Lieky

Zopitin 7,5 mg Filmom obalená tableta

Preskripčné informácie
57 - HYPNOTICA, SEDATIVA
S - liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku; čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.
R - Viazaný na lekársky predpis
Bez preskripčného obmedzenie
Žiadne data
Ďalšie informácie
Zopitin 7,5 mg Filmom obalená tableta
Žiadne data
Filmom obalená tableta
SPC
Registrácia je zadarmo a umožňuje Vám neobmedzený prístup k všetkým nástrojom, SPC a MKCH-10.
Zaregistrovať sa
Terapeutické indikácie

Krátkodobá liečba nespavosti.

Liečba zopiklónom tak ako benzodiazepínmi alebo látkami podobnými benzodiazepínom je indikovaná iba pri závažnej nespavosti, spôsobujúcej extrémnu únavu alebo vyčerpanosť pacienta.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávka pre dospelých je 3,75 – 7,5 mg bezprostredne pred spaním. Počiatočná dávka 3,75 mg sa odporúča starším alebo oslabeným pacientom, pacientom s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek alebo s respiračnou insuficienciou. Jednotlivá dávka 7,5 mg sa nemá prekročiť. Liek sa neodporúča deťom alebo adolescentom mladším ako 18 rokov.

Liečba zopiklónom má trvať čo najkratšie, zvyčajne od niekoľkých dní do 2 týždňov. Najdlhšie odporúčané kontinuálne užívanie je 4 týždne vrátane ukončovania liečby. Predĺženie liečby alebo potreba kontinuálneho užívania sa musí starostlivo zvážiť.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na zopiklón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Myastenia gravis.

Závažný syndróm spánkového apnoe, závažná respiračná insuficiencia.

Závažná hepatálna insuficiencia.

Zvláštne upozornenie

Zvláštna opatrnosť sa má dodržať pri podávaní zopiklónu starším pacientom, pacientom s psychickými poruchami alebo abúzom liekov alebo abúzom liekov v anamnéze a pacientom so závažnou hepatálnou alebo renálnou insuficienciou alebo akútnym respiračným zlyhaním, pozri časť 4.2.

Pretože hypnotický účinok zopiklónu je rýchly (15 – 20 minút), dávka sa má užiť bezprostredne pred spaním. Zopiklón sa nemá užívať samostatne na liečbu pacientov s psychózou alebo závažnou depresiou. U týchto pacientov, ako aj u všetkých pacientov s nespavosťou, sa má najprv liečiť základné ochorenie a okolnosti.

Počas liečby zopiklónom boli hlásené paradoxné psychické reakcie, pozri časť 4.8.

Tolerancia:

Účinnosť benzodiazepínov a látok podobných benzodiazepínom sa môže počas niekoľkotýždňového kontinuálneho používania oslabiť. Liečba zopiklónom však počas obdobia viac než štyri týžne neukázala vytvorenie tolerancie.

Riziko súbežného užívania s opioidmi

Súbežné užívanie Zopitinu a opioidov môže viesť k sedácii, respiračnej depresii, kóme a smrti. Vzhľadom na tieto riziká, súbežné predpisovanie sedatívnych liekov ako sú benzodiazepíny alebo príbuzné lieky, ako napríklad Zopitin s opioidmi, má byť výhradne pre pacientov bez alternatívnej možnosti liečby. Ak sa rozhodne o predpísaní Zopitinu súbežne s opioidmi, má sa použiť najnižšia účinná dávka a trvanie liečby má byť čo najkratšie (pozri tiež všeobecné odporúčanie dávky v časti 4.2).

Pacienti majú byť starostlivo sledovaní, pokiaľ ide o prejavy a príznaky respiračnej depresie a sedácie. V tejto súvislosti sa dôrazne odporúča informovať pacientov a ich opatrovateľov (kde je to relevantné) o týchto príznakoch (pozri časť 4.5).

Závislosť:

Riziko vzniku závislosti sa nedá celkom vylúčiť. Riziko vzniku závislosti sa môže zvyšovať s dávkou a dĺžkou liečby. Abúzus alkoholu a/alebo liekov v anamnéze sa má vziať do úvahy pri odhadovaní rizika. Ak sa rozvinie závislosť, liečbu zopiklónom sa odporúča ukončovať postupne, aby sa zabránilo vzniku symptómov z vysadenia. Symptómy z vysadenia môžu zahŕňať bolesť hlavy, bolesť svalov, závažnú úzkosť, tenziu, nepokoj, zmätenosť a podráždenosť. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledovné symptómy: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, znecitlivenie a pálenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie alebo epileptické záchvaty.

