FEIBA NF 500j./20mL prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

Osnovne informacije

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja uzdravstvenim ustanovama
СЗР -
Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.
Nema podataka.
prašak i rastvarač za rastvor za infuziju
BAXTER AG
FARMIX DOO BEOGRAD

Pakovanja

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500j./20mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1x20mL
B
49.786,40 DIN
0,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
10000 i.j.
0066044
DDD
JKL
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

 • Terapija krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A i inhibitorima faktora VIII.

 • Terapija krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX, ako nije dostupna ni jedna druga specifična terapija (videti odeljak 5.1).

 • Terapija krvarenja kod pacijenata koji nemaju hemofiliju ali imaju stečene inhibitore faktora VIII.

 • Profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A i inhibitorima faktora VIII koji su imali obilno krvarenje ili su izloženi visokom riziku od pojave obilnog krvarenja.

Doziranje i način primene

Terapiju treba da otpočne i vodi lekar sa iskustvom u lečenju poremećaja koagulacije.

Doziranje

Doziranje i trajanje terapije zavisi od ozbiljnosti poremećaja hemostaze, mesta i dužine krvarenja kao i od kliničkog stanja pacijenta.

Doziranje i učestalost primene trebalo bi uvek da se određuje prema kliničkoj efikasnosti kod svakog pacijenta individualno.

Po pravilu, preporučuje se doza od 50-100 j. FEIBA NF po kg telesne mase. Ipak, pojedinačna doza od 100 j./kg telesne mase i maksimalna dnevna doza od 200 j./kg telesne mase se ne smeju prekoračiti, osim ako ozbiljnost krvarenja opravdava upotrebu većih doza. Videti odeljak 4.4.

Primena leka u pedijatrijskoj populaciji

Iskustvo u primeni leka Feiba NF kod dece mlađe od 6 godina je ograničeno; isti režim doziranja koji se primenjuje kod odraslih treba da se prilagodi kliničkom stanju deteta.

 1. Spontana krvarenja Krvarenje u zglobovima, mišićima i mekim tkivima

  Kod manjih i srednje teških krvarenja, preporučuje se doza od 50-75 j./kg telesne mase u intervalima od 12 sati. Terapiju bi trebalo nastaviti sve dok se ne pojave jasni znaci kliničkog poboljšanja, kao što su smanjenje bola, smanjenje otoka ili povećanje mobilnosti zgloba.

  Kod teških krvarenja u mišićima i mekim tkivima, kao što su retroperitonealna krvarenja, preporučuje se doza od 100 j./kg telesne mase u intervalima od 12 sati.

  Krvarenja u sluzokožama

  Preporučuje se doza od 50 j./kg telesne mase na svakih 6 sati uz pažljivo praćenje pacijenta (vizuelna kontrola krvarenja, ponavljano određivanje hematokrita). Ako se krvarenje ne zaustavi, doza se može povećati do 100 j./kg telesne mase, ali se nikako ne sme prekoračiti dnevna doza od 200 j./kg telesne mase.

  Ostala teška krvarenja

  Kod teških krvarenja, kao što je krvarenje u CNS, preporučuje se doza od 100 j./kg telesne mase u intervalima od 12 sati. U pojedinim slučajevima, FEIBA NF se može primenjivati svakih 6 sati, sve dok se ne postigne jasno kliničko poboljšanje. (Maksimalna dnevna doza od 200 j./kg telesne mase se ne sme prekoračiti!).

 2. Operacije

  Kod hiruških intervencija, inicijalna doza od 100 j./kg telesne mase se može primeniti preoperativno, a zatim nakon 6 do 12 sati se mogu primeniti doze od 50-100 j./kg telesne mase. Postoperativna doza za održavanje od 50-100 j./kg telesne mase se može primenjivati u intervalima od 6 do 12 sati; doziranje, interval doziranja i trajanje pre i postoperativne terapije zavise od hiruške intervencije, opšteg stanja pacijenta i kliničke efikasnosti kod svakog pacijenta posebno. (Maksimalna doza od 200 j./kg telesne mase se ne sme prekoračiti!).

