Immunate 375i.j./5mL+500i.j./5mL prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

Osnovne informacije

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja uzdravstvenim ustanovama
СЗР -
Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
Nema podataka.
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
BAXTER AG
FARMIX DOO BEOGRAD

Pakovanja

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 375i.j./5mL+500i.j./5mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x5mL
B
26.631,60 DIN
0,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
7200 i.j.
0066212
DDD
JKL
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII.

Terapija krvarenja kod pacijenta sa von Willebrand-ovom bolešću sa deficijencijom faktora VIII, ako nije dostupan nijedan specifičan lek koji je efikasan u terapiji von Willebrand-ove bolesti, i kada je terapija samo dezmopresinom (DDAVP) neefikasna ili kontraindikovana.

Doziranje i način primene

Terapija treba da bude pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju poremećaja hemostaze. Doziranje

Doziranje u hemofiliji A

Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od ozbiljnosti deficijencije faktora VIII, od lokacije i dužine krvarenja, kao i od kliničkog stanja pacijenta.

Broj jedinica faktora VIII koje će se primeniti je izražen u međunarodnim jedinicama (i.j.), određenim prema važećim standardima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za proizvode koji sadrže faktor VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi se izražava u procentima (u odnosu na normalnu humanu plazmu) ili u međunarodnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za faktor VIII u plazmi).

Jedna internacionalna jedinica (i.j.) aktivnosti faktora VIII je ekvivalentna količini faktora VIII u jednom mL normalne humane plazme.

Izračunavanje potrebne doze faktora VIII zasniva se na empirijskim nalazima da 1 internacionalna jedinica (i.j.) faktora VIII po kg telesne mase podiže nivo aktivnosti faktora VIII u plazmi za približno 2% normalne aktivnosti.

Potrebna doza se izračunava pomoću sledeće formule:

Potrebna doza = telesna masa (kg) × željeni porast faktora VIII (%) × 0,5

Količina koju treba primeniti i intervali primene moraju uvek da se usklađuju prema kliničkoj efikasnosti kod svakog pacijenta pojedinačno.

Krvarenja i operacije

U slučaju sledećih pojava krvarenja, aktivnost faktora VIII ne sme da padne ispod datog nivoa aktivnosti u plazmi (u % u odnosu na normalne vrednosti ili u i.j./dL) u toku perioda koji se prati.

Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za epizode krvarenja i operacije:

Stepen krvarenja/vrsta hirurškog zahvata Potrebni nivo faktora VIII (% od normalnog) (i.j./dL) Učestalost doziranja (sati) / trajanje terapije (dani)
Krvarenje Početno krvarenje u zglobovima, mišićima ili iz usne duplje 20-40 Infuziju ponavljati svakih 12 do 24 sata, najmanje 1 dan, sve dok epizoda krvarenja praćena bolom, ne prestane ili se ne postigne zalečenje.
Produžena krvarenja u zglobovima, mišićima ili hematomi Krvarenja opasna po život 30-60 60-100 Infuziju ponavljati svakih 12 do 24 sata tokom 3 do 4 dana ili duže sve dok se bol ili akutna nesposobnost ne prevaziđu. Infuziju ponavljati svakih 8 do 24 sata sve dok se opasnost ne ukloni.
Operacije 30-60 Infuziju davati svakih 24 sata,
Manje
Uključujući vađenje zuba najmanje 1 dan, sve dok se ne
postigne zalečenje.
Veće 80-100
(pre- i post-operativno) Infuziju ponavljati svakih 8 do 24 sata sve dok se ne postigne
adekvatno zarastanje rane, a onda
nastaviti terapiju najmanje još
narednih 7 dana kako bi se
aktivnost faktora VIII održala na
nivou od 30% do 60% (i.j./dL).

Količina i učestalost primene moraju da se prilagode kliničkom odgovoru svakog pacijenta posebno. Pod određenim okolnostima (npr. prisustvo niskog titra inhibitora) mogu biti potrebne veće doze od onih koje su izračunate putem date formule.

