Linola® Fett 8.15mg/g krem

Osnovne informacije

Nema podataka.
БР -
Nema podataka.
krem
DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL
SALVEO DOO BEOGRAD

Pakovanja

krem; 8.15mg/g; tuba, 1x50g
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
4155603
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Pomoćna terapija blagih, do umereno teških formi atopijskog ekcema (atopijski dermatitis) u subakutnom i hroničnom stadijumu.

Doziranje i način primene

Doziranje:

Lek Linola Fett se ravnomerno nanosi na kožu više puta dnevno, po potrebi. Generalno, aplikacija dva puta dnevno je dovoljna.

Linola Fett se koristi sve dok se stanje kože ne poboljša i/ili po savetu lekara. Lek Linola Fett ne treba primenjivati duže od 4 nedelje.

Primena kod dece i adolescenata:

Kod dece i adolescenata preporučuje se isto doziranje leka Linola Fett kao i kod odraslih osoba.

Način primene: Dermalna primena.

Lek Linola Fett se nanosi ravnomerno na suvu kožu.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

Posebna upozorenja

Lek Linola Fett krem sadrži pomoćnu supstancu ulje kikirikija, rafinisano i hidrogenovano. Prečišćeno ulje kikirikija može sadržati protein kikirikija. Monografija Evropske farmakopeje ne sadrži test za rezidualni protein. Pacijenti alergični na kikiriki ili soju, ne smeju koristiti ovaj lek.

Pomoćne supstance u leku, cetostearilalkohol i lanolin mogu izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).

Rastegljivost i bezbednost kondoma se smanjuje ukoliko se istovremeno koristi Linola Fett u anogenitalnoj regiji, jer krem sadrži beli meki parafin (vazelin).

Interakcije

Nisu poznate.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje posebna ograničenja za primenu u toku trudnoće.

Dojenje

U periodu laktacije krem ne treba nanositi na bradavice, kako bi se izbegla resorpcija leka tokom dojenja.

Upravljanje vozilom

Nije relevantno.

Neželjena dejstva

Često (≥ 1/100 do < 1/10): mogu se javiti lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis), sa crvenilom i peckanjem ili pruritus. Retko (≥ 1/10000 do < 1/1000): ulje kikirikija može izazvati ozbiljne alergijske reakcije. Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): može doći do blagog oticanja kože. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nisu poznati slučajevi predoziranja.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Emolijensi i protektivi; proizvodi parafina i prirodnih masti. ATC šifra: D02AC.. Mehanizam dejstva

C 18:2 masne kiseline pripadaju grupi oktadekadienskih kiselina (dvostruko nezasićene C18 masne kiseline). Lokalno aplikovane C 18:2 masne kiseline deluju antiinflamatorno na potvrđenim farmakološkim modelima (test inhibicije trihloretilena, kontaktni dermatitis indukovan natrijum lauril – sulfatom) i imaju pozitivan uticaj na očuvanje i ponovno uspostavljanje epidermalne barijere. Antiinflamatorno dejstvo je verovatno rezultat inhibitornog uticaja nezasićenih masnih kiselina na produkciju prostaglandina i lekotrijena. Dejstvo linolne kiseline na epidermalnu barijeru povezuje se sa metabolitima, koji se iz ove kiseline stvaraju u epidermu – linoleil acil ceramid, 13-hidroksioktadekadienska kiselina.

Farmakokinetika

Nezasićene masne kiseline C 18:2 su snažna lipofilna jedinjenja. Zbog toga mogu lako da prodiru kroz lipidne membrane. Posle transkutane resorpcije podležu ili potpunom oksidativnom metabolizmu ili derivatizaciji, npr. u linoleil acil ceramide ili u depoe u masnom tkivu.


Paralele