Lekovi

Levoxa® 500mg film tableta

Informacije o izdavanju lekova
A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
Р -
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).
Ostale informacije
Levoxa® 500mg film tableta
Nema podataka.
film tableta
ACTAVIS LTD.
ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD
SmPC
lock
Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun.
Ostali pregledi: 5
Registracija
Terapijske indikacije

Lek Levoxa film tablete je indikovan kod odraslih za lečenje sledećih infekcija:

 • Akutni pijelonefritis i komplikovane infekcije urinarnog trakta (videti odeljak 4.4).

 • Hronični bakterijski prostatitis.

 • Inhalacioni antraks: profilaksa nakon izlaganja uzročniku i lečenje (videti odeljak 4.4).

  Za lečenje dole navedenih infekcija levofloksacin treba da se koristi samo kada se ne mogu koristiti drugi antibiotici koji se obično preporučuju za lečenje ovih infekcija:

 • Akutni bakterijski sinuzitis

 • Vanbolnička pneumonija

 • Akutna egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća, uključujuči bronhitis

 • Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva

 • Nekomplikovani cistitis (videti odeljak 4.4)

  Levofloksacin se, takođe, može koristiti za završetak terapije kod pacijenata kod kojih se stanje poboljšalo tokom inicijalne terapije levofloksacinom primenjenim intravenski.

  Treba uzeti u obzir zvanične preporuke o pravilnoj upotrebi antibiotika.

Doziranje i način primene

Lek Levoxa film tablete se primenjuje jednom ili dva puta dnevno. Doziranje zavisi od vrste i težine infekcije, kao i od osetljivosti pretpostavljenog uzročnika infekcije.

Lek Levoxa film tablete se takođe može koristiti za završetak terapije kod pacijenata kod kojih se stanje poboljšalo tokom inicijalnog lečenja levofloksacinom primenjenim intravenski; zahvaljujući bioekvivalentnosti parenteralnog i oralnog oblika, može se koristiti isto doziranje.

Doziranje

Preporuke za doziranje leka Levoxa film tablete su sledeće:

Doziranje kod pacijenata sa očuvanom funkcijom bubrega (klirens kreatinina > 50 mL/min)

Indikacije Dnevna doza (u zavisnosti od težine infekcije) Dužina terapije (u zavisnosti od težine infekcije)
Akutni bakterijski sinuzitis 500 mg jednom dnevno 10-14 dana
Akutna egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća, uključujuči bronhitis 500 mg jednom dnevno 7-10 dana
Vanbolička pneumonija 500 mg jednom ili dva puta dnevno 7-14 dana
Akutni pijelonefritis 500 mg jednom dnevno 7-10 dana
Komplikovane infekcije urinarnog trakta 500 mg jednom dnevno 7-14 dana
Nekomplikovani cistitis 250 mg jednom dnevno 3 dana
Hronični bakterijski prostatitis 500 mg jednom dnevno 28 dana
Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva 500 mg jednom ili dva puta dnevno 7 - 14 dana
Inhalacioni antraks 500 mg jednom dnevno 8 nedelja
Posebne populacije Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina ≤ 50 mL/min)
Režim doziranja
250 mg/24 h 500 mg/24 h 500 mg/12 h
Klirens kreatinina Prva doza: 250 mg Prva doza: 500 mg Prva doza: 500 mg
50-20 mL/min zatim: 125 mg/24 h zatim: 250 mg/24 h zatim: 250 mg/12 h
19-10 mL/min zatim: 125 mg/48 h zatim: 125 mg/24 h zatim: 125 mg/12 h
< 10 mL/min (uključujući hemodijalizu i CAPD) 1 zatim: 125 mg/48 h zatim: 125 mg/24 h zatim: 125 mg/24 h

1 Nije potrebna primena dodatne doze posle hemodijalize i kontinuirane ambulantne peritonealne dijalize (CAPD)

Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre

Nije potrebno podešavanje doze, s obzirom na to da se levofloksacin praktično ne metaboliše u jetri i uglavnom se izlučuje putem bubrega.

Starije osobe

Nije potrebno podešavanje doze kod starijih osoba, osim u slučaju smanjene funkcije bubrega (videti odeljak 4.4 „Tendinitis i ruptura tetive” i „Produženje QT intervala”).

Pedijatrijska populacija

Levofloksacin je kontraindikovan kod dece i adolescenata u periodu rasta (videti odeljak 4.3).

Način primene

Tabletu treba progutati celu, bez prethodnog mrvljenja i sa dovoljno tečnosti. Tableta se može i podeliti na pola duž podeone linije, kako bi se uzela odgovarajuća doza leka. Lek se može uzimati tokom ili između obroka. Tablete treba uzeti najmanje 2 sata pre ili 2 sata nakon primene soli gvožđa, soli cinka, antacida koji sadrže magnezijum ili aluminijum, ili didanozina (samo formulacije didanozina sa aluminijumom ili puferi sa magnezijumom) kao i primene sukralfata, s obzirom na to da može doći do smanjenja resorpcije leka (videti odeljak 4.5).

