Carboplatin Ebewe® 150mg/15mL koncentrat za rastvor za infuziju

Osnovne informacije

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja uzdravstvenim ustanovama
СЗ -
Nema podataka.
koncentrat za rastvor za infuziju
FAREVA UNTERACH GMBH
PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD

Pakovanja

koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/15mL; bočica staklena, 1x15mL
B
1.508,70 DIN
0,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
-
0031312
DDD
JKL
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Lek Carboplatin Ebewe je indikovan u monoterapiji ili u kombinaciji sa ostalim citostaticima u lečenju uznapredovalog karcinoma ovarijuma i mikrocelularnog i ne-mikrocelularnog karcinom (NSCLC) pluća

Doziranje i način primene

Lek se primenjuje isključivo intravenski.

Preporučena doza karboplatina kod prethodno nelečenih odraslih pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega iznosi 400 mg/m2. Ova doza primenjuje se kao pojedinačna intravenska doza u trajanju od 15 do 60 minuta.

Terapiju ne treba ponavljati dok ne prođu 4 nedelje od prethodnog terapijskog ciklusa karboplatinom i/ili dok broj neutrofila ne bude najmanje 2000 ćelija/mm3 i broj trombocita najmanje 100 000 ćelija/mm3.

Smanjenje inicijalne doze od 20% do 25% preporučuje se kod pacijenata koji imaju neki od faktora rizika kao što su: prethodna mijelosupresivna terapija i nizak performans skor (ECOG – Zubrod 2-4 ili Karnofsky ispod 80).

Preporučuje se određivanje hematološkog nadira (najnižih vrednosti) na osnovu krvne slike na nedeljnom nivou na početku terapije karboplatinom, u cilju prilagođavanja doze za naredne terapijske cikluse.

Igle ili intravenski setovi koji sadrže aluminijumske delove a koji mogu doći u kontakt sa karboplatinom se ne smeju koristiti za pripremu ili primenu leka. Aluminijum reaguje sa karboplatinom i uzrokuje stvaranje precipitata i/ili gubitak efikasnosti leka.

Tokom pripreme i primene leka moraju se poštovati bezbedonosne mere za opasne supstance. Pripremu mora da sprovodi osoblje koje je obučeno za bezbednu primenu, uz korišćenje zaštitnih rukavica, maske za lice i zaštitne odeće.

Oštećenje bubrega:

Pacijenti sa klirensom kreatinina manjim od 60 mL/min su imali povećani rizik od teške mijelosupresije. Učestalost teške leukopenije, neutropenije ili trombocitopenije se održava na oko 25% kada se poštuju sledeće preporuke o doziranju:

Početne vrednosti klirensa kreatinina Inicijalna doza (1.dan) 41-59 mL/min 250 mg/m2 i.v.

16-40 mL/min 200 mg/m2 i.v.

Nema dovoljno podataka o primeni injekcija karboplatina kod pacijenata sa klirensom kreatinina od 15 mL/min ili manje, da bi se dale preporuke o doziranju kod ovih pacijenata.

Sve gore navedene preporuke o doziranju odnose se na započinjanje terapije ovim lekom. Kasnije doziranje treba prilagoditi u zavisnosti od podnošljivosti leka kod pacijenata kao i prihvatljivom stepenu mijelosupresije.

Kombinovana terapija:

Optimalna upotreba karboplatin injekcija u kombinaciji sa drugim mijelosupresivnim lekovima zahteva prilagođavanje doze u zavisnosti od leka koji se istovremeno primenjuje i usvojenog protokola lečenja.

Stariji pacijenti:

Kod pacijenata starijih od 65 godina, potrebno je prilagođavanje doze karboplatina, tokom prvog i narednih terapijskih ciklusa, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.

Pedijatrijski pacijenti:

Ne postoji dovoljno dostupnih podataka o preporukama za doziranje kod pedijatrijskih pacijenata.

