Léky

LYNPARZA 100MG Potahovaná tableta

Preskripční informace
S - Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem "S". Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
R - na lékařský předpis
Bez omezení
Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.
V závislosti na balení. Zkontrolujte příbalové informace pro podrobnosti.
Další informace
LYNPARZA 100MG Potahovaná tableta
Žádna data
Potahovaná tableta
AstraZeneca AB, Södertälje
SPC
Registrace je zcela zdarma a umožňuje Vám neomezený přístup ke všem nástrojům, SPC informacím a MKN-10.
Zaregistrovat
Terapeutické indikace
Dávkování a způsob podání
Kontraindikace
Zvláštní upozornění
Interakce
Fertilita, těhotenství a kojení
Schopnost řízení
Nežádoucí účinky
Předávkování
Farmakologické vlastnosti
Farmakodynamika
Farmakokinetika
PDF dokumenty
Balení
100MG Potahovaná tableta 56
Cena
60 496,23 Kč
Max. doplatek
0,00 Kč
S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Olaparib v lékové formě tablet je hrazen v udržovací léčbě dospělých pacientek s pokročilým (stádium FIGO III, FIGO IV) high-grade serózním či endometroidním epiteliálním karcinomem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem s prokázanou BRCA1/2 mutací, které na terapii prvoliniové chemoterapie režimem obsahujícím platinu dosáhly odpovědi (parciální či kompletní remise) přetrvávající po ukončení platinové chemoterapie. Jedná se o pacientky nepředléčené bevacizumabem, ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. Udržovací léčba olaparibem musí být zahájena do 8 týdnů po poslední dávce platinového derivátu. Léčba olaparibem je hrazena do progrese onemocnění nebo neakceptovatelné toxicity. U …
Více...
100MG Potahovaná tableta 56
Cena
60 496,23 Kč
Max. doplatek
0,00 Kč
S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Olaparib v lékové formě tablet je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s diagnózou HER2-negativního lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu prsu s pozitivní zárodečnou (germinální) mutací BRCA1/2 a s výkonnostním stavem 0-1 dle ECOG, kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií pro lokálně pokročilé nebo metastazující onemocnění. Předchozí (neo)adjuvantní terapie má zahrnovat antracyklin a taxan, kromě pacientů, kteří nebyli pro tuto léčbu vhodní. U pacientů, kteří mají HR-pozitivní karcinom prsu, muselo rovněž dojít k progresi na nebo po předchozí hormonální terapii, nebo nejsou vhodní pro hormonální léčbu. Léčba je hrazena do progrese onemocnění.
100MG Potahovaná tableta 112(2X56)
Cena
-
Max. doplatek
-
Balení není v seznamu.
Podobné l.
© Mediately v.9.5.0
MEDIATELY
InzerceKariéra
© Mediately v.9.5.0
STÁHNOUT APLIKACI