Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA SOFTVÉRU MEDIATELY („EULA“)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
VITAJTE V LICENČNEJ ZMLUVE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA SOFTVÉRU MEDIATELY. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU SI POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA.

Licenčná zmluva koncového používateľa („EULA“) je právna zmluva medzi vami (jednotlivcom alebo samostatným subjektom) a spoločnosťou Modra Jagoda d.o.o., registrovanou v Slovinsku pod číslom spoločnosti: 6071805000 s obchodnou adresou Šmartinska cesta 53, 1000 Ľubľana („ Poskytovateľ licencie", „my"), na softvérový produkt poskytovateľa licencie – aplikačný softvér Mediately (ďalej len „SOFTVÉROVÝ PRODUKT"). SOFTVÉROVÝ PRODUKT zahŕňa všetky súvisiace softvérové komponenty, médiá, tlačené materiály a „online“ alebo elektronickú dokumentáciu (ak a keď ju sprístupníme). Používaním SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU súhlasíte s tým, že sa budete riadiť podmienkami tejto zmluvy EULA. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA, SOFTVÉROVÝ PRODUKT si neinštalujte ani ho nepoužívajte.

AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY EULA, MUSÍTE OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ A ODINŠTALOVAŤ SI TENTO SOFTVÉROVÝ PRODUKT.

1. Udelenie licencie

1.1 Udeľujeme vám licenciu na používanie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU na základe tejto zmluvy EULA. SOFTVÉROVÝ PRODUKT vám nepredávame. Vlastníkmi SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU zostávame po celú dobu.

1.2 SOFTVÉROVÝ PRODUKT je licencovaný nasledovne:

(a) Požiadavky na použitie: Časti tohto SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU sú určené len na použitie odborníkmi v zdravotníctve. Aby ste získali prístup k týmto častiam SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a mohli ich používať, musíte mať oprávnenie predpisovať lieky na predpis.

(b) Inštalácia a používanie: Poskytovateľ licencie vám udeľuje licenciu na inštaláciu a používanie kópií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU vo vašom mobilnom zariadení v súlade s týmito Podmienkami (vrátane akýchkoľvek iných príslušných podmienok). Táto licencia je nevýhradná a neprenosná. Táto licencia neudeľuje žiadne práva na získanie budúcich vylepšení, aktualizácií alebo doplnkov SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Ak však budú existovať vylepšenia, aktualizácie alebo doplnky SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, používanie takýchto vylepšení alebo aktualizácií sa bude riadiť touto zmluvou EULA a všetkými jej dodatkami, pokiaľ nie sú k vylepšeniam, aktualizáciám alebo doplnkom pripojené iné podmienky. V takom prípade budú platiť tieto príslušné podmienky.

2. Členský účet / heslo a bezpečnosť

2.1 Ak chcete používať akúkoľvek verziu nášho SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, musíte dokončiť proces registrácie. Registrácia sa považuje za dokončenú, keď nám poskytnete aktuálne, úplné a presné údaje, ako to vyžaduje registračný formulár. Taktiež si zvolíte heslo a používateľské meno a nesiete plnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti vášho hesla a údajov týkajúcich sa vášho účtu. Okrem toho nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú vo vašom účte. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať v prípade akýchkoľvek neoprávnených aktivít vo vašom účte alebo v prípade akéhokoľvek porušenia bezpečnosti, inak by ste mohli niesť zodpovednosť za straty, ktoré nám vzniknú v dôsledku používania vášho účtu niekým iným.

3. Verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU

3.1 Po úspešnom dokončení registrácie si môžete vybrať z dvoch verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, a to:

(a) bezplatná verzia nášho SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU;
(b) platená verzia nášho SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU („Mediately PRO“), ktorá ponúka prístup k ďalším funkciám SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ktoré nie sú dostupné v rámci jeho bezplatnej verzie.

4. Skúšobné predplatné

4.1 Existuje možnosť bezplatného, nezáväzného sedemdňového skúšobného prístupu k verzii aplikácie Mediately PRO.

4.2 Ak sa rozhodnete využiť sedemdňový skúšobný prístup k verzii Mediately PRO, všetky výhody verzie Mediately PRO máte k dispozícii až do konca bezplatného skúšobného obdobia, kedy môžete, ak sa tak rozhodnete, začať používať svoje platené predplatné a naďalej využívať všetky funkcie verzie Mediately PRO.

