Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ľubľana, si váži vaše súkromie, avšak na účely prehliadania našej webovej stránky https://mediately.com/skWebová stránka«) alebo aplikácie Mediately Zoznam liekov (»Aplikácia«) je potrebné, aby ste nám poskytli niektoré z vašich osobných údajov (»Údaje«).  

Tento dokument ("Zásady ochrany osobných údajov"), v súlade s článkom 13 NARIADENIA (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. apríla 2019 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov; »GDPR«), upravuje informácie pre subjekty údajov, kedy a ako naša spoločnosť spracúva vaše údaje, na aký účel, ako ich uchováva a chráni, pretože vás chceme ubezpečiť, že vaše údaje spracovávame transparentne a bezpečne. Môžete sa tiež dozvedieť o vašich právach vo vzťahu k údajom, ktoré o vás uchovávame, a ako tieto práva uplatňovať.

Okrem toho si vyhradzujeme právo Zásady ochrany osobných údajov upraviť alebo aktualizovať. Ak sú zmeny také, že sme povinní vás o nich informovať, budeme vás informovať priamo. V opačnom prípade vás žiadame, aby ste Zásady ochrany osobných údajov pravidelne čítali, čo vám zaručuje, že budete s nimi oboznámení a že s nimi súhlasíte.

Správca údajov

Správcom údajov je naša spoločnosť, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ľubľana, e-mail: support@mediately.com.

Aké údaje získavame, na aký účel a na akom právnom základe?

Podľa článku 4 ods. 1 GDPR sa za údaje považujú informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Ide teda o informácie, ktoré vás identifikujú ako konkrétnu alebo identifikovateľnú osobu.

Získavame, spracovávame a uchovávame vaše údaje, aby sme vám zjednodušili prístup k obsahu našej webovej stránky a/alebo aplikácie a aby sme vám mohli poskytova služby, ktoré požadujete.

Registrácia a používateľský účet

Ak si to želáte, môžete si na našej webovej stránke alebo v našej aplikácii vytvoriť používateľský účet a mať tak prístup k nášmu obsahu ako registrovaný používateľ. 

Na aktiváciu a registráciu vášho používateľského účtu získavame a spracovávame tieto kategórie vašich údajov na nasledujúce účely:

a. Meno. Vaše meno a priezvisko (týka sa to lekárov, veterinárov, zubných lekárov a lekárnikov).

Tieto údaje získavame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a/alebo plnenia (pred)zmluvnej povinnosti, na účely registrácie (vytvorenia používateľského účtu) na webovej stránke a/alebo v aplikácii, na umožnenie komunikácie v súvislosti s používateľským účtom a na potvrdenie vašej totožnosti ako člena odbornej verejnosti. Webová stránka a/alebo aplikácia je primárne určená pre odbornú verejnosť, ktorá sa v práci stretáva s liekmi;

b. Emailová adresa. Vaša osobná alebo firemná emailová adresa.

Tieto údaje získavame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a/alebo plnenia (pred)zmluvnej povinnosti, na účely registrácie (vytvorenia používateľského účtu) na webovej stránke a/alebo v aplikácii, keďže sa e-mailová adresa používa ako názov vášho používateľského účtu. Okrem toho získavame a spracovávame tieto údaje na účely správy vášho používateľského účtu, ako napríklad potvrdenie registrácie, zabudnuté heslo, zmena hesla, zrušenie používateľského účtu, informovanie vás o zmenách v zásadách ochrany osobných údajov ako aj iné nevyhnutné kroky súvisiace so správou vášho používateľského účtu;

Na účely zasielania newsletterov a ďalších oznámení týkajúcich sa informácií o nových funkciách v aplikácii, newsletterov a prieskumov o prevádzke a používaní aplikácie, získavame a spracovávame údaje s cieľom uplatniť náš legitímny záujem priebežne vás ako používateľa informovať o všetkých aktualizáciách a zmenách v aplikácii;

Ak sa prihlásite na odber našich marketingových a iných newsletterov, údaje budeme získavať na základe vášho súhlasu.

c. Titul. Váš odborný titul. 

