Fanhdi® 30i.j./mL+25i.j./mL prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

Osnovne informacije

B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja uzdravstvenim ustanovama
СЗ -
Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.
Nema podataka.
prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
INSTITUTO GRIFOLS, S.A.
AMICUS SRB D.O.O.

Pakovanja

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 30i.j./mL+25i.j./mL; bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1x10mL
B
14.360,70 DIN
0,00 DIN
Lista RFZO
Cena*
Doplata
7200i.j
0066704
DDD
JKL
* Cena direktno preuzeta sa RFZO.

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Hemofilija A

Lek Fanhdi je indikovan za terapiju i profilaksu krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalni nedostatak faktora VIII).

Ovaj lek može da se koristi u terapiji stečenog nedostatka faktora VIII.

Von Willebrand-ova bolest

Lek Fanhdi je indikovan za terapiju hemoragija, kao i za profilaksu i terapiju krvarenja tokom operacija kod pacijenata sa von Willebrand-ovom bolešću (VWB), kada je monoterapija dezmopresinom (DDAVP) neefikasna ili kontraindikovana.

Doziranje i način primene

Terapija treba da bude započeta pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju poremećaja hemostaze.

Doziranje

Hemofilija A

Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficita faktora VIII, od mesta i obima krvarenja i od kliničkog stanja pacijenta.

Broj jedinica faktora VIII koje se primenjuju se izražava u Internacionalnim jedinicama (i.j.), određenim prema važećim standardima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za proizvode koji sadrže faktor VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi se izražava u procentima (u odnosu na normalne vrednosti u humanoj plazmi) ili u Internacionalnim jedinicama (u odnosu na internacionalni standard za faktor VIII u plazmi).

Aktivnost jedne internacionalne jedinice (i.j.) faktora VIII je ekvivalentna količini faktora VIII u jednom mililitru normalne humane plazme. Izračunavanje potrebne doze faktora VIII se zasniva na empirijski utvrđenoj činjenici da 1 i.j. faktora VIII po kilogramu telesne mase povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2,1 ± 0,4% od normalne aktivnosti. Potrebna doza se određuje primenom sledeće formule:

Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) × željeno povećanje aktivnosti faktora VIII (%) (i.j./dL) x 0,5

Doziranje i učestalost primene treba da se računa na osnovu kliničkog odgovora pacijenta.

U slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora VIII ne sme da padne ispod datih vrednosti u plazmi (izraženo u % u odnosu na normalne vrednosti ili u i.j./dL) tokom odgovarajućeg perioda primene leka.

Sledeća tabela služi kao vodič za doziranje tokom epizoda krvarenja i kod hirurških intervencija:

Stepen krvarenja/ Vrsta hirurškog zahvata Potrebni nivo faktora VIII (%) (i.j./dL) Učestalost primene (sati) / trajanje terapije (dani)
Krvarenje
Rane hemartroze, krvarenja u mišićima ili u usnoj duplji 20 - 40 Ponoviti na svakih 12 do 24 sata, najmanje 1 dan, sve dok se epizoda krvarenja praćena bolom ne zaustavi ili do izlečenja.
Obimnije hemartroze, krvarenja u mišićima ili hematomi 30 - 60 Ponoviti primenu na svakih 12 do 24 sata tokom 3 do 4 dana ili duže sve dok se ne otkloni bol i akutni poremećaj.
Krvarenja opasna po život 60 - 100 Ponoviti primenu na svakih 8 do 24 sata do stabilizovanja stanja.
Operacije
Manje uključujući i vađenje zuba 30 - 60 Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, do izlečenja.
Veće 80 - 100 (pre- i post-operativno) Ponoviti primenu svakih 8 do 24 sata dok rana adekvatno ne zaraste, zatim terapiju nastaviti još najmanje narednih 7 dana kako bi se održala aktivnost faktora VIII na nivou od 30% do 60% (i.j./dL).

Tokom trajanja terapije, savetuje se odgovarajuće određivanje koncentracije faktora VIII u plazmi kako bi se dobile smernice za određivanje doze i učestalosti ponavljanja infuzije. Naročito u slučaju većih hirurških intervencija, potrebno je precizno pratiti supstitucionu terapiju ispitivanjem koagulacije (aktivnosti faktora VIII u plazmi). Pojedini pacijenti mogu imati različite reakcije (odgovor) na faktor VIII, koje se ispoljavaju kroz različiti in vivo oporavak i različito poluvreme eliminacije.