4.3 Aj keď vám nebudú účtované poplatky za bezplatné skúšobné obdobie, na konci tohto skúšobného obdobia sa plán predplatného po predchádzajúcom upozornení automaticky inovuje na platené (mesačné alebo ročné) predplatné verzie Mediately PRO, pokiaľ predplatné nezrušíte dvadsaťštyri (24) hodín pred koncom bezplatného skúšobného obdobia. Pre prístup k skúšobnej verzii predplatného je potrebná platná kreditná karta.

5. Spôsob platby

5.1 Verziu Mediately PRO si môžete zakúpiť v rámci SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU podľa vlastného uváženia. Na úhradu poplatkov za predplatné je potrebná platná kreditná karta. Aktuálne ceny a ponuky nájdete v obchode s aplikáciami poskytovateľa obchodu s aplikáciami, z ktorého platformy ste si SOFTVÉROVÝ PRODUKT stiahli, ako aj vo svojom SOFTVÉROVOM PRODUKTE tak, že otvoríte záložku Nastavenia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a vyberiete si Prihlásiť sa k predplatnému verzie Mediately PRO, kde si môžete tiež vybrať medzi mesačným a ročným plánom predplatného.

5.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky procesy fakturácie a transakcie sú riadené poskytovateľom obchodu s aplikáciami, z ktorého platformy ste si stiahli SOFTVÉROVÝ PRODUKT, a riadia sa zmluvnými podmienkami/zmluvou EULA poskytovateľa obchodu s aplikáciami. Ak máte nejaké problémy súvisiace s platbami, musíte sa obrátiť priamo na poskytovateľa obchodu s aplikáciami.

6. Zvýšenie poplatku:

6.1 Vyhradzujeme si právo zvýšiť poplatky za akékoľvek služby na základe písomného oznámenia tridsať (30) dní vopred, s účinnosťou od dátumu začiatku vášho nasledujúceho obdobia predplatného.

7. Obnovenie a zrušenie

7.1 Vaše predplatné verzie Mediately PRO sa automaticky obnoví na konci príslušného (mesačného alebo ročného) obdobia predplatného, pokiaľ svoje platené predplatné nezrušíte dvadsaťštyri (24) hodín pred koncom (vtedy aktuálneho) predplatného obdobia.

7.2 Svoje platené predplatné môžete zrušiť na karte Nastavenia vo vašom SOFTVÉROVOM PRODUKTE alebo v obchode s aplikáciami poskytovateľa obchodu s aplikáciami, z ktorého platformy ste si SOFTVÉROVÝ PRODUKT stiahli, v závislosti od vášho operačného systému. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, postupujte podľa pokynov na zrušenie predplatného pre používateľov systému iOS a používateľov systému Android. Zrušenie nadobudne účinnosť deň po poslednom dni aktuálneho obdobia predplatného a prejdete na bezplatnú verziu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Vrátenie peňazí a dobropisy poskytujú spoločnosti Apple a Google v závislosti od ich vlastných zmluvných podmienok. Údaje používateľa nebudú ovplyvnené prechodom na bezplatnú verziu aplikácie.

8. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PODPORNÉHO NÁSTROJA AI APLIKÁCIE MEDIATELY

8.1 Odmietnutie zodpovednosti tretích strán Je dôležité pochopiť, že podporný nástroj AI aplikácie Mediately (ďalej iba „podporný nástroj AI“) je založený na pokročilej technológii umelej inteligencie. To znamená, že podporný nástroj AI sme nevyvinuli my, ani sme sa nijakým spôsobom nepodieľali na jeho vyvinutí, z čoho vyplýva, že my musíme rovnako ako vy dodržiavať zmluvné podmienky stanovené našim poskytovateľom technológie umelej inteligencie. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ktorého poskytovateľa technológie umelej inteligencie v súčasnosti využívame, kontaktujte nás na adrese support@mediately.com.

8.2 Odmietnutie zodpovednosti za technológiu Hoci sa usilujeme o poskytovanie presných a užitočných výstupov, používaním podporného nástroja AI beriete na vedomie obmedzenia a zodpovednosť spojenú s využívaním technológie umelej inteligencie. Výstupy podporného nástroja AI sú generované algoritmami umelej inteligencie a sú založené na rozsiahlych súboroch dát a strojovom učení. Výstupy, ktoré sa vám zobrazujú, sú výsledkom technológie umelej inteligencie, nie ľudskej expertízy.

8.3 Nová technológia Technológia umelej inteligencie je nová, neoverená technológia, ktorá rýchlo napreduje, ale ešte nie je úplne presná, čím je pri používaní náchylná na chyby.

