Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

I20-I25

Ishemijska bolest srca

I26-I28

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća

I30-I52

Druge bolesti srca

I30

Akutni perikarditis
Pericarditis acuta

I30.0

Akutni idiopatski perikarditis, neoznačen
Pericarditis idopathica acuta, non specificata

I30.1

Infektivni perikarditis
Pericarditis infectiva

I30.8

Drugi oblici akutnog perikarditisa
Pericarditis acuta, formae aliae

I30.9

Akutni perikarditis, neoznačen
Pericarditis acuta, non specificata

I31

Druge bolesti perikarda
Morbi pericardii alii

I31.0

Hronični perikarditis sa priraslicama
Pericarditis adhaesiva chronica

I31.1

Hronični perikarditis sa kalcifikacijom priraslica
Pericarditis constrictiva chronica

I31.2

Nakupljanje krvi u perikardu, neklasifikovano na drugom mestu
Haemopericardium non alibi classificatum

I31.3

Nakupljanje tecnosti u perikardu nezapaljenskog porekla
Exudatio pericardii non inflammatoria

I31.8

Druge označene bolesti perikarda
Morbi pericardii specificati, alii

I31.9

Bolest perikarda, neoznačena
Morbus pericardii, non specificatus

I32

Perikarditis u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Pericarditis in morbis alibi classificatis

I32.0

Perikarditis u bakterijskim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Pericarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I32.1

Perikarditis u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Pericarditis in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

I32.8

Perikarditis u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Pericarditis in aliis morbis alibi classificatis

I33

Akutni i subakutni endokarditis
Endocarditis acuta et subacuta

I33.0

Akutni i subakutni zarazni endokarditis
Endocarditis infectiva acuta et subacuta

I33.9

Akutni endokarditis, neoznačen
Endocarditis acuta, non specificata

I34

Nereumatske bolesti mitralnog zaliska
Morbi valvulae mitralis, non rheumatici

I34.0

Nedovoljna funkcija mitralnog zaliska
Insufficientia valvulae mitralis non rheumatica

I34.1

Ispad mitralnog zaliska
Prolapsus valvulae mitralis

I34.2

Nereumatsko suženje mitralnog zaliska
Stenosis valvulae mitralis non rheumatica

I34.8

Druge nereumatske bolesti mitralnog zaliska
Morbi valvulae mitralis non rheumatici alii

I34.9

Nereumatska bolest mitralnog zaliska, neoznačena
Morbus valvulae mitralis non rheumaticus, non specificatus

I35

Nereumatske bolesti aortnog zaliska
Morbi valvulae aortae non rheumatici

I35.0

Suženje aortnog zaliska
Stenosis valvulae aortae non rheumatica

I35.1

Nedovoljno zatvaranje aortnih zalistaka
Insufficientia valvularum aortae non rheumatica

I35.2

Suženje sa nedovoljnom funkcijom aortnog zaliska
Stenosis cum insufficientia valvulae aortae, non rheumatica

I35.8

Druge bolesti aortnog zaliska
Morbi valvulae aortae non rheumatici alii

I35.9

Bolest aortnog zaliska, neoznačena
Morbus valvulae aortae non rheumaticus, non specificatus

I36

Nerumatske bolesti trolisnog zaliska
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici

I36.0

Nereumatsko suženje trolisnog zaliska
Stenosis valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.1

Nereumatska nedovoljna funkcija trolisnog zaliska
Insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.2

Nereumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom trolisnog zaliska
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.8

Druge nereumatske bolesti trolisnog zaliska
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici alii

I36.9

Nereumatska bolest trolisnog zaliska, neoznačena
Morbus valvulae tricuspidalis non rheumaticus, non specificatus

I37

Bolesti zaliska arterije pluća
Morbi valvulae pulmonalis

I37.0

Suženje zaliska arterije pluća
Stenosis valvulae pulmonalis

I37.1

Nedovoljna funkcija zaliska arterije pluća
Insufficientia valvulae pulmonalis

I37.2

Suženje sa nedovoljnom funkcijom zaliska plućne arterije
Stenosis cum insufficientia valvulae pulmonalis

I37.8

Druge bolesti zaliska plućne arterije
Morbi valvulae pulmonalis alii

I37.9

Bolest zaliska plućne arterije, neoznačena
Morbus valvulae pulmonalis, non specificatus

