg vida kontracepcije zbog teratogenosti antikoagulantnih lekova (kumarini).

  • Poremećaji krvotoka

   Rizik od venske tromboembolije (VTE)

   Upotreba bilo kog kombinovanog hormonskog kontravceptiva (KHK) povećava rizik od venske tromboembolije (VTE) u odnosu na rizik prisutan kada se lek ne koristi.Lekovi koji sadrže levonorestrel, norgestimat ili noretisteron povezani su sa najnižim rizikom od VTE. Drugi lekovi, kao što je Jeanine, mogu imati i do 1,6 puta veći stepen rizika za pojavu VTE.

   Odluku o primeni nekog drugog leka, umesto onog za koji je poznato da ima najniži rizik od razvoja VTE, treba doneti tek nakon razgovora sa ženom, kako bi bili sigurni da ona razume rizik od VTE povezan sa primenom leka Jeanine, da razume kako njeni trenutni faktori rizika utiču na ovaj rizik i da je rizik od VTE najveći tokom prve godine primene leka po prvi put. Takođe, postoje neki dokazi da je rizik od VTE povećan kada se sa primenom KHK ponovo započne nakon pauze od 4 nedelje ili duže.
   • Kod približno 2 žene od njih 10000 koje ne koriste KHK i nisu trudne razviće se VTE tokom perioda od godinu dana. Međutim, kod pojedinih žena taj rizik može biti daleko veći, u zavisnosti od njenih postojećih faktora rizika (videti u nastavku).

   • Epidemiološka ispitivanja kod žena koje koriste niskodozne kombinovane hormonske kontraceptive (koji sadrže <50 mikrograma etinilestradiola) pokazala su da će kod oko 6 do 12 od njih 10000 doći do pojave VTE tokom jedne godine .

   • Procenjuje se da od 10000 žena koje koriste KHK koji sadrži levonorgestrel, kod oko 61 žena će doći do razvoja VTE tokom godinu dana.

   • Procenjuje se2 da od 10000 žena koje koriste KHK koji sadrže dienogest i etinilestradiol, kod 8 do 11 žena dolazi do razvoja VTE u toku godinu dana.

   • Ovaj broj slučajeva VTE koji se javlja godišnje pri primeni niskodoznih KHK, manji je od broja slučajeva koji se očekuje kod žena tokom trudnoće ili postpartalnog perioda.

  VTE može da ima smrtni ishod u 1-2% slučajeva.

  Kod žena koje uzimaju KHK veoma retko je zabeležena je pojava tromboze u drugim krvnim sudovima, npr. hepatičkim, mezenteričkim, renalnim ili retinalnim venama i arterijama.

  1 Srednja vrednost raspona od 5-7 na 10000 žena-godina, na osnovu relativnog rizika kod uzimanja KHK koji sadrže levonorgestrel naspram približno 2,3 do 3,6 kad se ne uzima KHK.

  2Na osnovu podatak meta analize procenjuje se da je VTE rizik pri upotrebi leka Jeanine neznatno veći u poređenju sa pojavom VTE kod žena koje koriste KOK koji sadrže levonorgestrel (odnos

  rizika 1,57 sa rasponom rizika od 1,07 do 2,3).

  Broj VTE događaja na 10000 žena za godinu dana

  Faktori rizika za VTE

  Rizik od venskih tromboembolijskih komplikacija kod žena koje uzimaju KHK može da bude značajno povećan kod žena sa dodatnim faktorima rizika, posebno ako je prisutan veći broj faktora rizika (videti tabelu).

  Lek Jeanine je kontraindikovan kod žena sa većim brojem faktora rizika, zbog kojih one imaju visok rizik od razvoja venske tromboze (videti odeljak 4.3).

  Ako žena ima više od jednog faktora rizika, ukupno povećanje rizika može biti veće od zbira pojedinačnih faktora rizika - u tom slučaju treba razmotriti njen ukupni rizik od VTE. Ako se smatra da je odnos koristi i rizika negativan, KHK se ne sme propisati (videti odeljak 4.3).

  Tabela: Faktori rizika za VTE
  Faktor rizika Napomena
  Gojaznost (indeks telesne mase veći od 30 kg/m2) Rizik se značajno povećava sa povećanjem indeksa telesne mase. Posebno je važno razmotriti ukoliko su prisutni i drugi faktori rizika.
  Produžena imobilizacija, velika hirurška intervencija, bilo kakva hirurška intervencija nogu ili karlice, neurohirurška intervencija ili velika trauma. Napomena: privremena imobilizacija uključujući putovanje avionom duže od 4 sata takođe može biti faktor rizika za VTE, posebno kod žena koje imaju i druge faktore rizika U tim situacijama savetuje se prekid primene tableta (u slučaju elektivne hirurške intervencije najmanje 4 nedelje pre intervencije), i nastaviti sa primenom tek nakon što prođu 2 nedelje od potpune remobilizacije. Potrebno je primenjivati drugu metodu kontracepcije da bi se izbegla neplanirana trudnoća. Ako primena leka Jeanine nije bila prethodno prekinuta, potrebno je razmotriti primenu antitrombotičke terapije.
  Pozitivna porodična anamneza (VTE kod braće, sestara ili roditelja, bilo kada, a posebno u relativno ranom životnom dobu, npr. pre 50. godine života). Ako se sumnja na naslednu predispoziciju, ženu treba uputiti kod specijaliste radi savetovanja, pre nego što se donese odluka o primeni bilo kog KHK.
  Druga medicinska stanja povezana sa VTE Karcinom, sistemski eritemski lupus, hemolitičko- uremijski sindrom, hronična inflamatorna bolest creva (Chron-ova bolest ili ulcerozni kolitis) i anemija srpastih ćelija.
  Starije životno doba Naročito posle 35. godine života

