IKERVIS 1MG/ML Oční kapky, emulze

Základní informace

Lék není v seznamu.
R - na lékařský předpis
Bez omezení
Žádna data
Žádna data
Žádna data
Oční kapky, emulze
Santen OY, Tampere

Balení

1MG/ML Oční kapky, emulze 30X0,3ML
-
-
-
Vykazovací limit
Cena
Max. doplatek
1MG/ML Oční kapky, emulze 90X0,3ML
-
-
-
Vykazovací limit
Cena
Max. doplatek

SPC

Přihlášením nebo registrací zdarma získáte bezplatný neomezený přístup. Zbývající zobrazení: 5

Terapeutické indikace

Léčba závažné keratitidy u dospělých pacientů se syndromem suchého oka, který se nezlepšil navzdory léčbě umělými slzami (viz bod 5.1).

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí zahájit oftalmolog nebo zdravotník s odbornou kvalifikací v oftalmologii. Dávkování

Doporučená dávka je jedna kapka do postiženého oka(očí) jednou denně večer před spaním. Odpověď na léčbu je nutné přehodnotit nejméně jednou za 6 měsíců.

Pokud je dávka vynechána, léčba pokračuje následující den jako obvykle. Pacienty je zapotřebí poučit, aby nepodávali více než jednu kapku do postiženého oka(očí).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Populace starších pacientů byla v klinických studiích hodnocena. Není zapotřebí žádná úprava dávek.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

Účinek cyklosporinu nebyl u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin studován. U těchto populací však nejsou třeba žádná zvláštní opatření.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití cyklosporinu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let v léčbě závažné keratitidy u pacientů se syndromem suchého oka, který se nezlepšil navzdory léčbě umělými slzami.

Způsob podání

Oční podání.

Opatření, která je nutno učinit před podáním léčivého přípravku

Pacienty je nutné upozornit, aby si nejprve omyli ruce. Před instilací je zapotřebí lahvičkou jemně zatřepat.

Pacienty je nutné upozornit, aby používali nazolakrimální okluzi a zavřeli víčka na 2 minuty po vkápnutí do oka, aby se snížila systémová absorpce. Omezí se tak rovněž celkové nežádoucí účinky a zvýší se lokální účinnost přípravku.

Jestliže se používá více než jeden lokálně aplikovaný oční léčivý přípravek, léčivé přípravky se musí podávat jednotlivě s odstupem nejméně 15 minut. Přípravek IKERVIS je zapotřebí podávat poslední (viz bod 4.4).

Pacienti mají být informováni o správném zacházení s vícedávkovým balením. Návod k použití viz bod 6.6.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Okulární či periokulární malignity nebo premaligní stavy.

Aktivní nebo suspektní okulární či periokulární infekce.

Zvláštní upozornění

Přípravek IKERVIS nebyl studován u pacientů s diagnózou herpes zoster ophthalmicus v anamnéze, a proto se u těchto pacientů má používat s opatrností.

Kontaktní čočky

Podávání u pacientů s kontaktními čočkami nebylo studováno. Doporučuje se pečlivě sledovat pacienty se závažnou keratitidou. Kontaktní čočky je třeba před instilací očních kapek večer před usnutím vyjmout a po probuzení je možné je opět nasadit.

Souběžná terapie

Zkušenosti s použitím cyklosporinu při léčbě pacientů s glaukomem jsou omezené. Při souběžné léčbě těchto pacientů přípravkem IKERVIS je nutné zajistit pravidelné klinické sledování zvláště při léčbě betablokátory, o nichž je známo, že snižují sekreci slz.

Účinky na imunitní systém

Oční léčivé přípravky ovlivňující imunitní systém, včetně cyklosporinu, mohou ovlivňovat obranyschopnost hostitele proti lokálním infekcím a malignitám. Proto se doporučuje pravidelné vyšetření oka (očí), např. nejméně jednou za 6 měsíců, pokud se přípravek IKERVIS používá roky.

Přípravek obsahuje cetalkonium-chlorid

Přípravek IKERVIS obsahuje cetalkonium-chlorid. Před instilací tohoto léčivého přípravku pacient vyjme kontaktní čočky a po probuzení je možné je opět nasadit.

Cetalkonium-chlorid způsobuje podráždění očí. Pacienti mají být sledováni v případě dlouhodobé léčby.

Interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s přípravkem IKERVIS.

Kombinace s jinými léčivými přípravky, které ovlivňují imunitní systém

Společné podávání přípravku IKERVIS s očními kapkami obsahujícími kortikosteroidy by mohlo potencovat účinky cyklosporinu na imunitní systém (viz bod 4.4).

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/ženy používající antikoncepci

Podávání přípravku IKERVIS se u žen ve fertilním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci, nedoporučuje.