Kontraindikacije

Lek Levoxa film tablete je kontraindikovan:

 • kod pacijenata koji su preosetljivi na levofloksacin ili druge hinolone ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1

 • kod pacijenata sa epilepsijom

 • kod pacijenata sa anamnestičkim podatkom o oboljenju tetiva povezanim sa uzimanjem fluorohinolona

 • kod dece ili adolescenata u periodu rasta

 • tokom trudnoće

 • tokom dojenja.

Posebna upozorenja

Upotrebu levofloksacina treba izbegavati kod pacijenata koji su u prošlosti imali ozbiljne neželjene reakcije kada su koristili hinolonske ili fluorohinolonske antibiotike (videti odeljak 4.8). Lečenje ovih pacijenata levofloksacinom treba započeti samo u odsustvu alternativnih mogućnosti lečenja i nakon pažljive procene koristi u odnosu na rizik (videti odeljak 4.3).

Rizici od rezistencije

Meticilin rezistentni S. aureus najverovatnije poseduje korezistenciju na fluorohinolone, uključujući levofloksacin. Prema tome levofloksacin se ne preporučuje za lečenje poznatih i suspektnih MRSA infekcija

osim ako laboratorijski rezultati nisu potvrdili osetljivost mikroorganizma na levofloksacin (i antibiotici koji se uobičajeno primenjuju za lečenje MRSA infekcije se ne mogu primeniti).

Levofloksacin se može koristiti za lečenje akutnog bakterijskog sinuzitisa i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa u slučaju kada su ove infekcije adekvatno dijagnostikovane.

Rezistencija E. coli, kao najčešćeg uzročnika infekcija urinarnog trakta, na fluorohinolone je različita na nivou Evropske unije. Lekarima se savetuje da prilikom propisivanja uzmu u obzir lokalnu prevalenciju rezistencije E. coli na fluorohinolone.

Inhalacioni antraks: Primena kod ljudi se bazira na podacima o in vitro osetljivosti Bacillus anthracis, zatim na podacima iz eksperimenata na životinjama, uz ograničene podatke koji se odnose na humanu populaciju. Lekar treba da uzme u obzir nacionalni i/ili internacionalni konsenzus o lečenju antraksa.

Dugotrajne, onesposobljavajuće i potencijalno ireverzibilne ozbiljne neželjene reakcije

Veoma retki slučajevi dugotrajnih (u trajanju više meseci ili godina u kontinuitetu), onesposobljavajućih i potencijalno ireverzibilnih ozbiljnih neželjenih reakcija na lek koje utiču na različite, ponekad višestruke telesne sisteme (muskuloskeletne, nervne, psihijatrijske, čula) zabeleženi su kod pacijenata koji su primali hinolone i fluorohinolone bez obzira na njihovu starost i prisustvo faktora rizika. Primenu levofloksacina treba odmah prekinuti nakon prvih znakova ili simptoma bilo koje ozbiljne neželjene reakcije i pacijente treba upozoriti da se za dalja uputstva obrate svom lekaru.

Tendinitis i rupture tetive

Tendinitis i ruptura tetive (naročito Ahilove tetive), ponekad bilateralno, mogu nastati u prvih 48 sati od započinjanja terapije hinolonima i fluorohinolonima. Do inflamacije i rupture tetive može doći čak i nekoliko meseci nakon prestanka lečenja. Rizik od nastanka tendinitisa i rupture tetive je povećan kod starijih pacijenata, pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, pacijenata sa transplantiranim solidnim organom, pacijenata. koji primaju dnevnu dozu leka od 1000 mg levofloksacina. kao i onih koji se istovremeno leče kortikosteroidima. Zbog toga, istovremenu primenu kortikosteroida treba izbegavati.

Na prvi znak tendinitisa (na primer bolno oticanje, zapaljenje) terapiju levofloksacinom treba prekinuti i razmotriti alternative. Potrebno je mirovanje zahvaćenog ekstremiteta. Ako se pojave znaci tendinopatije, ne smeju se primenjivati kortikosteroidi.

Bolest povezana sa bakterijom Clostridium difficile

Ukoliko dođe do pojave dijareje, naročito teške i uporne, sa prisustvom krvi ili bez prisustva krvi u stolici, tokom ili nakon terapije levofloksacinom (uključujući i nekoliko nedelja nakon prestanka terapije), može biti simptom bolesti povezane sa Clostridium difficile (CDAD). Bolest povezana sa CDAD može biti po stepenu ozbiljnosti blaga do životno ugrožavajuća, pri čemu je pseudomembranozni kolitis najteži oblik ovog oboljenja (videti odeljak 4.8). Iz tog razloga je potrebno uzeti u obzir ovu dijagnozu kod pacijenata kod kojih se javila teška dijareja tokom ili posle terapije levofloksacinom. Ukoliko se sumnja na CDAD ili ukoliko je CDAD potvrđena, levofloksacin se mora odmah obustaviti i bez odlaganja primeniti odgovarajuću terapiju. U takvom kliničkom stanju kontraindikovani su lekovi koji inhibiraju peristaltiku.

