Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

S00-S09

Poranenia hlavy

S10-S19

Poranenia krku

S20-S29

Poranenia hrudníka

S30-S39

Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy

S40-S49

Poranenia pleca a ramena

S50-S59

Poranenia lakťa a predlaktia

S60-S69

Poranenia zápästia a ruky

S70-S79

Poranenia bedra a stehna

S80-S89

Poranenia kolena a predkolenia

S90-S99

Poranenia členka a nohy

T00-T07

Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T08-T14

Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela

T15-T19

Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom

T20-T25

Popáleniny a poleptania povrchu tela s určením miesta postihnutia

T26-T28

Popáleniny a poleptania obmedzené na oko a vnútorné orgány

T29-T32

Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených častí tela

T33-T35

Omrzliny

T36-T50

Otravy liekmi, liečivami a biologickými látkami

T36

Otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami
Intoxicatio antibioticis systemicis

T36.0

Otrava penicilínmi
Penicillina

T36.1

Otrava cefalosporínmi a inými betalaktámovými antibiotikami
Cephalosporina et beta-lactam-antibiotica

T36.2

Otrava liekmi zo skupiny chloramfenikolu
Chloramphenicol-classis

T36.3

Otrava makrolidmi
Macrolida

T36.4

Otrava tetracyklínmi
Tetracyclina

T36.5

Otrava aminoglykozidmi
Aminoglycosida

T36.6

Otrava rifamycínmi
Rifamycina

T36.7

Otrava protiplesňovými antibiotikami používanými systémovo
Antibiotica antifungalia systemica applikata

T36.8

Otrava inými celkovo účinkujúcimi antibiotikami
Antibiotica systemica alia

T36.9

Otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami, bližšie neurčenými
Antibiotica systemica, non specificata

T37

Otrava inými systémovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými prostriedkami
Intoxicatio medicamentis antiinfectivis et antiparasitariis systemicis aliis

T37.0

Otrava sulfonamidmi
Sulfonamida

T37.1

Otrava antimykobaktériovými liekmi
Medicamenta antimycobacterialia

T37.2

Otrava antimalarikami a liekmi účinkujúcimi na iné krvné prvoky (protozá)
Medicamenta antimalarica et remedia, ad eliminationem protozoorum sanquineorum aliorum

T37.3

Otrava inými antiprotozoárnymi liekmi
Medicamenta antiprotozoica alia

T37.4

Otrava antihelmintikami
Antihelminthica

T37.5

Otrava protivírusovými liekmi
Medicamenta antiviralia

T37.8

Otrava inými bližšie určenými celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica alia specificata

T37.9

Otrava celkovo účinkujúcimi protiinfekčnými a antiparazitovými liekmi, bližšie neurčenými
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica, non specificata

T38

Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami a antagonistami, nezatriedená inde
Intoxicatio hormonis, substitutis syntheticis eorum et antagonistis, non alibi classificatis

T38.0

Otrava glukokortikoidmi a ich syntetickými analógmi
Glycocorticoida et praeparatus synthetici analogici

T38.1

Otrava hormónmi štítnej žľazy a ich náhradami
Hormona glandulae thyreoideae et substitutiones

T38.2

Otrava tyreostatikami
Medicamenta antithyreoidea

T38.3

Otrava inzulínom a orálnymi antidiabetikami
Insulinum et medicamenta hypoglycaemica(antidiabetica ad usum oralem)

T38.4

Otrava orálnymi kontraceptívami
Contraceptiva ad usum oralem

T38.5

Otrava inými estrogénmi a progesterónmi
Oestrogenia et progestrogenia alia

T38.6

Otrava antigonadotropínmi, antiestrogénmi, antiandrogénmi, nezatriedenými inde
Intoxicatio per remedia antigonadotrophina, antioestrogenia, antiandrogenia

T38.7

Otrava androgénmi a príbuznými anabolikami
Remedia androgenia et anabolica identica

T38.8

Otrava inými a bližšie neurčenými hormónmi a ich syntetickými náhradami
Hormona alia, non specificata et substitutiones synthethicae eorum

T38.9

Otrava inými a bližšie neurčenými antagonistami hormónov
Antagonistae hormonorum alii, non specificati

T39

Otrava neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami
Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis

T39.0

Otrava salicylátmi
Salicylata

T39.1

Otrava derivátmi 4-aminofenolu
Derivata 4-aminophenoli

T39.2

Otrava pyrazolónovými derivátmi
Derivata pyrazoloni

T39.3

Otrava inými nesteroidovými antiflogistikami
Medicamenta antiinflamatoria non steroida alia

