CELASKON 250MG Tableta

Základní informace

Lék není v seznamu.
F - volně prodejné léčivé přípravky
Bez omezení
Žádna data
Žádna data
Žádna data
Tableta
Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha

Balení

250MG Tableta 100
-
-
-
Vykazovací limit
Cena
Max. doplatek
250MG Tableta 30
-
-
-
Vykazovací limit
Cena
Max. doplatek

SPC

Přihlášením nebo registrací zdarma získáte bezplatný neomezený přístup. Zbývající zobrazení: 5

Terapeutické indikace

Přípravek Celaskon 250 mg tablety se podává dospělým a dětem k prevenci nebo terapii stavů spojených s nedostatkem kyseliny askorbové v organismu, zejména v období zvýšených nároků (v

dětství při růstu, v těhotenství, v období kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních onemocněních, v rekonvalescenci, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.).

V kombinaci s jinými antioxidanty je podáván k omezení škodlivého vlivu volných radikálů

(antioxidační působení).

Dávkování a způsob podání

Dospělí a děti starší než 6 let užívají ke krytí zvýšené potřeby kyseliny askorbové v organismu po

přechodnou dobu 200–500 mg kyseliny askorbové, při jejím nedostatku 500–1 000 mg denně. Pro doporučené dávky, které jsou nižší než 250 mg, jsou k dispozici tablety přípravku Celaskon 100 mg.

Dětem ve věku 3–6 let se může krátkodobě podat 100–200 mg kyseliny askorbové denně.

Přípravek Celaskon 250 mg tablety není určen dětem ve věku 3–6 let, pro tuto věkovou skupinu je k dispozici přípravek Celaskon 100 mg tablety.

Tablety se polykají nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

Rovněž o době pravidelného podávání přípravku, zvláště pokud přesahuje 1 týden, má rozhodnout

lékař.

Pro dobré využití v organismu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozdělenou do několika dílčích dávek za den než celou najednou.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Zvláštní upozornění

Opatrnosti je třeba u pacientů s hyperoxalemií a tvorbou oxalátových ledvinových kamenů (při vysokých dávkách kyseliny askorbové dochází k hyperoxalemii) a u pacientů s poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza).

Pomocné látky:

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,77 mg sodíku v jedné tabletě, což je méně než 1 mmol (23 mg) sodíku, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Kyselina askorbová ve vyšších dávkách může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů,

zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici (několik dní před testy je nutno vitamín C vysadit).

Interakce

Současné podávání kyseliny askorbovév dávkách vyšších než 500 mg u pacientů léčených deferoxaminem může zvýšit tkáňovou toxicitu železa a může způsobit poruchy srdečních funkcí Potřebnou perorální dávku kyseliny askorbové je třeba proto podat až 1–2 hodiny po začátku infuze, když bylo dosaženo potřebné koncentrace deferoxaminu.

Perorální kontraceptiva snižují využití kyseliny askorbové, jeho rutinní užívání však není doporučováno.

Kyselina askorbová ve vyšších dávkách může snížit pH moči a může tak zvýšit tubulární reabsorpci kyselých léčiv a snížit reabsorpci alkalických léčiv.

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přechodné užívání přípravku Celaskon 250 mg tablety v období těhotenství je vhodné pro nedostatek kyseliny askorbové při zvýšených nárocích organismu. Kyselina askorbová prochází placentární bariérou. Vysoké dávky kyseliny askorbové užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k její

zvýšené potřebě až projevům nedostatku.

Kojení

Kyselina askorbová se vylučuje do mateřského mléka.

Schopnost řízení

Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky

Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen.

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky kyseliny askorbové rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

MedDRA třídy orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinek
Poruchy krve a lymfatického systému* Velmi vzácné Hemolytická anemie
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy** Velmi vzácné Astmatický záchvat
Gastrointestinální poruchy*** Méně časté Nauzea, zvracení, průjem
Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté Ekzém, urtikarie
Poruchy ledvin a močových cest* Vzácné Oxalátové ledvinové kameny
Velmi vzácné Selhání ledvin
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace*** Vzácné Pocit slabosti

*při velmi vysokých dávkách

**u alergických pacientů

*** při vyšších dávkách (několik gramů denně)

Dále viz bod 4.9 Předávkování.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Předávkování

Při dávkách kyseliny askorbové nad 1 000 mg dochází k iritaci ezofageální a žaludeční sliznice

s nauzeou, případně se zvracením; k exantému, bolestem hlavy, celkové slabosti, nespavosti, průjmu,

glykosurii. Přebytečné množství kyseliny askorbové se rychle vyloučí močí.

Velmi vzácně se může objevit hemolytická anemie, oxalátové ledvinové kameny a selhání ledvin.

Specifická léčba není známa. Léčba má být symptomatická.

Farmakodynamika

Farmakoterapeutická skupina: Vitamíny, kyselina askorbová (vitamín C) ATC kód: A11GA01

Funkce kyseliny askorbové v organismu je mnohostranná. Kyselina askorbová je důležitá pro aktivitu řady enzymů, udržuje určitý redoxpotenciál a rovnováhu mezi některými enzymatickými skupinami. Má velký význam především pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vazů a krevních cév, dále pro tvorbu některých přenašečů nervových vzruchů, hormonů nadledvin, pro reakci imunitního systému na infekce, pro hojení ran a pro absorpci železa z potravy.

Mírný deficit se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu,

závažnější deficit způsobuje skorbut a anemii.

Denní potřeba kyseliny askorbové pro dospělé je 100 mg, při stresu organismu (hojení ran, infekce, kouření apod.) je potřeba kyseliny askorbové až několikanásobná.

Denní potřeba podávání kyseliny askorbové dětem odpovídá věku dítěte, jeho zdravotnímu stavu a životosprávě.

Farmakokinetika

Kyselina askorbová se snadno absorbuje z gastrointestinálního traktu a je rozsáhle distribuována do tkání. Reverzibilně se oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou. Částečně je metabolizována na látky, které se vylučují močí. Množství absorbované kyseliny askorbové, které přesahuje potřeby organismu, se rychle vylučuje do moči. Kyselina askorbová prochází placentární bariérou a vylučuje se do

mateřského mléka.


Podobné l.