  Nema konsenzusa o mogućoj ulozi varikoznih vena i površinskog tromboflebitisa u nastanku ili progresiji venske tromboze.

  Mora se uzeti u obzir povećan rizik od tromboembolije u trudnoći, a posebno u periodu od 6 nedelja posle porođaja (za informacije o "Trudnoći i dojenju" videti odeljak 4.6).

  Simptomi VTE (tromboze dubokih vena i plućne embolije)

  U slučaju pojave simptoma VTE, žene treba savetovati da odmah zatraže medicinsku pomoć i obaveste lekara da uzimaju KHK.

  Simptomi tromboze dubokih vena (DVT) mogu uključivati:

  • unilateralno oticanje noge i/ili stopala ili oticanje duž vene na nozi

  • bol ili osetljivost noge koji se mogu osećati samo tokom stajanja ili hodanja

  • povećana toplota zahvaćene noge; crvenilo ili promena boje kože na nozi.

   Simptomi plućne embolije (PE) mogu uključivati:

  • iznenadnu pojavu neobjašnjivog nedostatka vazduha ili ubrzanog disanja

  • iznenadni kašalj koji može biti udružen sa iskašljavanjem krvi (hemoptiza)

  • oštar bol u grudima

  • jaka ošamućenost ili vrtoglavica

  • ubrzan ili nepravilan rad srca

   Neki od ovih simptoma (npr. nedostatak vazduha, kašalj) su nespecifični i mogu se pogrešno protumačiti kao uobičajeniji ili manje ozbiljni neželjeni događaji (npr. infekcije respiratornog trakta).

   Drugi znaci okluzije krvnog suda mogu uključivati: iznenadni bol, oticanje i plavičastu prebojenost ekstremiteta.

   Ako okluzija nastane u oku, simptomi se mogu kretati u rasponu od bezbolnog zamućenja vida koje može da progredira do gubitka vida. Ponekad gubitak vida nastupa skoro trenutno.

   Rizik od arterijske tromboembolije (ATE)

   Epidemiološke studije su povezivale primenu KHK sa povećanim rizikom od arterijske tromboembolije (infarkt miokarda) ili cerebrovaskularnih događaja (npr. tranzitorni ishemijski atak, moždani udar).

   Arterijski tromboembolijski događaji mogu biti sa smrtnim ishodom.

   Faktori rizika za ATE

   Rizik od arterijskih tromboembolijskih komplikacija ili cerebrovaskularnih događaja kod žena koje koriste KHK povećan je kod žena sa faktorima rizika (videti tabelu). Primena leka Jeanine je kontraindikovana ako je kod žene prisutan jedan ozbiljan ili više faktora rizika za ATE zbog kojih je izložena većem riziku od arterijske tromboze (videti odeljak 4.3). Ako je kod žene prisutno više od jednog faktora rizika, ukupno povećanje rizika može biti veće od zbira pojedinačnih faktora - u tom slučaju treba razmotriti njen ukupni rizik. Ako se smatra da je odnos koristi i rizika negativan, KHK se ne sme propisati (videti odeljak 4.3).

   Tabela: faktori rizika za ATE
   Faktor rizika Napomena
   Starije životno doba Posebno kod žena starijih od 35. godine
   Pušenje Ženama treba savetovati da ne puše ako žele da koriste KHK. Ženama starijim od 35 godina koje nastave da puše treba strogo savetovati da odaberu drugu metodu kontracepcije.
   Hipertenzija
   Gojaznost (indeks telesne mase veći od 30 kg/m2) Rizik se značajno povećava sa povećanjem indeksa telesne mase. Posebno važno kod žena sa dodatnim faktorima rizika.
   Pozitivna porodična anamneza (ATE kod braće, sestara ili roditelja, bilo kada a posebno u relativno ranoj životnoj dobi, npr. pre 50. godine života) Ako se sumnja na naslednu predispoziciju, ženu treba uputiti kod specijaliste radi savetovanja, pre nego što se donese odluka o primeni bilo kog KHK.
   Migrena Povećana učestalost pojave migrene ili pogoršanje težine migrene tokom primene KHK (koja može biti prodromalni znak cerebrovaskularnog događaja) mogu biti razlog trenutnog prekida primene KHK.
   Druga medicinska stanja povezana sa neželjenim vaskularnim događajima Dijabetes melitus, hiperhomocisteinemija, valvularna bolest srca i atrijalna fibrilacija, dislipoproteinemija i sistemski lupus erythematosus.
   Simptomi ATE

   U slučaju pojave ovih simptoma, ženama treba savetovati da odmah zatraže medicinsku pomoć i obaveste lekara da uzimaju KHK.