8.4 Žiadne odborné poradenstvo Výstupy podporného nástroja AI slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nemali by byť považované za žiadne odborné poradenstvo. Je nevyhnutné, aby ste si boli vedomí, že výstupy podporného nástroja AI nepredstavujú zdravotnícke poradenstvo a neslúžia ako náhrada za konzultácie s kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi, stanovenie diagnózy, liečbu ani prijímanie rozhodnutí zdravotníckymi pracovníkmi. Výstupy obdržané prostredníctvom podporného nástroja AI by nemali byť využívané na účely stanovenia diagnózy, liečby zdravotných problémov alebo chorôb.

8.5 Žiadne ľudské overenie Výstupy podporného nástroja AI neboli jednotlivo overené ani skontrolované ľudskými odborníkmi. Hoci vynakladáme maximálne úsilie na to, aby bol podporný nástroj AI riadne trénovaný a presný, je nevyhnutné, aby ste si boli vedomí, že výstupy sú generované algoritmom a nemuseli byť podrobené ľudskej kontrole ani overeniu. Preto by sa mali považovať za výstupy generované počítačom a používať s náležitou opatrnosťou.

8.6 Zhromažďovanie údajov Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie. Nezhromažďujeme osobné údaje, ale berte na vedomie, že sa interakcie s podporným nástrojom AI môžu zaznamenávať a monitorovať na účely zlepšovania kvality a bezpečnostné účely. Podrobnejšie informácie o našich postupoch pri spracúvaní údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

8.7 Vlastníctvo Poskytovateľ technológie AI si uchováva vlastníctvo základného modelu umelej inteligencie, s ním súvisiace práva a patentovanú technológiu využitú v podpornom nástroji AI. Musíte rešpektovať práva duševného vlastníctva poskytovateľa technológie umelej inteligencie a dodržiavať zmluvné podmienky poskytovateľa tejto technológie.

8.8 Aktuálny stav Podporný nástroj AI je poskytovaný „v aktuálnom stave“ a „ako je aktuálne k dispozícii“. Neposkytujeme žiadne záruky, či už výslovné alebo implicitné, týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti výstupov generovaných podporným nástrojom AI. Musíte si byť vedomí inherentných obmedzení a nepresností spojených s výstupmi generovanými umelou inteligenciou.

8.9 Technické obmedzenia Výkon a výstupy podporného nástroja AI sú podmienené možnosťami a obmedzeniami základnej technológie umelej inteligencie. I keď je technológia umelej inteligencie vyspelá, nemusí vždy poskytovať presný výstup zodpovedajúci kontextu. 

8.10 Obmedzenie zodpovednosti V maximálnom rozsahu, ktorý povoľujú platné právne predpisy, my, naše pridružené spoločnosti ani naši príslušní riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, vedľajšie, následné, osobitné škody alebo represívne náhrady škôd, ani za žiadne straty zisku alebo príjmov, či už vzniknuté priamo alebo nepriamo, vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať podporný nástroj AI, a to ani v prípade, že sme boli na možnosť vzniku takýchto škôd upozornení.

8.11 Náhrada škody Používaním podporného nástroja AI súhlasíte s tým, že sme chránení pred zodpovednosťou za akúkoľvek náhradu škody, za straty, záväzky a výdavky (vrátane poplatkov za právne služby) vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania podporného nástroja AI.

8.12 Vylúčenie exkluzivity Toto odmietnutie záruky a obmedzenie zodpovednosti nie je výlučné a nepovažuje sa za vylúčenie iných odmietnutí o zodpovednosti alebo obmedzení zodpovednosti, ktoré môžu byť vyžadované podľa platných právnych predpisov.

8.13 Predpoklad rizík Používaním podporného nástroja AI beriete na vedomie, že rozumiete rizikám vyplývajúcich zo spoliehania sa na výstupy generované technológiou umelej inteligencie a akceptujete ich. 

8.14 Žiaden profesionálny vzťah Nič v tejto časti zmluvy ani v tejto zmluve EULA nevytvára medzi vami a nami profesionálny klientsky alebo fiduciárny vzťah.

9. Práva duševného vlastníctva

9.1 Beriete na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva na SOFTVÉROVÝ PRODUKT a všetky príslušné dokumenty kdekoľvek na svete patria Poskytovateľovi licencie, že práva na SOFTVÉROVÝ PRODUKT sú vám licencované (nepredávané) a že nemáte žiadne práva ani na SOFTVÉROVÝ PRODUKT okrem práva na jeho používanie v súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA.

