Flebaven® 500mg film tableta

Osnovne informacije

Nema podataka.
БР -
Nema podataka.
film tableta
KRKA D.D., NOVO MESTO
KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Pakovanja

film tableta; 500mg; blister, 2x15kom
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
1108345
DDD
JKL
film tableta; 500mg; blister, 4x15kom
-
-
-
Lista RFZO
Cena
Doplata
-
1108346
DDD
JKL

SmPC

Neograničen dostup možete dobiti prijavom ili besplatnom registracijom za Mediately račun. Ostali pregledi: 5

Terapijske indikacije

Flebaven je indikovan kod odraslih za:

  • Terapiju znakova i simptoma hronične venske insuficijencije, kao što je osećaj težine u nogama , bol, umor nogu, nemirne noge, noćni grčevi, edem i trofične promene;

  • Terapiju simptoma povezanih sa akutnim hemoroidalnim oboljenjem.

Doziranje i način primene

Doziranje

Hronična venska insuficijencija

Uobičajena dnevna doza je 2 tablete, uzete u jednoj dozi ili podeljene u 2 doze. Terapija treba da traje najmanje 4 do 5 nedelja.

Akutni hemoroidalni sindrom

Tokom prva 4 dana lečenja dnevna doza je 6 tableta. Nakon toga sledeća 3 dana preporučena doza je 4 tablete. Preporučena dnevna doza održavanja je 2 tablete.

Za ovu indikaciju Flebaven je namenjen samo za kratkotrajnu primenu (videti deo 4.4).

Pedijatrijska populacija

Usled nedovoljno podataka lek Flebaven ne bi trebalo koristiti kod dece.

Posebne populacije

Nije sprovedeno ispitivanje doziranja kod pacijenata sa bubrežnim i/ili hepatičnim oštećenjem ili kod starijih pacijenata. Na osnovu raspoloživih podataka, nije zabeležen poseban rizik kod ovih grupa pacijenata.

Način primene Oralna upotreba.

Tablete treba uzimati uz obrok.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1

Posebna upozorenja

Lečenje akutnog hemoroidalnog sindroma lekom Flebaven, nije zamena za specifičnu terapiju ostalih analnih poremećaja. Lečenje treba da bude kratkotrajno. Ukoliko simptomi potraju, potrebno je odraditi proktokološki pregled i ponovno razmotriti terapiju.

Kod pacijenata sa hroničnom venskom insuficijencijom, lečenje je najuspešnije u kombinaciji sa zdravim životnim navikama:

  • izbegavanjem prekomernog izlaganja suncu i dugog stajanja,

  • održavanjem odgovarajuće telesne težine,

  • nošenjem specijalnih čarapa, što može poboljšati cirkulaciju kod nekih pacijenata.

Poseban oprez potreban je ukoliko se stanje pogorša tokom lečenja, što se može ispoljiti kao zapaljenje kože, zapaljenje vena, supkutana induracija, jak bol, ulceri na koži ili atipični simptomi, tj. trenutno oticanje jedne ili obe noge.

Lek Flebaven ne utiče na smanjivanje otoka donjih ekstremiteta, kada je ono uzrokovano srčanim oboljenjem, oboljenjem bubrega ili jetre.

Interakcije

Kliničke studije ispitivanja interakcija nisu sprovedene. U postmarketinškom periodu, nisu zabeleženi slučajevi interakcije diosmina i drugih lekova.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala direktne niti indirektne štetne efekte na graviditet, embrionalni ili fetalni razvoj (videti odeljak 5.3). Potreban je oprez kada se lek propisuje trudnicama.

Laktacija

Nije poznato da li se diosmin izlučuje humanim mlekom. Zbog toga bi trebalo izbegavati primenu diosmina u periodu dojenja.

Fertilitet

U studijama reproduktivne toksičnosti pokazano je da diosmin ne utiče na plodnost mužjaka i ženki pacova (videti odeljak 5.3).

Upravljanje vozilom

Nisu sprovedene studije o uticaju diosmina na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Međutim, na osnovu ukupnog bezbednosnog profila, diosmin nema ili ima neznatan uticaj na ove sposobnosti.

Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila

Većina neželjenih dejstava zabeleženih tokom primene diosmina su bila blaga i prolaznog karaktera. Uglavnom su bila povezana sa gastrointestinalnim poremećajima (dijareja, dispepsija, mučnina, povraćanje).

