HERPESIN 50MG/G Krém

Základní informace

Lék není v seznamu.
F - volně prodejné léčivé přípravky
Bez omezení
Žádna data
Žádna data
Žádna data
Krém
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha

Balení

50MG/G Krém 2G
-
-
-
Vykazovací limit
Cena
Max. doplatek
50MG/G Krém 5G
-
-
-
Vykazovací limit
Cena
Max. doplatek

SPC

Přihlášením nebo registrací zdarma získáte bezplatný neomezený přístup. Zbývající zobrazení: 5

Terapeutické indikace

Herpesin krém je určen k léčbě infekcí vyvolaných virem Herpes simplex, projevujících se opary na rtech a obličeji (herpes labialis), primoinfekce i recidivy.

Dávkování a způsob podání

Dávkování u dospělých a dětí
Nanáší se v tenké vrstvě, optimálně již při prodromálních příznacích, na postižené místo a půlcentimetrový lem okolní zdravé kůže. Obvykle se aplikuje 5krát denně ve 4hodinových intervalech (s výjimkou noci). Léčba může začít i později ve stadiu papul nebo puchýřků.

Léčba má trvat 4 dny. Nenastane-li zlepšení, je možné v léčbě pokračovat ještě dalších 6 dnů. Přetrvávají-li příznaky i po 10 dnech léčby, je nutné kontaktovat lékaře.

Způsob podání
Pouze kožní podání.
Před nanesením krému na postižené místo i potom je nutné si umýt ruce. Při nanášení je třeba se vyvarovat tření postiženého místa nebo doteků okolní tkáně kapesníkem. Vyloučí se tak zhoršení nebo přenos infekce na jiné místo.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, valaciklovir nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Zvláštní upozornění

Přípravek Herpesin se nedoporučuje aplikovat na sliznici dutiny ústní a oka. Herpesin se nemá používat k léčbě herpetické infekce očí. Rovněž se nemá používat k léčbě genitální herpetické infekce. Zvláště je třeba se vyhnout kontaktu krému s očima.

Pacienti s velmi těžkou formou recidivujícího oparu mají vyhledat lékařskou pomoc.

Postižení oparem se musejí vyhnout přenosu viru na jiné místo nebo jinou osobu, zvláště při otevřené lézi.

Používat přípravek Herpesin se nedoporučuje pacientům s oslabeným imunitním systémem (např. pacienti s AIDS nebo pacienti po transplantaci kostní dřeně). Léčba jakékoliv infekce u těchto pacientů má být vedena lékařem.

Tento krém obsahuje pomocnou látku cetylalkohol (51 mg na 1 g přípravku), který může způsobit lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Tento krém obsahuje pomocné látky propylparaben (0,25 mg na 1 g přípravku) a methylparaben

(0,5 mg na 1 g přípravku), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Interakce

Při lokálním používání acikloviru nebyly hlášeny lékové interakce.

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Použití tohoto přípravku může být indikováno jenom v případě, převáží-li očekávaný terapeutický efekt možné riziko.

U dětí žen vystavených v těhotenství jakékoliv lékové formě acikloviru nebyl zjištěn zvýšený počet vrozených vad ve srovnání s běžnou populací. U zjištěných vrozených vad nebylo možné prokázat souvislost s aciklovirem.

Systémová expozice acikloviru při lokálním použití přípravku Herpesin je velmi nízká.

Kojení

Omezené údaje u lidí svědčí o tom, že aciklovir proniká do mateřského mléka. Množství acikloviru přijaté kojencem od matky by však bylo zanedbatelné.

Fertilita

S účinkem přípravku Herpesin na fertilitu žen nejsou žádné zkušenosti. Ve studii s 20 pacienty s normálním počtem spermií neměl chronicky perorálně podávaný aciklovir (400 mg nebo 1 g denně po dobu 6 měsíců) žádný klinicky signifikantní účinek na počet spermií, jejich motilitu nebo morfologii.

Schopnost řízení

Přípravek Herpesin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky

Ke klasifikaci nežádoucích účinků byla použita konvence podle frekvence jejich výskytu:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:

 • hypersenzitivní reakce včetně angioedému

  Poruchy kůže a podkožní tkáně

  Méně časté:

 • přechodné pálení nebo píchání po aplikaci krému

 • mírný pocit suchosti nebo olupování kůže

 • svědění

  Vzácné:

 • erytém

 • kontaktní dermatitida po aplikaci. V případech, kdy byl proveden test senzitivity se zjistilo, že příčinou hypersenzitivity byly spíše pomocné látky než léčivá látka aciklovir.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pra- covníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Předávkování

Po perorálním požití celého obsahu tuby (100 mg acikloviru) nebo po lokální aplikaci celé tuby nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. V případě podezření na předávkování je potřeba vyhledat pomoc lékaře.

Farmakodynamika

Farmakoterapeutická skupina: Chemoterapeutika pro lokání aplikaci, virostatika, aciklovir.

ATC kód: D06BB03.

Aciklovir je syntetický analog purinového nukleosidu s inhibičním účinkem in vitro proti lidským

herpetickým virům, včetně virů Herpes simplex (HSV) typu 1 a 2.

Toxické působení na savčí buňky je nízké.

Po vstupu do infikované buňky je aciklovir fosforylován na aktivní formu aciklovir trifosfát. Enzym thymidinkináza (TK) zdravých, neinfikovaných buněk nevyužívá aciklovir účinně jako substrát, a proto je toxicita vůči savčím hostitelským buňkám nízká. TK zakódovaná viry HSV však přeměňuje aciklovir na aciklovir-monofosfát, což je nukleosidový analog, který se dále konvertuje na difosfát a nakonec buněčnými enzymy na trifosfát. Aciklovir-trifosfát interferuje s polymerázou DNA viru a inhibuje replikaci DNA viru s výsledným ukončením řetězce po jeho inkorporaci do DNA viru.

Farmakokinetika

Farmakokinetické studie ukazují, že systémová absorpce po lokálním podání acikloviru je

minimální.


Podobné l.