9.2 Beriete na vedomie, že nemáte právo na prístup k zdrojovému kódu softvéru.

10. Popis ďalších práv a obmedzení

10.1 Ak to nie je výslovne uvedené v tejto zmluve EULA alebo ak to nepovoľujú miestne zákony, sa zaväzujete:

(a) nekopírovať SOFTVÉROVÝ PRODUKT okrem prípadov, keď je takéto kopírovanie vedľajšou činnosťou pri bežnom používaní SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, alebo ak je to potrebné na účely zálohovania alebo prevádzkovej bezpečnosti;
(b) neprenajímať, nelízovať, neposkytovať sublicencie, nepožičiavať, neprekladať, nezlučovať, neprispôsobovať, nemeniť ani neupravovať SOFTVÉROVÝ PRODUKT;
(c) nevykonávať zmeny alebo úpravy celého SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU alebo akejkoľvek jeho časti, ani nedovoliť, aby sa SOFTVÉROVÝ PRODUKT alebo akákoľvek jeho časť kombinovala s inými programami alebo sa stala ich súčasťou;
(d) nerozoberať, nedekompilovať, spätne neanalyzovať alebo nevytvárať odvodené diela založené na celom SOFTVÉROVOM PRODUKTE alebo na jeho akejkoľvek časti, ani sa o nič také nepokúšať s výnimkou rozsahu, v ktorom takéto činnosti nemožno zakázať, pretože sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU s iným softvérovým programom a za predpokladu, že informácie, ktoré ste získali počas takýchto činností:

(i) sa použijú iba za účelom dosiahnutia interoperability SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU s iným softvérovým programom; a
(ii) nie sú zbytočne zverejnené alebo komunikované bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu akejkoľvek tretej strane; a
(iii) nepoužijú sa na vytváranie žiadneho softvéru, ktorý je vo svojej podstate podobný nášmu SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU;

(e) zabezpečíte, aby ste SOFTVÉROVÝ PRODUKT používali v súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA;
(f) zahrniete našu poznámku o autorských právach na všetky úplné a čiastkové kópie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ktoré vytvoríte na akomkoľvek médiu;
(g) neposkytnete ani inak nesprístupníte SOFTVÉROVÝ PRODUKT ako celok alebo jeho časti (vrátane, ale nie výlučne, záznamov programov, záznamov objektov a zdrojových programov, objektového kódu a zdrojového kódu) v žiadnej forme žiadnej inej osobe okrem vás bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;
(h) dodržíte všetky príslušné zákony a predpisy týkajúce sa kontroly technológií alebo vývozu.

11. Podporné služby

11.1 Poskytovateľ licencie vám môže poskytnúť podporné služby súvisiace so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM („Podporné služby“). Akýkoľvek doplnkový softvérový kód, ktorý vám bude poskytnutý ako súčasť Podporných služieb, sa bude považovať za súčasť SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a bude podliehať ustanoveniam a podmienkam tejto zmluvy EULA.

12. Pravidlá ochrany súkromia

12.1 Vieme, že vaše osobné údaje sú pre vás dôležité, preto sú dôležité aj pre nás. Používaním nášho SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU tiež súhlasíte s tým, že môžeme spracovávať vaše údaje v súlade s našimi Pravidlami ochrany súkromia, preto si ich prečítajte tu.

13. Ukončenie

13.1 Súhlasíte s tým, že môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu ukončiť túto zmluvu EULA, a to aj v prípade, ak sa domnievame, že ste porušili alebo konali v rozpore s literou alebo duchom tejto zmluvy EULA. Pri ukončení z akéhokoľvek dôvodu:

(a) všetky práva, ktoré vám boli udelené na základe tejto zmluvy EULA, zaniknú;
(b) musíte okamžite ukončiť všetky aktivity povolené touto zmluvou EULA; a
(c) musíte okamžite a natrvalo vymazať alebo odstrániť SOFTVÉROVÝ PRODUKT z každého zariadenia, ktoré vlastníte, a musíte tiež okamžite zničiť všetky kópie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ktoré v tom čase budete mať v držbe, v správe alebo pod dozorom, a v prípade zničenia nám potvrdiť, že ste tak urobili

13.2 Ak ste si zakúpili predplatné verzie Mediately PRO a táto zmluva EULA bude ukončená bez vášho zavinenia, vrátime vám alikvótnu sumu poplatkov spôsobom, ktorý ste použili na platbu.