Pacijenti skloni epileptičnim napadima

Hinoloni mogu sniziti prag za pojavu konvulzija i izazvati epileptični napad. Levofloksacin je kontraindikovan kod pacijenata sa epilepsijom u istoriji bolesti (videti odeljak 4.3). Kao što je slučaj i sa ostalim hinolonima, potreban je poseban oprez kod pacijenata koji su skloni epileptičnim napadima, ili koji su istovremeno na terapiji sa aktivnim supstancama koje snižavaju prag pojave cerebralnih napada, kao što je teofilin (videti odeljak 4.5.). U slučaju pojave konvulzija (videti odeljak 4.8), primenu levofloksacina treba obustaviti.

Pacijenti sa deficijencijom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze

Levofloksacin se mora primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa latentnom ili postojećom deficijencijom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, s obzirom na to da oni mogu biti skloni hemolitičkim reakcijama prilikom primene hinolonskih antibiotika. Prema tome, ako je potrebno primeniti levofloksacin kod ovakvih pacijenata, neophodno je pratiti potencijalnu pojavu hemolize.

Pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom

S obzirom na to da se levofloksacin izlučuje pretežno putem bubrega, potrebno je korigovati dozu levofloksacina kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom (videti odeljak 4.2).

Reakcije preosetljivosti

Levofloksacin može da izazove ozbiljne reakcije preosetljivosti, sa mogućim smrtnim ishodom (npr. angioedem ili anafilaktički šok), koje se mogu povremeno javiti nakon inicijalne doze leka (videti odeljak 4.8). Pacijenti treba odmah da prekinu sa terapijom i obrate se lekaru ili službi hitne medicinske pomoći, kako bi se preduzele odgovarajuće urgentne mere.

Teške reakcije na koži

Tokom primene levofloksacina uočena je pojava teških reakcija na koži uključujući toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN: takođe poznata kao Lyell-ov sindrom), Steven-Johnoson-ov sindrom (SJS) i reakciju na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), koje mogu biti životno ugrožavajuće ili sa smrtnim ishodom (videti odeljak 4.8). Pri propisivanju leka, pacijenta treba informisati o znacima i simptomima teških reakcija na koži i treba ga pažljivo pratiti. Ukoliko se znaci i simptomi koji ukazuju na ove reakcije jave, terapiju levofloksacinom treba odmah prekinuti i razmotriti alternativnu terapiju. Ako se pri primeni levofloksacina kod pacijenta javi ozbiljna reakcija kao što je SJS, TEN ili DRESS, ni pod kojim uslovom se ne sme nastaviti terapija u bilo koje vreme.

Disglikemija

Kao i prilikom primene ostalih hinolona, može doći do promene koncentracije glukoze u krvi, uključujući i hipoglikemiju i hiperglikemiju, koje se češće javljaju kod starijih pacijenata, obično kod dijabetičara na terapiji oralnim antidijabetikom (npr. glibenklamid) ili insulinom. Prijavljeni su slučajevi hipoglikemijske kome. Zbog toga je neophodno pažljivo praćenje koncentracije glukoze kod dijabetičara (videti odeljak 4.8).

Tearpiju levofloksacinom treba odmah prekinuti ako se kod pacijenta javi poremećaj koncentracije glukoze u krvi i razmotriti primenu alternativne ne-fluorohinolonske antibakterijske terapije.

Prevencija fotosenzitivnosti

Prijavljeni su slučajevi pojave fotosenzitivnosti tokom primene levofloksacina (videti odeljak 4.8). Preporučuje se da se pacijenti ne izlažu nepotrebno jakom suncu ili veštačkim izvorima UV zraka (npr. kvarcna lampa, solarijum) tokom terapije i 48 sati po završetku terapije levofloksacinom, kako bi se sprečile reakcije fotosenzitivnosti.

Pacijenti koji primaju antagoniste vitamina K

Zbog mogućeg povećanja vrednosti parametara koagulacije (PT/INR) i/ili krvarenja kod pacijenata koji se leče kombinacijom levofloksacina i antagonista vitamina K (npr. varfarin), treba kontrolisati vrednosti parametara koagulacije ako se ti lekovi primenjuju istovremeno (videti odeljak 4.5.).

Psihotične reakcije

Kod pacijenata koji su na terapiji hinolonima, uključujući i levofloksacin, zabeležene su pojave psihotičnih reakcija. Veoma retko reakcije su progredirale do suicidalnih misli i samopovređivanja, čak i posle samo jedne doze levofloksacina (videti odeljak 4.8). U slučaju pojave ovakvog ponašanja, primenu levofloksacina treba odmah obustaviti pacijenta treba uputiti da se javi svom lekaru. Treba razmotriti alternativnu antibakterijsku terapiju ne-hinolonima i primeniti adekvatne mere. Levofloksacin se mora primeniti sa posebnim oprezom kod psihotičnih pacijenata, ili pacijenata sa psihijatrijskim oboljenjima uanamnezi.

Produženje QT intervala

Potreban je oprez kod primene fluorohinolona, uključujući levofloksacin, kod pacijenata sa faktorima rizika produženja QT intervala, na primer:

 • sindroma kongenitalno produženog QT intervala,

 • istovremena upotreba lekova za koje se zna da produžavaju QT interval (na primer antiaritmici klase IA i III, triciklični antidepresivi, makrolidi, antipsihotici),

 • poremećaj ravnoteže elektrolita (na primer hipokalijemija, hipomagnezijemija),

 • srčana oboljenja (srčana insuficijencija, infarkt miokarda, bradikardija).