Tokom trajanja terapije, savetuje se odgovarajuće određivanje nivoa faktora VIII u plazmi kako bi se dobile smernice za određivanje doze i učestalosti ponavljanja infuzije. Posebno u slučaju većih hirurških intervencija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije analizom koagulacije (aktivnosti faktora VIII u plazmi). Ovo je važno, jer se pacijenti razlikuju po svom odgovoru na faktor VIII, pokazuju različita poluvremena eliminacije datog leka i različite oporavke.

Pedijatrijska populacija

Ovaj lek treba oprezno davati deci uzrasta ispod 6 godina. U ovoj uzrasnoj grupi primena faktora VIII je ograničena i postoji malo kliničkih podataka na raspolaganju za ovu grupu pacijenata.

Dugotrajna profilaksa

Za dugotrajnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa ozbiljnom hemofilijom A, uobičajene doze su 20 do 40

i.j. faktora VIII po kg telesne mase u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, pogotovu kod mlađih pacijenata, mogu biti neophodni kraći intervali doziranja ili veće doze.

Doziranje kod von Willebrand-ove bolesti

Nadoknada lekom Immunate za kontrolu krvarenja treba da prati smernice date za hemofiliju A.

S obzirom na to da lek Immunate sadrži relativno visok nivo faktora VIII u odnosu na vWF, ordinirajući lekar treba da vodi računa da kontinuirana terapija može dovesti do prekomernog povećanja faktora FVIII:C, što može dovesti do povećanog rizika za trombozu.

Način primene Intravenska upotreba.

Lek Immunate treba primeniti sporo, intravenskim putem. Maksimalna brzina infuzije ne sme da prekorači 2 mL po minuti.

Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene, videti odeljak 6.6.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci, navedenih u odeljku 6.1.

Posebna upozorenja

Preosetljivost

Mogu se javiti reakcije preosetljivosti pri upotrebi leka Immunate. Ako se pojave znaci reakcije preosetljivosti, pacijente treba savetovati da odmah prekinu sa primenom leka i da pozovu svog lekara. Pacijenti moraju biti informisani o ranim znacima reakcija preosetljivosti koji uključuju urtikariju, generalizovanu urtikariju, osip, crvenilo, svrab, edem (uključujući oticanje lica i kapaka), stezanje u grudima, zviždanje, dispneu, bol u grudima, tahikardiju, hipotenziju i anafilaksu do alergijskog šoka. U slučaju šoka, treba primeni uobičajenu medicinsku anti-šok terapiju.

Pacijenti sa hemofilijom A Inhibitori

Stvaranje neutrališućih antitela (inhibitora) na faktor VIII je poznata komplikacija u terapiji pacijenata sa hemofilijom A. Ovi inhibitori su uglavnom IgG imunoglobulini usmereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII. Njihova količina se određuje modifikovanim ispitivanjem i izražava se u Bethesda jedinicama (B.j.) po mL plazme. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa ozbiljnošću bolesti i sa izloženošću faktoru VIII, a najveći rizik postoji u toku prvih 20 dana izlaganja. Retko se ovi inhibitori mogu razviti posle prvih 100 dana izlaganja.

Slučajevi ponovne pojave inhibitora (niskog titra) su uočeni nakon prelaska sa jednog na drugi proizvod faktora VIII kod pacijenata prethodno lečenih u trajanju dužem od 100 dana koji su već prethodno imali razvoj inhibitora. Zbog toga, preporučuje se pažljivo svih pacijenata na eventualnu pojavu inhibitora posle svakog prelaska sa jednog leka ne drugi.

Klinički značaj razvoja inhibitora zavisi od titra inhibitora. Nizak titar inhibitora, koji su prolazno prisutni ili ostaju trajni, predstavlja manji rizik za neadekvatni klinički odgovor od većeg titra inhibitora.

Uopšteno, sve pacijente koji su na terapiji lekovima koji sadrže faktor koagulacije VIII treba pažljivo pratiti na razvoj inhibitora odgovarajućim kliničkim pregledima i laboratorijskim testovima.

