Lekovi

Esperal® 500mg tableta

Informacije o izdavanju lekova
A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Р -
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostale informacije
Esperal® 500mg tableta
Nema podataka.
tableta
SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, S.A.
AMICUS SRB D.O.O.
SmPC
lock
Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun.
Ostali pregledi: 5
Registracija
Terapijske indikacije

Esperal se koristi, pored ostalih suportivnih terapijskih mera, u prevenciji relapsa zavisnosti od alkohola.

Doziranje i način primene

Doziranje

Jedna tableta dnevno.

Način primene Oralna upotreba.

Tabletu treba uzeti sa pola čaše vode, ujutro uz doručak, posle najmanje 24 sata uzdržavanja od konzumiranja alkohola.

Kontraindikacije

Ovaj lek je kontraindikovan u sledećim situacijama:

 • preosetljivost na disulfiram ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.,

 • teška insuficijencija jetre,

 • insuficijencija bubrega,

 • teška respiratorna insuficijencija,

 • dijabetes,

 • neuropsihijatrijska oboljenja,

 • epilepsija,

 • kardiovaskularna oboljenja,

 • konzumiranje alkoholnih pića ili lekova koji sadrže alkohol u prethodna 24 sata.

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja

Samo za disulfiram

Prijavljeni su ozbiljni slučajevi hepatotoksičnosti kod upotrebe disulfirama koji su rezultirali transplantacijom jetre ili smrću.

Ako se pojave znaci upozorenja (astenija, anoreksija, mučnina, povraćanje, bol u abdomenu ili žutica), bez odlaganja se mora obaviti lekarski pregled i izvršiti laboratorijsko ispitivanje funkcije jetre (videti deo 4.8).

Za kombinovanje disulfirama i alkohola

Pacijenti se moraju upozoriti na rizik od disulfiramske reakcije (videti deo 4.5).

Reakcija disulfiram-alkohol: ova reakcija (disulfiramska reakcija) se javlja kod pacijenata koji su na terapiji disulfiramom, a konzumiraju alkohol, čak i u malim količinama. Pacijenti moraju da izbegavaju i lekove (posebno rastvore za oralnu upotrebu) ili prehrambene proizvode koji sadrže alkohol i da oprezno upotrebljavaju toaletne proizvode, npr. losione posle brijanja i parfeme.

Neprijatni simptomi (naleti crvenila lica, eritem, mučnina i povraćanje, malaksalost, tahikardija i hipotenzija) javljaju se 10 minuta nakon unosa alkohola i traju 30 minuta do nekoliko sati.

Reakcije na alkohol mogu da se jave i 2 nedelje nakon prekida terapije disulfiramom.

Prijavljivane su i teže reakcije: aritmije, epizode angine pektoris, kardiovaskularni kolaps, infarkt miokarda, iznenadna smrt, respiratorna depresija i neurološki poremećaji (konfuzija, encefalopatija i konvulzije).

Ne preporučuje se istovremena primena disulfirama i:
 • alkohola i lekova koji sadrže alkohol,

 • izoniazida,

 • metronidazola,

 • fenitoina, fosfenitoina (videti deo 4.5)

Mere opreza pri upotrebi leka

Ovaj lek se sme primeniti tek nakon vrlo detaljnog medicinskog pregleda (fizikalnog pregleda i laboratorijskih analiza).

Pre početka terapije disulfiramom moraju se obaviti provere funkcije jetre, uključujući određivanje nivoa transaminaza (videti deo 4.3), koje treba ponavljati i kasnije tokom terapije, u pravilnim vremenskim intervalima, najmanje jednom mesečno posebno u prva 3 meseca terapije. Nivoi transaminaza tri puta veći od gornje granice normalne vrednosti zahtevaju trenutni i trajni prekid terapije. Pacijente treba potom pažljivo pratiti sve dok se parametri funkcija jetre ne vrate na normalu.

Zbog povećanog rizika od hepatitisa, disulfiram se mora oprezno primenjivati kod pacijenata sa ekcemom izazvanim niklom (videti deo 4.8).

Disulfiram se nikada ne sme davati pacijentima bez njihovog znanja.

Ne preporučuje se primena disulfirama u toku trudnoće, nezavisno od perioda trudnoće, kao ni kod žena u generativnom periodu života koje ne upotrebljavaju kontraceptivna sredstva (videti deo 4.6).

Interakcije

Kombinacije koje se ne preporučuju

 • Alkohol (kao piće ili kao pomoćna supstanca)

  Disulfiramska reakcija (talasi toplote, crvenilo lica, povraćanje, tahikardija).

  Mora se izbegavati konzumiranje alkoholnih pića ili lekova koji sadrže alkohol. Alkoholna pića i medicinski proizvodi koji sadrže alkohol ne smeju se unositi u organizam, sve dok se lek potpuno ne eliminiše iz organizma. Poluvreme eliminacije leka se koristi kao referenca.

 • Izoniazid

  Promene u ponašanju i koordinaciji.

 • Metronidazol

  Rizik za pojavu kratkotrajnog psihotičnog poremećaja ili konfuzije, reverzibilnih nakon prekida terapije.

 • Fenitoin (sa ekstrapolacijom fosfenitoin)

Značajno i brzo povećanje nivoa fenitoina u plazmi sa znacima toksičnosti (inhibicija metabolizma). Ako kombinacija ne može da se izbegne, neophodno je praćenje nivoa fenitoina u plazmi, kao i kliničko praćenje sve dok traje terapija disulfiramom i nakon terapije.

Kombinacije čija primena zahteva preduzimanje mera predostrožnosti Antagonisti vitamina K

Pojačavanje dejstva oralnih koagulanasa i povećanje rizika od krvarenja (redukovan metabolizam u jetri).