Tieto údaje získavame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a/alebo plnenia (pred)zmluvnej povinnosti, na účely umožnenia prístupu k webovej stránke a/alebo aplikácii a ich prispôsobenia vášmu odbornému titulu. Niektoré odborné materiály sú určené len pre odborníkov, ktorí sú oprávnení predpisovať lieky (napríklad lekári a lekárnici);

d. Špecializácia a subšpecializácia. Vaša lekárska špecializácia alebo subšpecializácia (týka sa to lekárov a zubných lekárov).

Tieto údaje získavame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a/alebo plnenia (pred)zmluvnej povinnosti, na účely potvrdenia totožnosti člena odbornej verejnosti, ktorý predpisuje lieky. Tieto údaje získavame a spracovávame aj na účely prispôsobenia webovej stránky a/alebo aplikácie špecializácii a subšpecializácii používateľa, pretože kategorizácia nám uľahčuje zobrazovať vám relevantné klinické nástroje, novinky a reklamné materiály podľa zvolenej špecializácie a subšpecializácie;

e. Inštitúcia. Údaje o vašom zamestnaní (týka sa to lekárov, veterinárov, zubných lekárov a lekárnikov).

Tieto údaje získavame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a/alebo plnenia (pred)zmluvnej povinnosti, na účely potvrdenia totožnosti členov odbornej verejnosti predpisujúcich lieky;

f. Študijný odbor. Váš študijný odbor (týka sa to študentov).

Tieto údaje získavame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a/alebo plnenia (pred)zmluvnej povinnosti, na účely identifikácie študentov medicíny a farmácie, ktorí sa v budúcnosti stanú členmi odbornej komunity a ako takí budú mať prístup k odborným materiálom určeným pre príslušnú odbornú verejnosť;

g. Subscriber_id. Jedinečná kombinácia čísel a písmen náhodne vygenerovaná pri prvej registrácii.

Tieto údaje získavame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a/alebo plnenia (pred)zmluvnej povinnosti, na účely zariadenia a vykonávania platieb v prípade rozhodnutia predplatiť si platenú časť webovej stránky alebo aplikácie. Webová stránka a/alebo aplikácia je primárne určená pre odbornú verejnosť, ktorá sa v práci stretáva s liekmi.

Technické údaje webovej stránky

Keďže našu webovú stránku hosťuje webový server, získavame určité technické údaje o vašej návšteve, keď prehliadate webovú stránku. Ide okrem iného o vašu IP adresu (internetový protokol), typ a verziu prehliadača, časovú zónu a polohu, typy a verzie pluginov prehliadača a ďalšiu technológiu na zariadeniach, ktoré používate na prístup k webovej stránke.

Údaje o používaní aplikácie

Počas vášho používania aplikácie získavame a spracovávame nasledujúce údaje týkajúce sa vášho používateľského účtu:

a. dátum posledného použitia aplikácie.

Tieto údaje získavame a spracovávame s cieľom uplatniť náš legitímny záujem na účely riadenia automatického pozastavenia a zrušenia vášho používateľského účtu. Po troch rokoch neaktivity váš používateľský účet zrušíme vrátane všetkých súvisiacich údajov. O vymazaní vášho používateľského profilu vás budeme vopred informovať;

b. zoznam nástrojov, liekov a MKB-10 kódov, ktoré ste pridali do obľúbených.

Tieto údaje získavame a spracovávame s cieľom uplatniť náš legitímny záujem umožniť vám synchronizáciu vašich obľúbených nástrojov, liekov a kódov MKB-10 na všetkých vašich elektronických zariadeniach (smartfónoch, tabletoch, počítačoch).
​Vaše údaje získavame, spracúvame a využívame len na tie účely, na ktoré sme ich získali, pokiaľ sa opodstatnene nedomnievame, že ich potrebujeme využiť z iného dôvodu, ktorý je kompatibilný s pôvodným účelom. Ak potrebujeme údaje využiť na účel, ktorý je nekompatibilný s pôvodným účelom, okamžite vás o tom budeme informovať, pričom vám vysvetlíme právny základ, ktorý nám to umožňuje. Ak potrebujete viac informácií o právnom základe a účeloch spracovania vašich údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Ako získavame údaje?

Údaje od vás získavame rôznymi spôsobmi. Ide najmä o tieto:

 • keď nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom;
 • keď sa zaregistrujete na našej webovej stránke alebo aplikácii;
 • keď sa prihlásite na odber nášho newslettera alebo marketingových komunikácií;
 • keď pridáte nástroj, liek alebo MKB-10 kód do svojich »obľúbených«; 
 • keď nám pošlete spätnú väzbu alebo nás inak kontaktujte.