T39.4

Otrava antireumatikami, nezatriedenými inde
Antirheumatica, non alibi classificata

T39.8

Otrava inými neopioidovými analgetikami a antipyretikami, nezatriedenými inde
Analgetica et antipyretica non opiatica alia, non alibi classificata

T39.9

Otrava neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami, bližšie neurčenými
Analgetica antipyretica et antirheumatica non opiatica, non specificata

T40

Otrava opiátmi a psychodysleptikami [halucinogénmi]
Intoxicatio narcoticis et psychodyslepticis [hallucinogenibus]

T40.0

Otrava ópiom
Opium

T40.1

Otrava heroínom
Heroinum

T40.2

Otrava inými opioidmi
Opiata alia

T40.3

Otrava metadónom
Methadonum

T40.4

Otrava inými syntetickými opiátmi
Narcotica synthetica alia

T40.5

Otrava kokaínom
Cocainum

T40.6

Otrava inými a bližšie neurčenými opiátmi
Narcotica alia, non specificata

T40.7

Otrava derivátmi cannabis
Cannabis (derivata)

T40.8

Otrava lysergidom [LSD]
Lysergidum [LSD]

T40.9

Otrava inými a bližšie neurčenými psychodysleptikami [halucinogénmi]
Psychodisleptica [hallucinogenia] alia et non specificata

T41

Otrava anestetikami a liečebnými plynmi
Intoxicatio anaestheticis et vaporibus(gas) therapeuticis

T41.0

Otrava inhalačnými anestetikami
Anaesthetica inhalata

T41.1

Otrava intravenóznymi anestetikami
Anaesthetica intravenosa

T41.2

Otrava inými a bližšie neurčenými celkovými anestetikami
Anaesthetica generalia alia et non specificata

T41.3

Otrava lokálnymi anestetikami
Anaesthetica localia

T41.4

Otrava anestetikami, bližšie neurčenými
Anaesthetica, non specificata

T41.5

Otrava liečebnými plynmi
Vapores (gas) therapeutici

T42

Otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami
Intoxicatio medicamentis antiepilepticis, sedativohypnoticis et antiparkinsonicis

T42.0

Otrava derivátmi hydantoínu
Derivata hydantoini

T42.1

Otrava iminostilbénmi
Iminostilbena

T42.2

Otrava sukcinimidmi a oxazolidínmi
Succinimida et oxazolidinediona

T42.3

Otrava barbiturátmi
Barbiturata

T42.4

Otrava benzodiazepínmi
Benzodiazopina

T42.5

Otrava zmiešanými antiepileptikami, nezatriedenými inde
Mixturae antiepilepticae, non alibi classificatae

T42.6

Otrava inými antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica alia

T42.7

Otrava antiepileptikami, sedatívami a hypnotikami, bližšie neurčenými
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica, non specificata

T42.8

Otrava antiparkinsonikami a inými centrálnymi myorelaxanciami
Medicamenta antiparkinsonica et depressores toni muscularis centrales alii

T43

Otrava psychotropnými látkami, nezatriedenými inde
Intoxicatio medicamentis psychotropicis, non alibi classificatis

T43.0

Otrava tricyklickými a tetracyklickými antidepresívami
Antidepressiva tricyclica et tetracylica

T43.1

Otrava antidepresívami skupiny inhibítorov monoaminooxidázy
Antidepressiva inhibitores monoamino-oxydasis

T43.2

Otrava inými a bližšie neurčenými antidepresívami
Antidepressiva alia et non specificata

T43.3

Otrava fenotiazínovými antipsychotikami a neuroleptikami
Antipsyhotica et neuroleptica phenothiazinica

T43.4

Otrava butyrofenónovými a tioxanténovými neuroleptikami
Neuroleptica butyrophenonica et thioxanthenica

T43.5

Otrava inými a bližšie neurčenými antipsychotikami a neuroleptikami
Antipsychotica et neuroleptica alia et non specificata

T43.6

Otrava psychostimulanciami s nebezpečenstvom návyku
Psychostimulantia cum possibilitate abusus

T43.8

Otrava inými psychotropnými látkami, nezatriedenými inde
Medicamenta psychotropica alia, non alibi classificata

T43.9

Otrava psychotropnou látkou, bližšie neurčenou
Medicamenta psychotropica, non specificata

T44

Otrava liečivami, účinkujúcimi najmä na autonómnu nervovú sústavu
Intoxicatio medicamentis ad systema nervosum autonomicum primum afficientibus

T44.0

Otrava inhibítormi cholínesterázy
Instrumenta anticholinesterasica

T44.1

Otrava inými parasympatikomimetikami (cholínergikami)
Parasympathomimetica alia [cholinergica)]