14. Nie sme zodpovední za iné odkazované weby

14.1 SOFTVÉROVÝ PRODUKT môže obsahovať odkazy na iné nezávislé weby, ktoré neposkytujeme my. Takéto nezávislé stránky nie sú pod našou kontrolou a nie sme zodpovední, nekontrolovali a neschválili sme ich obsah alebo ich pravidlá ochrany súkromia (ak nejaké existujú).

14.2 Budete si musieť urobiť svoj vlastný nezávislý úsudok o tom, či budete používať takéto nezávislé weby vrátane toho, či si kúpite produkty alebo služby, ktoré ponúkajú.

15. Žiadne záruky

15.1 Poskytovateľ licencie výslovne odmieta akúkoľvek záruku na SOFTVÉROVÝ PRODUKT. SOFTVÉROVÝ PRODUKT sa poskytuje „tak ako je“ bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky akéhokoľvek druhu vrátane, ale nie výlučne, záruk predajnosti, neporušenia práv alebo vhodnosti na konkrétny účel. Poskytovateľ licencie nezaručuje ani nepreberá zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, textu, grafiky, odkazov alebo iných súčastí SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Poskytovateľ licencie neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa akejkoľvek škody, ktorá môže byť spôsobená prenosom počítačového vírusu, červa, časovanej bomby, logickej bomby alebo iného podobného počítačového programu. Poskytovateľ licencie sa ďalej výslovne zrieka akejkoľvek záruky alebo povinnosti podávať informácie autorizovaným používateľom alebo akejkoľvek tretej strane.

16. Obmedzenie zodpovednosti

16.1 Beriete na vedomie, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT nebol vyvinutý tak, aby spĺňal vaše individuálne požiadavky, vrátane akýchkoľvek konkrétnych požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť, ktorým by ste mohli podliehať podľa zákona alebo inak. Je preto vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby zariadenia a funkcie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU spĺňali vaše požiadavky.

16.2 My len dodávame SOFTVÉROVÝ PRODUKT na vaše interné použitie a vy súhlasíte s tým, že nebudete používať softvér ani dokumenty na účely ďalšieho predaja.

16.3 Nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, či už v dôsledku porušenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo inak, aj keď je to predvídateľné alebo k nej dôjde v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať SOFTVÉROVÝ PRODUKT. Nenesieme zodpovednosť najmä za:

(a) stratu ziskov, predaja, obchodov alebo príjmov;
(b) prerušenie podnikania;
(c) stratu predpokladaných úspor;
(d) stratu obchodnej príležitosti, dobrého mena alebo reputácie; alebo
(e) za akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo škody.

16.4 Nevylučujeme ani neobmedzujeme žiadnym spôsobom našu zodpovednosť voči vám, ak by to bolo v rozpore so zákonom. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov a za podvod alebo podvodné skreslenie informácií.

17. Spotrebiteľská doložka

17.1 Ak ste spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, získavate alebo využívate naše služby na účely mimo vašej profesionálnej alebo zárobkovej činnosti, odseky 14 a 15 sa na vás nevzťahujú a namiesto toho platia ustanovenia tohto článku 16.

17.2 Upozorňujeme, že náš SOFTVÉROVÝ PRODUKT je určený na domáce osobné použitie. Súhlasíte s tým, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT nebudete používať na komerčné alebo obchodné účely a že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť v prípade straty zisku, obchodov, pozastavenia obchodnej činnosti alebo straty podnikateľských príležitostí.

17.3 Ak ste spotrebiteľ, máte právo do 14 dní od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade nemáte povinnosť uvádzať dôvody svojho rozhodnutia. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom zakúpenia vášho predplatného verzie Mediately Pro. Ak chcete požiadať o vrátenie platby, navštívte webovú stránku platformy, na ktorej ste uskutočnili nákup. Ak ste nákup uskutočnili v systéme iOS, navštívte webovú stránku spoločnosti Apple tu. Ak ste uskutočnili nákup v systéme Android, navštívte webovú stránku Google tu.

17.4 V súlade s ustanoveniami platnej legislatívy o ochrane spotrebiteľa vám poskytujeme záruku zhody nášho SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a jeho aktualizácií so subjektívnymi a objektívnymi požiadavkami na zhodu.

17.5 V prípade akýchkoľvek nezhôd nášho SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU môžete podať sťažnosť prostredníctvom e-mailu na adresu support@mediately.com. Reklamačný poriadok je dôverný. Po odoslaní vám do 10 pracovných dní zašleme potvrdenie o prijatí a informujeme vás o predpokladanom trvaní reklamačného konania. O priebehu vás budeme priebežne informovať.