Za dugotrajnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom A, uobičajene doze iznose

20 do 40 i.j. faktora VIII po kilogramu telesne mase u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, naročito kod mlađih pacijenata, mogu biti potrebni kraći intervali između doza ili veće doze.

Pacijenti se moraju pratiti zbog mogućeg razvoja inhibitora faktora VIII. Ako se ne postigne očekivana aktivnost faktora VIII u plazmi ili ako krvarenje nije kontrolisano primenom odgovarajuće doze, treba izvršiti testiranje da bi se odredilo da li je prisutan inhibitor faktora VIII. Kod pacijenata sa velikim koncentracijama inhibitora, može da se desi da terapija faktorom VIII ne bude efikasna i treba razmišljati o drugim terapijskim mogućnostima. Ova terapija treba da bude pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom. Videti takođe odeljak 4.4.

Von Willebrand-ova bolest (vWB)

Uobičajeno, 1 i.j./kg vWF:RCo povećava koncentraciju cirkulišućeg vWF:RCo za 2%. Treba postići koncentracije vWF:RCo iznad 0,6 i.j./mL (60%) i FVIII:C iznad 0,4 i.j./mL (40%).

Obično se preporučuje 40-80 i.j. vWF (vWF:RCo)/kg telesne mase i 20-40 i.j. FVIII:C/kg telesne mase da bi se postigla hemostaza.

Nekada je potrebna početna doza od 80 i.j. vWF/kg telesne mase, posebno kod pacijenata koji imaju tip 3 von Willebrand-ove bolesti, kada su za održavanje odgovarajućih koncentracija potrebne veće doze u poređenju sa ostalim tipovima von Willebrand-ove bolesti.

Odgovarajuću dozu treba ponoviti na svakih 12 do 24 sata. Doza i dužina terapije zavise od kliničkog stanja pacijenta, tipa i jačine krvarenja, i od koncentracije vWF:RCo i FVIII:C. Pri upotrebi vWF proizvoda koji sadrži faktor VIII, lekar mora da ima u vidu da produženo lečenje može prouzrokovati prekomerno povećanje koncentracije FVIII:C. Nakon 24 do 48 sati terapije, kako bi se izbeglo nekontrolisano povećanje koncentracije FVIII:C, treba razmotriti smanjenje doze i/ili produženje doznih intervala ili upotrebu vWF proizvoda koji sadrže nizak nivo FVIII.

Zbog nedovoljno podataka dobijenih iz kliničkih studija lek Fanhdi se ne preporučuje za primenu kod dece uzrasta ispod 6 godina za odobrene indikacije.

Način primene Intravenska upotreba.

Brzina infuzije leka Fanhdi ne sme biti veća od 10 mL/min.

Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene, videti odeljak 6.6.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci, navedenih u odeljku 6.1.

Posebna upozorenja

Preoset ljivost

Kao i kod svakog drugog leka koji sadrži proteine, a namenjen je za intravensku primenu, moguće su reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Ovaj lek sadrži i tragove ljudskih proteina, pored faktora VIII. Pacijente treba informisati o ranim znacima reakcija preosetljivosti koji uključuju urtikariju koja može dovesti do generalizovane utrikarije, stezanja u grudnom košu, otežano disanje, hipotenzije i anafilakse. Ako se pojave znaci reakcije preosetljivosti, pacijente treva savetovati da odmah prekinu sa primenom leka i da kontaktiraju svog lekara.

U slučaju šoka, treba se pridržavati važećih standardnih preporuka za terapiju šoka.

Standardne mere za prevenciju infekcija koje mogu nastati usled primene lekova dobijenih iz humane krvi ili plazme uključuju pažljivu selekciju donora, analizu pojedinačnih donacija i sveukupne prikupljene (engl. pool) plazme na specifične markere infekcija, kao i uvođenje efektivnih proizvodnih koraka za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Uprkos ovim merama, kada se primenjuju lekovi poreklom iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenošenja infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus (HBV) i hepatitis C virus (HCV), kao i za viruse bez omotača, kao što je hepatitis A virus (HAV). Preduzete mere mogu imati ograničeno dejstvo na viruse bez omotača kao što je parvovirus B19.

