Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

I00-I02

Akutna reumatska groznica

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

I20-I25

Ishemijska bolest srca

I26-I28

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća

I30-I52

Druge bolesti srca

I60-I69

Bolesti krvnih sudova mozga

I60

Krvarenje ispod paučinaste moždanice
Haemorrhagia subarachnoidalis

I60.0

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz krivine i račve glavne arterije vrata
Haemorrhagia subarachnoidalis (carotis sipho)

I60.1

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz srednje arterije mozga
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media)

I60.2

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz prednje spojnične arterije
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior)

I60.3

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz zadnje spojnične arterije
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior)

I60.4

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz arterije baze mozga
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris)

I60.5

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz kičmenske arterije
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis)

I60.6

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz više unutarlobanjskih arterija
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteriae intracraniales aliae)

I60.7

Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz unutarlobanjske arterije, neoznačeno
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis), non specificata

I60.8

Drugo krvarenje ispod paučinaste moždanice
Haemorrhagia subarachnoidalis alia

I60.9

Krvarenje ispod paučinaste moždanice, neoznačeno
Haemorrhagia subarachnoidalis, non specificata

I61

Intracerebralno krvarenje
Haemorrhagia intracerebralis

I61.0

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, subkortikalno
Haemorrhagia intracerebralis subcorticalis in hemisphaera

I61.1

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, kortikalno
Haemorrhagia intracerebralis corticalis in hemispahera

I61.2

Intracerebralno krvarenje u hemisferi, neoznačeno
Haemorrhagia intracerebralis in hemispahera, non specifacata

I61.3

Intracerebralno krvarenje u moždanom stablu
Haemorrhagia intracerebralis in trunco cerebri

I61.4

Intracerebralno krvarenje u malom mozgu
Haemorrhagia intracerebralis in cerebello

I61.5

Intracerebralno krvarenje, intraventrikularno
Haemorrhagia intracerebralis intraventricularis

I61.6

Intracerebralno krvarenje, višestruko lokalizovano
Haemorrhagia intracerebralis locorum multiplicum

I61.8

Drugo intracerebralno krvarenje
Haemorrhagia intracerebralis alia

I61.9

Intracerebralno krvarenje, neoznačeno
Haemorrhagia intracerebralis, non specificata

I62

Drugo netraumatsko krvarenje u mozgu
Haemorrhagia intracranialis non traumatica, alia

I62.0

Krvarenje ispod tvrde moždanice (akutno)(netraumatsko)
Haemorrhagia subduralis (acuta)(non traumatica)

I62.1

Netraumatsko krvarenje izvan tvrde moždanica
Haemorrhagia extraduralis non traumatica

I62.9

Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neoznačeno
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), non specificata

I63

Infarkt mozga
Infarctus cerebri

I63.0

Infarkt mozga zbog tromboze precerebralnih arterija
Infarctus cerebri propter thrombosim arteriae praecerebralis

I63.1

Infarkt mozga zbog embolije precerebralniih arterija
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae praecerebralis

I63.2

Infarkt mozga zbog zapušenja ili suženja premoždanih arterija, neoznačen
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae praecerebralis, non specificatus

I63.3

Infarkt mozga zbog tromboze arterija mozga
Infarctus cerebri propter trombosim arteriae cerebri

I63.4

Infarkt mozga zbog embolije arterija mozga
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae cerebri

I63.5

Infarkt mozga zbog neoznačenog zapušenja ili suženja arterija mozga
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae cerebri non specificatam

I63.6

Infarkt mozga zbog negnojne tromboze u venama mozga
Infarctus cerebri propter thrombosim venae cerebri non pyogenem

I63.8

Drugi infarkt mozga
Infarctus cerebri alius

I63.9

Infarkt mozga, neoznačen
Infarctus cerebri, non specificatus

I64

Apopleksija – Moždana kap, neoznačena kao krvarenje ili infarkt mozga
Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus, non specificata

I65

Zapušenje premoždanih arterija i suženje premoždanih arterija bez infarkta mozga
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis sine infarctu cerebri

I65.0

Zapušenje arterije vratne kičme i suženje arterije vratne kičme
Occlusio arteriae vertebralis et stenosis arteriae vertebralis

