Herbion® sirup od bršljana 7mg/mL sirup

Osnovne informacije

Nema podataka.
БР -
Nema podataka.
sirup
KRKA D.D., NOVO MESTO
KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Pakovanja

sirup; 7mg/mL; boca staklena, 1x150mL
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
-
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Lek Herbion sirup od bršljana je biljni lek koji se koristi kao ekspektorans kod produktivnog kašlja.

Doziranje i način primene

Doziranje Odrasli, stariji i adolescenti uzrasta 12 godina i više: 5 do 7,5 mL sirupa dva puta dnevno (što iznosi 70 do 105 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno). Deca uzrasta od 6 do 11 godina: 5 mL sirupa dva puta dnevno (što iznosi 70 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno). Deca uzrasta od 2 do 5 godina: 2,5 mL sirupa dva puta dnevno (što iznosi 35 mg suvog ekstrakta lista bršljana dnevno).

Primena kod dece mlađe od 2 godine je kontraindikovana (videti odeljak 4.3).

Način primene

Oralna upotreba.

Sirup treba uzimati ujutru i u rano poslepodne.

Preporučuje se unos veće količine vode ili toplih napitaka bez kofeina. Ovaj lek se može uzimati nezavisno od obroka.

Trajanje terapije

Ako simptomi traju duže od nedelju dana tokom upotrebe ovog leka, mora se konsultovati lekar ili farmaceut.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu, na druge biljke porodice Araliaceae ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

Deca mlađa od 2 godine zbog generalnog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma usled upotrebe sekretolitičkih lekova.

Posebna upozorenja

Kod dugotrajnog ili rekurentnog kašlja kod dece uzrasta od 2 do 4 godine, neophodna je medicinska dijagnoza pre terapije.

Kada se jave dispnea, povišena telesna temperatura ili gnojni ispljuvak, treba se posavetovati sa lekarom ili farmaceutom.

Ne preporučuje se istovremena primena sa antitusicima kao što su kodein ili dekstrometorfan bez saveta lekara.

Preporučuje se oprez kod pacijenata sa gastritisom ili ulkusom želuca.

Lek Herbion sirup od bršljana sadrži sorbitol, tečni, nekristališući (E420). Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem netolerancije na fruktozu ne smeju koristiti ovaj lek.

Ovaj lek sadrži manje količine etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

Interakcije

Nije prijavljeno da lek Herbion sirup od bršljana utiče na delovanje drugih lekova. Nisu sprovedene studije interakcija.

Trudnoća i dojenje

Nije utvrđena bezbednost primene leka u periodu trudnoće i dojenja. U nedostatku podataka, ne preporučuje se primena tokom trudnoće i dojenja.

Nema podataka o dejstvu ovog leka na plodnost.

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedene studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Neželjena dejstva koja mogu da se jave tokom terapije sa lekom Herbion sirup od bršljana razvrstana su po učestalosti u sledeće grupe:

  • veoma često (≥ 1/10),

    - često (≥ 1/100 do < 1/10),

    - povremeno (≥ 1/1000 do < 1/100),

    - retko (≥ 1/10000 do < 1/1000),

    - veoma retko (< 1/10000),

  • nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Unutar svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su prikazana po opadajućem stepenu ozbiljnosti.

Učestalost neželjenih dejstava na pojedine sisteme organa:

Nepoznata učestalost
Poremećaji imunskog sistema alergijske reakcije (urtikarija, osip na koži, dispnea, anafilaktička reakcija)
Gastrointestinalni poremećaji mučnina, povraćanje, dijareja

Ukoliko dođe do težih neželjenih dejstava, terapiju treba prekinuti. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Ne smeju se uzimati doze veće od preporučenih. Unos doza koje su veće od preporučenih može da izazove mučninu, povraćanje, dijareju i agitaciju. Terapija je simptomatska.

Jedan slučaj predoziranja bio je prijavljen kod deteta uzrasta 4 godine. Nakon slučajnog unosa velike količine ekstrakta bršljana (koja je iznosila 1,8 g ekstrakta lista bršljana, što približno iznosi 7–10 kašika za doziranje leka Herbion sirup od bršljana), javili su se agresivnost i dijareja.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Lekovi protiv kašlja i prehlade; ekspektoransi, isključujući kombinacije sa antitusicima ATC šifra: R05CA12 Mehanizam dejstva nije poznat.

Farmakokinetika

Nema dostupnih podataka.


Paralele