T44.2

Otrava liekmi blokujúcimi gangliá (ganglioplegiká), nezatriedenými inde
Medicamenta-inhibitores ganglionici, non alibi classificata

T44.3

Otrava inými parasympatikolytikami (anticholínergikami a antimuskarinikami) a spazmolytikami, nezatriedenými inde
Parasympathicolytica [anticholinergica et antimuscarinica] et spasmolitica alia, non alibi classificata

T44.4

Otrava agonistami prevažne alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde
Agonistae praedominanter alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.5

Otrava agonistami prevažne beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde
Agonistae praedominanter beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.6

Otrava antagonistami alfa-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde
Antagonistae alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.7

Otrava, antagonistami beta-adrenoreceptorov, nezatriedenými inde
Antagonistae beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.8

Otrava prostriedkami, účinkujúcimi centrálne a blokujúcimi adrenergný neurón, nezatriedenými inde
Actores et inhibitores neuronorum adrenergicorum centrales, non alibi classificatae

T44.9

Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, účinkujúcimi primárne na autonómnu nervovú sústavu
Remedia systema ad nervosum autonomicum primum afficientia alia, non specificata

T45

Otrava prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi, nezatriedenými inde
Intoxicatio primum instrumentis systemicis et haematologicis, non alibi classificatis

T45.0

Otrava antialergikami a antiemetikami
Remedia antiallergica et antiemetica

T45.1

Otrava antineoplastickými a imunosupresívnymi liekmi
Remedia antineoplastica et immunosupressiva

T45.2

Otrava vitamínmi, nezatriedenými inde
Vitamina, non alibi classificata

T45.3

Otrava enzýmami, nezatriedenými inde
Enzymae, non alibi classificatae

T45.4

Otrava železom a jeho zlúčeninami
Ferrum et composita ferri

T45.5

Otrava antikoagulanciami
Anticoagulantia

T45.6

Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi fibrinolýzu
Remedia ad fibrinolysim afficientia

T45.7

Otrava antagonistami antikoagulancií, vitamínom K a inými koagulanciami
Antagonistae anticoagulantium, vitaminum K et coagulantia alia

T45.8

Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi
Instrumenta primum systemica et haematologici alia

T45.9

Otrava bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi
Instrumenta primum systemica et haematologica, non specificata

T46

Otrava prostriedkami, účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu
Intoxicatio instrumentis ad systema cardiovasculare primum afficientibus

T46.0

Otrava srdcovými glykozidmi a liečivami s podobným účinkom
Glycosida cardiostimulantia et remedia actionis simillis

T46.1

Otrava kalciovými antagonistami
Inhibitores calcium-canalis

T46.2

Otrava inými antiarytmikami, nezatriedenými inde
Remedia antidysrhythmica alia, non alibi classificata

T46.3

Otrava koronárnymi vazodilatanciami, nezatriedenými inde
Vasodilatatores coronarii, non alibi clasificati

T46.4

Otrava inhibítormi enzýmu, konvertujúceho angiotenzín
Inhibitores enzymes convertoris anglotensini

T46.5

Otrava inými antihypertenzívami, nezatriedenými inde
Remedia antihypertensiva alia, non alibi classificata

T46.6

Otrava hypolipidemikami a protiartériosklerotickými liekmi
Remedia antihyperlipidaemica et antiarteriosclerotica

T46.7

Otrava periférnymi vazodilatanciami
Vasodilatatores peripherici

T46.8

Otrava antivarikóznymi liekmi vrátane sklerotizujúcich látok
Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes

T46.9

Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu
Instrumenta ad systema cardiovasculare primum afficientia alia et non specificata

T47

Otrava prostriedkami, účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu
Intoxicatio instrumentis ad systema gastrointestinale primum afficientibus

T47.0

Otrava antagonistami histamínových H2-receptorov
Antagonistae H2-receptoris histamini

T47.1

Otrava inými antacidami a liekmi, tlmiacimi žalúdkovú sekréciu
Remedia antacida et anti secretionem gastricam alia

T47.2

Otrava dráždivými (stimulujúcimi) preháňadlami
Laxativa stimulantia

T47.3

Otrava salinickými a osmotickými preháňadlami
Laxativa salina et osmotica

T47.4

Otrava inými preháňadlami
Laxativa alia

T47.5

Otrava digestívami
Digestiva

T47.6

Otrava liekmi proti hnačke
Remedia antidiarrhoeica

T47.7

Otrava emetikami
Emetica

T47.8

Otrava inými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu
Instrumenta ad systema gastrointestinale primum afficientia alia