 3. Profilaksa kod pacijenata sa hemofilijom A i inhibitorima faktora VIII
  • Profilaksa krvarenja kod pacijenata sa visokim titrom inhibitora i sa čestim krvarenjima kod kojih indukcija imunotolerancije (ITI, engl. Immune tolerance induction) nije uspela ili se ne može primeniti.

   Preporučuje se doza od 70-100 j./kg telesne mase svakog drugog dana. Ova doza se može povećati do 100 j./kg telesne mase svakog dana ako pacijent nastavi da krvari ili se može postepeno smanjivati.

  • Profilaksa kod pacijenata sa viskim titrom inhibitora tokom ITI (indukcije imunotolerancije). FEIBA NF se može primenjivati zajedno sa koncentartima faktora VIII, u dozama od 50-100 j./kg telesne mase, dva puta dnevno do smanjenja inhibitora faktora VIII na manje od 2 B.j.*

  *1 Bethesda jedinica (B.j.) se definiše kao količina atitela koja će inhibirati 50% aktivnosti faktora VIII u inkubiranoj plazmi (2 sata na temperaturi 37 °C).

 4. Upotreba FEIBA NF kod posebne grupe pacijenata

Za informacije o pacijentima sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX, videti odeljak 5.1.

FEIBA NF se takođe primenjuje u kombinaciji sa koncentratom faktora VIII, za dugotrajnu terapiju da bi se postigla potpuna i trajna eliminacija inhibitora faktora VIII.

Praćenje terapije

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na terapiju lekom, savetuje se da se uradi brojanje trombocita jer je neophodno da postoji dovoljan broj funkcionalno intaktnih trombocita da bi lek bio efikasan.

Zbog složenog mehanizma delovanja, nije moguće direktno praćenje aktivnih supstanci. Koagulacioni testovi kao što su vreme koagulacije krvi (WBCT, engl. whole blood coagulation time), tromboelastogram (TEG – engl. thromboelastogram, r-vrednost), i aPTT obično pokazuju neznatno skraćenje i ne moraju da budu u korelaciji sa kliničkom efikasnošću. Zbog toga su ovi testovi od malog značaja za kontrolu terapije lekom FEIBA NF. Videti odeljak 4.4.

Način primene

Rekonstituisati lek kao što je opisano u odeljku 6.6 i primeniti intravenski sporom infuzijom. Brzina infuzija ne sme biti veća od 2 j./kg telesne mase po minutu.

Kontraindikacije

FEIBA NF se ne sme primenjivati u sledećim situacijama ukoliko su dostupne terapijske alternative ovom leku:

 • Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

 • Diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC)

 • Akutna tromboza ili embolija (uključujući infarkt miokarda) Videti odeljak 4.4.

Posebna upozorenja

pri upotrebi lek

UPOZORENJA

Reakcije preosetljivosti

Lek FEIBA NF može izazvati naglu pojavu reakcija preosetljivosti alergijskog tipa, koje uključuju urtikariju, angioedem, gastrointestinalne manifestacije, bronhospazam i hipotenziju. Ove reakcije mogu biti ozbiljne i mogu biti sistemske (na primer anafilaksa sa urtikarijom i angioedem, bronhospazam i cirkulatorni šok). Prijavljene su takođe i druge reakcije na primenu infuzije, kao što su drhtavica, pireksija i hipertenzija.

Pacijenti treba da budu informisani o ranim znacima reakcija preosetljivosti, na primer eritem, osip na koži, generalizovana urtikarija, svrab, otežano disanje/dispnea, stezanje u grudima, opšte neraspoloženje, vrtoglavica i pad krvnog pritiska pa sve do alergijskog šoka.

U slučaju prvih znakova ili simptoma reakcije na primenu infuzije/reakcija preosetljivosti, primena leka FEIBA NF se mora odmah prekinuti i moraju se preduzeti odgovarajuće medicinske mere.

Kada se razmatra ponovna primena leka FEIBA NF kod pacijenata kod kojih se sumnja na razvoj reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka, pažljivo se mora proceniti odnos očekivane koristi i rizika, uzimajući u obzir preosetljivost pacijenta (alergičan ili nije alergičan), i uključujući potencijalnu preventivnu terapiju ili alternativni terapijski proizvod.