I38

Endokarditis, neoznačenog zaliska
Endocarditis, valva non specificata

I39

Zapaljenje endokarda i bolesti srčanih zalistaka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Endocarditis et morbi valvulae cordis in morbis alibi classificatis

I39.0

Bolesti mitralnog zaliska u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi valvulae mitralis in morbis alibi classificatis

I39.1

Bolest zaliska aorte u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi valvulae aortae in morbis alibi classificatis

I39.2

Bolest trolisnog zaliska u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi valvulae tricuspidalis in morbis alibi classificatis

I39.3

Bolest zaliska plućne arterije u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi valvulae pulmonalis in morbis alibi classificatis

I39.4

Bolesti više zalistaka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi valvularum multiplicium in morbis alibi classificatis

I39.8

Zapaljenje endokarda neoznačenog srčanog zaliska, u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Endocarditis valvulae non specificatae in morbis alibi classificatis

I40

Akutno zapaljenje miokarda
Myocarditis acuta

I40.0

Zarazno zapaljenje miokarda
Myocarditis infectiva

I40.1

Izolovano zapaljenje miokarda
Myocarditis isolata

I40.8

Druga akutna zapaljenja miokarda
Myocarditis acuta alia

I40.9

Akutno zapaljenje miokarda, neoznačeno
Myocarditis acuta, non specificata

I41

Zapaljenje miokarda u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Myocarditis in morbis alibi classificatis

I41.0

Zapaljenje miokarda u bakterijskim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Myocarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I41.1

Zapaljenje miokarda u virusnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Myocarditis in morbis viralibus alibi classificatis

I41.2

Zapaljenje miokarda u drugim infektivnim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Myocarditis in morbis infectiosis et parasiticis aliis alibi classificatis

I41.8

Zapaljenje miokarda u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Myocarditis in morbis aliis alibi classificatis

I42

Oboljenja srčanog mišića
Cardiomyopathia

I42.0

Kongestivna kardiomiopatija
Cardiomyopathia congestiva

I42.1

Kardiomiopatija sa smetnjama krvotoka
Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva

I42.2

Druga hipertrofična kardiopatija
Cardiomyopathia hypertrophica alia

I42.3

Eozinofilno zapaljenje endokarda i miokarda srca
Endomyocarditis eosinophilica

I42.4

Urođena nerastegljivost endokarda
Fibroelastosis endocardii

I42.5

Druga restriktivna kardiomiopatija
Cardiomyopathia restrictiva alia

I42.6

Kardiomiopatija uzrokovana upotrebom alkohola
Cardiomyopathia alcoholica

I42.7

Kardiomiopatija uzrokovana upotrebom lekova i drugih spoljašnjih uzročnika
Cardiomyopathia propter usum medicamentorum et factorum externorum aliorum

I42.8

Druga kardiomiopatija
Cardiomyopathiae aliae

I42.9

Kardiomiopatija, neoznačena
Cardiomyopathia, non specificata

I43

Kardiomiopatija u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Cardiomyopathia in morbis alibi classificatis

I43.0

Kardiomiopatija u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Cardiomyopathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I43.1

Kardiomiopatija u bolestima metabolizma
Cardiomyopathia in morbis metabolicis

I43.2

Kardiomiopatija u bolestima ishrane
Cardiomyopathia in morbis nutritionalibus

I43.8

Kardiomiopatija u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Cardiomyopathia in morbis aliis alibi classificatis

I44

Pretkomorsko-komorski blok i blok leve grane
Block atrioventricularis et block rami sinistri

I44.0

Pretkomorsko-komorski blokj, prvi stepen
Block atrioventricularis, gradus primus

I44.1

Pretkomorsko-komorski blok, drugi stepen
Block atrioventricularis, gradus secundus

I44.2

Potpun pretkomorsko - komorski blok
Block atrioventricularis completus

I44.3

Drugi i neoznačen pretkomorsko-komorski blok
Block atrioventricularis alius et non specificatus

I44.4

Pretkomorsko-komorski blok prednjeg snopa prednje leve grane
Block fasciculi anterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.5

Pretkomorsko-komorski blok zadnjeg snopa leve grane
Block fasciculi posterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.6

Blok drugog i neoznačenog snopa
Block fasciculi alterius et non specificati

I44.7

Blok levog snopa, neoznačen
Block fasciculi sinistri, non specificatus

I45

Drugi poremećaji sprovodnog sistema srca
Disordines systematis conductivi cordis alii