Kontraindikacije

Karboplatin injekcije su kontraindikovane kod:

 • preosetljivosti na karboplatin

 • pacijenata sa već postojećim teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina <30 mL/min), osim ako prema proceni lekara i pacijenta, moguća korist prevazilazi rizike

 • pacijenata sa teškom mijelosupresijom

 • pacijenata sa tumorima koji krvare

 • istovremene upotrebe sa vakcinom protiv žute groznice (videti odeljak 4.5).

Posebna upozorenja

Primena karboplatina se mora uvek sprovoditi pod nadzorom lekara koji ima iskustvo u primeni citotoksičnih lekova

Potrebno je da se redovno radi laboratorijska analiza krvi, kao i kontrola funkcionalnih testova jetre i bubrega, a primenu leka treba prekinuti ako se javi izrazita depresija koštane srži ili poremećaj funkcije jetre ili bubrega.

Hematološka toksičnost:

Hemolitička anemija sa prisutnim antitelima na lek u serumu prijavljena je od pacijenata lečenih karboplatinom. Ovaj događaj može biti fatalan.

Leukopenija, neutropenija i trombocitopenija su dozno-zavisni i dozno-limitirajući. Tokom terapije karboplatin injekcijama potrebno je često određivati broj perifernih ćelija krvi kao i u slučaju toksičnosti dok ne dođe do oporavka. Najniže vrednosti leukocita se u proseku javljaju 21. dana kod pacijenata koji dobijaju pojedinačnu dozu karboplatin injekcija a 15. dan kod pacijenata koji dobijaju karboplatin injekcije u kombinaciji sa drugim citostaticima.

Generalno, pojedinačne intermitentne terapijske intervale karboplatin injekcija ne treba ponavljati dok se broj leukocita, neutrofila i trombocita ne vrati na normalu. Terapiju ne treba ponavljati dok ne prođe 4 nedelje od prethodnog terapijskog ciklusa karboplatin injekcija i/ili dok vrednosti neutrofila ne budu najmanje 2000 ćelija/mm³ a broj trombocita najmanje 100 000 ćelija/mm³.

Hemolitičko-uremijski sindrom (HUS)

Hemolitičko-uremijski sindrom (HUS) je životno ugrožavajući neželjeni efekat. Primenu karboplatina treba prekinuti čim se pojave prvi znaci bilo kakvog dokaza mikroangiopatske hemolitičke anemije, kao što su brz pad hemoglobina sa istovremeno prisutnom trombocitopenijom, porast bilirubina, kreatinina, azota iz uree ili LDH u serumu. Bubrežna insuficijencija možda neće biti reverzibilna nakon prekida terapije i može biti neophodna dijaliza.

Anemija je česta i kumulativna, veoma retko zahteva transfuziju krvi.

Težina mijelosupresije je izraženija kod pacijenata koji su prethodno primali terapiju (posebno sa cisplatinom) i/ili kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Inicijalno doziranje karboplatin injekcija kod ove grupe pacijenata treba u skladu sa tim i prilagoditi (videti odeljak 4.2), a efekte pažljivo pratiti čestim određivanjem krvne slike između prethodnih terapijskih ciklusa.

Mijelosupresivni efekti mogu biti aditivni pri kombinovanoj hemioterapiji. Pacijenti sa teškom i perzistentnom mijelosupresijom su pod visokim rizikom od komplikacija u vidu infekcija uključujući i fatalni ishod (videti odeljak 4.8). Ako se neki od ovih neželjenih efekata javi, potrebno je prekinuti sa primenom leka karboplatin i razmotriti prilagođavanje doze ili prekid terapije.

Kombinovanu terapiju karboplatin injekcija sa drugim oblicima terapije koji dovode do mijeluspresije treba veoma pažljivo planirati vodeći računa o doziranju i vremenu doziranja kako bi se aditivni efekti sveli na najmanju moguću meru.

Akutna promijelocitna leukemija i mijelodisplastični sindrom (MDS)/akutna mijeloidna leukemija (AML) su prijavljeni nekoliko godina nakon terapije karboplatinom i drugim citostaticima.

Sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije (RPLS)

Slučajevi reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije (RPLS) prijavljeni su kod pacijenata koji su dobijali karboplatin u kombinovanoj hemioterapiji. RPLS je redak, reverzibilan nakon prekida terapije, neurološko stanje koje brzo napreduje, sa simptomima kao što su epileptični napadi, hipertenzija, glavobolja, konfuzija, slepilo i drugi vizuelni i neurološki poremećaji (videti odeljak 4.8). Dijagnoza RPLS se bazira na pozitivnom nalazu radiografskih rezultata mozga, po mogućstvu dobijenih magnetnom rezonancom (engl. Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Alergijske reakcije

Kao i kod drugih lekova na bazi platine, mogu se javiti alergijske reakcije koje se češće javljaju tokom primene leka i koje zahtevaju prekid primene leka i odgovarajuće simptomatsko lečenje. Ukrštene reakcije, nekada fatalne, prijavljene su sa svim supstancama koje sadrže platinu (videti odeljke 4.3 i 4.8).

Renalna toksičnost

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, efekat karboplatina na hematopoetski sistem je izraženiji i dugotrajniji nego kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega. U ovoj rizičnoj grupi, terapija karboplatinom se mora sprovoditi sa oprezom (videti odeljak 4.2 Doziranje i način primene).

Venookluzivna bolest jetre

Prijavljeni su slučajevi venookluzivne bolesti jetre (sinusoidalni opstruktivni sindrom), od kojih su neki bili fatalni. Kod pacijenata treba pratiti pojavu znakova i simptoma poremećaja funkcije jetre ili portalne hipertenzije koje ne moraju nužno da budu posledica metastaza u jetri.

Neurološka toksičnost

Iako je periferna neurološka toksičnost generalno česta i blaga, ograničena na parestezije i slabljenje koštano tetivnih refleksa, njena učestalost je veća kod pacijenata starijih od 65 godina i/ili kod pacijenata koji su prethodno lečeni cisplatinom. Pacijente je potrebno redovno pratiti i raditi neurološke preglede.

Poremećaji vida, uključujući gubitak vida, prijavljeni su nakon primene injekcije karboplatina u dozama većim od preporučenih kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega. Vid se može u potpunosti ili značajnoj meri vratiti tokom nekoliko nedelja nakon prekida primene visokih doza korboplatina.

Sindrom lize tumora (TLS)

U post marketinškom praćenju sindrom lize tumora (TLS) prijavljen je kod pacijenata nakon primene samo karboplatina ili u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima. Pacijente sa visokim rizikom od TLS, kao što su pacijenti sa velikom stopom proliferacije tumora, velikim tumorskim opterećenjem (tumor burden), velikom osetljivošću na citostatike, treba pažljivo pratiti i preuzeti odgovarajuće mere opreza.

Gerijatrijska upotreba

U studijama koje uključuju kombinovanu terapiju sa karboplatinom i ciklofosfamidom, kod starijih pacijenata lečenih karboplatinom postoji veća verovatnoća da dođe do razvoja teške trombocitopenije nego kod mlađih pacijenata. S obzirom da je bubrežna funkcija često oslabljena kod starijih, potrebno je uzeti to u obzir prilikom određivanja doze (videti odeljak 4.2).

Ostalo

Poremećaji sluha su prijavljeni tokom terapije karboplatinom. Ototoksičnost može biti izraženija kod dece. Slučajevi vremenski odloženog gubitka sluha prijavljeni su kod pedijatrijskih pacijenata. Kod ove populacije pacijenata se preporučuje audiometrijsko praćenje tokom dužeg vremenskog perioda.

Primena živih ili živih atenuisanih vakcina kod pacijenata imunokompromitovanih hemoterapijom uključujući karboplatin, može dovesti do ozbiljnih ili fatalnih infekcija. Vakcinaciju živim vakcinama treba izbegavati kod pacijenata koji dobijaju karboplatin. Mrtve ili inaktivisane vakcine se mogu primeniti; međutim, odgovor na ove vakcine može biti smanjen.