Trombotski i tromboembolijski događaji

Trombotski i tromboembolijski događaji, uključujući diseminovanu intravaskularnu koagulaciju (DIC), vensku trombozu, plućnu emboliju, infarkt miokarda, i moždani udar, mogu da se jave pri terapiji lekom FEIBA NF.

Neki od ovih događaja se javljaju pri terapiji dozama većim od 200 j. po kg dnevno ili kod pacijenata sa drugim faktorima rizika (uključujući DIC, uznapredovalo aterosklerotsko oboljenje, povrede ili septikemije) za tromboembolijske događaje. Istovremena primena sa rekombinovanim faktorom VIIa verovatno povećava rizik od razvoja tromboembolijskih događaja. Rizik od trombotskih i tromboembolijskih događaja se može povećati primenom visokih doza leka FEIBA NF.

Moguće prisustvo ovakvih faktora rizika se uvek mora uzeti u obzir kod pacijenata sa urođenom ili stečenom

hemofilijom.

Lek FEIBA NF treba primenjivati sa posebnom pažnjom i samo ako ne postoji alternativna terapija kod pacijenata sa povećanim rizikom od tromboembolijskih komplikacija. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na, pacijente sa istorijom koronarne bolesti srca, oboljenje jetre, DIC, arterijskom ili venskom trombozom, postoperativno imobilisane, starije pacijente i novorođenčad.

Ukoliko se primete znaci ili simptomi trombotskih ili tromboembolijskih događaja, infuziju treba odmah prekinuti i primeniti odgovarajuće dijagnostičke i terapijske mere.

Ne smeju se prekoračiti pojedinačne doze od 100 j./kg telesne mase i dnevna doza od 200 j./kg telesne mase, osim ako ozbiljnost krvarenja ne opravdava upotrebu veće doze. Kada se primenjuje za zaustavljanje krvarenja, lek treba davati samo dok se ne postigne neophodan terapeutski cilj.

Kontrola terapije

Ne smeju se prekoračiti pojedinačne doze od 100 j./kg telesne mase i dnevne doze od 200 j./kg telesne mase. Pacijente koji primaju dozu od 100 j./kg telesne mase ili više moraju se pažljivo kontrolisati posebno radi uočavanja razvoja DIC i/ili pojave simptoma akutne koronarne ishemije i simptoma trombotskih i tromboembolijskih događaja. Visoke doze FEIBA NF treba davati samo onoliko dugo koliko je apsolutno neophodno da se zaustavi krvarenje.

U slučaju pojave klinički značajnih promena krvnog pritiska ili brzine pulsa, respiratornog distresa, kašlja ili bola u grudima, infuziju treba odmah prekinuti i preduzeti odgovarajuće dijagnostičke i terapijske mere. Značajni laboratorijski parametri koji ukazuju na DIC su smanjena vrednost fibrinogena, smanjen broj trombocita i/ili prisustvo fibrin/fibrinogen degradacionih produkata (FDP). Ostali parametri koji ukazuju na DIC su jasno produženo trombinsko vreme, protrombinsko vreme ili aPTT. Kod pacijenata sa hemofilijom koji imaju inhibitore ili kod pacijenata sa stečenim inibitorima faktora VII, IX i/ili XI, aPTT je produžen usled osnovne bolesti.

Za vreme terapije lekom FEIBA NF, pacijenti sa hemofilijom sa inhibitorima ili pacijenti sa stečenim inhibitorima faktora koagulacije mogu imati u isto vreme i povećanu sklonost ka krvarenju i povećan rizik od tromboze.

Laboratorijski testovi i klinička efikasnost

In vitro testovi za kontrolu efikasnosti, kao što su aPTT, vreme koagulacije pune krvi (WBCT) i tromboelastogram (TEG) ne moraju biti u korelaciji sa kliničkom slikom. Zbog toga, pokušaji da se normalizuju ove vrednosti povećavanjem doze FEIBA NF ne mogu uvek biti uspešni, čak se i ne preporučuju zbog potencijalnog rizika od nastajanja DIC usled predoziranja.