Tabelarni prikaz neželjenih reakcija
Česta Povremena Retka Nepoznata učestalost
(≥ 1/100 do < (≥ 1/1,000 do < (≥ 1/10,000 do (ne može se proceniti
1/10) 1/100) < 1/1,000) na osnovu dostupnih
podataka)
Poremećaji nervnog sistema Glavobolja, malaksalost, vrtoglavica
Gastrointestinalni poremećaji Dijareja, dispepsija, mučnina, povraćanje Kolitis Abdominalni bol
Poremećaji kože i potkožnog tkiva Svrab, osip, urtikarija Edem lica, usana i očnih kapaka Angioedem (u izuzetnim slučajevima)
Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

Farmakodinamika

Farmakoterapijska grupa: vazoprotektivi, bioflavonoidi ATC šifra: C05CA03 Mehanizam dejstva

Aktivnost na nivou vena

Diosmin redukuje distenzibilnost vena i smanjuje venski zastoj.

Aktivnost na nivou mikrocirkulacije

Diosmin redukuje kapilarnu permeabilnost i povećava kapilarni otpor. On takođe pokazuje antiinflamatornu aktivnost zbog svog dejstva na sintezu prostaglandina

Farmakodinamska dejstva

Farmakološka aktivnost diosmina kod ljudi je potvrđena kontrolisanim, dvostruko-slepim kliničkim studijama kao i primenom objektivnih i kvantitativnih metoda u ispitivanju delovanja aktivne supstance na vensku hemodinamiku.

Dejstva na venski tonus

Diosmin pojačava venski tonus i stoga redukuje kapacitet, distenzibilnost i zastoj krvi: pletizmografija venske okluzije živinim meračem pokazala je smanjenje vremena pražnjenja vena.

Krajnji efekat je smanjenje venske hipertenzije kod pacijenata sa venskom insuficijencijom.

Dejstva na limfni sistem

Diosmin stimuliše limfnu aktivnost poboljšavajući drenažu intersticijalnog prostora i povećavajući limfni protok. Primena diosmina u dozi od 1 g dnevno, smanjuje prečnik limfnog kapilara i intralimfni pritisak, povećavajući broj funkcionalnih limfnih kapilara kod pacijenata sa teškom hroničnom venskom insuficijencijom,bez venskih ulkusa.

Dejstva na mikrocirkulaciju

Kontrolisanim, dvostruko-slepim kliničkim studijama je pokazana statistički značajna razlika između primene diosmina i placeba. Kod pacijenata, sa simptomima kapilarne fragilnosti, lečenje diosminom je povećalo kapilarnu rezistenciju i smanjilo kliničke manifestacije.

Koristeći tehnecijumom obeleženi albumin ili pletizmografiju, primećeno je takođe smanjenje kapilarne permeabilnosti nakon primene diosmina u dozi od 1 g dnevno, u poređenju sa placebom.

Klinička efikasnost i bezbednost

Kontrolisanim, dvostruko-slepim studijama je dokazano terapijsko dejstvo leka u lečenju simptoma potvrđene hronične venske bolesti (HVB) i u lečenju akutnog hemoroidalnog sindroma.

Farmakokinetika

Resorpcija

Nakon oralne primene, diosmin se brzo hidrolizuje u crevima pod dejstvom crevne flore i resorbuje se kao njegov aglikonski derivat, diosmetin. Oralna bioraspoloživost mikroniziranog diosmina je otprilike 60%.

Distribucija

Diosmetin ima volumen distribucije od 62,1 L što ukazuje na široku distribuciju u tkiva.

Biotransformacija

Diosmetin se ekstenzivno metaboliše do fenolnih kiselina ili njihovih glicinskih, konjugovanih derivata, koji se eliminišu urinom. Predominatni metabolit koji je nađen u urinu kod ljudi je m-hidroksi-fenilpropionska kiselina koja se uglavnom izlučuje u konjugovanom obliku. U manjim količinama pronađeni su i metaboliti febnolne kiseline koji odgovaraju 3- hidroksi-4 metoksibenzoevoj kiselini i 3-metoksi4-hidroksifenilacetatnoj kiselini.

Eliminacija

Eliminacija mikronizovanog diosmina je relativno brza i aproksimalno 34% diosmina obeleženog radioaktivnim

ugljenikovim izotopom C14 se izluči urinom i fecesom tokom prva 24 sata, i aproksimalno 86% tokom prvih 48 sati.Gotovo pola doze se izluči fecesom u nepromenjenom obliku, kao diosmin ili diosmetin, dok se urinom ova dva jedinjenja ne izlučuju.

Poluvreme eliminacije diosmina ima srednju vrednost od 31,5 sati, i kreće se u rasponu od 26 i 43 sata.


Paralele