Keď je doba liečby maximálne 4 týždne, objavenie sa symptómov z vysadenia je po ukončení liečby nepravdepodobné. Pacienti však môžu mať úžitok pri postupnom ukončovaní liečby.

Nespavosť po náhlom prerušení liečby

Po prerušení liečby benzodiazepínom alebo látkou podobnou benzodiazepínu sa môže objaviť dočasný jav, pri ktorom sa symptómy, ktoré boli dôvodom pre liečbu znovu vrátia v silnejšej forme. Keďže riziko symptómov z vysadenia a návratu nespavosti je väčšie po dlhodobejšej liečbe alebo náhlom prerušení liečby, odporúča sa, aby sa dávkovanie znižovalo postupne.

Amnézia:

Môže sa vyskytnúť anterográdna amnézia. Aby sa minimalizovalo riziko vzniku amnézie, pacienti majú užiť tablety bezprostredne pred spaním a majú mať zabezpečený neprerušovaný spánok 7-8 hodín.

Iné psychiatrické a paradoxné reakcie:

V súvislosti s používaním sedatív/hypnotík vrátane zopiklónu sa hlásil výskyt nepokoja, vzrušenia, podráždenosti, agresivity, bludov, hnevu, nočných môr, halucinácií, abnormálneho správania a iných zmien v správaní. Ak sa vyskytnú, používanie zopiklónu sa má prerušiť. Výskyt týchto reakcií je pravdepodobnejší u starších pacientov (pozri časť 4.8).

Somnambulizmus a pridružené správanie:

Somnambulizmus a iné pridružené správanie ako šoférovanie počas spánku, príprava a konzumácia jedál, telefonovanie s amnéziou na tieto udalosti boli hlásené u pacientov po užití zopiklónu a neboli v úplnom bdelom stave. Ukazuje sa, že konzumácia alkoholu a užívanie iných centrálnych antidepresív spolu so zopiklónom zvyšuje riziko takéhoto správania, podobne ako aj užívanie zopiklónu v dávkach prevyšujúcich maximálnu odporúčanú dávku. Prerušenie liečby zopiklónom sa má striktne zvážiť u pacientov, ktorí hlásia takéto komplexné pridružené správanie.

Trvanie liečby:

Aby sa zabránilo závislosti, dĺžka liečby má byť obmedzená na štyri týždne, pozri časť 4.2, vrátane ukončovania liečby. Je užitočné informovať pacientov o krátkosti liečby a možných symptómoch z vysadenia.

Použitie u detí a dospievajúcich:

Bezpečnosť a účinnosť zopiklónu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené.

Interakcie

Alkohol zvyšuje hypnotický účinok zopiklónu. Treba sa vyhnúť súbežnému užívaniu alkoholu a zopiklónu.

Zvýšenie centrálného depresívneho účinku zopiklónu na CNS sa objaví v prípade súbežného užívania iných liekov, ktoré majú depresívny účinok na CNS ako sú iné hypnotiká, antipsychotiká, anxiolytiká, antidepresíva, antiepileptiká, sedatívne antihistaminiká alebo narkotické analgetiká vrátane opioidov a derivátov morfínu (pri analgézii, antitusickej liečbe a ukončení liečby).

Lieky ovplyvňujúce rýchlosť vyprázdňovania žalúdka môžu ovplyvniť absorpciu zopiklónu.

Zopiklón sa metabolizuje hepatálnym mikrozomálnym enzýmatickým systémom P450 (hlavne cez CYP3A4 a CYP2C8). Lieky, ktoré inhibujú tieto enzýmy, ako sú ketokonazol, erytromycín, klaritromycín, itrakonazol, ritonavir a nefazodón, spomaľujú elimináciu zopiklónu a môžu zvýšiť jeho účinok.

Erytromycín urýchľuje absorpciu zopiklónu a môže urýchliť hypnotický účinok. Koncentrácie zopiklónu sa môžu znížiť, keď sa súbežne podávajú induktory CYP3A4 ako sú rifampicín, karbamazepín, fenobarbital, fenytoín a vňať ľubovníka. Môže byť nevyhnutné zvýšiť dávku zopiklónu.

Opioidy

Súbežné používanie sedatívnych liekov ako sú benzodiazepíny alebo príbuzných liekov ako je Zopitin s opioidmi zvyšuje z dôvodu aditívneho tlmivého účinku na CNS riziko sedácie, respiračnej depresie, kómy a smrti. Dávkovanie a dĺžka súbežného používania má byť obmedzené (pozri časť 4.4).