   Simptomi cerebrovaskularnog događaja mogu uključivati:

   • iznenadnu utrnulost ili slabost lica, ruke ili noge, posebno na jednoj strani tela

   • iznenadni problemi sa hodom, vrtoglavicu, gubitak ravnoteže ili koordinacije

   • iznenadnu konfuziju, otežan govor ili razumevanje

   • iznenadne probleme sa vidom na jedno ili oba oka

   • iznenadnu, jaku ili dugotrajnu glavobolju nepoznatog uzroka

   • gubitak svesti ili nesvesticu sa ili bez epileptičnog napada

    Prolazni simptomi ukazuju na to da se radi o tranzitornom ishemijskom (TIA). Simptomi infarkta miokarda (IM) mogu uključivati:

   • bol, nelagodnost, pritisak, osećaj težine, osećaj stezanja ili punoće u grudima, ruci ili iza grudne kosti.

   • nelagodnost koja se širi u leđa, vilicu, grlo, ruku, želudac

   • osećaj punoće, loše varenje ili gušenje

   • preznojavanje, mučninu, povraćanje ili vrtoglavicu

   • izrazitu slabost, anksioznost ili nedostatak vazduha

   • ubrzan ili nepravilan rad srca

    • Tumori

   Povećan rizik od cervikalnog kancera kod žena koje su dugo koristile kombinovane oralne kontraceptive (KOK) zabeležen je u nekim epidemiološkim studijama, ali i dalje ostaje nejasno do kog stepena se ova saznanja mogu objasniti seksualnim ponašanjem ili drugim faktorima kao što je humani papiloma virus (HPV).

   Meta analiza 54 epidemiološke studije utvrdila je da postoji neznatno povećanje relativnog rizika (RR = 1,24) za dijagnostikovanje kancera dojke kod žena koje trenutno koriste KOK. Tokom 10 godina nakon prestanka primene KOK, ovo povećanje rizika se postepeno vraća na odgovarajući nivo rizika za tu životnu dob. Pošto je kancer dojke redak kod žena mlađih od 40 godina, povećan broj dijagnostikovanih slučajeva kancera dojke kod onih koji sada koriste ili su nedavno koristile KOK je mali u odnosu na sveukupni rizik od kancera dojke.

   U retkim slučajevima kod žena koje su koristile KOK zabeležena je pojava benignih tumora jetre, i još ređe malignih tumora jetre. U izolovanim slučajevima ti tumori su doveli do intraabdominalnih krvarenja koja su bila životno ugrožavajuća. Ukoliko se pojave ozbiljne tegobe u gornjem delu abdomena, uvećanje jetre ili znaci intraabdominalnog krvarenjam, mogućnost postojanja tumora jetre trba da se uključi u diferencijalnoj dijagnozi.

   Maligniteti mogu biti životno ugrožavajuči ili imati smrtni ishod.

   • Ostala stanja

    Žene sa hipertrigliceridemijom, ili porodičnom anamnezom ovog poremećaja, mogu biti izložene povećanom riziku od pankreatitisa kada uzimaju KOK.

    Mada je zabeleženi mali porast krvnog pritiska kod mnogih žena koje koriste KOK, klinički značajna povećanja su retka. Ako tokom korišćenja KOK , dođe do pojave konstantno povišenih vrednosti krvnog pritiska, lekar mora da obustavi dalju upotrebu KOK i da započne terapiju hipertenzije. Ukoliko je to potrebno, KOK se može ponovo uvesti ako se normotenzivne vrednosti postignu primenom antihipertenzivne terapije. Ako tokom korišćenja KOK u slučaju već postojeće hipertenzije, dođe do pojave konstantno povišenih vrednosti krvnog pritiska ili značajno povećanje krvnog pritiska ne reaguje adekvatno na antihipertenzivnu terapiju , KOK se mora povući iz upotrebe.

    Zabeleženo je da do sledećih stanja dolazi ili se pogoršavaju i tokom trudnoće, i tokom upotrebe KOK, ali nema definitivnih dokaza o uzročnoj povezanosti sa KOK: žutica i/ili pruritus vezan za holestazu, stvaranje kamena u žuči, porfirija, sistemski lupus eritematozus, hemolitički uremijski sindrom, Sidenhamova horeja, Herpes gestationis, gubitak sluha povezan sa otosklerozom.

    Kod žena sa naslednim angioedemom, egzogeni estrogeni mogu da izazovu ili pogoršaju simptome ove bolesti.

    Akutni ili hronični poremećaji funkcije jetre mogu da dovedu do obustave upotrebe KOK dok se parametri funkcije jetre ne vrate na normalu. Recidiv holestatske žutice i/ili pruritusa koji je u vezi sa holestazom, a koji su prethodno nastali tokom trudnoće ili prethodne upotrebe polnih steroida zahtevaju obustavu primene KOK.