I65.1

Zapušenje arterije baze mozga i suženje arterije baze mozga
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis

I65.2

Zapušenje glavne arterije vrata i suženje glavne arterije vrata
Occlusio arteriae carotidis et stenosis arteriae carotidis

I65.3

Višestruko i obostrano zapušenje premoždane arterije i suženje premoždane arterije
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis bilateralis (multiplex)

I65.8

Drugo zapušenje premoždane arterije i suženje premoždane arterije
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis alia

I65.9

Zapušejne premoždane arterije i suženje premoždane arterije, neoznačeno
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, non specificata

I66

Zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga bez infarkta mozga
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu

I66.0

Zapušenje srednje arterije mozga i suženje srednje arterije mozga
Occlusio arteriae cerebri mediae et stenosis arteriae cerebri mediae

I66.1

Zapušenje prednje arterije mozga i suženje prednje moždane arterije
Occlusio arteriae cerebri anterioris et stenosis arteriae cerebri anterioris

I66.2

Zapušenje zadnje arterije mozga i suženje zadnje arterije mozga
Occlusio arteriae cerebri posterioris et stenosis arteriae cerebri posterioris

I66.3

Zapušenje arterije malog mozga i suženje arterije malog mozga
Occlusio arteriae cerebelli et stenosis arteriae cerebelli

I66.4

Obostrano i višestruko zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga
Occlusio arteriae cerebri bilateralis et stenosis arteriae cerebri bilateralis (multiplex)

I66.8

Drugo zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri alia

I66.9

Zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga, neoznačeno
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri, non specificata

I67

Druge bolesti krvnih sudova mozga
Morbi cerebrovasculares alli

I67.0

Disekcija moždanih arterija, bez rupture
Dissectio arteriarum cerebralium sine ruptura

I67.1

Aneurizma arterije mozga, bez rupture
Aneurysma cerebri, non ruptum

I67.2

Zakrečavanje krvnih sudova mozga
Atherosclerosis cerebri

I67.3

Progresivno oboljenje krvarenjem sudova bele mase mozga
Leucoencephalopathia vascularis progressiva

I67.4

Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom
Encephalopathia hypertensiva

I67.5

Moyamoya bolest
Morbus Moyamoya

I67.6

Negnojna tromboza intrakranijalnog venskog sistema
Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes

I67.7

Zapaljenje arterija mozga, neklasifikovano na drugom mestu
Arteritis cerebri non alibi classificata

I67.8

Druge označene bolesti krvnih sudova mozga
Morbi cerebrovasculares specificati, alii

I67.9

Bolest krvnih sudova mozga, neoznačena
Morbus cerebrovascularis, non specificatus

I68

Bolesti krvnih sudova mozga u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi cerebrovasculares in morbis alibi classificatis

I68.0

Amiloidno oboljenje krvnih sudova mozga
Angiopathia cerebri amyloides

I68.1

Zapaljenje arterija mozga u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Arteritis cerebri in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I68.2

Zapaljenje arterija mozga u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Arteritis cerebri in morbis aliis alibi classificatis

I68.8

Druge bolesti krvnih sudova mozga u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi cerebrovasculares alii in morbis alibi classificatis

I69

Posledice bolesti krvnih sudova mozga
Sequelae morbi cerebrovascularis
156
Ostale bolesti krvnih sudova mozga
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

I69.0

Posledice krvarenja ispod paučinaste opne
Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis

I69.1

Posledice krvarenja u mozgu
Sequelae haemorrhagiae cerebri

I69.2

Posledice drugog netraumatskog krvarenja u lobanji
Sequelae haemorrhagiae intracranialis alterius non traumaticae

I69.3

Posledice infarkta mozga
Sequelae infarctus cerebri

I69.4

Posledice moždane kapi označene kao bez krvarenje ili infarkta
Sequelae apoplexiae cerebri ut sine haemorrhagia sive infarctu specificatae

I69.8

Posledice druge označene bolesti krvnih sudova mozga
Sequelae morbi cerebrovascularis alterius non specificati

I70-I79

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara

I80-I89

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu

I95-I99

Druge i neoznačene bolesti krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.