Fertilia, tehotenstvo a dojčenie

U žien vo fertilnom veku, ktoré plánujú otehotnieť, alebo si myslia, že sú tehotné, sa má používanie zopiklónu ukončiť.

Gravidita

Zopiklón prechádza placentou. Treba sa vyhnúť jeho použitiu počas gravidity. Napriek tomu, že v štúdiách na zvieratách sa nepreukázal teratogénny účinok zopiklónu, klinické skúsenosti o použití počas gravidity a laktácie s ohľadom na jeho bezpečnosť sú nedostatočné.

Ak sa zopiklón užíva počas posledného trimestra gravidity alebo počas pôrodu, liek môže spôsobiť u novorodenca hypotermiu, hypotenziu a respiračnú depresiu.

Dojčenie

Zopiklón a jeho metabolity sa vylučujú do materského mlieka. Metabolizmus u novorodencov je pomalší než u dospelých a jeho depresívny účinok na CNS môže byť škodlivejší. Zopiklón sa nemá užívať počas laktácie.

Schopnosť

Kvôli sedácii zopiklón ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje. Pacient sa má vyhnúť vedeniu motorového vozidla a úlohám, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť aspoň 8 hodín po podaní zopiklónu pokiaľ sú známe individuálne účinky liečby.

Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky súvisiace so zopiklónom v klinických štúdiách boli väčšinou mierne a zriedkavo viedli k prerušeniu liečby.

Najčastejšie nežiaduce účinky sú horká chuť, sucho v ústach a únava nasledujúce ráno po dávke.

Hlásené nežiaduce účinky podľa orgánových systémov a frekvencií:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000) Neznáme (z dostupných údajov)
Trieda orgánových systémov Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé Neznáme
Poruchy imunitného systému generalizované alergické reakcie angioedém, anafylaktické reakcie
Psychické poruchy nočné mory, vzrušenie zmätenosť, poruchy libida, podráždenosť, agresivita, halucinácie, návrat alebo zhoršenie nespavosti, zosilnenie depresie nepokoj, bludy, hnev, abnormálne správanie (pravdepodobne súvisiace s amnéziou) a somnambulizmus (pozri časť 4.4), závislosť (pozri časť 4.4) a syndróm z vysadenia (pozri nižšie)
Poruchy nervového systému dysgeúzia (horká alebo kovová chuť), únava (reziduálna, nasledujúce ráno) bolesť hlavy, závrat anterográdna amnézia ataxia
Poruchy oka diplopia
Poruchy gastrointestinálneho traktu sucho v ústach nauzea, vomitus, dyspepsia
Poruchy pečene a žlčových ciest mierne až stredne závažné zvýšenie sérových transamináz a/alebo alkalickej fosfatázy
Poruchy kože a podkožného tkaniva vyrážka, svrbenie
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva svalová slabosť
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania únava
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu pád (prevažne u starších pacientov)

V prípade psychických nežiaducich účinkov, ktorých výskyt je pravdepodobnejší u starších ľudí, sa musí liečba prerušiť.

Syndróm z vysadenia sa hlásil po vysadení zopiklónu (pozri časť 4.4). Symptómy z vysadenia sú rôzne a môžu zahŕňať rebound nespavosti, bolesť svalov, úzkosť, tras, potenie, vzrušenie, zmätenosť, bolesť hlavy, palpitácie, tachykardiu, delírium, nočné mory, podráždenosť. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledujúce symptómy: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, necitlivosť a brnenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť záchvaty.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.*

Predávkovanie

Predávkovanie sa manifestuje depresiou centrálneho nervového systému: ospalosť, závrat, ataxia a strata vedomia v závislosti na dávke. Predávkovanie zvyčajne nie je život ohrozujúce, pokiaľ nie je kombinované s použitím iných látok tlmiacich CNS (vrátane alkoholu). Ďalšie rizikové faktory, ako je prítomnosť súbežného ochoreia a oslabený stav pacienta, môžu prispieť k závažnosti symptómov a veľmi zriedkavo môžu mať fatálne následky.

Liečba predávkovania je čo najskoršie podanie aktívneho uhlia. Výplach žalúdka alebo aktívne uhlie sú užitočné, len ak sa použijú okamžite po užití lieku. Zvláštna pozornosť sa musí venovať respiračným a kardiovaskulárnym funkciám pacienta. Flumazenil sa môže použiť ako antidotum. Pri predávkovaní zopiklónom nie je hemodialýza prospešná.

