Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

D50-D53

Nutričné anémie

D55-D59

Hemolytické anémie

D60-D64

Aplastické a iné anémie

D65-D69

Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácavosti

D70-D77

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

D80-D90

Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

D80

Imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

D80.0

Dedičná hypogamaglobulinémia
Hypogammaglobulinaemia hereditaria

D80.1

Nefamiliárna hypogamaglobulinémia
Hypogammaglobulinaemia non familiaris

D80.2

Selektívny nedostatok imunoglobulínu A [IgA]
Deficientia immunoglobulini A selectiva [IgA]

D80.3

Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G [IgG]
Deficientia immunoglobulini G [IgG](subclassis) selectiva

D80.4

Selektívny nedostatok imunoglobulínu M [IgM]
Deficientia immunoglobulini M selectiva [IgM]

D80.5

Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M [IgM]
Immunodeficientia hyper-immunoglobulinica M [IgM]

D80.6

Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou
Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia

D80.7

Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve
Hypogammaglobulinaemia puerilis transitiva

D80.8

Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae

D80.9

Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum preadominantibus, non specificata

D81

Kombinovaný imunodeficit
Immunodeficientiae combinatae

D81.0

Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s retikulovou dysgenézou
Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari

D81.1

Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým počtom T-buniek a B-buniek
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T-et B-cellularum parvo

D81.2

Ťažký kombinovaný imunodeficit [SCID] s malým alebo normálnym počtom B-buniek
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero B-cellularum parvo sive normali

D81.3

Deficit adenozíndezaminázy [ADA]
Deficientia adenosinum-deaminasis [ADA]

D81.4

Nezelofov syndróm
Syndroma Nezelof

D81.5

Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]
Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis [PNP]

D81.6

Defekt hlavného komplexu histokompatibility I. triedy
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis I

D81.7

Defekt hlavného komplexu histokompatibility II. triedy
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis II

D81.8

Iný kombinovaný imunodeficit
Immunodeficientiae combinata aliae

D81.9

Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený
Immunodeficientia combinata, non specificata

D82

Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis

D82.0

Wiskottov-Aldrichov syndróm
Syndroma Wiskott-Aldrich

D82.1

Di Georgeov syndróm
Syndroma Di George

D82.2

Imunodeficit spojený s disproporčným malým vzrastom
Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus

D82.3

Imunodeficit spojený s vrodenou defektnou odpoveďou na Epsteinov-Barrovej vírus
Immunodeficientia ut con sequela responsi hereditarii defectivi ad infectionem „Epstein-Barr” viro

D82.4

Syndróm nadbytku imunoglobulínu E [IgE]
Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E [IgE]

D82.8

Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými
Immunodeficientia cum defectibus majorubus aliis specificatis

D82.9

Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou
Immunodeficientia cum defectibus majoribus, non specificata

D83

Bežný premenlivý imunodeficit [common variable immunodeficiency -CVID]
Immunodeficientia variabilis communis

D83.0

Bežný premenlivý imunodeficit s prevahou abnormalít v počte a funkcii B-buniek
Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedominantibus

D83.1

Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek
Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominantibus

D83.2

Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám
Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas

D83.8

Iný bežný premenlivý imunodeficit
Immunodeficientiae variabiles communes aliae

D83.9

Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený
Immunodeficientia variabilis communis, non specificata

D84

Iný imunodeficit
Immunodeficientiae aliae

D84.0

Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1[LFA-1]
Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici

D84.1

Porucha komplementového systému
Defectus systematis complementi

D84.8

Iný imunodeficit, bližšie určený
Immunodeficientiae aliae, specificatae

D84.9

Imunodeficit, bližšie neurčený
Immunodeficientia, non specificata

D86

Sarkoidóza
Sarcoidosis

D86.0

Sarkoidóza pľúc
Sarcoidosis pulmonum

D86.1

Sarkoidóza lymfatických uzlín
Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum
100
Daktoré choroby imunitného mechanizmu
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

D86.2

Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín
Sarcoidosis pulmonum cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum

D86.3

Sarkoidóza kože
Sarcoidosis cutis

D86.8

Sarkoidóza na iných a viacerých miestach
Sarcoidosis locorum aliorum et locorum combinatorum

D86.9

Sarkoidóza, bližšie neurčená
Sarcoidosis, non specificata

D89

Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, nezatriedená inde
Disordines immunitatis alii, non alibi classificatis

D89.0

Polyklonálna hypergamaglobulinémia
Hypergammaglobulinaemia polyclonalis

D89.1

Kryoglobulinémia
Cryoglobulinaemia

D89.2

Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená
Hypergammaglobulinaemia, non specificata

D89.3

Syndróm imunitnej obnovy
Syndroma immunoreconstitutionis

D89.8

Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde
Disordines immunitatis specificati, alii, non alibi classificatis

D89.9

Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená
Disordo immunitatis, non specificatus

D90

Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.