    Iako KOK mogu da imaju dejstvo na perifernu insulinsku rezistenciju i toleranciju na glukozu, nema dokaza o potrebi da se izmeni terapijski režim dijabetičara koji koriste niskodozne KOK (sa sadržajem <0,05 mg etinilestradiola). Međutim, stanje žena obolelih obolele od dijabetesa treba pažljivo pratiti dok uzimaju KOK, posebno na početku njihove upotrebe.

    Pogoršanje simptoma endogene depresije, epilepsije , Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa zabeleženi su tokom korišćenja KOK.

    Psihijatrijski poremećaji

    Depresivno raspoloženje i depresija su dobro poznata neželjena dejstva koja se mogu javiti pri upotrebi hormonske kontracepcije (videti odeljak 4.8). U toku upotrebe hormonskih kontraceptiva, može se javiti teška depresija koja predstavlja rizik za suicidalno ponašanje i suicid. Žene koje uzimaju lek treba savetovati

    da se obrate svom lekaru u slučaju pojave promena raspoloženja i simptoma depresije, uključujući i pojavu ovih simptoma ubrzo posle početka terapije.

    Hloazma može da se javi povremeno, naročito kod žena koje su imale hloazmu tokom trudnoće.Žene koje su sklone pojavi hloazme, treba da izbegavaju sunčevo ili ultravioletno zračenje tokom upotrebe KOK.

    Ovaj lek sadrži 27 mg laktoze i 1,65 mg glukoze po tableti. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjima intolerancije na galaktozu, nedostatkom laktaze ili glukozno-galaktoznom malapsorpcijom, ne smeju da koriste ovaj lek.

    Ovaj lek sadrži saharozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na fruktozu, glukozno- galaktoznom malapsorpcijom ili nedostatkom saharaza izomaltaze ne smeju koristiti ovaj lek.

   • Povišene vrednosti ALT

  Tokom kliničkih ispitivanja na pacijentkinjama kod kojih su virusne infekcije hepatitisom C (HCV) lečene lekovima koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir, sa ili bez ribavarina, zabeležene su povišene vrednosti transaminaza (ALT) više od 5 puta iznad gornje granice normalnih vrednostu (engl. Upper limit of normal, ULN), koje su značajno učestalije kod žena koje primenjuju lekove koje sadrže etinilestradiol, kao što su kombinovani hormonski kontraceptivi (KHK) (videti odeljke 4.3 i 4.5)

  Medicinski pregled/konsultacije

  Pre prvog uvođenja ili ponovnog uvođenja leka Jeanine potrebno je uzeti kompletnu anamnezu (uključujući porodičnu anamnezu) i isključiti trudnoću. Potrebno je izmeriti krvni pritisak i izvršiti fizikalni pregled, uzimajući u obzir kontraindikacije (videti odeljak 4.3) i upozorenja (videti odeljak 4.4).

  Važno je ženi skrenuti pažnju na informacije o venskoj i arterijskoj trombozi, uključujući rizik povezan sa lekom Jeanine u poređenju sa drugim KHK, na simptome pojave VTE i ATE, poznate faktore rizika i kako postupiti u slučaju sumnje na trombozu.

  Ženu bi takođe trebalo uputiti da pažljivo pročita Uputstvo za lek i da se pridržava datih saveta. Učestalost i vrsta pregleda trebalo bi da se zasnivaju na zvaničnim vodičima i da budu prilagođeni svakoj ženi ponaosob.

  Ženama treba objasniti da primena hormonskih kontraceptiva ne dovodi do zaštite od HIV infekcije (AIDS) i drugih polno prenosivih bolesti.

  Smanjena efikasnost

  Efikasnost KOK može biti smanjena npr. u slučaju ako se propusti da se uzme tableta (videti odeljak 4.2.), gastrointestinalnih poremećaja (videti odeljak 4.2.) ili tokom uzimanja tableta i istovremene primene drugih lekova (videti odeljak 4.5).

  Smanjena kontrola ciklusa

  Neregularno krvarenje (tačkasto krvarenje ili probojno krvarenje) se može javiti naročito tokom prvih meseci korišćenja bilo kog KOK. Prema tome, procena svakog neregularnog krvarenja ima smisla tek nakon perioda potrebnog za adaptaciju od oko tri ciklusa.

  Ako je neregularno krvarenje uporno, ili se javi nakon prethodnih regularnih ciklusa, treba razmotriti mogućnost da postoje nehormonski uzroci i treba primeniti odgovarajuće dijagnostičke metode u cilju isključivanja maligniteta ili trudnoće. Ovo može da uključi kiretažu.

  Kod nekih žena se dešava da ne dodje do krvarenja tokom perioda kada se ne uzimaju tablete. Ako su KOK uzimane u skladu sa uputstvima opisanim u odeljku 4.2 malo je verovatno da je došlo do trudnoće. Međutim, ako KOK nisu uzimane u skladu sa uputstvima pre prvog izostalog krvarenja

  ili ako izostanu dva krvarenja, trebalo bi isključiti mogućnost nastanka trudnoće pre nego što se nastavi sa daljim korišćenjem KOK.