Stariji pacijenti i žene mogu biti osetljiviji na lekove koji produžuju QT interval. Prema tome, kod ovih populacija potreban je oprez prilikom primene fluorohinolona, uključujući levofloksacin (videti odeljke

4.2. Starije osobe, 4.5, 4.8 i 4.9).

Periferna neuropatija

Prijavljeni su slučajevi senzorne ili senzomotorne polineuropatije koja rezultira parestezijom, hipoestezijom, disestezijom ili slabošću kod pacijenata koji su primali hinolonske i fluorohinolonske antibiotike. Pacijentima koji se leče levofloksacinom treba savetovati da obaveste svog lekara pre nastavka lečenja ako se pojave simptomi neuropatije kao što su bol, osećaj žarenja, mravinjanje, utrnulost ili slabost kako bi se sprečio razvoj potencijalno ireverzibilnih stanja. (videti odeljak 4.8)

Hepatobilijarni poremećaji

Prijavljeni su slučajevi nekroze jetre, pa čak i fatalne insuficijencije jetre, posebno kod pacijenata sa teškim osnovnim bolestima, kao što je sepsa (videti odeljak 4.8). Ukoliko se jave simptomi hepatičnog oboljenja (anoreksija, žutica, taman urin, pruritus, osetljivost abdomena), pacijente treba savetovati da prekinu terapiju i kontaktiraju lekara.

Egzacerbacija miastenije gravis

Fluorohinoloni, uključujući levofloksacin, su neuromišićni blokatori i mogu da pogoršaju slabost mišića kod pacijenata sa miastenijom gravis. Postmarketinški prijavljene ozbiljne neželjene reakcije, uključujući smrt, kao i potreba za veštačkim disanjem, povezane su sa primenom fluorohinolona kod pacijenata sa miastenijom gravis.

Levofloksacin se ne preporučuje pacijentima sa miastenijom gravis u anamnezi.

Poremećaji vida

Ako dođe do poremećaja vida ili nekog neželjenog dejstva na očima, odmah konsultovati očnog lekara (videti odeljke 4.7 i 4.8).

Superinfekcija

Primena levofloksacina, naročito produžena, može rezultirati povećanjem broja neosetljivih mikroorganizama. Ukoliko tokom terapije dođe do superinfekcije, neophodno je primeniti odgovarajuće mere.

Interferencije sa laboratorijskim testovima

Ukoliko pacijenti primaju levofloksacin, moguća je pojava lažno-pozitivnih rezultata testa detekcije opijata u urinu. Možda će biti potrebno da se rezultat potvrdi specifičnijom metodom.

Levofloksacin može da inhibira rast bakterije Mycobacterium tuberculosis i samim tim, da uslovi pojavu lažno-negativnih rezultata kod bakteriološkog dijagnostikovanja tuberkuloze.

Aneurizma aorte i disekcija aorte

Epidemiološke studije su pokazale povećan rizik od nastanka aneurizme i disekcije aorte nakon primene fluorohinolona, naročito kod starije populacije.

Prema tome, fluorohinolone treba koristiti samo nakon pažljive procene odnosa koristi i rizika i nakon uzimanja u obzir drugih terapijskih opcija kod pacijanata koji u porodičnoj anamnezi imaju aneurizme, ili kod pacijenata sa već postojećom aneurizmom aorte ili disekcijom aorte, ili kod pacijenata kod kojih postoje drugi faktori rizika ili stanja koja ga čine predisponoranim za nastanak aneurizme aorte i disekciju aorte (na primer Marfan sindrom, vaskularni Ehlers-Danlos sindrom, Takayasu arteritis, arteritis džinovskih ćelija, Behcet-ova bolest, hipertenzija, poznata ateroskleroza). U slučaju iznenadnog bola u abdomenu, grudnom košu ili leđima, savetovati pacijenta da se odmah obrati službi hitne medicinske pomoći.

Lek Levoxa film tablete sadrži pomoćnu supstancu laktozu, monohidrat.

Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na galaktozu, nedostatkom laktaze ili glukozno- galaktoznom malapsorpcijom, ne smeju koristiti ovaj lek.

Interakcije
Dejstvo lekova na levofloksacin

Soli gvožđa, soli cinka, antacidi koji sadrže magnezijum ili aluminijum, didanozin

Resorpcija levofloksacina je značajno smanjena ukoliko se primeni istovremeno sa solima gvožđa, antacidima koji sadrže magnezijum ili aluminijum i didanozinom (isključivo formulacija didanozina sa puferskim sistemom koji sadrži aluminijum ili magnezijum). Istovremena primena fluorohinolona i multivitamina koji sadrže cink dovodi do smanjenja njihove oralne resorpcije. Preporuka je da se preparati koji sadrže dvovalentne ili trovalentne katjone kao što su soli gvožđa, cinka ili antacidi koji

sadrže magnezijum ili aluminijum ili didanozin (isključivo formulacija didanozina sa aluminijumom i magnezijumom, koja sadrži pufere) ne uzimaju 2 sata pre ili posle primene levofloksacina (videti odeljak 4.2). Soli kalcijuma imaju minimalan uticaj na oralnu resorpciju levofloksacina.