Ukoliko se očekivani nivoi aktivnosti faktora VIII u plazmi ne postignu, ili ako se krvarenje ne može kontrolisati odgovarajućom dozom, treba ispitati prisustvo inhibitora faktora VIII. Kod pacijenata sa visokim nivoom inhibitora, terapija faktorom VIII može biti neuspešna pa se moraju razmotriti druge terapijske mogućnosti. Lečenje ovih pacijenata treba da vodi samo lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom i inhibitorima faktora VIII.

Pacijenti sa von Willebrand-ovom bolešću Inhibitori

Kod pacijenata sa von Willebrand-ovom bolešću, posebno tipom 3, mogu se razviti neutrališuća antitela (inhibitori) na von Willebrand-ov faktor. Ako se ne postignu očekivani nivoi vWF:RCo aktivnosti u plazmi, ili ako se krvarenje ne može kontrolisati odgovarajućom dozom, treba uraditi odgovarajuće ispitivanje da bi se utvrdilo da li su prisutni inhibitori von Willebrand-ovog faktora. Kod pacijenata sa visokim nivoima inhibitora, terapija von Willebrand-ovog faktora može biti neefikasna, pa treba razmisliti o drugim terapijskim mogućnostima.

Tromboza

Postoji rizik za pojavu tromboze, posebno kod pacijenata za koje se zna da imaju kliničke i laboratorijske faktore rizika. Pacijenti se moraju pratiti, kako bi se primetili rani znaci tromboze. Treba uvesti profilaksu protiv venske tromboembolije, prema važećim preporukama. Pošto lek Immunate sadrži relativno visok sadržaj faktora VIII u odnosu na vWF, ordinirajući lekar treba da vodi računa da kontinuirana terapija može dovesti do prekomernog porasta FVIII:C. Kod pacijenata koji primaju lek Immunate, treba pratiti nivoe FVIII:C u plazmi, da bi se izbegli kontinuirani, prekomerni nivoi, koji mogu povećati rizik od pojave trombotičkih događaja.

S obzirom na to da količina natrijuma može prekoračiti maksimalnu dnevnu dozu od 200 mg, treba biti oprezan kod ljudi na dijeti sa niskim unosom natrijuma.

Lek treba oprezno davati deci uzrasta ispod 6 godina. U ovoj uzrasnoj grupi primena faktora VIII je ograničena i postoji malo kliničkih podataka na raspolaganju za ovu grupu pacijenata.

Standardne mere za prevenciju infekcija usled primene lekova dobijenih iz humane krvi ili plazme uključuju odabir donora, ispitivanje prisutnosti specifičnih markera infekcije u pojedinačnim donacijama i sveukupnoj prikupljenoj (engl. pool) plazmi, kao i uvođenje efektivnih proizvodnih koraka za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Bez obzira na to, kada se primenjuju lekovi dobijeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus (HBV) i hepatitis C virus (HCV), kao i za viruse bez omotača, kao što je hepatitis A virus (HAV). Preduzete mere mogu imati ograničeno dejstvo na viruse bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcije parvovirusom B19 mogu biti ozbiljne za trudnice (fetalne infekcije) i za osobe koje imaju oslabljeni imunski sistem ili pojačanu eritropoezu (na primer hemolitička anemija).

Preporučuje se odgovarajuća vakcinacija (protiv hepatitisa A i B) pacijenata koji primaju redovno/ponavljano faktor VIII proizveden iz humane plazme.

Strogo se preporučuje da, svaki put kada se primi lek Immunate zabeleži ime i serijski broj leka kako bi se održala veza između pacijenta i date serije leka.

Lek Immunate sadrži izoaglutinine koji određuju krvnu grupu (anti-A i anti-B). Kod pacijenata sa krvnim grupama A, B ili AB, može doći do hemolize nakon ponavljane primene u kratkim intervalima ili nakon davanja veoma velikih doza,

Interakcije

Nisu sprovedene studije o interakcijama sa lekom Immunate.

Nisu zabeležene interakcije lekova koji sadrže humani faktor koagulacije VIII sa drugim lekovima.