Značaj broja trombocita

U slučaju neadekvatnog odgovora na terapiju lekom FEIBA NF, preporučuje se određivanje broja trombocita, jer je za efikasnost FEIBA NF neophodno da ima dovoljan broj funkcionalno intaktnih trombocita.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Trombotske i tromboembolijske komplikacije

U sledećim situacijama, lek FEIBA NF bi trebalo primeniti samo ako nema reakcija na terapiju odgovarajućim koncentratima faktora koagulacije, na primer u slučaju visokog titra inhibitora i po život opasnih hemoragija ili rizičnih krvarenja (na primer, postraumatski ili postoperativno)

 • Diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC): laboratorijski nalazi i/ili klinički simptomi.

 • Oštećenje jetre: usled usporene razgradnje aktiviranih faktora koagulacije, pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre imaju povećan rizik za razvoj DIC.

 • Koronarna bolest srca, akutna tromboza i/ili embolizam.

Pacijente koji primaju lek FEIBA NF treba pratiti na razvoj DIC, akutne koronarne ishemije, i na znakove i simptome drugih trombotskih i tromboembolijskih događaja. Odmah po pojavi prvih znakova ili simptoma trombotskih ili tromboembolijskih događaja, infuziju treba odmah prekinuti i pokrenuti odgovarajuće dijagnostičke i terapijske mere.

Neodgovarajući odgovor na antiinhibitorski kompleks faktora VIII

Zbog specifičnosti faktora kod svakog pacijenata, odgovor na ovaj lek može biti različit. U slučaju krvarenja kada pacijenti pokazuju nedovoljan odgovor na jedan proizvod, oni mogu reagovati na drugi proizvod. Zato bi u slučaju nedovoljnog odgovora na ovaj lek, trebalo razmotriti primenu drugog leka.

Anamnestički odgovori

Primena leka FEIBA NF kod pacijenata sa inhibitorima može dovesti do početnog ,,anamnestičkog” povećanja nivoa inhibitora. Nakon nastavka primene leka FEIBA NF, nivo inhibitora se može vremenom smanjiti. Klinički i objavljeni podaci pokazuju da se efikasnost leka FEIBA NF ne smanjuje.

Antitela na hepatitis B površinski antigen i tumačenje rezultata testa

Nakon primene visokih doza leka FEIBA NF, prolazno povećanje pasivno prenesenih antitela na hepatitis B površinski antigen može dovesti do pogrešnog tumačenja pozitivnih rezultata serološih testova.

Pedijatrija

Prikazi slučajeva i podaci ograničenih kliničkih ispitivanja pokazuju da lek FEIBA NF može da se koristi kod dece mlađe od 6 godina. Potrebno je primeniti isti režim doziranja kao i kod odraslih, ali prilagođeno kliničkom stanju deteta.

Stariji pacijenti

Postoje samo ograničeni podaci kliničkih ispitivanja o upotrebi leka FEIBA NF kod starijih pacijenata.

Profilaksa kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima

S obzirom na to da je ova bolest retka, dostupni su samo ograničeni klinički podaci o profilaksi krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (literaturni prikazi slučajeva, n=4, i klinički podaci u profilaktičkoj studiji 090701, n=1).

Prenos infektivnih agenasa

Standardne mere za prevenciju infekcija, koje su posledica upotrebe lekova proizvedenih iz humane krvi ili plazme, uključuju selekciju donora, ispitivanje prisutnosti specifičnih markera infekcije u pojedinačnim donacijama i sveukupnoj prikupljenoj (engl. ,,pool”) plazmi, kao i uvođenje efektivnih proizvodnih koraka za inaktivaciju i uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se koriste lekovi pripremljeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.

Smatra se da su preduzete mere efikasne za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus (HBV) i hepatitis C virus (HCV), i virus bez omotača kao što je hepatitis A virus (HAV). Preduzete mere mogu imati ograničeno dejstvo na viruse bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcije parvovirusom B19 mogu biti ozbiljne za trudnice (fetalne infekcije) i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (na primer hemolitička anemija).

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se lek FEIBA NF primeni pacijentu, zabeleži ime i broj serije leka da bi se održala veza između pacijenta i primenjene serije leka.