Sukralfat

Bioraspoloživost levofloksacina je značajno smanjena kad se primenjuje istovremeno sa sukralfatom. Ukoliko se moraju primeniti zajedno, najbolje je primeniti sukralfat 2 sata nakon primene levofloksacina (videti odeljak 4.2).

Teofilin, fenbufen i slični nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

U kliničkoj studiji nisu zabeležene farmakokinetičke interakcije između levofloksacina i teofilina. Međutim, može doći do značajnog sniženja praga za nastanak konvulzija prilikom istovremene primene hinolona sa teofilinom, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, ili drugim lekovima koji snižavaju taj prag. U prisustvu fenbufena dolazi do povećanja koncentracije levofloksacina za oko 13%.

Probenecid i cimetidin

Probenecid i cimetidin imaju statistički značajan uticaj na izlučivanje levofloksacina. Cimetidin smanjuje bubrežni klirens levofloksacina za 24%, a probenecid za 34%. To je zato što oba leka mogu da blokiraju renalnu tubularnu sekreciju levofloksacina. Međutim, statistički značajne kinetičke razlike pri dozama ispitivanim u studiji nisu imale klinički značaj.

Oprez se savetuje kada se levofloksacin primenjuje istovremeno sa lekovima koji utiču na tubularnu bubrežnu ekskreciju, kao što su probenecid i cimetidin, posebno kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega.

Ostale važne informacije

U kliničkim farmakološkim ispitivanjima pokazano je da nije bilo nikakvih klinički bitnih promena u farmakokinetici levofloksacina, pri istovremenoj primeni sa kalcijum-karbonatom, digoksinom, glibenklamidom i ranitidinom.

Uticaj levofloksacina na druge lekove

Ciklosporin

Poluvreme eliminacije ciklosporina povećano je za oko 33% kada se primeni zajedno sa levofloksacinom.

Antagonisti vitamina K

Povećane vrednosti parametara koagulacije (PT/INR) i/ili krvarenje, koje može biti ozbiljno, zabeleženi su kod pacijenata koji su bili istovremeno lečeni levofloksacinom i antagonistima vitamina K (npr. varfarinom). Zbog toga je potrebno pratiti vrednosti koagulacije kod pacijenata koji uzimaju antagoniste vitamina K (videti odeljak 4.4).

Lekovi koji produžavaju QT interval

Levofloksacin, kao i druge fluorohinolone, treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata koji koriste lekove za koje se zna da produžavaju QT interval (npr. antiartimike IA i III klase, triciklične antidepresive, makrolide, antipsihotike) (videti odeljak 4.4)

Ostale relevantne informacije

U studiji farmakokinetičkih interakcija, levofloksacin nije pokazao uticaj na farmakokinetiku teofilina (koji je supstrat za CYP1A2), što znači da levofloksacin ne inhibira CYP1A2.

Drugi oblici interakcija

Hrana

Nema klinički značajne interakcije sa hranom. Zbog toga se lek Levoxa film tablete može uzimati nezavisno od uzimanja obroka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Postoji ograničeni broj podataka o primeni levofoksacina tokom trudnoće. . Ispitivanja na životinjama ne pokazuju direktan ili indirektan štetan uticaj na reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3).

Međutim, zbog nedostatka podataka o ispitivanjima na ljudima i zbog eksperimentalnih podataka koji ukazuju na moguću opasnost od oštećenja hrskavice nosećih zglobova organizma u razvoju koje mogu izazvati fluorohinoloni, levofloksacin se ne sme primenjivati kod trudnica (videti odeljke 4.3 i 5.3).

Dojenje

Levofloksacin je kontraindikovan za primenu u toku dojenja. Nema dovoljno podataka o izlučivanju levofloksacina u humano mleko; međutim, ostali fluorohinoloni se izlučuju u majčino mleko. U nedostatku podataka o uticaju na ljude i zbog eksperimentalnih podataka koji ukazuju na rizik od oštećenja hrskavice nosećih zglobova organizma u razvoju koje mogu izazvati fluorohinoloni, levofloksacin se ne sme primenjivati kod dojilja (videti odeljke 4.3 i 5.3).

Plodnost

Levofloksacin ne utiče na plodnost i reproduktivnu funkciju kod pacova.

Upravljanje vozilom

Neka neželjena dejstva (npr. nesvestica/vrtoglavica, pospanost, poremećaj vida) mogu oslabiti koncentraciju i sposobnost reagovanja, pa samim tim predstavljaju opasnost u situacijama kad su te sposobnosti posebno važne (npr. upravljanje vozilom ili rukovanje mašinama).

Neželjena dejstva

Sledeće informacije se baziraju na podacima iz kliničkih ispitivanja u kojima je učestvovalo više od 8300 pacijenata, kao i na opsežnom postmarketinškom iskustvu.

Učestalost neželjenih dejstava definiše se na osnovu sledećih kriterijuma: Veoma često: ≥ 1/10

Često: ≥1/100, <1/10 Povremeno: ≥1/1000, <1/100 Retko: ≥1/10000, <1/1000 Veoma retko: <1/10000

Nepoznata učestalost: (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

Unutar svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su prikazana prema opadajućoj ozbiljnosti.