Trudnoća i dojenje

Nisu sprovedena ispitivanja uticaja faktora VIII na reproduktivnu sposobnost životinja. Usled retke pojave hemofilije A kod žena, nema iskustva u primeni faktora VIII u toku trudnoće i dojenja. Zbog toga, lek Immunate treba koristiti u toku trudnoće i dojenja samo ako postoji jasna indikacija.

Videti odeljak 4.4 za informacije o infekcijama parvovirusom B19. Uticaji leka Immunate na plodnost još uvek nisu ustanovljeni.

Upravljanje vozilom

Nema podataka o uticaju leka Immunate na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Moguća neželjena dejstva proizvoda faktora VIII dobijenih iz humane plazme: Sažetak bezbednosnog profila

Preosetljivost ili alergijske reakcije (koje mogu da uključuju angioedem, peckanje i bol na mestu primene infuzije, drhtavicu, rumenilo, generalizovanu urtikariju, osip, glavobolju, urtikariju, svrab, hipotenziju, letargiju, mučninu, uznemirenost, tahikardiju, stezanje u grudima, dispneu, golicanje, povraćanje, zviždanje u grudima), primećeni su retko i u nekim slučajevima to može dovesti do teške anafilakse (uključujući šok).

Pacijente treba savetovati da se obrate svom lekaru ukoliko primete neke od navedenih simptoma (videti odeljak 4.4).

Razvoj neutrališućih antitela (inhibitora) se može javiti kod pacijenata sa hemofilijom A koji su na terapiji faktorom VIII, uključujući lek Immunate. Ukoliko se inhibitori pojave, to će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U ovim slučajevima, preporučuje se da se pozove specijalizovani centar za hemofiliju.

Pacijenti sa von Willebrand-ovom bolešću, posebno tipa 3, mogu veoma retko da razviju neutrališuća antitela (inhibitore) na von Willebrand-ov faktor. Ako se takvi inhibitori pojave, to će se manifestovati neadekvatnim kliničkim odgovorom. Takva antitela se mogu javiti istovremeno sa anafilaktičkim reakcijama. Zbog toga, ove pacijente treba ispitati na prisustvo inhibitora. U svim ovim slučajevima, savetuje se da se pozove specijalizovani centar za hemofiliju.

Primena većih doza leka pacijentima sa krvnom grupom A, B i AB može dovesti do hemolize.

U vezi informacija o bezbednosti leka koje se tiču prenosa infektivnih agenasa, videti odeljak 4.4.

Neželjena dejstva zasnovana na slučajevima prijavljenim iz kliničkih studija i nakon stavljanja leka Immunate u promet: Tabelarni prikaz neželjenih reakcija.

Tabela prikazana ispod je u skladu sa MedDRA klasifikacijom sistema organa (SOC lista i preporučeni termini).

Učestalost je određena u skladu sa sledećom konvencijom:

Veoma često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥>1/10000 do

<1/1000), veoma retko (<1/10000), nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

MedDRA klasa sistema organa Neželjena reakcija Učestalost
Poremećaji imunskog sistema Preosetljivost Povremeno1
Poremećaji krvi i limfnog sistema Inhibicija faktora VIII Povremeno (PTP)2 Veoma često (PUP)2
Koagulopatija Nepoznato
Psihijatrijski poremećaji Uznemirenost Nepoznato
Poremećaji nervnog sistema Parestezija Nepoznato
Vrtoglavica Nepoznato
Glavobolja Nepoznato
Poremećaji oka Konjunktivitis Nepoznato
Kardiološki poremećaji Tahikardija Nepoznato
Palpitacije Nepoznato
Vaskularni poremećaji Hipotenzija Nepoznato
Crvenilo Nepoznato
Bledilo Nepoznato
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Dispnea Nepoznato
Kašalj Nepoznato
Gastrointestinalni poremećaji Povraćanje Nepoznato
Mučnina Nepoznato
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Urtikarija Nepoznato
Osip (uključujući eritematozni i papularni osip) Nepoznato
Svrab Nepoznato
Eritem Nepoznato
Hiperhidroza Nepoznato
Neurodermatitis Nepoznato
Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva Mialgija Nepoznato
Opšti poremećaji i reakcije na Bol u grudima Nepoznato
mestu primene Nelagodnost u grudima Nepoznato
Edem (uključujući periferni edem, otok kapaka i lica) Nepoznato
Pireksija Nepoznato
Drhtavica Nepoznato
Reakcije na mestu primene (uključujući osećaj žarenja) Nepoznato
Bol Nepoznato