Preporučuje se odgovarajuća vakcijancija (hepatitis A i B) pacijenata koji redovno/ponovno primaju lek proizveden iz humane plazme, uključujući i lek FEIBA NF.

Upozorenja vezana za pomoćne supstance

FEIBA NF sadrži približno 4 mg natrijuma (izračunata količina) po mL, što odgovara približno 80 mg natrijuma u pakovanju leka FEIBA NF od 500 j.. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

Interakcije

Nisu sprovedene odgovarajuće i dobro kontrolisane studije kombinovane ili sekvencijalne primene leka FEIBA NF i rekombinovanog faktora VIIa ili antifibrinolitika. Treba uzeti u obzir moguću pojavu tromboembolijskih događaja kada se primenjuju sistemski antifibrinolitici kao što su traneksaminska kiselina ili aminokapronska kiselina za vreme terapije lekom FEIBA NF. Zbog toga, antifibrinolitici ne treba da se primenjuju 6 do 12 sati nakon primene leka FEIBA NF.

U slučaju istovremene primene rFVIIa ne mogu se isključiti moguće interakcije leka u skladu sa dostupnim in vitro podacima i kliničkim studijama (koje potencijalno može dovesti do neželjenih reakcija kao što su tromboembolijski događaji).

Trudnoća i dojenje

Nema odgovarajućih podataka o upotrebi leka FEIBA NF kod trudnica i dojilja. Zdravstveni radnici treba da procene mogući rizik i da propisuju lek FEIBA NF samo kada je jasno indikovano, a pri tome moraju uzeti u obzir činjenicu da tokom trudnoće i perioda nakon porođaja postoji povećan rizik od tromboembolijskih događaja, i nekoliko komplikacija trudnoće je povezano sa povećanim rizikom za razvoj DIC.

Ispitivanja na životinjama koje su u reproduktivnom periodu nisu sprovedena i efekti leka FEIBA NF na plodnost nisu ustanovljeni u kontrolisanim kliničkim studijama.

Videti odeljak 4.4 za informacije o infekciji parvovirusom B19.

Upravljanje vozilom

Lek FEIBA NF nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Lek FEIBA NF može izazvati naglu pojavu reakcija preosetljivosti alergijskog tipa, koje uključuju urtikariju, angioedem, gastrointestinalne manifestacije, bronhospazam i pad krvnih pritiska; ove reakcije mogu biti ozbiljne i mogu biti sistemske (na primer anafilaksa sa urikarijom i i angioedem, bronhospazam i cirkulatorni šok). Videti i odeljak 4.4 Reakcije preosetljivosti.

Neželjene reakcije prikazane u ovom odeljku su zabeležene iz postmarketinškog iskustva kao i iz 2 studije sa lekom FEIBA NF za terapiju epizoda krvarenja kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata sa hemofilijom A ili B i inhibitorima na faktor VIII ili IX. Jedna studija je takođe uključila i pacijenta sa stečenom hemofilijom i inhibitorima na faktor VIII (2 do 49 pacijenata). Dodate su i neželjene reakcije iz treće studije u kojoj se upoređivala profilaksa sa terapijom po potrebi (engl. on-demand treatment).

Kategorije učestalosti neželjnih reakcija su definisane prema sledećoj konvenciji: Veoma često ≥1/10

Često ≥1/100 do <1/10 Povremeno ≥1/1000 do <1/100 Retko ≥1/10000 do <1/1000 Veoma retko <1/10000