Interakcije

Napomena: Kako bi se identifikovale potencijalne interakcije potrebno je pročitati informacije o lekovima koji se propisuju istovremeno.

Uticaj drugih lekova na lek Jeanine

Do interakcija može doći sa lekovima koji indukuju mikrozomalne enzime, što može dovesti do povećanja klirensa polnih hormona i može dovesti do probojnog krvarenja i/ili izostanka kontraceptivnog efekta.

Postupanje

Indukcija enzima se može uočiti već nakon nekoliko dana terapije. Maksimalna enzimska indukcija se obično postiže u roku od nekoliko nedelja. Indukcija enzima se može održati još oko 4 nedelje nakon prestanka terapije koja je indukovala enzime.

Kratkotrajna terapija

Žene koje su na terapiji lekovima koji su indukuju enzime treba privremeno da koriste mehaničku metodu kontracepcije ili drugu metodu kontracepcije uz primenu KOK. Mehaničku kontracepciju treba primenjivati sve vreme tokom istovremene primene ovih lekova, kao i 28 dana nakon prestanka njihove primene. Ako se terapija nastavi nakon uzimanja poslednje tablete iz pakovanja KOK, odmah treba nastaviti sa uzimanjem KOK iz sledećeg pakovanja, bez pravljenja uobičajene pauze.

Dugotrajna terapija

Ženama koje su na dugotrajnoj terapiji aktivnim supstancama koje indukuju enzime jetre, preporučuje se druga, pouzdana nehormonska metoda kontracepcije.

Supstance koje povećavaju klirens KOK (smanjena efikasnost KOK putem indukcije enzima):

Barbiturati, karbamazepin,fenitoin, primidon, rifampicin, a moguće i okskarbazepin, topiramat, felbamat, grizeofulvin kao i preparati koji sadrže biljni lek kantarion (hypericum perforatum).

Supstance sa promenljivim utuicajem na klirens KOK:

Kada se primenjuju zajedno sa KOK, mnoge kombinacije inhibitora HIV proteaze i nenukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze, uključujući kombinacije sa HCV inhibitorima, mogu povećati ili smanjiti koncentracije estrogena ili progestina u plazmi. Krajnji rezultat tih promena u nekim slučajevima može biti klinički značajan.

Iz tog razloga je potrebno proveriti informacijeo propisivanju istovremeno primenjenih lekova za terapiju HIV/HCV, kako bi se uočile moguće interakcije i eventualne relevantne preporuke. U slučaju bilo kakvih nedoumica, žene koje su na terapiji inhibitorima proteaze ili nenukleozidnim inhibitorima reverzne transkriptaze, treba da koriste dodatnu mehaničku metodu kontracepcije.

Supstance koje snižavaju klirens KOK (inhibitori enzima)

Klinički značaj potencijalnih interakcija sa inhibitorima enzima ostaje nepoznat.

Istovremena primena jakih inhibitora CYP3A4, može da poveća koncentracije estrogena i/ili progestina u plazmi.

Pokazano je da etorikoksib u dozama od 60 do 120 mg/dan povećava koncetraciju etinilestradiola u plazmi od 1,4 do 1,6 puta, kada se istovremeno primenjuje sa kombinovanim hormonskim kontraceptivom, koji sadrži 0,035 mg etinilestradiola.

Uticaj leka Jeanine na druge lekove

KOK mogu da utiču na metabolizam drugih aktivnih supstanci.

U skladu stim, koncentracije drugih aktivnih supstanci u plazmi i tkivima mogu da se ili povećaju (npr. ciklosporin) ili smanje (npr. lamotrigin).

Ipak, prema podacima dobijenim in vitro ispitivanjima, inhibicija CYP enzima dienogestom je malo verovatna pri primeni terapijskih doza.

Klinički podaci ukazuju na to da etinilestradiol inhibira klirens CYP1A2 supstrata, što dovodi do slabog (npr. teofilin) ili umerenog (npr. tizanidin) porasta njihovih koncentracija u plazmi.

Farmakodinamske interakcije

Pokazano je da je istovremena primena lekova koji sadrže etinilestradiol i direktno delujućih antivirusnih lekova (DAA) koji sadrže ombitasvir, paritaprevir ili dasabuvir, ili njihovih kombinacija, povezana sa i do 20 puta višim vrednostima ALT ( u odnosu na gornju granicu) kod zdravih žena i kod žena sa HCV infekcijom (videti odeljak 4.3).

Istovremena upotreba lekova koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir, sa ili bez ribavarina može da poveća rizik za pojavu povišenih ALT vrednosti. (videti odeljke 4.3 i 4.4.)

Iz tog razloga, žene koje uzimaju lek Jeanine moraju preći na druge metode kontracepcije (npr.kontracepcija samo progestagenom ili nehormonske metode) pre početka lečenja gore navedenom kombinacijom lekova. Sa primenom leka Jeanine se može ponovo započeti 2 nedelje nakon završetka lečenja gore navedenom kombinacijom lekova.