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku IKERVIS těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém podání cyklosporinu při expozici dostatečně převyšující maximální expozici u člověka. To svědčí o malém významu při klinickém použití přípravku IKERVIS.

Podávání přípravku IKERVIS se v těhotenství nedoporučuje, pokud potenciální přínos pro matku nepřeváží nad riziky pro plod.

Kojení

Po perorálním podání se cyklosporin vylučuje do mateřského mléka. Informace o účincích cyklosporinu na kojené novorozence/děti jsou nedostatečné. Při terapeutických dávkách cyklosporinu v očních kapkách však není pravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce obsaženo dostatečné množství. Na základě posouzení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku IKERVIS.

Fertilita

Údaje o účincích přípravku IKERVIS na lidskou fertilitu nejsou k dispozici.

U zvířat, která dostávala cyklosporin intravenózně, nebylo hlášeno žádné zhoršení fertility (viz bod 5.3).

Schopnost řízení

Přípravek IKERVIS má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Tento léčivý přípravek může vyvolat dočasně rozmazané vidění nebo jiné poruchy vidění, které mohou ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje (viz bod 4.8). Pacienty je proto zapotřebí upozornit, aby neřídili ani neobsluhovali stroje, dokud není vidění opět ostré.

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest oka (19,0 %), podráždění oka (17,5 %), oční hyperemie (5,5 %), zvýšené slzení (4,9 %), a erytém očního víčka (1,7 %), které jsou obvykle přechodné

a vyskytovaly se během instilace. Tyto nežádoucí účinky jsou ve shodě s účinky, které byly hlášeny po uvedení přípravku na trh.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V klinických studiích nebo během používání po uvedení přípravku na trh byly pozorovány následující nežádoucí účinky uvedené níže. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle orgánových systémů a frekvence při použití následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinky
Infekce a infestace Méně časté Bakteriální keratitida, Herpes zoster ophthalmicus
Poruchy oka Velmi časté Bolest oka Podráždění oka
Časté Erytém očních víček Zvýšené slzení Oční hyperemie Rozmazané vidění Edém očních víček Hyperemie spojivek Pruritus oka
Méně časté Edém spojivek Porucha slzení Výtok z očí Iritace spojivek Konjunktivitida Pocit cizího tělíska v oku Oční depozitum Keratitida Blefaritida Chalazion Infiltráty rohovky Zjizvení rohovky Pruritus očních víček Iridocyklitida Oční diskomfort
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté Reakce v místě instilace
Poruchy nervového systému Méně časté Bolest hlavy
Popis vybraných nežádoucích účinků Bolest oka

Byla často hlášeným lokálním nežádoucím účinkem spojeným s používáním přípravku IKERVIS během klinických studií. Pravděpodobně ji lze připsat na vrub cyklosporinu.

Generalizované a lokální infekce

Pacienti, kteří podstupují imunosupresivní terapie včetně podávání cyklosporinu, jsou ve zvýšené míře ohroženi infekcemi. Mohou se vyskytovat jak generalizované, tak lokalizované infekce. Mohou se také zhoršit již dříve existující infekce (viz bod 4.3). Případy infekcí byly méně často hlášeny ve spojení s používáním přípravku IKERVIS.

Je nutno provést preventivní opatření ke snížení systémové absorpce (viz bod 4.2).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměrů přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Předávkování

Po očním podání je nepravděpodobné, že by došlo k lokálnímu předávkování. Jestliže dojde k předávkování přípravkem IKERVIS, léčba má být symptomatická a podpůrná.

Farmakodynamika

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologika, jiná oftalmologika, ATC kód: S01XA18. Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Cyklosporin (rovněž známý jako cyklosporin A) je imunomodulátor tvořený cyklickým polypeptidem s imunosupresivními vlastnostmi. Prokázalo se, že prodlužuje přežití alogenních transplantátů u zvířat a významně zlepšil přežití všech typů štěpů při transplantaci solidních orgánů u člověka.

Rovněž se prokázalo, že cyklosporin má protizánětlivý účinek. Studie se zvířaty naznačují, že cyklosporin inhibuje rozvoj reakcí mediovaných buňami. Bylo prokázáno, že cyklosporin inhibuje tvorbu a/nebo uvolňování prozánětlivých cytokinů, včetně interleukinu 2 (IL-2) nebo T-buněčného růstového faktoru (TCGF) Je rovněž známo, že reguluje uvolňování protizánětlivých cytokinů směrem ke zvýšení. Ukazuje se, že cyklosporin blokuje lymfocyty spočívající ve fázi G0 nebo G1 buněčného cyklu. Veškeré dostupné důkazy naznačují, že cyklosporin specificky a reverzibilně působí na lymfocyty a nepotlačuje hematopoezu ani nemá žádný účinek na funkci fagocytárních buněk.