Nepoznato: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

Neželjena dejstva
Klasifikacija sistema organa (SOC) Preporučeni važeći MedDRA termini Učestalost*
Poremećaji krvi i limfnog sistema Diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) Povećanje titra inhibitora (anamnestički odgovor)a Nepoznato Nepoznato
Poremećaji imunskog sistema Preosetljivostc Utrikarija Anafilaktička reakcija Često Nepoznato Nepoznato
Poremećaji nervnog sistema Parestezija Nepoznato
Hipoestezija Nepoznato
Moždani udar usled tromboze Nepoznato
Moždani udar usled embolije Nepoznato
Glavoboljac Često
Somnolencija Nepoznato
Vrtoglavicab Često
Disgeuzija Nepoznato
Kardiološki poremećaji Infarkt miokarda Tahikardija Nepoznato Nepoznato
Vaskularni poremećaji Tromboza Nepoznato
Venska tromboza Nepoznato
Arterijska tromboza Nepoznato
Embolizam (tromboembolijske Nepoznato
komplikacije)
Hipotenzijac Često
Hipertenzija Nepoznato
Navale crvenila Nepoznato
Respiratorni, torakalni i medijastinalni Plućna embolija Nepoznato
poremećaji Bronhospazam Nepoznato
Zviždanje prilikom disanja Nepoznato
Kašalj Nepoznato
Dispnea Nepoznato
Gastrointestinalni poremećaji Povraćanje Nepoznato
Dijareja Nepoznato
Abdominalna nelagodnost Nepoznato
Mučnina Nepoznato
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Osećaj utrnulosti lica Nepoznato
Angioedem Nepoznato
Urtikarija Nepoznato
Pruritus Nepoznato
Osipc Često
Opšti poremećaji i reakcije na mestu Bol na mestu primene injekcije Nepoznato
primene (promene na mestu primene Malaksalost Nepoznato
injekcije) Osećaj toplote Nepoznato
Drhtavica Nepoznato
Povišena telesna temperatura Nepoznato
Bol u grudima Nepoznato
Osećaj nelagodnosti u grudima Nepoznato
Ispitivanja Snižen krvni pritisak Pozitivan nalaz na antitela na hepatitis B površinski antigen Nepoznato Često

*Precizna procena učestalosti ovih neželjenih reakcija nije moguća iz dostupnih podataka

aPovećanje titra inhibitora (anamnestički odgovor) (nije preporučeni MeDRA termin) je povećanje prethodno

prisutnih titara inibitora koji se javljaju nakon primene FEIBA NF. Videti odeljak 4.4.

b Neželjene reakcije zabeležene u originalnim i profilaktičkim studijama. Prikazana učestalost je samo iz profilaktičke studije. c Neželjene reakcije zabeležene u profilaktičkim studijama. Prikazana učestalost je iz profilaktičke studije. Reakcije koje se karakteristične ovoj grupi lekova

Ostali simptomi reakcija preosetljivosti na lekove proizvedene iz plazme uključuju letargiju i nemir.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi irizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

Fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Rizik od trombotskih i tromboembolijskih događaja (uključujući DIC, infarkt miokarda, vensku trombozu, i plućnu emboliju) može biti povećan kada se primenjuju visoke doze leka FEIBA NF.

Neki od zabeleženih tromboembolijskih događaja se dešavaju pri dozama većim od 200 j./kg ili kod pacijenata sa drugim faktorima rizika za tromboembolijske događaje. Ako se primete znaci ili simptomi trombotskih ili tromboembolijskih događaja, mora se odmah prekinuti primena infizije, i moraju se preduzeti odgovarajuće dijagnostičke i terapijske mere. Videti odeljak 4.4.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Antihemoragici; faktori koagulacije krvi ATC šifra: B02BD03

Iako je lek FEIBA NF razvijen ranih sedamdesetih godinama XX veka, i njegova antiinhibitorska aktivnost pokazana i u in vitro i u in vivo uslovima, njegov način delovanja je još uvek predmet naučnih rasprava. Prema saznanjima iz ispitivanja aktivnosti, FEIBA NF se sastoji od protrombinskog kompleksa zimogena koji su ujedno i prokoagulanti (protrombin FVII, FIX, FX) i antikoagulanti (protein C) i nalaze se u relativno jednakim količinama sa proizvoljnom FEIBA NF jedinicom potentnosti, ali sadržaj prokoagulantnog enzima u njima je relativno nizak. Prema tome, FEIBA NF sadrži proenzime protrombinskog kompleksa faktora, ali ujedno i veoma male količine njihovih proizvoda aktivacije, pri čemu je sadržaj FVII najveći. [Turecek PL i Swarz HP. Chapet 4: Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity, in Production of Plasma Proteins for Therapeutic Use, eds. Joseph Bertolini, Neil Goss, John Curling, Wiley 2013, ISBN: 978-0-470-92431-0].