Drugi oblici interakcija
 • Laboratorijski testovi

  Upotreba kontraceptiva može da utiče na rezultate određenih laboratorijskih testova, uključujući i biohemijske parametre: jetre, tireoidee, funkcije bubrega i nadbubrežne žlezde; vrednosti proteina (nosača) u plazmi, npr. kortikosteroid-vezujućih globulina i lipidnih/lipoproteinskih frakcija, parametre metabolizma ugljenih hidrata kao i parametre koagulacije i fibrinolize. Promene najčešće ostaju u okvirima normalnih vrednosti.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Lek Jeanine nije indikovan tokom perioda trudnoće.

Ako do trudnoće dođe tokom uzimanja leka Jeanine, dalja primena leka se mora odmah prekinuti. Obuhvatnim epidemiološkim ispitivanjima nije otkriven povećan rizik da deca, čije su majke pre trudnoće koristile KOK, budu rođena sa defektom, niti teratogeni efekat kada su KOK nenamerno korišteni tokom prvog trimestra trudnoće.

Studije na životinjama su pokazale neželjena dejstva tokom perioda trudnoće i dojenja (videti odeljak 5.3). Na osnovu ovih pretkliničkih podataka o životinjama, neželjena dejstva hormona se ne mogu isključiti.

Međutim, generalno iskustvo sa primenom KOK tokom trudnoće ne pruža dokaze za neželjena dejstva kod žena.

Povećan rizik od VTE tokom postpartalnog perioda mora se uzeti u obzir prilikom ponovnog uvođenja leka Jeanine (videti odeljke 4.2 i 4.4).

Dojenje

Upotreba KOK može uticati na dojenje tako što se može smanjiti količina i sastav majčinog mleka. Male količine kontraceptiva i/ili njihovih metabolita se mogu izlučiti u majčino mleko. Ove količine mogu uticati na dete.

Zbog toga lek Jeanine ne treba koristiti u periodu dojenja sve dok majka ne prestane da doji svoje dete.

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju leka Jeanine na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Nije zapažen uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama kod žena koje su koristile KOK.

Neželjena dejstva

Učestalost neželjenih reakcija prijavljenih u kliničkim studijama (N= 4,942) sa lekom Jeanine kao oralnim kontraceptivom je prikazana u sledećoj tabeli. U svakoj grupi koja je razvrstana po učestalosti, neželjena dejstva su prikazana redom prema opadajućoj ozbiljnosti. Učestalost je definisna kao česta (≥1/100 do

<1/10), povremena (≥ 1/1000 do < 1/100) i retka ( ≥ 1/10000 do < 1/1000). Dodatna neželjene reakcije koje su primećena samo tokom postmarketinškog praćenja i za koja se ne može odrediti učestalost, su stavljena pod „nepoznato“.

Klasa organskog sistema (MedDRA v. 12.0) Često Povremeno Retko Nepoznato
Infekcije i infestacije Vaginitis/ vulvovaginitis Vaginalna kandidijaza ili druge gljivične vulvovaginalne infekcije Salpingo-ooforitis Infekcija urinarnog trakta Cistitis Mastitis Cervicitis Gljivična infekcija Kandidijaza Oralni herpes Influenca Bronhitis Sinuzitis Infekcija gornjeg dela respiratornog trakta Vrusna infekcija
Neoplazme, benigne, maligne i neodređene (uključujući ciste i polipe) Leimiom materice Lipom dojki
Poremećakj krvi i limfnog sistema Anemija
Poremećaji imunskog sistema Hipersenzitivnost
Poremećaji endokrinog sistema Virilizam
Poremećaji metabolizma i ishrane Povećan apetit Anoreksija
Psihijatrijski poremećaji Depresivno raspoloženje Depresija Mentalni poremećaj Nesanica Poremećaj spavanja Agresija Promene raspoloženja Povećanje libida Smanjenje libida
Poremećaji nervnog sistema Glavobolja Vrtoglavica Migrena Ishemijski udar Cerebrovaskularni poremećaji Distonija
Poremećaji oka Suvoća oka Iritacija oka Oscilopsija Pogoršanje vida Nepodnošljivos t kontaktnih sočiva
Poremećaj uha i labirinta Iznenadan gubitak sluha Tinitus Vrtoglavica Pogoršanje sluha
Kardiološki poremećaji Kardiovaskularni poremećaj Tahikardija1
Vaskularni poremećaji Hipertenzija Hipotenzija Venska tromboembolija (VTE) Arterijska tromboembolija (ATE) Plućna embolija Tromboflebitis Dijastolna hipertenzija Ortostatski poremećaj cirkulacije Valunzi Varikozne vene Pormećaj vena Bol u venama
Respiratorni, toraklani i medijastinalni poremećaji Astma Hiperventilacija
Gastrointestinaln i poremećaji Bol u stomaku2 Mučnina Povraćanje Dijareja Gastritis Enteritis Dispepsija
Poremećaj kože i potkožnog tkiva Akne Alopecija Osip3 Pruritus4 Alergijski dermatitis Atopijski dermatitis/ neurodermatitis Ekcem Psorijaza Hiperhidroza Hloazma Poremećaj pigmentacije/ hiperpigmentacija Seboreja Perut Hirzutizam Poremećaj kože Reakcije na koži Pomorandžina kora Spider naevus Urtikarija Erythema nodosum Erythema multiforme
Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva Bol u leđima Nelagodnost u mišićima i kostima Mijalgija Bol u ekstremitetima
Poremećaj reproduktivnog sistema i dojki Bol u grudima5 Abnormalno krvarenje6 Krvarenje između menstruacija7 Uvećanje grudi8 Edem grudi Dismenoreja Genitalni/vaginalni iscedak Cista na jajniku Bol u pelvičnom delu Cervikalna displazija Cista na materici Bol u materici Cista na grudima Fibrocistične dojke Dispareunia Galaktoreja Menstrualni poremećaj Iscedak iz dojki
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Umor9 Bol u grudima Perfierni edem Sindrom sličan gripu Zapaljenje Pireksija Iritabilnosti Zadržavanje tečnosti
Ispitivanja Povećanje telesne mase Povećanje triglicerida Hiperholesterolemija Smanjenje telesne mase Variranje telesne mase
Kongenitalni, familijarni i genetski poremećaji Manifestacija asimptomatskog dodatnog tkiva dojke

