MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C00

Zhubný nádor pery
Neoplasma malignum labii

C00.0

Zhubný nádor vonkajšej hornej pery
Neoplasma malignum labii superioris externi

C00.1

Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery
Neoplasma malignum labii inferioris externi

C00.2

Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum

C00.3

Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery
Neoplasma malignum labii superioris interni

C00.4

Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery
Neoplasma malignum labii inferioris interni

C00.5

Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený
Neoplasma malignum labii interni, non specificatum

C00.6

Zhubný nádor spojky perí
Neoplasma malignum commissurae labiorum

C00.8

Zhubný nádor pery presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum limites labii transiens

C00.9

Zhubný nádor pery, bližšie neurčený
Neoplasma malignum labii, non specificatum

C01

Zhubný nádor koreňa jazyka
Neoplasma malignum radicis linguae

C02

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí jazyka
Neoplasma malignum partium linguae aliarum

C02.0

Zhubný nádor chrbtovej strany jazyka
Neoplasma malignum dorsi linguae

C02.1

Zhubný nádor okraja jazyka
Neoplasma malignum marginis linguae

C02.2

Zhubný nádor spodnej strany jazyka
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris

C02.3

Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, bližšie neurčená časť
Neoplasma malignum linguae, duorum partium anteriorum

C02.4

Zhubný nádor jazykovej mandle
Neoplasma malignum tonsillae lingualis

C02.8

Zhubný nádor jazyka presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum linguae, limites transiens

C02.9

Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený
Neoplasma malignum linguae, non specificatum

C03

Zhubný nádor ďasna
Neoplasma malignum gingivae

C03.0

Zhubný nádor horného ďasna
Neoplasma malignum gingivae superioris

C03.1

Zhubný nádor dolného ďasna
Neoplasma malignum gingivae inferioris

C03.9

Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum

C04

Zhubný nádor ústnej spodiny
Neoplasma malignum basis oris

C04.0

Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris

C04.1

Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis

C04.8

Zhubný nádor ústnej spodiny presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum limites basis oris transiens

C04.9

Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum

C05

Zhubný nádor podnebia
Neoplasma malignum palati

C05.0

Zhubný nádor tvrdého podnebia
Neoplasma malignum palati duri

C05.1

Zhubný nádor mäkkého podnebia
Neoplasma malignum palati mollis

C05.2

Zhubný nádor uvuly
Neoplasma malignum uvulae

C05.8

Zhubný nádor podnebia presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum palati limites transiens
58
Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana
[Pozri poznámku 5 na začiatku tejto kapitoly]
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

C05.9

Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený
Neoplasma malignum palati, non specificatum

C06

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst
Neoplasma malignum partium oris aliarum

C06.0

Zhubný nádor sliznice líca
Neoplasma malignum mucosae buccae

C06.1

Zhubný nádor vestibulum oris
Neoplasma malignum vestibuli oris

C06.2

Zhubný nádor retromolárnej časti úst
Neoplasma malignum regionis retromoralis

C06.8

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum partes oris alias transiens

C06.9

Zhubný nádor úst, bližšie neurčený
Neoplasma malignum oris, non specificatum

C07

Zhubný nádor príušnej žľazy
Neoplasma malignum glandulae parotideae

C08

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených veľkých slinných žliaz
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum

C08.0

Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy
Neoplasma malignum glandulae submandibularis

C08.1

Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy
Neoplasma malignum glandulae sublingualis

C08.8

Zhubný nádor veľkých slinných žliaz presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens

C08.9

Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

C09

Zhubný nádor mandle
Neoplasma malignum tonsillae

C09.0

Zhubný nádor fossa tonsillaris
Neoplasma malignum fossae tonsillaris

C09.1

Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)

C09.8

Zhubný nádor mandle presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens

C09.9

Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum

C10

Zhubný nádor ofaryngu
Neoplasma malignum oropharyngis

C10.0

Zhubný nádor vallecula epiglottica
Neoplasma malignum valleculae epiglotticae

C10.1

Zhubný nádor prednej plochy epiglottis
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris

C10.2

Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis

C10.3

Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris

C10.4

Zhubný nádor branchiálneho rázštepu
Neoplasma malignum rimae branchialis

C10.8

Zhubný nádor orofaryngu presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens

C10.9

Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum

C11

Zhubný nádor nazofaryngu
Neoplasma malignum nasopharyngis

C11.0

Zhubný nádor hornej steny nazofaryngu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris

C11.1

Zhubný nádor zadnej steny nazofaryngu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris

C11.2

Zhubný nádor bočnej steny nazofaryngu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis

C11.3

Zhubný nádor prednej steny nazofaryngu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris

C11.8

Zhubný nádor nazofaryngu presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens

C11.9

Zhubný nádor nazofaryngu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum

C12

Zhubný nádor recessus piriformis
Neoplasma malignum recessus piriformis

C13

Zhubný nádor hypofaryngu
Neoplasma malignum hypopharyngis

C13.0

Zhubný nádor regio postcricoidea
Neoplasma malignum regionis postcricoidis

C13.1

Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae

C13.2

Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris

C13.8

Zhubný nádor hypofaryngu presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens

C13.9

Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum

C14

Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a faryngu na inom a nepresne určenom mieste
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius

C14.0

Zhubný nádor faryngu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum

C14.2

Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer

C14.8

Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.