Klasa sistema Često Povremeno Retko Nepoznata učestalost
organa (≥1/100 do <1/10 (≥1/1000 do (≥1/10000 do (ne može
se proceniti iz
) <1/100) <1/1000) dostupnih podataka)
Infekcije i infestacije Gljivične infekcije uključujući infekciju Candida sp., Rezistencija mikroorganizama
Poremećaji krvi i limfnog sistema Leukopenija Eozinofilija Trombocitopenija Neutropenija Pancitopenija Agranulocitoza Hemolitička anemija
Poremećaji imunskog sistema Angioedem Hipersenzitivnos t (videti odeljak 4.4) Anafilaktički šoka Anafilaktoidni šoka (videti odeljak 4.4)
Endokrini poremećaji Sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretičkog hormona (SIADH)
Poremećaji metabolizma i ishrane Anoreksija Hipoglikemija naročito kod pacijenata sa dijabetesom, Hipoglikemijska koma (videti odeljak 4.4) Hiperglikemija (videti odeljak 4.4)
Psihijatrijski poremećaji* Nesanica Anksioznost Stanje konfuzije Nervoza Psihotična reakcija (npr. sa halucinacijama, paranojama) Depresija Agitacija Abnormalni snovi Noćne more Delirijum, Oštećenje memorije Psihotični poremećaji sa samougrožavajućim ponašanjem uključujući suicidalne ideacije ili pokušaj samoubistva (videti odeljak 4.4)
Poremećaji nervnog sistema* Glavobolja Vrtoglavica Somnolencija Tremor Disgeuzija Konvulzije (videti odeljke 4.3 i 4.4) Parestezija Periferna senzorna neuropatija (videti odeljak 4.4) Periferna senzorno- motorna neuropatija (videti odeljak 4.4) Poremećaj mirisa (parosmija), uključujući anosmiju Diskinezija Ekstrapiramidalni poremećaj Ageuzija Sinkopa Benigna intrakranijalna hipertenzija
Poremećaji oka* Poremećaji vida kao što je zamagljen vid (videti odeljak 4.4) Prolazni gubitak vida (videti odeljak 4.4) Uveitis
Poremećaji uha i labirinta* Vertigo Zujanje u ušima (tinitus) Gubitak sluha Oštećenje sluha
Kardiološki poremećaji Tahikardija, Palpitacije Ventrikularna tahikardija, koja može dovesti do srčanog zastoja, Ventrikularne aritmije i Torsades de pointes (zabeleženi prvenstveno kod pacijenata sa faktorima rizika za pojavu produženja QT intervala), Produžen QT interval na elektrokardiogramu (videti odeljke 4.4 i 4.9)
Vaskularni poremećaji Samo pri primeni Hipotenzija
i.v. inj.:
flebitis
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Dispneja Bronhospazam, Alergijski pneumonitis
Gastrointestinalni poremećaji Dijareja Povraćanje Mučnina Abdominalni bol Dispepsija Flatulencija Konstipacija Dijareja – hemoragijska, koja u veoma retkim slučajeva može predstavljati znak enterokolitisa, uključujući pseudomembranozni kolitis (videti odeljak 4.4) Pankreatitis
Hepatobilijarni poremećaji Povećane vrednosti enzima jetre (ALT/AST, alkalna fosfataza, GGT) Povećana koncentracija bilirubina u krvi Žutica i teško oštećenje jetre, uključujući slučajeve otkazivanja jetre sa smrtnim ishodom, primarno kod pacijenata sa teškim već postojećim oboljenjima (videti odeljak 4.4) Hepatitis
Poremećaji kože i potkožnog tkivab Osip Svrab Urtikarija Hiperhidroza Reakcija na lekove praćena eoznofilijom i sistemskim simptomima (DRESS) (videti odeljak 4.4), Fiksirane erupcije izazvane lekom Toksična epidermalna nekroliza, Stevens– Johnson-ov sindrom, Erythema multiforme Reakcije preosetljivosti na svetlost (videti odeljak 4.4) Leukocitoklastični vaskulitis Stomatitis
Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva* Artralgija Mijalgija Poremećaj tetive (videti odeljke 4.3 i 4.4) uključujući tendinitis (npr. Ahilove tetive) Slabost mišića koja može biti značajna kod pacijenata sa mijastenijom gravis (videti odeljak 4.4) Rabdomioliza Ruptura tetive (npr. Ahilove tetive) (videti odeljke 4.3 i 4.4) Ruptura ligamenta Ruptura mišića Artritis
Poremećaji bubrega i urinarnog sistema Povećan kreatinin u krvi Akutna bubrežna insuficijencija (npr. usled intersticijalnog nefritisa)
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene* Samo pri primeni Astenija Pireksija Bol (uključujući bol
i.v. inj.: u leđima, grudima, i
Reakcija na mestu primene (bol, crvenilo) ekstremitetima)

aAnafilaktičke i anafilaktoidne reakcije mogu ponekad da se jave već nakon prve doze.

bMukokutane reakcije mogu ponekad da se jave već nakon prve doze.

Druga neželjena dejstva koja su povezana sa upotrebom fluorohinolona uključuju:

 • napadi porfirije kod pacijenata koji boluju od porfirije.