Získavame automaticky určité technické údaje o vašom zariadení, prehliadačoch a vzorcoch počas vašej interakcie s našou webovou stránkou. Tieto informácie zhromažďujeme pomocou súborov cookies a podobných technológií. Viac informácií o súboroch cookies nájdete v našich Zásadách používania cookies (https://pharma.mediately.co/cookie-policy).

Posielame údaje do tretích krajín?

Vaše údaje nezdieľame, nepredávame, neobchodujeme s nimi ani ich inak neposkytujeme tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Spolupracujeme však s niektorými obchodnými partnermi so sídlom mimo EÚ, ku ktorým patrí:

 • Náš obchodný partner Mailchimp (www.mailchimp.com) má sídlo mimo EÚ, spracovanie určitých údajov zahŕňa prenos údajov mimo EÚ. Preto ak nám poskytnete váš výslovný súhlas (kliknutím na „ÁNO“ pri prihlasovaní sa na odber našich upozornení, newsletterov alebo marketingových e-mailov), budeme môcť s týmto obchodným partnerom zdieľať nasledujúce údaje na tieto účely:

Zdieľame vašu emailovú adresu, titul a označenie špecializácie a subšpecializácie s tretími stranami mimo EÚ na účely zasielania upozornení, newsletterov a marketingových emailov. Naša spolupráca so spoločnosťou Mailchimp nám umožňuje posielať emaily bezpečne iba tým príjemcom, ktorým je email s konkrétnym obsahom skutočne určený (napr. iba odbornej verejnosti s konkrétnym titulom a špecializáciou). Tým sa predchádza hromadnému a zbytočnému zasielaniu emailov ostatným používateľom webovej stránky a/alebo aplikácie, ktorým obsah nie je špecificky určený. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp sú k dispozícii na adrese https://mailchimp.com/legal/

 • Náš obchodný partner RevenueCat (https://www.revenuecat.com/) má sídlo mimo EÚ, a preto spracovanie určitých údajov zahŕňa prenos údajov mimo EÚ. Ak sa rozhodnete predplatiť si platenú časť webovej stránky/aplikácie, budeme s týmto obchodným partnerom na tieto účely zdieľať nasledujúce údaje:

Zdieľame vašu kombináciu čísel a písmen subscriber_id, ktorá je náhodne vygenerovaná pri vašej prvej registrácii na webovej stránke alebo v aplikácii s tretími stranami mimo EÚ na účely vykonávania a správy platieb za používanie webovej stránky/aplikácie, ak sa rozhodnete zakúpiť si predplatné platenej časti webovej stránky/aplikácie. Naša spolupráca so spoločnosťou RevenueCat nám umožňuje realizovať kúpu predplatného a spravovať údaje používateľov, ak sa rozhodnete predplatiť si platenú časť webovej stránky/aplikácie. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti RevenueCat sú k dispozícii na adrese https://www.revenuecat.com/privacy/.

Ostatné údaje s inými tretími stranami nezdieľame a neprenášame ich do tretích krajín.

Môžeme však zdieľať odkazy na stránky alebo služby tretích strán na našej webovej stránke alebo v aplikácii. Tieto tretie strany majú svoje vlastné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov, a preto nie sme  zodpovední za obsah a zdieľané odkazy. Keďže však chceme chrániť dobré meno a bezpečnosť našich služieb, radi vám poskytneme akékoľvek informácie v prípade, že by zdieľané odkazy nespĺňali vaše kritériá bezpečnosti a ochrany súkromia.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje spracovávame a uchovávame tak dlho, ako to vyžaduje účel, na ktorý boli získané. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 3 rokov od posledného použitia vášho používateľského účtu na webovej stránke alebo v aplikácii. Po uplynutí tejto doby uchovávania sa používateľské účty a všetky údaje, ktoré sa vás týkajú, automaticky vymažú.