U pacientů se syndromem suchého oka možná bude zapotřebí vzít v úvahu onemocnění se zánětlivým imunologickým mechanismem, kdy je po očním podání cyklosporin pasivně absorbován do infiltrátů T-lymfocytů v rohovce a spojivce a inaktivuje kalcineurinovou fosfatázu. Cyklosporinem indukovaná inaktivace kalcineurinu inhibuje defosforylaci transkripčního faktoru NF-AT a brání translokaci

NF-AT do jádra, čímž blokuje uvolnění prozánětlivých cytokinů, jako je IL-2. Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost přípravku IKERVIS byly hodnoceny ve dvou randomizovaných dvojitě maskovaných, vehikulem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů se syndromem suchého oka (suchou keratokonjunktivitidou), kteří splňovali kritéria Mezinárodního pracovního semináře pro suché oko (International Dry Eye Workshop).

Ve 12měsíční, pivotní, dvojitě maskované, vehikulem kontrolované klinické studii (studie SANSIKA), 246 pacientů se syndromem suchého oka (DED) se závažnou keratitidou (definovanou jako skóre barvení rohovky fluoresceinem (corneal fluorescein staining, CFS) 4 na modifikované Oxfordské stupnici), tito pacienti byli randomizováni k aplikaci jedné kapky přípravku IKERVIS, nebo vehikula denně před usnutím po 6 měsíců. Pacienti randomizovaní do skupiny s vehikulem byli převedeni na přípravek IKERVIS po 6 měsících. Primárním cílovým parametrem byl podíl pacientů, kteří do 6. měsíce dosáhli nejméně dvoustupňového zlepšení keratitidy (CFS) a 30% zlepšení symptomů měřeného pomocí indexu poškození povrchu oka (Ocular Surface Disease Index, OSDI). Podíl respondérů ve skupině s přípravkem IKERVIS byl 28,6 % v porovnání s 23,1 % ve skupině

s vehikulem. Rozdíl nebyl statisticky signifikantní (p=0,326).

Závažnost keratitidy hodnocená barvením CFS se významně zvýšila od výchozího stavu do 6. měsíce přípravkem IKERVIS v porovnání s vehikulem (průměrná změna oproti výchozímu stavu byla -1,764 u přípravku IKERVIS vs.-1,418 s vehikulem, p=0,037). Podíl pacientů léčených přípravkem IKERVIS

s 3stupňovým zlepšením skóre CFS v 6. měsíci (ze 4 na 1) byl 28,8 % v porovnání s 9,6 % u subjektů hodnocení léčených vehikulem, ale jednalo se o analýzu post-hoc, která omezuje robustnost tohoto výsledku. Prospěšný účinek na keratitidu se udržovat v otevřené fázi studie od 6. do 12. měsíce.

Průměrná změna oproti výchozímu stavu na 100bodové škále OSDI byla −13,6 u přípravku IKERVIS a −14,1 u vehikula v 6. měsíci (p=0,858). Navíc nebylo u přípravku IKERVIS pozorováno žádné zlepšení v porovnání s vehikulem v 6. měsíci u jiných sekundárních cílových parametrů včetně skóre očních obtíží, Schirmerova testu, souběžného používání umělých slz, globálního hodnocení účinnosti zkoušejícím, doby rozložení slzné vrstvy, barvení lisaminovou zelení, skóre kvality života

a osmolarity slzné vrstvy.

Snížení zánětu povrchu oka hodnocené expresí humánního leukocitního antigenu-DR (HLA-DR) (výzkumný cílový parametr) bylo pozorováno v 6. měsíci ve prospěch přípravku IKERVIS (p=0,021).

V 6měsíční, dvojitě maskované, vehikulem kontrolované, podpůrné klinické studii (studie SICCANOVE), 492 DED pacientů se středně až vysoce závažnou keratitidou (definovanou jako skóre CFS od 2 do 4) bylo rovněž randomizováno k aplikaci přípravku IKERVIS nebo vehikula denně před usnutím po 6 měsíců. Společné primární cílové parametry zahrnovaly změnu skóre CFS a změnu globálního skóre očních obtíží nesouvisejících s instilací hodnoceného léku a byly oba měřeny

v 6. měsíci. Byl pozorován malý, ale statisticky významný rozdíl ve zlepšení CFS mezi léčebnými skupinami v 6. měsíci ve prospěch přípravku IKERVIS (a to u průměrné změny oproti výchozímu stavu v CFS -1,05 u přípravku IKERVIS a -0,82 u vehikula, p=0,009). Průměrná změna oproti výchozímu stavu u skóre očních obtíží (hodnocená pomocí vizuální analogové škály) byl -12,82 u přípravku IKERVIS a -11,21 u vehikula (p=0.808).