1 jedna reakcija preosetljivosti na 329 infuzija u jednoj kliničkoj studiji sprovedenoj na 5 pacijenata.

2 Učestalost se zasniva na studijama sa svim produktima Faktora VIII koje su uključivale pacijente sa teškim oblikom hemofilije A. PTP (engl. previously-treated patinets) - prethodno lečeni pacijenti, PUP (engl. previously-untreated patinets) - prethodno nelečeni pacijenti.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

Faks:+381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

Mogu se pojaviti tromboembolijski događaji. Videti odeljak 4.4.

Hemoliza se može pojaviti kod pacijenata sa krvnom grupom A, B ili AB. Videti odeljak 4.4

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Faktori koagulacije krvi ATC šifra: B02BD06

Kompleks faktor VIII/von Willebrand-ov faktor se sastoji od dva molekula (faktor VIII i von Willebrand- ov faktor) sa različitim fiziološkim funkcijama. Kada se pacijentu sa hemofilijom primeni infuzija, faktor VIII se vezuje za von Willebrand-ov faktor u cirkulaciji pacijenta. Aktivirani faktor VIII služi kao kofaktor za aktivirani faktor IX, ubrzavajući konverziju faktora X u aktivirani faktor X. Aktivirani faktor X konvertuje protrombin u trombin. Trombin zatim konvertuje fibrinogen u fibrin što omogućava formiranje ugruška (koaguluma). Hemofilija A je nasledni poremećaj koagulacije krvi, zavisan od pola, a posledica je smanjenih nivoa faktora VIII:C što dovodi do obilnog krvarenja u zglobovima, mišićima i unutrašnjim organima, bilo spontano bilo kao rezultat povreda ili hirurške traume. Supstitucionom terapijom se povećavaju koncentracije faktora VIII u plazmi, i na taj način se privremeno koriguje nedostatak faktora i tendencija ka krvarenju.

Pored uloge kao zaštitnog proteina faktora VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF) posreduje pri vezivanju trombocita na mestima vaskularne povrede i igra ulogu u agregaciji trombocita.

Farmakokinetika

Svi farmakokinetički parametri za lek Immunate su određeni kod pacijenata sa ozbiljnom hemofilijom A (nivo faktora VIII ≤1%). Analize uzoraka plazme su urađene u centralnoj laboratoriji pomoću hromogenog ispitivanja faktora VIII. Farmakokinetički parametri dobijeni iz ukrštene studije sa lekom Immunate u 18 prethodno lečenih pacijenata starijih od 12 godina su prikazani u sledećoj tabeli.

Sažeti prikaz farmakokinetičkih parametara za lek Immunate kod 18 pacijenata sa ozbiljnom hemofilijom A (doza = 50 i.j./kg):

Parametar
Prosečna vrednost SD Medijana 90% CL
PIK0-∞ ([i.j.× h]/mL) 12,2 3,1 12,4 11,1 do 13,2
Cmax (i.j./mL) 1,0 0,3 0,9 0,8 do 1,0
Tmax (h) 0,3 0,1 0,3 0,3 do 0,3
Terminalno t½ (h) 12,7 3,2 12,2 10,8 do 15,3
Klirens (mL/h) 283 146 232 199 do 254
Prosečno vreme zadržavanja 15,3 3,6 15,3 12,1 do 17,2
Vss (mL) 4166 2021 3613 2851 do 4034
Inkrementalni oporavak
[(i.j./mL] /[i.j./kg] 0,020 0,006 0,019 0,016 do 0,020

Paralele