17.6 Rozhodneme, či reklamované nezhody existujú a či sú splnené požiadavky, a následne vám ponúkneme nápravu nesúladu. Ak sú tieto podmienky splnené, môžete v prvom rade požiadať, aby sme Vám bezplatne obnovili SOFTVÉROVÝ PRODUKT v primeranom čase od prijatia vášho upozornenia. Ak obnovenie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU nie je realizovateľnou možnosťou, máte v súlade s platnou legislatívou na ochranu spotrebiteľa právo požiadať o čiastočné alebo úplné vrátenie peňazí a môžete požadovať náhradu vzniknutých škôd.

17.7 Dovoľujeme si vás upozorniť, že neuznávame žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Ako poskytovateľ online nákupov na území Slovinskej republiky zverejňujeme elektronický odkaz na platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov („platforma SPRS“), dostupný na nasledujúcom odkaze http://ec.europa. eu/odr.

18. Zrieknutie sa zodpovednosti v oblasti zdravotníctva

18.1 SOFTVÉROVÝ PRODUKT je určený výlučne na vzdelávacie a informačné účely a nepredstavuje poskytovanie lekárskeho poradenstva alebo odborných služieb. Informácie, ktoré získate prostredníctvom SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, nenahrádzajú posudok odborníka. Informácie získané prostredníctvom SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU by sa nemali využívať na diagnostiku alebo liečbu zdravotných problémov alebo ochorení.

19. Komunikácia medzi nami

19.1 Podmienky tejto zmluvy EULA môžeme kedykoľvek aktualizovať na základe upozornenia v súlade s týmto Ustanovením 19. Vaše ďalšie používanie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU po domnelom prijatí a doručení oznámenia podľa ustanovenia 19.2 bude znamenať váš súhlas s podmienkami tejto zmluvy EULA v znení neskorších predpisov. Ak si neželáte prijať podmienky zmluvy EULA (v znení neskorších predpisov), musíte okamžite prestať používať a pristupovať k softvéru a dokumentu po domnelom prijatí a doručení oznámenia.

19.2 Ak vás budeme musieť kontaktovať, urobíme tak prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri vašej objednávke alebo pri registrácii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

20. Rôzne

20.1 Naše práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy EULA môžeme previesť na inú osobu, ale neovplyvní to vaše práva ani naše povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy EULA.

20.2 Svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy EULA môžete previesť na inú osobu iba vtedy, ak s tým písomne súhlasíme.

20.3 Táto zmluva EULA a akýkoľvek dokument, na ktorý sa v nej výslovne odkazuje, tvoria celú zmluvu medzi nami a nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce zmluvy, prísľuby, záruky, zábezpeky, vyhlásenia a dojednania medzi nami, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa jej predmetu. Súhlasíte s tým, že nebudete prednášať žiadne opravné prostriedky v súvislosti s akýmkoľvek vyhlásením, vyjadrením, zárukou alebo zábezpekou (či už urobenými nevinne alebo z nedbanlivosti), ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve EULA alebo v akomkoľvek dokumente, na ktorý sa výslovne odvoláva. Súhlasíte s tým, že nebudete mať žiadne nároky na nevinné alebo nedbanlivé skreslenie alebo nesprávne uvedenie z nedbanlivosti na základe akéhokoľvek vyhlásenia v tejto licencii alebo akéhokoľvek dokumentu, na ktorý sa výslovne odvoláva.

20.4 Ak nebudeme trvať na tom, aby ste si splnili akúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy EULA, alebo ak si voči vám svoje práva neuplatníme, alebo s tým budeme v omeškaní, neznamená to, že sme sa svojich práv voči vám vzdali a nebude to znamenať, že tieto povinnosti nemusíte dodržiavať. Ak sa zriekneme vášho neplnenia, urobíme tak iba písomnou formou, čo neznamená, že sa automaticky vzdávame akéhokoľvek neskoršieho neplnenia z vašej strany.

20.5 Každá z podmienok tejto zmluvy EULA funguje samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorá z nich je nezákonná alebo nevymožiteľná, zostávajúce podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

20.6 Táto zmluva EULA a akékoľvek spory alebo nároky z nej vyplývajúce sa riadia slovinským právom. Obidve strany neodvolateľne súhlasíme s výhradnou právomocou súdov Slovinska.

Posledná aktualizácia 10.02.2024.

Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.