I45.0

Blok desnog snopa
Block fasciculi dextri

I45.1

Drugi i neoznačeni blok desnog snopa
Block fasciculi dextri alius et non specificatus

I45.2

Blok dva snopa sprovodnog sistema
Block bifascicularis

I45.3

Blok tri snopa sprovodnog sistema
Block trifascicularis

I45.4

Neoznačeni komorski blok
Block intraventricularis, non specificatus

I45.5

Drugi označeni zastoj srca
Block cordis specificatus, alius

I45.6

Sindrom preranog nadraživanja
Syndroma praeexcitationis

I45.8

Drugi označeni poremećaji sprovodnog sistema srca
Disordines systematis conductivi cordis specificati alii

I45.9

Poremećaj sprovođenja, neoznačen
Disordo conductionis, non specificatus

I46

Zastoj srca
Institio cordis

I46.0

Zastoj srca sa uspešnim oživljavanjem
Institio cordis cum reanimatione positiva

I46.1

Iznenadna smrt usled prestanka rada srca
Mors cardiaca subita

I46.9

Zastoj srca, neoznačen
Institio cordis, non specificata

I47

Napad ubrzanog rada srca
Tachycardia paraoxysmalis

I47.0

Re-entry poremećaj srčanog ritma
Arrhytmia ventricularis paroxysmalis [„Re-entry“ arrhytmia]

I47.1

Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca
Tachycardia supraventricularis

I47.2

Komorni napadi ubrzanog rada srca
Tachycardia ventricularis paroxysmalis

I47.9

Napad ubrzanog rada srca, neoznačen
Tachycardia paroxysmalis, non specificata

I48

Treperenje pretkomora i lepršanje pretkomora
Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum

I49

Drugi poremećaji ritma srca
Arrhytmiae cordis aliae

I49.0

Treperenje i lepršanje komora
Fibrillatio ventriculorum et fluctuatio ventriculorum

I49.1

Pretkomorni poremećaj ritma srca
Extrasystole supraventricularis

I49.2

Nodusni poremećaj ritma srca
Extrasystole nodalis

I49.3

Komorni poremećaji ritma srca
Extrasystole ventricularis

I49.4

Drugi poremećaji ritma srca, neoznačeni
Extrasystole alia, non specificata

I49.5

Poremećaj sinusa srca
Disordo sinus cordi

I49.8

Drugi označeni poremećaj ritma srca
Arrhytmiae cordis specificatae, aliae

I49.9

Poremećaj ritma srca, neoznačen
Arrhytmia cordis, non specificata

I50

Srčana insuficijencija
Insufficientia cordis

I50.0

Kongestivna srčana insuficijencija
Insufficientia cordis congestiva

I50.1

Insuficijencija leve komore srca
Insufficientia ventriculi sinistri

I50.9

Srčana insuficijencija, neoznačena
Insufficientia cordis, non specificata

I51

Komplikacije i nedovoljno definisane bolesti srca
Complicationes et morbi cordis male definiti

I51.0

Stečeni defekt pregrade srca
Defectus septi cordis acquisitus

I51.1

Ruptura horde tendineje, neklasifikovana na drugom mestu
Ruptura chordae tendineae, non alibi classificata

I51.2

Ruptura papilarnog mišića srca, neklasifikovano na drugom mestu
Ruptura musculi papillaris, non alibi classificata

I51.3

Intrakardijalna tromboza, neklasifikovana na drugom mestu
Thrombosis intracardialis, non alibi classificata

I51.4

Miokarditis, neoznačen
Myocarditis, non specificata

I51.5

Propadanje mišića srca
Degeneratio myocardii

I51.6

Bolest srca i krvnih sudova, neoznačena
Morbus cardiovascularis, non specificatus

I51.7

Veliko srce
Cardiomegalia

I51.8

Druge bolesti srca
Morbi cordis allii

I51.9

Bolest srca, neoznačena
Morbus cordis, non specificatus

I52

Druge bolesti srca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi cordis alii in morbis alibi clasificatis

I52.0

Druge bolesti srca u bakterijskim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi cordis alii in morbis bacterialibus alibi classificatis

I52.1

Druge bolesti srca u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi cordis alii in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis alibi classificatis

I52.8

Druge bolesti srca u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Morbi cordis alii in morbis aliis alibi classificatis

I60-I69

Bolesti krvnih sudova mozga

I70-I79

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara

I80-I89

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu

I95-I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.