Interakcije

Zbog povećanog rizika od tromboze kod tumorskih bolesti, upotreba antikoagulantne terapije je česta. Ukoliko se donese odluka da se pacijent leči oralnim antikoagulansima, visoka stopa inter-individualnih razlika u koaguabilnosti tokom oboljenja i mogućnosti interakcija između oralnih antikoagulanata i antitumorske hemoterapije zahteva češće praćenje INR-a.

Istovremena primena je kontraindikovana sa
 • Vakcinom protiv žute groznice: rizik od smrti usled generalizovane vakcinalne bolesti (videti odeljak 4.3)

  Istovremena primena koja se ne preporučuje
 • Žive atenuisane vakcine (izuzev vakcine protiv žute groznice): rizik od sistemskih, moguće fatalnih oboljenja. Rizik je povećan kod osoba koje su već imunski kompromitovane postojećim oboljenjem. Mora se primeniti inaktivisana vakcina kada je to moguće (vakcina protiv poliomijelitisa).

 • Fenitoin, fosfenitoin: rizik od pogoršanja konvulzija koji se javlja zbog smanjene resorpcije fenitoina iz digestivnog trakta uzrokovane citotoksičnim lekom ili rizik od povećanja toksičnosti ili gubitak efikasnosti citotoksičnog leka zbog pojačanog metabolizma u jetri uzrokovanog fenitoinom

  Istovremena primena koje treba razmotriti
 • Ciklosporin (kao i ekstrapolacija takrolimusa i sirolimusa): izražena imunosupresija sa rizikom od limfoproliferacije

 • Aminoglikozidi: istovremenu upotrebu karboplatina sa aminoglikozidnim antibioticima treba razmotriti zbog kumulativne nefrotoksičnosti i ototoksičnosti, naročito kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom.

 • Diuretici Henleove petlje: istovremenu upotreba karboplatina sa diureticima Henleove petlje treba razmotriti zbog kumulativne nefrotoksičnosti i ototoksičnosti.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Injekcija karboplatina može uzrokovati fatalna oštećenja kada se primenjuje kod trudnice. Pokazano je da je injekcija karboplatina embriotoksična i teratogena kod pacova koji su dobijali lek tokom perioda organogeneze. Nisu sprovedene kontrolisane studije kod trudnica. Ako se lek primenjuje tokom trudnoće, ili ako pacijentkinja ostane trudna tokom primene leka, potrebno je da bude obaveštena o mogućim štetnim efektima na fetus. Žene u generativnom periodu treba savetovati da u periodu primene leka ne ostaju trudne.

Dojenje

Nije poznato da li se karboplatin injekcije izlučuju u majčino mleko. Ako lečenje postane neophodno tokom perioda laktacije, dojenje se mora prekinuti.

Plodnost

Supresija gonada koja dovodi do amenoreje ili azoospermije se može javiti kod pacijenata koji dobijaju antineoplastičnu terapiju. Čini se da su ovi efekti povezani sa primenjenom dozom i dužinom terapije i mogu biti ireverzibilni. Predviđanje stepena oštećenja funkcije testisa ili ovarijuma je otežano zbog česte primene kombinacije nekoliko antineoplastika, koji otežavaju procenu efekata svakog leka ponaosob.

Muškarcima u godinama polne zrelosti koji su na terapiji karboplatinom se ne preporučuje potomstvo tokom trajanja terapije, kao i u periodu do 6 meseci nakon završetka terapije. Takođe, preporučuje se da potraže savet o čuvanju sperme pre početka terapije, zbog mogućnosti nastanka ireverzibilnog steriliteta zbog primene karboplatina.

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedene studije o uticaju na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama. Međutim, karboplatin može uzrokovati mučninu, povraćanje, poremećaje vida i ototoksičnost; zbog toga je potrebno da pacijenti budu upozoreni o mogućim efektima ovih događaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Učestalost prijavljenih neželjenih reakcija bazira se na kumulativnoj bazi podataka od 1893 pacijenta koji su dobili pojedinačnu dozu injekcije karboplatina i post-marketinškom iskustvu.

Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Podaci u dole datoj tabeli su prikazani prema klasifikaciji sistema organa, MedDRA preporučenim terminima, a učestalost prema sledećim kategorijama:

veoma često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); povremeno (≥1/1000 do <1/100); retko (≥1/10000 do

<1/1000); veoma retko (<1/10000); nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Klasa sistema organa Učestalost Neželjena dejstva
Neoplazme – benigne, maligne i neodređene (uključujući ciste i polipe) Nepoznato Sekundarni maligniteti povezani sa primenom terapije
Infekcije i infestacije Često Infekcije*
Nepoznato Pneumonija
Poremećaji krvi i limfnog sistema Veoma često Trombocitopenija, neutropenija, leukopenija, anemija
Često Hemoragije*
Nepoznato Insuficijencija koštane srži, febrilna neutropenija, hemolitičko-uremijski sindrom
Poremećaji imunskog sistema Često Preosetljivost, anafilaktoidni tip reakcije
Poremećaji metabolizma i ishrane Nepoznato Dehidratacija, anoreksija, hiponatrijemija, sindrom lize tumora
Poremećaji nervnog sistema Često Periferna neuropatija, parestezija, oslabljeni osteotetivni refleksi, senzorni poremećaji, dizgeuzija
Nepoznato Cerebrovaskularni događaji*, sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije (RPLS)
Poremećaji oka Često Poremećaji vida, retki slučajevi gubitka vide
Poremećaji uha i labirinta Često Ototoksičnost
Kardiološki poremećaji Često Kardiovaskularni poremećaji*
Nepoznato Srčana slabost*
Vaskularni poremećaji Nepoznato Embolija*, hipertenzija, hipotenzija
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Često Respiratorni poremećaji, intersticijalna bolest pluća, bronhospazam
Gastrointestinalni poremećaji Veoma često Povraćanje, mučnina, bol u stomaku
Često Dijareja, konstipacija, poremećaji mukozne membrane
Nepoznato Stomatitis, pankreatitis
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Često Alopecija, poremećaji kože
Nepoznato Urtikarija, osip, eritem, svrab
Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Često Mišićno-koštana oboljenja
Poremećaji bubrega i urinarnog sistema Često Urogenitalni poremećaji
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Često Astenija
Nepoznato Nekroza na mestu primene injekcije, reakcije na mestu primene injekcije, ekstravazacija na mestu primene injekcije, eritem na mestu primene injekcije, malaksalost
Ispitivanja Veoma često Smanjene vrednosti renalnog klirensa kreatinina, povećane vrednosti uree u krvi, povećane
vrednosti alkalne fosfataze u krvi i aspartat- aminotransferaze u krvi, poremećaj funkcionalnih testova jetre, smanjene vrednosti natrijuma u krvi, smanjene vrednosti kalijuma u krvi, smanjene vrednosti kalcijuma i magnezijuma u krvi
Često Povećane vrednosti bilirubina u krvi, povećane vrednosti kreatinina u krvi, povećana koncentracija mokraćne kiseline u krvi

*Fatalno u <1%, fatalni kardiovaskularni događaji kod <1% uključujući srčanu insuficijenciju, emboliju i cerebrovaskularni događaje

Opis odabranih neželjenih reakcija Poremećaji krvi i limfnog sistema:

Mijelospuresija je dozno-zavisna toksičnost koja ograničava dozu karboplatina. Kod pacijenata sa normalnim početnim vrednostima, trombocitopenija sa vrednostima trombocita ispod 50000/mm3 javlja se kod 25% pacijenata, neutropenija sa vrednostima granulocita ispod 1000/ mm3 kod 18% pacijenata i leukopenija sa brojem leukocita ispod 2000/ mm3 kod 14% pacijenata. Najniža vrednost leukocita javlja se obično 21 dana. Mijelosupresija može biti pogoršana kombinacijom karboplatin injekcija sa ostalim mijelosupresivnim lekovima ili oblicima terapije.