INR treba kontrolisati mnogo češće. Doze antagonista vitamina K treba prilagoditi tokom terapije disulfiramom, i održavati ih osam dana nakon prestanka terapije disulfiramom.

Kombinacije čiju primenu treba razmotriti Kokain

Disulfiram može inhibirati metabolizam kokaina i dovesti do izrazitog povećanja njegove koncentracije u plazmi i povećanog rizika od produženja QT intervala.

Disulfiram se mora oprezno koristiti kod pacijenata koji uzimaju kokain.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci ispitivanja na životinjama su neodređeni, a klinički podaci nedovoljni.

Zbog toga se primena disulfirama u trudnoći ne preporučuje, nezavisno od perioda trudnoće, kao ni kod žena u generativnom periodu koje ne koriste kontraceptivna sredstva.

Pojava signifikantne disulfiramske reakcije pri konzumiranju alkohola može da prouzrokuje ozbiljne posledice po fetus.

Dojenje

Ne preporučuje se dojenje kod žena koje su na terapiji disulfiramom.

Upravljanje vozilom

Zbog rizika od pospanosti na početku terapije, upravljanje motornim vozilom ili korišćenje mašina može biti opasno.

Neželjena dejstva

Neželjena dejstva klasifikovana su po frekvenci po sledećoj konvenciji: veoma često ≥1 / 10; često ≥1 / 100,

<1/10; povremeno ≥1 / 1000, <1/100; retko ≥1 / 10000, <1 / 1000; vrlo retko <1 / 10000; nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)).

Neželjena dejstva disulfirama Psihijatrijski poremećaji:

Nepoznata učestalost

 • stanje konfuzije, neuropsihijatrijski poremećaji

  Poremećaji nervnog sistema:

  Veoma često

 • glavobolja

  Često

 • pospanost

  Retko

 • polineuropatija

  Nepoznata učestalost

 • optički neuritis, gubitak pamćenja, konvulzije, encefalopatija, uglavnom reverzibilna nakon prekida terapije

  Vaskularni poremećaji:

  Nepoznata učestalost

 • hipertenzija

  Gastrointestinalni poremećaji:

  Često

 • disgeuzija

  Nepoznata učestalost

 • mučnina, povraćanje, bol u želucu, dijareja,

 • neprijatan zadah iz usta

 • neprijatan miris stolice

  Hepatobilijarni poremećaji:

  Nepoznata učestalost

 • često su zabeleženi povišeni nivoi transaminaza. Zabeleženi su slučajevi hepatitisa (uglavnom citolitičkog): pojedini ozbiljni slučajevi bili su udruženi sa hepatičkom insuficijencijom ili fulminantnim hepatitisom i mogli su dovesti do transplantacije jetre ili fatalnog ishoda (videti deo 4.4).

  Poremećaji kože i potkožnih tkiva:

  Nepoznata učestalost

 • alergijski dermatitis

  Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene:

  Veoma često

 • umor

  Neželjena dejstva kombinovanja disulfirama i alkohola Poremećaji nervnog sistema:

  Nepoznata učestalost

 • neurološki poremećaji (konfuzija, encefalopatija, konvulzije)

  Kardiološki poremećaji:

  Nepoznata učestalost

 • tahikardija, srčana aritmija, napadi angine pektoris, infarkt miokarda, iznenadna smrt

  Vaskularni poremećaji:

  Nepoznata učestalost

 • naleti crvenila lica, hipotenzija, kardiovaskularni kolaps

  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

  Nepoznata učestalost

 • respiratorna depresija

  Gastrointestinalni poremećaji:

  Nepoznata učestalost

 • mučnina, povraćanje Poremećaji kože i potkožnih tkiva: Nepoznata učestalost

 • eritem

  Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene:

  Nepoznata učestalost

 • osećaj slabosti. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Simptomi

Predoziranje samim disulfiramom može izazvati neurološke poremećaje, kao što su encefalopatija i može izazvati poremećaje svesti, kao što su konfuzija i koma, konvulzije i ekstrapiramidalni sindrom. Predoziranje disulfiramom u kombinaciji sa unosom alkohola može dovesti do kome ili konfuzije, kardiovaskularnog kolapsa, ponekad sa neurološkim komplikacijama.

Terapija

Terapija je simptomatska.

Farmakološki podaci
Farmakodinamika
Farmakoterapijska grupa: Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti ATC šifra: N07BB01

Disulfiram inhibira mnogobrojne enzime.

Inhibicija acetaldehid-dehidrogenaze dovodi do porasta koncentracije acetaldehida, metabolita etil-alkohola koji izaziva neprijatne simptome: crvenilo lica, mučninu i povraćanje, osećaj malaksalosti, tahikardiju i hipotenziju.

Farmakokinetika

Disulfiram se, posle oralne primene, resorbuje brzo ali nepotpuno (70% do 90%). Brzo se metaboliše do dietiltiokarbamata, koji se zatim eliminiše u obliku derivata glukuronida ili se transformiše u dietilamin i ugljenik-disulfid. Deo ugljenik-disulfida se eliminiše putem pluća. Ostali metaboliti se izlučuju urinom.

Pakovanja
tableta; 500mg; kontejner za tablete, 1x20kom
Cena
197,37 DIN
Doplata
50,00 DIN
A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na …
Više...
0,2 g
1075091
* Prikazana cena je izračunata tako što je ceni na veliko sa RFZO dodato 12% marže i 10% poreza. Cena je samo procena i može da varira.
Paralele
© Mediately v.7.8.2
MEDIATELY
BusinessCareers
© Mediately v.7.8.2
DOWNLOAD THE APP
Koristimo kolačiće da personalizujemo sadržaj, oglase i analiziramo saobraćaj lokacije. Pročitajte naš Politika privatnosti da biste saznali više o tome.