Infekcije parvovirusom B19 mogu biti ozbiljne za trudnice (fetalna infekcija) i za osobe koje imaju oslabljeni imunski sistem ili imaju pojačanu eritropoezu (npr. hemolitička anemija).

Hemofilija A

Inhibitori

Stvaranje neutrališućih antitela (inhibitora) na faktor VIII je poznata komplikacija u terapiji pacijenata sa hemofilijom A. Ovi inhibitori su uglavnom IgG imunoglobulini usmereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII. Njihova količina se određuje modifikovanim ispitivanjem i izražava se u Bethesda jedinicama (B.j.) po mL plazme. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa izloženošću

faktoru VIII, pri čemu je rizik najveći tokom prvih 20 dana izlaganja. Retko se ovi inhibitori mogu razviti nakon prvih 100 dana izlaganja.

Slučajevi ponovne pojave inhibitora (niskog titra) su uočeni nakon prelaska sa jednog na drugi proizvod faktora VIII kod pacijenata prethodno lečenih u trajanju dužem od 100 dana koji su već prethodno imali razvoj inhibitora. Zbog toga, preporučuje se pažljivo praćenje svih pacijenata na eventualnu pojavu inhibitora posle svakog prelaska sa jednog leka na drugi.

Uopšteno, sve pacijente koji su na terapiji lekovima koji sadrže faktor koagulacije VIII treba pažljivo pratiti na razvoj inhibitora odgovarajućim kliničkim pregledima i laboratorijskim testovima. Ukoliko se očekivani nivoi aktivnosti faktora VIII u plazmi ne postignu, ili ako se krvarenje ne može kontrolisati odgovarajućom dozom, treba ispitati prisustvo inhibitora faktora VIII. Kod pacijenata sa visokim nivoom inhibitora, terapija faktorom VIII može biti neuspešna pa se moraju razmotriti druge terapijske mogućnosti. Lečenje ovih pacijenata treba da vodi samo lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom i inhibitorima faktora VIII.

Von Willebrand-ova bolest

Tromboza

Prilikom primene vWF proizvoda koji sadrže FVIII, lekar mora da ima u vidu da produžena terapija može uzrokovati prekomerno povećanje koncentracije FVIII. Kod pacijenata koji primaju FVIII proizvode koji sadrže i vWF, treba pratiti nivoe FVIII:C u plazmi kako bi se izbeglo održavanje prekomernih koncentracija FVIII:C u plazmi, što povećava rizik od pojave trombotičkih događaja.

Prilikom primene ovog proizvoda kod pacijenata sa von Willebrand-ovom bolešću, postoji rizik od pojave trombotičkih događaja, posebno kod pacijenata sa poznatim kliničkim ili laboratorijskim faktorima rizika. Stoga, pacijenti sa rizikom se moraju pratiti, kako bi se primetili rani znaci tromboze. Treba uvesti profilaksu protiv venske tromboembolije, prema važećim preporukama.

Inhibitori

Pacijenti sa von Willebrand-ovom bolešću, posebno pacijenti sa bolešću tipa 3, mogu razviti neutrališuća antitela (inhibitore) na vWF. Ukoliko nisu postignute očekivani nivoi vWF:RCo aktivnosti u plazmi, ili ako se krvarenje ne može kontrolisati odgovarajućom dozom, treba sprovesti određenu analizu da bi se utvrdilo prisustvo vWF inhibitora. Kod pacijenata sa visokim nivoom inhibitora, terapija vWF može biti neefikasna, tako da treba razmotriti druge terapijske mogućnosti.

Kardiovaskularni događaji

Kod pacijenata sa postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika, supstituciona terapija faktorom VIII može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije vezane za upotrebu katetera

Ako je neophodan centralni venski kateter, treba uzeti u obzir komplikacije povezane sa centralnim venskim kateterom, uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mestu kateterizacije.

Preporučuje se odgovarajuća vakcinacija (protiv hepatitisa A i B) pacijenata koji primaju redovno/ponavljano faktor VIII proizveden iz humane plazme.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se primi lek Fanhdi zabeleži ime i broj serije leka kako bi se održala veza između pacijenta i date serije leka.