Mijelotoksičnost je izraženija kod prethodno lečenih pacijenata, naročito kod pacijenata koji su prethodno lečeni cisplatinom i kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Kod pacijenata sa lošim opštim stanjem takođe se javlja izraženija leukopenija i trombocitopenija. Ovi efekti, iako obično reverzibilni, doveli su do infekcije kod 4% ili hemoragijskih komplikacija kod 5% pacijenata koji su dobijali injekcije karboplatina. Ove komplikacije dovele su do smrtnog ishoda kod manje od 1% pacijenata.

Anemija sa vrednostima hemoglobina ispod 8 g/dL uočena je kod 15% pacijenata sa normalnim poćetnim vrednostima. Incidenca anemije se povećava sa povećanjem izloženosti karboplatinu.

Gastrointestinalni poremećaji:

Povraćanje se javlja kod 65% pacijenata, a kod jedne trećine pacijenata je u težem obliku. Mučnina se javlja kod dodatnih 15% pacijenata. Prethodno lečeni pacijenti (naročito pacijenti koji su prethodno lečeni cisplatinom) su skloniji povraćanju. Ovi efekti se obično povlače tokom 24 sata nakon terapije i generalno odgovaraju ili se mogu sprečiti primenom antiemetične terapije. Povraćanje će se verovatnije javiti kada se karboplatin injekcije primenjuju u kombinaciji sa ostalim emetogenim supstancama.

Ostale gastrointestinalne tegobe su bol kod 8% pacijenata, dijareja i konstipacija kod 6% pacijenata.

Poremećaji nervnog sistema:

Periferna neuropatija (uglavnom parestezije i slabljenje koštanotetivnih refleksa) javlja se kod 4% pacijenata koji su dobijali karboplatin injekcije. Pod većim rizikom su pacijenti stariji od 65 godina i pacijenti koji su prethodno lečeni cisplatinom, kao i oni koji su dobijali produženu terapiju karboplatin injekcija.

Klinički značajni senzorni poremećaji (tj. poremećaji vida i poremećaji čula ukusa) javljaju se kod 1% pacijenata.

Ukupna učestalost neuroloških neželjenih dejstava je izgleda veća kod pacijenata koji su dobijali karboplatin injekcije u sklopu kombinovane terapije. Ovo takođe može biti povezano sa dužom kumulativnom izloženošću.

Ototoksičnost:

Auditivna oštećenja van opsega govora sa oštećenjima u opsegu visokih frekvencija (4000-800 Hz) uočeni su u seriji audiometrijskih ispitivanja sa učestalošću od 15%. Veoma retko su prijavljeni slučajevi hipoakuzije.

Kod pacijenata kod kojih već postoji oštećenje sluha uzrokovano cisplatinom, dalje pogoršanje funkcije sluha nekada se javlja tokom terapije karboplatinom.

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema:

Kada se primenjuje u uobičajenoj dozi, povremeno se javlja poremećaj funkcije bubrega, uprkos činjenici da su karboplatin injekcije primenjene bez hidratacije velikom količinom tečnosti i/ili forsirane diureze. Porast kretainina u serumu se javlja kod 6% pacijenata, porast koncentracije azota iz uree u krvi kod 14% i mokraćne kiseline kod 5% pacijenata. Ove promene su obično blage i reverzibilne kod oko polovine pacijenata. Pokazano je da je klirens kreatinina najosetljiviji parametar za određivanje funkcije bubrega kod pacijenata koji dobijaju karboplatin injekcije. Kod dvadeset sedam procenata (27%) pacijenata kod kojih su početne vrednosti bile 60 mL/min ili veće, došlo je do smanjenja klirensa kreatinina tokom terapije karboplatin injekcijama.

Elektroliti:

Smanjenje natrijuma javlja se kod 29%, smanjenje kalijuma kod 20%, smanjenje kalcijuma kod 22% i smanjenje magnezijuma u serumu kod 29% pacijenata. Posebno su prijavljeni slučajevi rane hiponatrijemije. Gubitak elektrolita je blag i uglavnom bez kliničkih simptoma.

Hepatobilijarni poremećaji:

Uočen je poremećaj funkcije jetre kod pacijenata sa normalnim početnim vrednostima, uključujući porast ukupnog bilirubina kod 5%, SGOT kod 15% i alkalne fosfataze kod 24% pacijenata. Ovi poremećaji su generalno blagi i reverzibilni kod oko polovine pacijenata.