T47.9

Otrava bližšie neurčeným liekom, účinkujúcim najmä na tráviacu sústavu
Instrumenta systema ad gastrointestinale primum afficientia, non specificata

T48

Otrava prostriedkami, účinkujúcimi primárne na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Intoxicatio instrumentis ad textum muscularem non striatum et striatum (sceletalem) et systema respiratorium primum afficientibus

T48.0

Otrava oxytocikami
Remedia oxytocica

T48.1

Otrava relaxanciami kostrových svalov (prostriedkami blokujúcimi neuromuskulárny prevod)
Relaxantia textus muscularis sceletalis [inhibitores neuromusculares]

T48.2

Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na svaly
Instrumenta musculos primum afficientia alia et non specificata

T48.3

Otrava antitusikami
Antitussiva (remedia)

T48.4

Otrava expektoranciami
Expectorantia (remedia)

T48.5

Otrava liekmi proti prechladnutiu
Remedia contra frigus commune

T48.6

Otrava antiastmatikami, nezatriedenými inde
Antiasthmatica, non alibi classificata

T48.7

Otrava inými a bližšie neurčenými prostriedkami, účinkujúcimi najmä na dýchaciu sústavu
Instrumenta systema ad respiratorium primum afficientia alia et non specificata

T49

Otrava prostriedkami na lokálne použitie účinkujúcimi, primárne na kožu a sliznice a prostriedkami používanými v oftalmológii, otorinolaryngológii a stomatológii
Intoxicatio instrumentis localibus ad cutem et tunicam mucosam primum afficientibus et intoxicatio remediis ophthalmologicis, otorhinolaryngologicis et dentalibus

T49.0

Otrava protiplesňovými, protiinfekčnými a protizápalovými liekmi s miestnym účinokm, nezatriedenými inde
Remedia antifungalia, antiinfectiva et antiinflammatoria localia, non alibi classificata

T49.1

Otrava antipruriginózami
Instrumenta antipruriginosa

T49.2

Otrava lokálnymi adstringenciami a detergenciami
Instrumenta adstrigentia et detergentes locales

T49.3

Otrava emolienciami, demulcenciami a ochrannými prostriedkami
Instrumenta emollientia, demulcentia et protegenita

T49.4

Otrava keratolytikami, keratoplastikami a inými liekmi a prípravkami na ošetrovanie vlasov
Keratolitica, keratoplastica et remedia et praeparatus ad crinem alii

T49.5

Otrava liekmi a prípravkami používanými v oftalmológii
Remedia et praeparatus ophthalmologici

T49.6

Otrava liekmi a prípravkami používanými v otorinolaryngológii
Remedia et praeparatus otorhinolaryngologici antiinfectivi

T49.7

Otrava zubnými liekmi na miestne použitie
Remedia dentalia, ad usum localem

T49.8

Otrava inými prostriedkami na miestne použitie
Instrumenta localia alia

T49.9

Otrava prostriedkami na miestne použitie, bližšie neurčenými
Instrumentum locale, non specificatum

T50

Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologickými látkami
Intoxicatio diureticis et remediis aliis non specificatis, medicamentis et substantiis biologicis

T50.0

Otrava mineralokortikoidmi a ich antagonistami
Mineralocorticoidae et antagonistae eorum

T50.1

Otrava slučkovými diuretikami
Remedia diuretica ad ansam nephriticam afficientia

T50.2

Otrava inhibítormi karboanhydrázy, benzotiadiazidmi a inými diuretikami
Inhibitores carbo-anhydrasis, benzothiadiasida et remedia diuretica alia

T50.3

Otrava prostriedkami, ovplyvňujúcimi elektrolytovú, energetickú a vodnú rovnováhu
Instrumenta electrolytica, calorica et aquae-aequilibrica

T50.4

Otrava liekmi, ovplyvňujúcimi metabolizmus kyseliny močovej
Remedia ad metabolismum acidi urici afticientia

T50.5

Otrava liekmi, znižujúcimi chuť do jedenia (anorektiká)
Deprimentia appetitus

T50.6

Otrava antidótami a chelátujúcimi prostriedkami, nezatriedenými inde
Antidota et instrumenta chelatica, non alibi classificata

T50.7

Otrava analeptikami a antagonistami opioidových receptorov
Analeptica et antagonistae receptorum opiaticorum

T50.8

Otrava diagnostickými prostriedkami
Agentes diagnostici

T50.9

Otrava inými a bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologickými látkami
Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia, non specificata

T51-T65

Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva

T66-T78

Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin

T79-T79

Určité včasné komplikácie úrazov

T80-T88

Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde

T89-T89

Iná komplikácia úrazu, nezatriedená inde

T90-T98

Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.