Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

E00-E07

Bolesti štitaste žlezde

E10-E14

Šećerna bolest

E15-E16

Drugi poremećaji šećera u krvi i poremećaji unutrašnjeg lučenja pankreasa

E20-E35

Oboljenja drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem

E20

Smanjena funkcija paraštitaste žlezde
Hypoparathyreoidismus

E20.0

Idiopatska smanjena funkcija paraštitaste žlezde
Hypoparathyreoidismus idiopathicus

E20.1

Prividno smanjena funkcija paraštitaste žlezde
Pseudohypoparathyreoidismus

E20.8

Druga smanjena funkcija paraštitaste žlezde
Hypoparathyreoidismus alius

E20.9

Smanjena funkcija paraštitaste žlezde, neoznačena
Hypoparathyreoidismus, non specificatus

E21

Pojačana funkcija i drugi poremećaji paraštitaste žlezde
Hyperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii

E21.0

Primarno pojačana funkcija paraštitaste žlezde
Hyperparathyreoidismus primarius

E21.1

Sekundarno pojačana funkcija paraštitaste žlezde, neklasifikovana na drugom mestu
Hyperparathyreoidismus secundarius, non alibi classificatus

E21.2

Druga pojačana funkcija paraštitaste žlezde
Hyperparathyreoidismus alius

E21.3

Pojačana funkcija paraštitaste žlezde, neoznačena
Hyperparathyreoidismus, non specificatus

E21.4

Drugi označeni poremećaji paraštitaste žlezde
Disordines glandulae parathyreoideae alii, specificati

E21.5

Poremećaj paraštitaste žlezde, neoznačen
Disordo glandulae parathyreoideae, non specificatus

E22

Pojačana funkcija hipofize
Hyperfunctio glandulae pituitarie

E22.0

Hipofizna akromegalija i džinovski rast
Acromegalia et gigantismus pituitarius

E22.1

Povišen nivo prolaktina u krvi
Hyperprolactinaemia

E22.2

Sindrom poremećenog lučenja hormona koji sprečava mokrenje
Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis

E22.8

Druga povećana funkcija hipofize
Hyperfunctio glandulae pituitariae alia

E22.9

Povećana funkcija hipofize, neoznačena
Hyperfunctio glandulae pituitariae, non specificata

E23

Smanjena funkcija hipofize i druge bolesti hipofize
Hypopituitarismus et morbi hypophysis alii

E23.0

Smanjena funkcija hipofize
Hypopituitarismus

E23.1

Smanjena funkcija hipofize uzrokovana lekovima
Hypopituitarismus medicamentosus

E23.2

Šećerna bolest uzrokovana poremećajem funkcije hipofize
Diabetes insipidus

E23.3

Poremećaj funkcije hipotalamusa, neklasifikovan na drugom mestu
Dysfunctio hypothalami, non alibi classificati

E23.6

Druge bolesti hipofize
Morbi glandulae pituitariae alii

E23.7

Bolest hipofize, neoznačena
Morbus glandulae pituitariae, non specificatus

E24

Cushingov sindrom
Sindroma Cushing

E24.0

Cushingova bolest, hipofizno zavisna
Morbus Cushing, glandula pituitaria dependens

E24.1

Nelsonov sindrom
Syndroma Nelson

E24.2

Cushingov sindrom uzrokovan lekom
Syndroma Cushing medicamentosum

E24.3

Sindrom lučenja ACTH izvan hipofize
Syndroma ACTH ectopicum

E24.4

Cushingov prividni sindrom uzrokovan alkoholom
Pseudosyndroma Cushing alcoholicum

E24.8

Drugi Cushingov sindrom
Syndroma Cushing alia

E24.9

Cushingov sindrom, neoznačen
Syndroma Cushing, non specificatum

E25

Poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde
Disordines adrenogenitales

E25.0

Poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde zbog urođenog nedostatka enzima
Disordines adrenogenitales propter deficientiam enzymarum congenitam

E25.8

Drugi poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde
Disordines adrenogenitales alii

E25.9

Poremećaj lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde, neoznačen
Disordo adrenogenitalis, non specificatus

E26

Pojačano lučenje aldosterona
Hyperaldosteronismus

E26.0

Primarno pojačano lučenje aldosterona
Hyperaldosteronismus primarius

E26.1

Sekundarno pojačano lučenje aldosterona
Hyperaldosteronismus secundarius

E26.8

Drugo pojačano lučenje aldosterona
Hyperaldosteronismus alius

E26.9

Pojačano lučenje aldosterona, neoznačeno
Hyperaldosteronismus, non specificatus

E27

Drugi poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde
Disordines glandulae adrenalis alii

E27.0

Ostale pojačane funkcije kore nadbubrežne žlezde
Hyperfunctiones adrenocorticales aliae