Kedykoľvek počas doby uchovávania môžete upraviť, stiahnuť si alebo vymazať všetky vaše údaje v používateľskom účte na webovej stránke alebo v aplikácii v sekcii »Používateľský účet« , ako je vysvetlené v nasledujúcej časti. Konkrétne informácie o dobe uchovávania vašich údajov môžete získať tiež tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania budú údaje definitívne vymazané a právo na prístup, vymazanie, opravu a prenositeľnosť údajov už nebude možné uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

Ako môžem pristupovať k údajom, ktoré o mne získavate a spracovávate?

Prístup k údajom súvisiacich s vaším používateľským účtom na webovej stránke a/alebo v aplikácii máte kedykoľvek prihlásením sa do svojho používateľského účtu na webovej stránke alebo v aplikácii. Môžete ich napríklad:

a. Upraviť: môžete upraviť všetky údaje uložené vo vašom používateľskom účte;

b. Stiahnuť: môžete si stiahnuť všetky údaje uložené vo vašom používateľskom účte;

c. Vymazať: používateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť, čím sa vymažú všetky údaje spojené s vaším používateľským účtom. 

Spôsoby prístupu k vašim údajom a ich úprava v používateľskom účte sú nasledujúce:

Aplikácia

Používatelia systému Android:

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie kliknite na tri zvislé bodky v pravom hornom rohu a zvoľte »Nastavenia«;
 2. Kliknite na podzáložku »Používateľský účet«.

Používatelia systému iOS:

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie kliknite v pravom dolnom rohu na »Nastavenia«;
 2. Kliknite na svoje meno pod nadpisom »Používateľský účet«.

Webová stránka

 1. Kliknite na »Nastavenia« v pravom hornom rohu webovej stránky;
 2. Kliknite na »Používateľský účet«.

V súvislosti s údajmi, ktoré získavame a spracovávame, máte okrem vyššie uvedených práv aj nárok uplatniť si kedykoľvek nasledujúce práva:

a. Odvolať kedykoľvek svoj súhlas. Máte právo odvolať súhlas, ktorý ste dali na spracovanie svojich údajov. 

b. Namietať voči spracovaniu vašich údajov. Máte právo namietať voči spracovaniu vašich údajov, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. 

c. Mať prístup ku svojim údajom. Máte právo informovať sa, či spracovávame vaše údaje, získať informácie o určitých aspektoch ich spracovania a požiadať o kópiu údajov, ktoré spracúvame. 

d. Overiť opravu a požiadať o opravu. Máte právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu. 

e. Obmedziť spracovanie svojich údajov. Máte právo za určitých okolností obmedziť spracovanie svojich údajov. V takom prípade vaše údaje nebudeme spracovávať na žiadny iný účel ako na ich uchovávanie. 

f. Požiadať o svoje údaje a preniesť ich na iného správcu. Máte právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky realizovateľné, preniesť ich na iného správcu bez akéhokoľvek obmedzenia. Toto ustanovenie platí za predpokladu, že údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na vašom súhlase, na zmluve, ktorej ste stranou, alebo na z toho vyplývajúcich predzmluvných povinnostiach. 

g. Podať sťažnosť. Máte právo podať sťažnosť na príslušný úrad pre ochranu osobných údajov. 

Ako chránime vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v zabezpečenej databáze, ku ktorej má prístup iba obmedzený počet zamestnancov, v súlade so špecifickými právami udelenými na prístup k takejto zabezpečenej databáze. Všetci zamestnanci sú zmluvne povinní zachovávať dôvernosť údajov a prístup k týmto údajom je zaznamenaný a overiteľný. 

Prenos údajov medzi aplikáciou alebo webovou stránkou a serverom a medzi serverom a databázou je chránený technológiou Secure Socket Layer (SSL) pomocou certifikátov vydaných koreňovým certifikačným orgánom.

Naše webové servery pravidelne aktualizujeme najnovšími bezpečnostnými záplatami.

Ako naša webová stránka reaguje na signály Nesledovať?

Naša webová stránka a aplikácia nepodporujú požiadavku „Nesledovať“. Ak chcete zistiť, či niektorá z nezávislých služieb, ktoré používame, podporuje požiadavku „Nesledovať“, prečítajte si príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Úpravy Zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo upraviť naše Zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov zverejníme na našej webovej stránke a v aplikácii. Používaním webovej stránky a/alebo aplikácie potvrdzujete, že súhlasíte s celým obsahom Zásad ochrany osobných údajov.

Dátum poslednej úpravy: 21. 3. 2024

Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.