U ograničenim serijama pacijenata koji su dobijali veoma visoke doze karboplatin injekcija i imali autolognu transplantaciju koštane srži, javio se izraženiji porast enzima u funkcionalnim testovima jetre.

Nakon primene visokih doza karboplatina javili su se slučajevi akutne, fulminantne nekroze hepatocita.

Alergijske reakcije:

Anafilaktički tip reakcija, nekada fatalnih, se može javiti nekoliko minuta nakon davanja injekcije karboplatina: edem lica, dispnea, tahikardija, nizak krvni pritisak, urtikarija, anafilaktički šok, bronhospazam.

Ostala neželjena dejstva:

Prijavljeni su sekundarni akutni maligniteti nakon citotokisčnih kombinovanih terapija koje sadrže karboplatin.

Povremeno su uočeni alopecija, groznica i drhtavica, mukozitis, astenija, malaksalost, kao i dizgeuzija. U izolovanim slučajevima javio se hemolitičko-uremijski sindrom.

Prijavljeni su izolovani slučajevi kardiovaskularnih incidenata (srčana insuficijencija, embolija) kao i izolovani slučajevi cerebrovaskularnih akcidenata.

Prijavljeni su slučajevi hipertenzije. Lokalne reakcije

Prijavljene su reakcije na mestu primene leka (pečenje, bol, crvenilo, oticanje, urtikarija, nekroza u vezi sa ekstravazacijom).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka.Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nije poznat antidot za predoziranje karboplatinom. Pretpostavlja se da bi komplikacije vezane za predoziranje mogle da se odnose na mijelosupresiju kao i na poremećaj funkcije bubrega i jetre i oštećenje sluha. Upotreba većih doza karboplatin injekcija od preporučenih bila je povezana sa gubitkom vida (videti odeljak 4.4).

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Ostali neoplastici; jedinjenja platine ATC šifra: L01XA02

Karboplatin je antineoplastični agens. Njegova aktivnost demonstrirana je na nekoliko mišjih I humanih ćelijskih linija.

Aktivnost karboplatina uporediva je sa aktivnošću cisplatina u odnosu na veliki broj tumora bez obzira na njihovu lokaciju.

Tehnika otpuštanja baza i studije vezivanja DNK pokazuju kvalitativno slične modele delovanja karboplatina i cisplatina. Kao i cisplatin i karboplatin izaziva promene površinske konformacije DNK koje odgovaraju efektu “skraćivanja DNK”.

Farmakokinetika

Karboplatin ima slične biohemijske karakteristike kao cisplatin, tako da dovodi pre svega do intralančanog i međulančanog vezivanja DNK.

Posle primene karboplatina kod ljudi dolazi do linearne povezanosti između doze i koncentracija u plazmi ukupne i slobodne ultrafilterabilne platine. Površina ispod krive, koncentracija u plazmi/vreme za ukupnu platinu takođe pokazuje linearnu povezanost sa dozom.

Ponavljanje doze u toku 4 uzastopna dana nije dovelo do nagomilavanja platine u plazmi.Posle primene karboplatina izmerene vrednosti terminalnih poluvremena eliminacije slobodne, ultrafiltrabilne platine i karboplatina kod ljudi iznose približno 6 sati odnosno 1,5 sat. U toku inicijalne faze najveći deo slobodne ultrafiltrabilne platine prisutan je kao karboplatin. Terminalno poluvreme eliminacije ukupne platine u plazmi iznosi 24 sata. Približno 87% platine u plazmi veže se za proteine u roku od 24 sata od primene.

Karboplatin se prvenstveno izlučuje putem urina, pri čemu se oko 70% primenjene doze resorbuje u roku od 24 sata. Najveći deo leka izluči se u toku prvih 6 sati.

Ukupan telesni i bubrežni klirens slobodne ultrafiltrabilne platine u skladu je sa vrednostima glomerularne filtracije, ali ne i sa tubularnom sekrecijom.


Paralele