Sadržaj natrijuma

Rezidualni sadržaj natrijuma u leku Fanhdi, koji nastaje usled proizvodnog procesa, ne premašuje 23 mg po bočici u jačinama od 250 i.j., 500 i.j. i 1000 i.j., i 34,5 mg po bočici u jačini od 1500 i.j. Ova količina je ekvivalentna 1,15% i 1,72% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa natrijuma za

odraslu osobu. Ipak, u zavisnosti od telesne mase pacijenta i doze, pacijent može da primi više od jedne bočice.

Interakcije

Nisu zabeležene interakcije lekova koji sadrže humani von Willebrand-ov faktor i humani faktor koagulacije VIII sa drugim lekovima.

Trudnoća i dojenje

Nisu sprovedena ispitivanja uticaja kompleksa FVIII/vWF na reproduktivnu sposobnost životinja. Usled retke pojave hemofilije A kod žena, nema iskustva u primeni faktora VIII u toku trudnoće i dojenja.

Zbog toga, lek Fanhdi treba primenjivati tokom trudnoće i dojenja samo ako postoji jasna indikacija.

Upravljanje vozilom

Lek Fanhdi nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Kod pacijenata lečenih lekovima koji sadrže FVIII, retko su primećene reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu obuhvatiti angioedem, osećaj peckanja i bockanja na mestu infuzije, drhtavicu, naleti crvenila praćeni osećajem vrućine, urtikariju koja može dovesti do generalizovane urtikarije, glavobolju, hipotenziju, letargiju, mučninu, uznemirenost, tahikardiju, stezanje u grudima, golicanje, povraćanje, otežano disanje). U nekim slučajevima mogu se razviti u tešku anafilaksu (uključujući i šok).

U retkim slučajevima javlja se groznica.

Kod pacijenata sa hemofilijom A mogu se razviti neutrališuća antitela (inhibitori) na faktor VIII. Ako dođe do pojave inhibitora, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor na lek. U ovim slučajevima, preporučuje se da se kontaktira specijalizovani centar za hemofiliju.

Pacijenti sa von Willebrand-ovom bolešću, posebno sa tipom 3, mogu veoma retko da razviju neutrališuća antitela (inhibitore) na vWF. Ako se takvi inhibitori pojave, stanje će se manifestovati kao neadekvatan klinički odgovor. Takva antitela se mogu javiti istovremeno sa anafilaktičkom reakcijom. Stoga, pacijente koji su doživeli anafilaktičku reakciju treba ispitati na prisustvo inhibitora. U svim ovim slučajevima, preporučuje se da se kontaktira specijalizovani centar za hemofiliju.

Kod pacijenata koji primaju lekove koji sadrže FVIII i vWF, održavanje visoke koncentracije FVIII:C u plazmi može povećati rizik od trombotičkih događaja.

Prilikom primene lekova koji sadrže FVIII i vWF sa von Willebrand-ovom bolešću, postoji rizik od pojave trombotičkih događaja, posebno kod pacijenata sa poznatim kliničkim ili laboratorijskim faktorima rizika. Stoga, pacijenti sa rizikom se moraju pratiti na rane znake tromboze. Profilaksu venskog tromboembolizma treba uvesti prema aktuelnim preporukama.

Za informacije o bezbednosti leka koje se tiču prenosa infektivnih agenasa, videti odeljak 4.4.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave

svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

U slučaju velikog predoziranja mogu se javiti tromboembolijski događaji. Videti odeljak 4.4.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: Antihemoragici. Faktori koagulacije krvi. ATC šifra: B02BD06

U leku Fanhdi, humani faktor koagulacije VIII je prisutan kao kompleks sa humanim von Willebrand- ovim faktorom.

Kompleks faktor VIII/von Willebrand-ov faktor se sastoji od dva molekula (faktor VIII i von Willebrand-ov faktor) sa različitim fiziološkim funkcijama.

Hemofilija A

Kada se pacijentu sa hemofilijom primeni infuzija, faktor VIII se vezuje za von Willebrand-ov faktor u cirkulaciji pacijenta.

Aktivirani faktor VIII deluje kao kofaktor za aktivirani faktor IX, ubrzavajući konverziju faktora X u aktivirani faktor X. Aktivirani faktor X konvertuje protrombin u trombin. Trombin zatim konvertuje fibrinogen u fibrin, čime se formira krvni ugrušak.