V obou studiích nebylo pozorováno významné zlepšení příznaků po 6 měsících léčby u přípravku IKERVIS v porovnání s vehikulem, ať již se použila vizuálních analogová škála, nebo OSDI.

V obou studiích měla Sjögrenův syndrom průměrně jedna třetina pacientů; pokud jde o celkovou populaci, bylo v této podskupině pacientů pozorováno statistické zlepšení CFS ve prospěch přípravku IKERVIS.

Při dokončení studie SANSIKA (12měsíční studie) byli pacienti požádáni o vstup do studie následující po studii SANSIKA. Tato studie byla otevřená, nerandomizovaná, jednoramenná, 24měsíční prodloužená studie původní studie Sansika. Ve studii následující po studii SANSIKA pacienti alternativně dostávali léčbu přípravkem IKERVIS nebo byli bez léčby v závislosti na skóre CFS (pacienti dostávali IKERVIS, když došlo ke zhoršení keratitidy).

Tato studie byla navržena ke sledování dlouhodobé účinnosti a míry relapsu u pacientů, kteří předtím dostávali přípravek IKERVIS.

Primárním cílem studie bylo vyhodnotit dobu trvání zlepšení po přerušení léčby přípravkem IKERVIS, jakmile se pacient zlepšil oproti výchozímu stavu ve studii SANSIKA (tj. zlepšení nejméně o 2 stupně na upravené Oxfordské stupnici).

Bylo zařazeno 67 pacientů (37,9 % ze 177 pacientů, kteří ukončili účast ve studii Sansika). Po 24měsíčním období nezaznamenalo 61,3 % z 62 pacientů zahrnutých do populace primární účinnosti relaps na základě skóre CFS. Procento pacientů, u nichž došlo k rekurenci závažné keratitidy bylo 35 % u pacientů léčených přípravkem IKERVIS 12 měsíců a 48 % pacientů léčených 6 měsíců ve studii SANSIKA.

Na základě prvního kvartilu (medián nebylo možné odhadnout kvůli malému počtu relapsů) doba do relapsu (zpět na stupeň CFS 4) byla ≤224 dnů u pacientů dříve léčených 12 měsíců přípravkem IKERVIS a ≤175 dnů u pacientů léčených 6 měsíců. Pacienti strávili více času na stupni 2 CFS (medián doby 12,7 týdne/rok) a stupni 1 (medián doby 6,6 týdnů/rok) než na stupni 3 CFS (medián doby 2,4 týdne/rok) stupních 4 a 5 CFS (medián doby 0 týdne/rok).

Hodnocení příznaků DED pomocí VAS ukázalo zhoršení diskomfortu pacienta od doby prvního přerušení léčby do doby jejího opětovného zahájení s výjimkou bolesti, která zůstala relativně nízká a stabilní. Medián globálního skóre VAS vzrostl od doby, kdy byla léčba poprvé zastavena (23,3 %) do doby obnovení léčby (45,1 %).

U jiných sekundárních cílových parametrů (TBUT, barvení lisaminovou zelení a Schirmerův test, NEI,-VFQ a EQ-5d) nebyly v průběhu prodloužené studie pozorovány žádné signifikantní změny.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem IKERVIS u všech podskupin pediatrické populace se syndromem suchého oka (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2).

Farmakokinetika

Formální farmakokinetické studie s přípravkem IKERVIS u lidí nebyly provedeny.

Koncentrace přípravku IKERVIS v krvi byly měřeny pomocí specifické analýzy vysokotlakou kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií. Koncentrace cyklosporinu v plazmě byly měřeny u 374 pacientů ve dvou studiích účinnosti před podáním a za 6 měsíců (studie SICCANOVE

a studie SANSIKA) a za 12 měsíců léčby (studie SANSIKA). Po 6 měsících instilace do očí přípravku IKERVIS jednou za den mělo 327 pacientů hodnoty pod dolní mezí detekce (0,050 ng/ml)

a 35 pacientů bylo pod dolní mezí kvantifikace (0,100 ng/ml). Měřitelné hodnoty nepřekračující 0,206 ng/ml byly naměřeny u osmi pacientů a hodnoty byly považovány za zanedbatelné. Tři pacienti měli hodnoty nad horní mezí kvantifikace (5 ng/ml), ovšem pacienti již užívali cyklosporin perorálně ve stabilní dávce, což dovoloval protokol studie. Po 12 měsících léčby byly tyto hodnoty pod dolní mezí detekce u 56 pacientů a pod dolní mezí kvantifikace u 19 pacientů. Sedm pacientů mělo měřitelné hodnoty (od 0,105 do 1,27 ng/ml), ale všechny hodnoty byly považovány za zanedbatelné. Dva pacienti měli hodnoty nad horní mezí kvantifikace, ovšem pacienti již užívali cyklosporin perorálně ve stabilní dávce při zařazení studie.


Podobné l.