*Prilikom primene hinolonskih i fluorohinolonskih antibiotika zabeleženi su veoma retki slučajevi dugotrajnih (u trajanju više meseci ili godina u kontinuitetu), onesposobljavajućih i potencijalno ireverzibilnih ozbiljnih neželjenih reakcija koje utiču na različite, ponekad višestruke, klase sistema organa i čula (uključujući reakcije kao što su tendinitis, ruptura tetive, artralgija, bol u ekstremitetima, poremećaj hoda , neuropatije povezane sa parestezijom, depresijom, umorom, oštećenjem pamćenja, poremećaj spavanja i oštećenje čula sluha, vida, ukusa i mirisa), u nekim slučajevima bez obzira na postojeće faktore rizika (videti odeljak 4.4).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Prema ispitivanjima toksičnosti na životinjama i kliničkim farmakološkim studijama sa supraterapijskim dozama, najvažniji znaci koji se mogu očekivati nakon akutnog predoziranja levofloksacinom su poremećaji centralnog nervnog sistema poput konfuzije, vrtoglavice, poremećaja

svesti i konvulzija, produženje QT intervala, kao i gastrointestinalne reakcije kao što su nauzeja i erozije mukoze.

CNS efekti, u koje spadaju konfuzno stanje, konvulzije, halucinacije i tremor, su zabeležene tokom postmarketinškog praćenja.

U slučaju predoziranja, primeniti simptomatsku terapiju. Pratiti EKG usled moguće pojave produženja QT intervala. Antacidi se mogu koristiti da spreče eroziju gastrične mukoze. Hemodijaliza, uključujući peritonealnu dijalizu i CAPD, nisu delotvorni u uklanjanju levofloksacina iz organizma. Ne postoji specifični antidot.

Farmakološki podaci
Farmakodinamika
Farmakoterapijska grupa: Antibakterijski lekovi za sistemsku primenu; hinoloni; fluorohinoloni ATC šifra: J01MA12

Levofloksacin je sinteski antibiotik klase fuorohinolona i predstavlja S(-) enantiomer racemske aktivne supstance ofloksacin.

Mehanizam dejstva

Kao fluorohinolonski antibakterijski lek, levofloksacin deluje na kompleks DNK-DNK giraza i na topoizomerazu IV.

PK/PD odnos

Stepen baktericidne aktivnosti levofloksacina zavisi od odnosa maksimalne koncentracije u serumu (Cmax) ili površine ispod krive (PIK) i minimalne inhibitorne koncentracije (MIC).

Mehanizam rezistencije

Rezistencija na levofloksacin se postiže korak po korak, tako što dolazi do mutacija na ciljnim mestima obe topoizomeraze tip II, DNK girazi i topoizomerazi IV. Drugi mehanizmi rezistencije kao što su propustljivost barijere (uobičajeno kod bakterije Pseudomonas aeruginosa) i mehanizmi efluksa takođe mogu da utiču na osetljivost bakterija na levofloksacin.

Postoji ukrštena rezistencija između levofloksacina i drugih fluorohinolona. Usled mehanizma dejstva generalno ne postoji ukrštena rezistencija između levofloksacina i drugih klasa antibakterijskih lekova.

Granice testova osetljivosti

Granične vrednosti MIC preporučene od strane EUCAST, koje razdvajaju osetljive od intermedijarno osetljivih mikroorganizama, kao i intermedijarno osetljive mikroorganizme od rezistentnih date su u tabeli za MIC testiranja (mg/L) u nastavku teksta.

EUCAST kliničke granične vrednosti MIC za levofloksacin (verzija 2.0, 2012-01-01):

Patogen Osetljiv Rezistentan
Enterobacteriacae ≤1 mg/L >2 mg/L
Pseudomonas spp. ≤1 mg/L >2 mg/L
Acinetobacter spp. ≤1 mg/L >2 mg/L
Staphylococcus spp. ≤1 mg/L >2 mg/L
S.pneumoniae 1 ≤2 mg/L >2 mg/L
Streptococcus A,B,C,G ≤1 mg/L >2 mg/L
H.influenzae 2, 3 ≤1 mg/L >1 mg/L
M.catarrhalis 3 ≤1 mg/L >1 mg/L
Vrednosti koje nisu vezane za vrstu 4 ≤1 mg/L >2 mg/L

1Granične vrednosti za levofloksacin odgovaraju terapiji visokim dozama.

2Može se javiti nizak nivo rezistencije na fluorohinolon (MIC ciprofloksacina 0,12 – 0,5 mg/L) ali ne postoje dokazi da je ova rezistencija od kliničkog značaja kod infekcija respiratornog trakta uzrokovanih H.influenzae.

3Veoma retko ili skoro nikad nisu prijavljeni sojevi bakterija sa MIC vrednostima koje su iznad granice

za osetljivost. Identifikacija i mikrobiološki testovi osetljivosti na ovakvim izolatima se moraju ponavljati i ako je rezultat potvrđen, izolat mora biti poslat u referentnu laboratoriju. Sve dok nema dokaza koji se

odnose na klinički odgovor potrvđenog izolata sa MIC vrednostima iznad trenutne granice rezistencije, ovakvi izolati se vode kao rezistentni.

