Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

J00-J06

Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych

J09-J18

Grypa i zapalenie płuc

J20-J22

Inne ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych

J30-J39

Inne choroby górnych dróg oddechowych

J40-J47

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych

J60-J70

Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne

J60

Pylica górników kopalń węgla
Pneumoconiosis

J61

Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
Pneumoconiosis propter asbestum et fibras minerales alias

J62

Pylica wywołana przez ekspozycję na pył zawierający krzem
Pneumoconiosis silicotica

J62.0

Pylica wywołana przez talk
Pneumoconiosis pulverogenes

J62.8

Pylica wywołana przez inne pyły zawierające krzemionkę
Pneumoconiosis silicotica alia

J63

Pylica wywołana przez wdychanie innych pyłów nieorganicznych
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum

J63.0

Aluminoza (płuca)
Aluminiosis pulmonum

J63.1

Zwłóknienie boksytowe (płuca)
Fibrosis pulmonum boxitogenes

J63.2

Beryloza
Berylliosis

J63.3

Zwłóknienie grafitowe (płuca)
Fibrosis pulmonum graphitogenes

J63.4

Syderoza
Siderosis

J63.5

Stannoza
Stannosis

J63.8

Pylica wywołana przez inne określone pyły nieorganiczne
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum alium specificatum

J64

Nieokreślona pylica płuc
Pneumoconiosis, non specificata

J65

Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
Pneumoconiosis cum tuberculosi

J66

Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów organicznych
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum specificatum

J66.0

Bysynoza
Byssinosis

J66.1

Choroba obrabiających len
Morbus fabricatoris lini

J66.2

Choroba palaczy haszyszu
Cannabinosis

J66.8

Choroba dróg oddechowych wywołana przez inne określone pyły organiczne
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum alium specificatum

J67

Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvarem organicum

J67.0

Płuco rolnika
Pulmones agricultoris

J67.1

Bagasoza
Bagassosis

J67.2

Płuco hodowców ptaków
Pulmones amatoris avium

J67.3

Korkowica
Suberosis

J67.4

Płuco pracujących przy słodzie
Pulmones braseum producentis

J67.5

Płuco pracujących przy przerobie grzybów
Pulmones operarii fungis

J67.6

Płuco korujących klony
Pulmones radentis Cryptostromatis corticalis

J67.7

Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych
Alveolitis ventilationalis

J67.8

Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez inne pyły organiczne
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvares organicos alios

J67.9

Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez nieokreślony pył organiczny
Alveolitis allergica hypersensitiva, non specificata

J68

Zaburzenia oddechowe wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów, spalin i par
Condiciones respiratoriae propter inhalationem chemicalium, gasorum, fumorum et vaporum

J68.0

Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Bronchitis et pneumonitis chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.1

Obrzęk płuc wywołany przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Oedema pulmonis chemicale, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.2

Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inflammatio tractus respiratorii superioris chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes non alibi classificatus

J68.3

Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes acuti et subacuti aliae

J68.4

Przewlekłe choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes chronicae

J68.8

Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, aliae

J68.9

Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, non specificatae

J69

Zapalenie płuc wywołane przez aspirację substancji płynnych i stałych
Pneumonia propter corpora dura et liquores

J69.0

Zapalenie płuc spowodowane przez zachłyśnięcie się pokarmem lub wymiocinami
Pneumonia alimentaria et vomitegenes

J69.1

Zapalenie płuc wywołane przez wdychanie olejów lub smarów
Pneumonia oleogenes et essentiogenes

J69.8

Zapalenie płuc wywołane przez inne ciała stałe lub ciekłe
Pneumonia propter materias solidas et liquores alios

J70

Zaburzenia oddechowe wywołane przez czynniki zewnętrzne
Condiciones respiratoriae per agentes externos alios

J70.0

Ostre objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
Manifestationes pulmonales radiationales acutae

J70.1

Przewlekłe i inne objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
Manifestationes pulmonales radiationales chronicae et aliae

J70.2

Ostre polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae acuti

J70.3

Przewlekłe polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae chronici

J70.4

Polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc, nieokreślone
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosi, non specificati

J70.8

Zaburzenia układu oddechowego spowodowane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi
Condiciones pulmonum per alios agentes externos specificatis

J70.9

Zaburzenia układu oddechowego spowodowane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi
Condiciones pulmonum per agentes externos non specificates

J80-J84

Inne choroby układu oddechowego dotyczące przede wszystkim tkanki śródmiąższowej

J85-J86

Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych

J90-J94

Inne choroby opłucnej

J95-J99

Inne choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.