Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

D50-D53

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

D55-D59

Niedokrwistości hemolityczne

D60-D64

Niedokrwistości aplastyczne i inne

D65-D69

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne

D70-D77

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

D80-D89

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych

D80

Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

D80.0

Dziedziczna hipogammaglobulinemia
Hypogammaglobulinaemia hereditaria

D80.1

Nierodzinna hipogammaglobulinemia
Hypogammaglobulinaemia non familiaris

D80.2

Wybiórczy niedobór immunoglobulin A [IgA]
Deficientia immunoglobulini A selectiva [IgA]

D80.3

Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G [IgG]
Deficientia immunoglobulini G [IgG](subclassis) selectiva

D80.4

Wybiórczy niedobór immunoglobulin M [IgM]
Deficientia immunoglobulini M selectiva [IgM]

D80.5

Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M [IgM]
Immunodeficientia hyper-immunoglobulinica M [IgM]

D80.6

Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią
Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia

D80.7

Przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca
Hypogammaglobulinaemia puerilis transitiva

D80.8

Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae

D80.9

Niedobór odporności z przewagą defektu przeciwciał, nieokreślony
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum preadominantibus, non specificata

D81

Mieszane niedobory odpornościowe
Immunodeficientiae combinatae

D81.0

Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z dysgenezją siateczki
Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari

D81.1

Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z małą liczebnością komórek T i B
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T-et B-cellularum parvo

D81.2

Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero B-cellularum parvo sive normali

D81.3

Niedobór dezaminazy adenozyny [ADA]
Deficientia adenosinum-deaminasis [ADA]

D81.4

Zespół Nezelofa
Syndroma Nezelof

D81.5

Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej [PNP]
Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis [PNP]

D81.6

Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis I

D81.7

Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis II

D81.8

Inne złożone niedobory odporności
Immunodeficientiae combinata aliae

D81.9

Złożony niedobór odporności, nieokreślony
Immunodeficientia combinata, non specificata

D82

Niedobór odporności z innymi poważnymi wadami
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis

D82.0

Zespół Wiskotta-Aldricha
Syndroma Wiskott-Aldrich

D82.1

Zespół DiGeorge’a
Syndroma Di George

D82.2

Niedobór odporności z sylwetką z krótkimi kończynami
Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus

D82.3

Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej nieprawidłowej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epsteina-Barr
Immunodeficientia ut con sequela responsi hereditarii defectivi ad infectionem „Epstein-Barr” viro

D82.4

Zespół hiperimmunoglobulinemii E [IgE]
Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E [IgE]

D82.8

Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami
Immunodeficientia cum defectibus majorubus aliis specificatis

D82.9

Niedobór odporności skojarzony z poważną wadą, nieokreślony
Immunodeficientia cum defectibus majoribus, non specificata

D83

Pospolity zmienny niedobór odporności
Immunodeficientia variabilis communis

D83.0

Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B
Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedominantibus

D83.1

Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń immunoregulacyjnych komórek T
Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominantibus

D83.2

Pospolity zmienny niedobór odporności z autoprzeciwciałami przeciwko komórkom B lub T
Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas

D83.8

Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe
Immunodeficientiae variabiles communes aliae

D83.9

Pospolity zmienny niedobór odporności, nieokreślony
Immunodeficientia variabilis communis, non specificata

D84

Inne niedobory odporności
Immunodeficientiae aliae

D84.0

Defekt dotyczący funkcji antygenu-1 limfocytu [LFA-1]
Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici

D84.1

Zaburzenia układu dopełniacza
Defectus systematis complementi

D84.8

Inne określone niedobory odporności
Immunodeficientiae aliae, specificatae

D84.9

Niedobór odporności, nieokreślony
Immunodeficientia, non specificata

D86

Sarkoidoza
Sarcoidosis

D86.0

Sarkoidoza płucna
Sarcoidosis pulmonum

D86.1

Sarkoidoza węzłów chłonnych
Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum

D86.2

Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych
Sarcoidosis pulmonum cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum

D86.3

Sarkoidoza skórna
Sarcoidosis cutis

D86.8

Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
Sarcoidosis locorum aliorum et locorum combinatorum

D86.9

Sarkoidoza, nieokreślona
Sarcoidosis, non specificata

D89

Inne patologie dotyczące układu odpornościowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines immunitatis alii, non alibi classificatis

D89.0

Hipergammaglobulinemia poliklonalna
Hypergammaglobulinaemia polyclonalis

D89.1

Krioglobulinemia
Cryoglobulinaemia

D89.2

Hipergammaglobulinemia, nieokreślona
Hypergammaglobulinaemia, non specificata

D89.8

Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines immunitatis specificati, alii, non alibi classificatis

D89.9

Zaburzenie przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, nieokreślone
Disordo immunitatis, non specificatus

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.