4Granične vrednosti se odnose na oralnu dozu od 500 mg x 1 do 500 mg x 2 i intravensku dozu od 500 mg x 1 do 500 mg x 2.

Prevalencija rezistencije varira geografski i vremenom može da se promeni za određene vrste, pa je poznavanje tzv. lokalne rezistencije poželjno, posebno ako se radi o teškim infekcijama. Po potrebi, treba potražiti stručni savet ukoliko je lokalna rezistencija takva da je korist od primene leka za neke infekcije dovedena u pitanje.

Vrste koje su obično osetljive na levofloksacin Aerobne Gram - pozitivne bakterije

Bacillus anthracis

Staphylococcus aureus osetljiv na meticilin Staphylococcus saprophyticus Streptococci, grupa C i G

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes

Aerobne Gram - negativne bakterije

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae Haemophilus para-influenzae Klebsiella oxytoca Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida Proteus vulgaris Providencia rettgeri

Anaerobne bakterije

Peptostreptococcus

Ostale

Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum

Vrste kod kojih se može razviti stečena rezistencija Aerobne Gram - pozitivne bakterije

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus rezistentan na meticilin# Koagulaza negativne Staphylococcus spp.

Aerobne Gram - negativne bakterije

Acinetobacter baumannii Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae Morganella morganii Proteus mirabilis Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens

Anaerobne bakterije

Bacteroides fragilis

Prirodno rezistentni sojevi Aerobne Gram - pozitivne bakterije

Enterococcus feacium

# Meticilin rezistentan Staphylococcus aureus vrlo verovatno poseduje korezistenciju na fluorohinolone, uključujući levofloksacin.

Farmakokinetika
Resorpcija

Oralno primenjen levofloksacin se brzo i skoro kompletno resorbuje, a maksimalne koncentracije u plazmi se postižu unutar jednog do dva sata. Apsolutna bioraspoloživost je od 99 do 100%. Prisustvo hrane ima mali uticaj na resorpciju levofloksacina. Stanje ravnoteže se postiže unutar 48 h nakon primene od 500 mg jednom ili dva puta dnevno.

Distribucija

Oko 30 – 40% levofloksacina je vezano za serumske proteine. Srednja vrednost volumena distribucije za levofloksacin je oko 100 L nakon pojedinačne doze i ponovljenih doza od 500 mg, što ukazuje na široku distribuciju u tkiva.

Prodiranje u tkiva i telesne tečnosti

Levofloksacin prodire u bronhijalnu mukozu, tečnost površinskog epitela, alveolarne makrofage, plućno tkivo, kožu (tečnost vezikule), tkivo prostate i urin. Međutim, levofloksacin slabo prodire u cerebrospinalnu tečnost.

Biotransformacija

Levofloksacin se metaboliše u veoma maloj meri. Metaboliti koji nastaju su desmetil- levofloksacin i levofloksacin N-oksid. Oni čine manje od 5 % doze koja se izlučuje putem urina. Levofloksacin je stereohemijski stabilan i ne podleže hiralnoj inverziji.

Eliminacija

Nakon oralne i intravenske primene, levofloksacin se relativno sporo eliminiše iz plazme (t½: 6-8 sati). Izlučuje se primarno putem bubrega (> 85 % od primenjene doze).

Srednja vrednost ukupnog klirensa organizma za levofloksacin nakon 500 mg pojedinačne doze je bila 175±29,2 mL/min. Nema značajnih razlika u farmakokinetici prilikom oralne ili intravenske primene levofloksacina, što govori u prilog tome da se oralna i intravenska primena mogu zameniti jedna drugom.

Linearnost

Levofloksacin podleže linearnoj farmakokinetici u rasponu doza od 50 do 1000 mg.

Posebne populacije

Pacijenti sa bubrežnom insuficijencijom

Na farmakokinetiku levofloksacina utiče oštećenje funkcije bubrega. Sa smanjenjem funkcije bubrega smanjuje se i eliminacija putem bubrega i klirens levofloksacina. Samim tim poluvreme eliminacije je povećano, što je prikazano u tabeli:

Farmakokinetika kod bubrežne insuficijencije nakon pojedinačne doze od 500 mg

Clcr [mL/min] < 20 20-49 50-80
ClR [mL/min] 13 26 57
T½ [h] 35 27 9

Starije osobe

Nema značajnih razlika u farmakokinetici levofloksacina između mlađih i starijih osoba, osim onih koje su uslovljene razlikom u klirensu kreatinina.

Polne razlike

Odvojene analize kod pacijenata ženskog i muškog pola pokazale su da postoje male do zanemarljive razlike u farmakokinetici levofloksacina. Nije dokazano da su ove razlike između polova klinički značajne.

Pakovanja
film tableta; 500mg; blister, 2x5kom
Cena
837,88 DIN
Doplata
209,47 DIN
A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na…
Više...
0,5 g
1329105
* Prikazana cena je izračunata tako što je ceni na veliko sa RFZO dodato 12% marže i 10% poreza. Cena je samo procena i može da varira.
Paralele
© Mediately v.7.7.1
MEDIATELY
BusinessCareers
© Mediately v.7.7.1
DOWNLOAD THE APP
We use cookies to personalize content, ads, and analyze site traffic. Read our Privacy policy to learn more