Farmakologické vlastnosti
Farmakodynamika

Farmakoterapeutická skupina: lieky podobné benzodiazepínom, ATC kód: N05CF01

Zopiklón je hypnotická látka a patrí do skupiny cyklopyrolónových zložiek. Rozširuje otvorenie inhibičného chloridového kanála stimuláciou komplexu GABA-A-benzodiazepínového receptora. Zopiklón má sedatívny a hypnotický účinok, ale na rozdiel od benzodiazepínov má len slabú anxiolytickú, antikonvulzívnu a myorelaxačnú aktivitu, keď sa používa v klinických dávkach. Hypnotický účinok nastupuje 15 – 20 minút po podaní zopiklónu.

Zopiklón skracuje nástup spánku, znižuje nočné prebúdzania, predlžuje trvanie spánku a zlepšuje kvalitu spánku a oslabnutia. Podľa niektorých štúdií má zopiklón len malý účinok na fyziologickú štruktúru spánku. Terapeutické dávky nemajú žiadny škodlivý vplyv na respiračné a kardiovaskulárne funkcie. Účinky na psychomotorickú výkonnosť alebo mentálnu ostražitosť ráno po podaní sú minimálne.

Farmakokinetika

Absorpcia

Zopiklón sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho systému. Vrchol plazmatických koncentrácií 30 ng/ml po dávke 3,75 mg a 60 ng/ml po dávke 7,5 mg sa dosiahol za 1,5 – 2 hodiny. Nie je žiadny účinok pohlavia alebo potravy na absorpciu.

Distribúcia

Liečivo sa rýchlo distribuuje do cirkulácie. Väzba na plazmatické bielkoviny nie je signifikantná (okolo 45%) a nesaturovateľná. Interakcie cez premiestňovanie bielkovín sú veľmi nepravdepodobné.

Distribučný objem u dospelých je 1,2 – 1,6 l/kg.

Počas laktácie sú koncentrácie v materskom mlieku podobné plazmatickým. Odhadovaná expozícia dojčaťa je maximálne 1% dennej dávky matky.

Metabolizmus

Zopiklón sa metabolizuje v pečeni troma základnými metabolickými cestami. Interindividuálna odchýlka je minimálna. Aktívny N-oxymetabolit a inaktívny N-desmetylmetabolit sú hlavnými metabolitmi. Podľa analýz moču ich polčasy eliminácie sú 4,5 a 7,4 hodiny, v uvedenom poradí. Indukcia enzymatického systému sa u zvierat nepozorovala ani pri vysokých dávkach. Keď sa zopiklón užíva raz denne, nevyskytuje sa akumulácia zopiklónu alebo jeho matabolitov.

Eliminácia

Keď sa zopiklón užíva v odporúčaných dávkach, je polčas jeho eliminácie v plazme okolo 5 hodín. V porovnaní s klírensom v plazme (232 ml/min), minimálny renálny klírens (8,4 ml/min) nezmeneného zopiklónu poukazuje na to, že zopiklón sa eliminuje hlavne cez metabolizmus. Zopiklón a jeho metabolity sa vylučujú obličkami (cca 80%), hlavne ako voľné metabolity (N-oxy- a N-desmetyl deriváty). Iba asi 5% zopiklónu sa vylučuje nezmenený močom. Zopiklón sa vylučuje aj slinami, čo vysvetľuje horkú chuť.

Zvláštne skupiny pacientov

U starších zdravých pacientov sa v rôznych štúdiách nepozorovala žiadna akumulácia.

Pri renálnej insuficiencii sa nepozorovala žiadna akumulácia zopiklónu alebo jeho metabolitov.

Pri pečeňovej cirhóze klesol plazmatický klírens zopiklónu o približne 40% v porovnaní s redukciou desmetylácie. Pri pečeňovej insuficiencii sa musia redukovať dávky.

PDF dokumenty
Balenie
tbl flm 10x7,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) [Kód 36435]
Cena
1,92 €
Doplatok
1,41 €
S - liek, ktorému nie je určený osobitný…
Viacej…
tbl flm 20x7,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) [Kód 38044]
Cena
3,74 €
Doplatok
2,72 €
S - liek, ktorému nie je určený osobitný…
Viacej…
tbl flm 100x7,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) [Kód 36437]
Cena
9,19 €
Doplatok
4,09 €
S - liek, ktorému nie je určený osobitný…
Viacej…
tbl flm 30x7,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) [Kód 36436]
Cena
-
Doplatok
-
Balenie nie je v zozname.
Podobné l.
© Mediately v.9.3.0
MEDIATELY
InzerciaKariéra
© Mediately v.9.3.0
STIAHNITE SI APLIKÁCIU