1 uključujući ubrzanje pulsa

2 uključujući bol u gornjem i donjem delu stomaka, nelagodnost u stomaku

3 uključujući makularni osip

4 uključujući generalizovani pruritus

5 uključujući osećaj nelagodnosti i osetljivost dojki

6 uključujući menoragiju, hipomenoreju, oligomenoreju i amenoreju

7 kojie se mogu sastojati od vaginalne hemoragije i metroragije

8 uključujući uvećanje i otok dojki

9 uključujući asteniju i slabost

Najprikladniji izrazi po MedDRA su dati kako bi se opisale neželjene reakcije. Sinonimi ili slična stanja koji se ne nalaze u tabeli, takođe treba uzeti u obzir.

Opis odabranih neželjenih reakcija

Sledeći ozbiljni neželjeni događaji prijavljeni kod žena koje uzimaju KOK, razmatrani su u odeljku 4.4

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Tumori

 • Učestalost dijagnostifikovanja kancera dojke je sasvim neznatno povećana među ženama koje uzimaju oralne kontraceptive. Kako je kancer dojke redak kod žena mlađih od 40 godina, dodatni broj je mali u odnosu na ukupni rizik od nastanka kancera dojke. Uzrokovanost upotrebom KOK nije poznata.

 • Tumori jetre (benigni i maligni)

 • Karcinom grlića materice

  Ostala stanja

  • Žene sa hipertrigliceridemijom (povećan rizik za nastanak pankreatitisa pri upotrebi KOK)

  • Hipertenzija

  • Pojava ili pogoršanje stanja čija povezanost sa upotrebom KOK nije potvrđena: žutica i/ili pruritus povezani sa holestazom; formiranje kamena u žuči; porfirija; sistemski eritemski lupus; hemolitički uremijski sindrom; Sidenhamova horeja; gestacioni herpes; gubitak sluha povezan sa otosklerozom

  • Kod žena sa naslednim angioedemom egzogeni estrogeni mogu izazvati ili dovesti do pogoršanja simptoma angioedema

  • Poremećaji funkcije jetre

  • Promene u toleranciji glukoze ili uticaj na perifernu insulinsku rezistenciju

  • Kronova bolest, ulcerozni kolitis

  • Hloazma

  Interakcije

  Probojno krvarenje i/ili izostanak kontraceptivnog dejstva se mogu javiti usled interakcija drugih lekova (induktori enzima) sa oralnim kontraceptivima (videti odeljak 4.5 Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  fax: +381 (0)11 39 51 131

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Akutna oralna toksičnost etinilestradiola i dienogesta je veoma niska. Ukoliko, na primer dete uzme nekoliko tableta leka Jeanine odjednom, mala je verovatnoća da će se ispoljiti simptomi toksičnosti. Simptomi koji se mogu javiti u tom slučaju su: mučnina, povraćanje, i krvarenje kakvo se javlja nakon prekida primene.

Krvarenje usled prekida može da se javi i kod devojčica koje još uvek nisu dobile menstruaciju, ako slučajno uzmu lek Jeanine. U većini slučajeva nije potrebna specifična terapija. Ako je potrebno, treba primeniti simptomatsko lečenje.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije ATC šifra: G03AA16

Svi kombinovani oralni kontraceptivi imaju veoma nisku stopu neuspeha, ako se uzimaju prema uputstvu. Stopa neuspeha može biti nešto veća, ukoliko se ne prate upuststva za upotrebu (npr. Propuštena tableta).

U kliničkim ispitivanjima sa lekom Jeanine izračunat je sledeći Pearl indeks:

neprilagođeni Pearl indeks: 0,454 (gornja granica intervala pouzdanosti od 95% : 0,701) prilagođeni Pearl indeks: 0,182 (gornja granica intervala pouzdanosti od 95%: 0,358).