Hemofilija A je nasledni poremećaj koagulacije krvi, povezan sa polom, koji nastaje zbog smanjene koncentracije faktora VIII:C i manifestuje se obilnim krvarenjima u zglobovima, mišićima ili unutrašnjim organima, bilo spontano, bilo kao rezultat povreda ili hirurške traume. Terapijom nadoknade faktora VIII, njegova koncentracija u plazmi se povećava i dolazi do privremene korekcije nedostatka faktora, a time privremeno iščezava sklonost ka krvarenju.

Von Willebrand-ova bolest (vWB)

Lek Fanhdi ima isti mehanizam dejstva kao endogeni vWF.

Primenom vWF-a postiže se korekcija hemostatskih poremećaja ispoljenih kod pacijenata sa deficitom vWF-a (vWB) na dva načina:

  • vWF ponovo uspostavlja adheziju trombocita za subendotel krvnog suda na mestu oštećenja krvnog suda (pošto se vezuje i za vaskularni subendotel i za membranu trombocita), obezbeđujući primarnu hemostazu koja se manifestuje skraćivanjem vremena krvarenja. Ovaj

    efekat se pojavljuje odmah i poznato je da u velikoj meri zavisi od stepena polimerizacije proteina;

  • vWF odloženo koriguje prateći deficit faktora FVIII. Nakon intravenske primene, vWF se vezuje za endogeni FVIII (koji se normalno sintetiše u organizmu pacijenta) i stabilizuje ga čime se sprečava njegova brza razgradnja. Iz tog razloga, primena čistog vWF (lek sa vWF i malom koncentracijom FVIII) uspostavlja normalan nivo FVIII:C kao sekundarni efekat neposredno nakon prve infuzije.

Primena leka koji sadrži FVIII i vWF uspostavlja normalan nivo FVIII:C odmah nakon prve infuzije. Nema dovoljno kliničkih studija sa lekom Fanhdi kod dece mlađe od 6 godina za odobrene indikacije. Iskustva sa indukcijom imunske tolerancije (ITI)

Podaci o indukciji imunske tolerancije (ITI) su prikupljeni kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata sa hemofilijom A koji su razvili inhibitore na FVIII. Analizirani su rezultati 57 pacijenata iz retrospektivne studije i 14 pacijenata iz prospektivnih studija sa različitim prognozama za postizanje imunske tolerancije, koji su primali razne vrste primarne i interventne terapije. Podaci pokazuju da je lek Fanhdi dovodio do indukcije imunske tolerancije. Kod pacijenata kod kojih je tolerancija postignuta, krvarenje je moglo da bude sprečeno ili kontrolisano bilo profilaktičkom, bilo terapijom po potrebi, primenom koncentrata FVIII.

Farmakokinetika

Aktivnost faktora VIII u plazmi opada eksponencijalno kroz dve faze.

Poluvreme eliminacije humanog faktora VIII dobijeno u kliničkim ispitivanjima leka Fanhdi je 14,18 ± 2,55 sati, a in vivo recovery iznosi 105,5 ± 18,5%, što otprilike odgovara 2,1 ± 0,4 i.j./dL po primenjenoj i.j./kg (merenje izvršeno hromogenom metodom). Dodatni farmakokinetički parametri su: MRT 20,6 ± 4,8 h, PIK 19,3 ± 3,7 i.j. h/mL i klirens 2,6 ± 0,5 mL/h/kg.

Poluvreme eliminacije humanog FVIII i vWF dobijeno u kliničkoj studiji sprovedenoj sa lekom Fanhdi na pacijentima sa vWB iznosi 14,4 ± 10,5 sati za vWF i 29,5 ± 16 sati za FVIII, sa vrednosti in vivo recovery od 1,9 ± 0,6 i.j./dL po i.j./kg primenjenog vWF i 2,5 ± 0,5 i.j./dL po i.j./kg primenjenog FVIII. Određivanje vWF sprovedeno je merenjem ristocetin kofaktora, a određivanje FVIII merenjem FVIII:C, korišćenjem hromogene metode. U nastavku su date detaljne vrednosti sledećih parametara: PIK za vWF:RCo 15,29 ± 10,03; PIK za FVIII:C 36,60 ± 32,73 i.j./mL; klirens za vWF:RCo 5,6 ± 3,3, a za FVIII:C 1,8 ± 1,0 mL/h/kg.

Maksimalne vrednosti koncentracija vWF u plazmi postižu se u roku od 30 minuta od primene injekcije.


Paralele