E27.1

Primarno smanjena funkcija kore nadbubrežne žlezde
Hypofunctio adrenocorticalis primaria

E27.2

Addisonova kriza
Crisis Addison

E27.3

Smanjena funkcija kore nadburežne žlezde uzrokovana lekom
Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa

E27.4

Ostale smanjene funkcije kore nadbubrežne žlezde, neoznačene
Hypofunctiones adrenocorticales aliae, non specificatae

E27.5

Povećana funkcija srži nadbubrežne žlezde
Hyperfunctio adrenomedullaris

E27.8

Drugi označeni poremećaji funkcija nadbubrežne žlezde
Disordines glandulae adrenalis alii, specificati

E27.9

Poremećaj funkcije nadbubrežne žlezde, neoznačen
Disordo glandulae adrenalis, non specificatus

E28

Poremećaji funkcije jajnika
Dysfunctiones ovariales

E28.0

Pojačano lučenje estrogena
Hyperestrogenesis

E28.1

Pojačano lučenje androgena
Hyperandrogenesis

E28.2

Sindrom višecističnih jajnika
Syndroma ovarii polycystici

E28.3

Primarno smanjena funkcija jajnika
Hypofunctio ovarii primaria

E28.8

Drugi poremećaji funkcije jajnika
Dysfunctiones ovarii aliae

E28.9

Poremećaj funkcije jajnika, neoznačen
Dysfunctio ovarii, non specificata

E29

Poremećaji funkcija muških polnih žlezda
Dysfunctiones testiculares

E29.0

Pojačana funkcija muških polnih žlezda
Hyperfunctio testicularis

E29.1

Smanjena funkcija muških polnih žlezda
Hypofunctio testicularis

E29.8

Drugi poremećaj funkcije muških polnih žlezda
Dysfunctio testicularis alia

E29.9

Poremećaj funkcije muških polnih žlezda, neoznačen
Dysfunctio testicularis, non specificata

E30

Poremećaji polnog sazrevanja, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines pubertatis, non alibi classificatae

E30.0

Zakasnelo polno sazrevanje
Pubertas tarda

E30.1

Prevremeno polno sazrevanje
Pubertas praecox

E30.8

Drugi poremećaji polnog sazrevanja
Disordines pubertatis alii

E30.9

Poremećaj polnog sazrevanja, neoznačen
Disordo pubertatis, non specificatus

E31

Poremećaji funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Dysfunctiones polyglandulares endocrinae

E31.0

Autoimunski smanjena funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Hypofunctio polyglandularis autoimmunis

E31.1

Pojačana funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Hyperfunctio polyglandularis

E31.8

Drugi poremećaji funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjm
Dysfunctiones polyglandulares aliae

E31.9

Poremećaj funkcije više žlezda sa unutrašnjim lučenjem, neoznačen
Dysfunctio polyglandularis, non specificata

E32

Bolest grudne žlezde
Morbi thymi

E32.0

Uvećanje grudne žlezde
Hyperplasia thymi persistens

E32.1

Apsces grudne žlezde
Abscessus thymi

E32.8

Druge bolesti grudne žlezde
Morbi thymi alii

E32.9

Bolest grudne žlezde, neoznačena
Morbus thymi, non specificatus

E34

Drugi poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Disordines systematis endocrini alii

E34.0

Poremećena funkcija žlezde sa unutrašnjim lučenjem zbog zloćudnog tumora
Syndroma glandulae endocrinae carcinoides

E34.1

Pojačano lučenje hormona creva
Hypersecretio hormonarum intestinorum

E34.2

Lučenje hormona van žlezde, neklasifikovano na drugom mestu
Secretio hormoni ectopici, non alibi classificati

E34.3

Mali rast, neklasifikovan na drugom mestu
Nanosomia, non alibi classificata

E34.4

Prirodno visok rast
Gigantismus constitutionalis

E34.5

Sindrom neosetljivosti na hormone nadbubrežne žlezde
Syndroma resistentiae androgenis

E34.8

Drugi označeni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Disordines endocrinales specificati, alii

E34.9

Poremećaj žlezde sa unutrašnjim lučenjem, neoznačen
Disordo endocrinalis, non specificatus
111
Drugi poremaćaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

E35

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi glandularum endocrinarum in morbis alibi classificatis

E35.0

Bolesti štitaste žlezde u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi thyreoideae in morbis alibi classificatis

E35.1

Bolest nadbubrežnih žlezda u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi glandularum adrenalium in morbis alibi classificatis

E35.8

Bolesti drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi glandularum endocrinarum aliarum in morbis alibi classificatis

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Drugi oblici nedovoljne ishrane

E65-E68

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane

E70-E90

Poremećaji metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.