Lek Jeanine je kombinovani oralni kontraceptiv koji sadrži etinilestradiol i progestagen, dienogest. Kontraceptivno dejstvo leka Jeanine se bazira na interakciji različitih faktora, od kojih su najvažniji inhibicija ovulacije i promena cervikalnog sekreta.

Dienogest je derivat nortestosterona, sa in vitro afinitetom za progesteronske receptore koji je 10-30 puta manji u odnosu na sintetske progestagene. In vivo podaci sa životinjama pokazuju njegovu veliku progestagensku i antiandrogenu aktivnost. Dienogest ne pokazuje značajnu androgenu, mineralokortikoidnu i glukokortikoidnu aktivnost in vivo.

Doza samog dienogesta koja inhibira ovulaciju je 1 mg/dnevno.

Kod upotrebe KOK sa većim dozama (50 mikrograma etinilestradiola) smanjen je rizik od karcinoma endometrijuma i karcinoma jajnika. Da li se ovo može odnositi i na KOK nižih doza ostaje da se potvrdi.

Farmakokinetika

 • Etinilestradiol

  Resorpcija

  Oralno primenjen etinilestradiol se brzo i kompletno resorbuje. Maksimalnu koncentraciju u serumu od oko 67 pikograma/mL dostiže za 1,5 - 4 sata. Tokom resorpcije i prvog prolaska kroz jetru, etinilestradiol se metaboliše u velikom obimu, pa je prosečna oralna bioraspoloživost oko 44%.

  Distribucija

  Etinilestradiol se u velikoj meri, ali nespecifično vezuje za albumine u serumu (oko 98%), i indukuje porast koncentracije SHBG u serumu. Prividni volumen distribucije je oko 2,8 – 8,6 L/kg.

  Biotransformacija

  Etinilestradiol podleže presistemskoj konjugaciji kako u sluzokoži tankog creva, tako i u jetri. Etinlestradiol se primarno metaboliše aromatičnom hidroksilacijom čime se stvara više različitih oblika hidroksilovanih i metilovanih metabolita, koji su prisutni kao slobodni metaboliti i kao konjugati sa glukuronidima i sulfatima. Klirens iznosi od 2,3 – 7 mL/min/kg.

  Eliminacija

  Koncentracija etinilestradiola u serumu opada u dve faze koje se karakterišu poluvremenima eliminacije od oko 1 sat i od 10 – 20 sati. Lek se ne izlučuje u nepromenjenom obliku. Metaboliti etinilestradiola se izlučuju urinarnim i bilijarnim traktom u odnosu 4:6. Poluvreme eliminacije metabolita je oko 1 dan.

  Postizanje stanja ravnoteže

  Stanje ravnoteže se postiže tokom druge polovine ciklusa terapije kada je koncentracija leka u serumu dvostruko viša u poređenju sa pojedinačno datom dozom.

 • Dienogest

Resorpcija

Oralno primenjen dienogest se brzo i skoro kompletno resorbuje. Najveću koncentraciju u serumu od 51 nanograma/mL postiže oko 2,5 sata posle uzimanja pojedinačne doze leka Jeanine.

Bioraspoloživost u kombinaciji sa etinilestradiolom je oko 96 %.

Distribucija

Dienogest se vezuje za albumine u serumu, a ne vezuje se za hormon-vezujući globulin (SHBG) kao ni za kortikoi-vezujući globulin (CBG). Oko 10% ukupne koncentracije leka u serumu se nalazi kao slobodan steroid, 90% je nespecifično vezano za albumin. Etinilestradiolom-indukovan porast SHBG ne utiče na vezivanje dienogesta za proteine u serumu. Volumen distribucije dienogesta je između 37 i 45 L.

Biotransformacija

Dienogest se najvećim delom metaboliše hidroksilacijom i konjugacijom, stvarajući uglavnom endokrinološki neaktivne metabolite. Ovi metaboliti se veoma brzo eliminišu iz plazme, pa se tako, osim nepromenjenog dienogesta, ne mogu naći značajni metaboliti u plazmi. Ukupni klirens (CI/F) je 3,6 L/h posle pojedinačne doze.

Eliminacija

Koncentracija dienogesta u serumu opada sa poluvremenom eliminacije od 9 sati. Samo neznatne količine dienogesta se izlučuju bubrezima u nepromenjenom obliku. Posle oralno primenjene doze od 0,1 mg/kg telesne mase, odnos njegovih metabolita koji se izlučuju urinom i peko žuči je u odnosu 3:2. Oko 86 % primenjene doze se eliminiše u toku 6 dana, a najveći deo, 42 %, eliminiše se urinom u toku prvih 24h.

Postizanje stanja ravnoteže

Na farmakokinetiku dienogesta ne utiče nivo SHBG. Posle svakodnevnog uzimanja leka, serumske koncentracije rastu 1,5 puta, dostižući stanje ravnoteže nakon 4 dana uzimanja.


Paralele