Skoriji stručni radovi otkrili su ulogu specifičnih komponenti aktiviranog protrombinskog kompleksa, zimogen protrombin (FII) i aktivirani faktor X (FXa), u mehanizmu delovanja FEIBA NF.[Turecek PL, Varadi K, Gritish H, et al. Factor Xa and Protrombin: Mechanism of Action of FEIBA, Vox Sang. 77:72-79, 1999].

FEIBA NF kontroliše krvarenje indukcijom i olakšavanjem nastanka trombina, tj. postupka za koji je presudno stvaranje protrombinaza-kompleksa. Brojna biohemijska in vitro i in vivo ispitivanja pokazala su da FXa i protrombin imaju kritičnu ulogu u aktivnosti leka FEIBA NF. Osim protrombina i FXa, FEIBA sadrži druge proteine protrombinskog kompleksa koji bi takođe mogli doprineti hemostazi kod pacijenata sa hemofilijom i sa inhibitorma.

Terapija pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima

Iskustvo u terapiji pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX je ograničeno zbog toga što se radi o retkoj bolesti. Tokom kliničkih ispitivanja pet pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima je bilo lečeno lekom FEIBA NF ili po potrebi, ili profilaktički, ili zbog hirurških intervencija:

U prospektivnom otvorenom randomiziranom, paralelnom kliničkom ispitivanju kod pacijenata sa hemofilijom A ili B sa trajno visokim titrom inhibitora (090701, PROOF), 36 pacijenata bilo je randomizovano ili u grupu sa profilaktičkim lečenjem tokom 12 meseci±14 dana ili u grupu sa lečenjem po potrebi (engl. on-demand arm). U grupi gde je sprovedeno profilaktičko lečenje, 17 pacijenata je primilo 85±15 j./kg leka FEIBA NF koji je primenjivan svaki drugi dan i u grupi sa lečenjem po potrebi, 19 pacijenata je lečeno individualno u skaldu sa procenom lekara. Dva pacijenta sa hemofilijom B sa inhibitorima je lečeno u grupi sa lečenjem po potrebi i jedan pacijent sa hemofilijom B je lečen u grupi sa profilaksom.

Medijana ABR (engl. annualized bleeding rate) za sve vrste epizoda krvarenja kod pacijenata u grupi sa profilaksom (medijana ABR=7,9) bila je manja nego kod pacijenata u grupi sa lečenjem po potrebi (medijana=27,7), što iznosi do 72,5% smanjenja u medijanama ABR-a između grupa.

U drugom završenom prospektivnom neintervencijskom ispitivanju primene leka FEIBA NF pre hiruškog zahvata (PASS_INT-003, SURF) sprovedene su ukupno 34 hiruške procedure kod 23 pacijenta. Većina pacijenata (18) je imala urođenu hemofiliju A sa inhibitorima, dva pacijenta su imala hemofiliju B sa inhibitorima i tri pacijenta je imalo stčenu hemofiliju A sa inhibitorima. Izlaganje leku FEIBA NF je trajalo od 1 do 28 dana, sa srednjom vrednošću 9 dana i medijanom od 8 dana. Srednja kumulativna doza iznosila je 88,347 j., i medijana doza je bila 59,000 j.. Najduže izlaganje leku FEIBA NF kod pacijenata sa hemofilijom B sa inhibitorima bilo je 21 dan i maksimalna primenjena doza je bila 7324 j..

Osim toga, dostupno je još 36 prikaza slučaja kada je FEIBA NF korišćena za terapiju i prevenciju epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B sa inhibitorima faktora IX (24 pacijenta sa hemofilijom B sa inhibitorima su bili na terapiji krvarenja, 4 pacijenta sa hemofilijom B sa inhibitorima su bili na prafilaksi i 8 pacijenata sa hemofilijom B sa inhibitorima bilo je lečeno zbog hirurškog postupka).

Postoje takođe i izolovani slučajevi o upotrebi leka FEIBA NF u terapiji pacijenata sa stečenim inhibitorima faktora X, XI i XIII.

Farmakokinetika

S obzirom na to da je aktivni princip leka FEIBA NF još uvek predmet rasprava, nije moguće doneti zaključak o farmakokinetičkim svojstva leka FEIBA NF.


Paralele