ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

V01-V09

Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym

V10-V19

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym

V20-V29

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym

V30-V39

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym

V40-V49

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym

V50-V59

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym

V60-V69

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym

V70-V79

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym

V80-V89

Inne wypadki w transporcie lądowym

V90-V94

Wypadki w komunikacji wodnej

V95-V97

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej

V98-V99

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne

W00-W19

Upadki

W20-W49

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury

W50-W64

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej

W65-W74

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie

W75-W84

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania

W85-W99

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia

X00-X09

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni

X10-X19

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami

X20-X29

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami

X30-X39

Narażenie na siły natury

X40-X49

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji

X50-X57

Przemęczenie, podróże i niedobory

X58-X59

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki

X60-X84

Zamierzone samouszkodzenie

X85-Y09

Napaść

Y10-Y34

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze

Y35-Y36

Uznana interwencja prawna i działania wojenne

Y40-Y59

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu

Y40

Antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo

Y40.0

Penicyliny

Y40.1

Cefalosporyny i inne antybiotyki beta-laktamowe

Y40.2

Leki z grupy chloramfenikolu

Y40.3

Makrolidy

Y40.4

Tetracykliny

Y40.5

Aminoglikozydy

Y40.6

Rifamycyny

Y40.7

Antybiotyki przeciwgrzybicze stosowane ogólnoustrojowo

Y40.8

Inne antybiotyki stosowane ogólnoustrojowo

Y40.9

Antybiotyk stosowany ogólnoustrojowo, nieokreślony

Y41

Inne stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych

Y41.0

Sulfonamidy

Y41.1

Leki przeciwprątkowe

Y41.2

Leki przeciwmalaryczne i leki działające na inne pierwotniaki występujące we krwi

Y41.3

Inne leki przeciwpierwotniakowe

Y41.4

Leki przeciw robakom

Y41.5

Leki przeciwwirusowe

Y41.8

Inne określone stosowane ogólnoustrojowo leki używane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych

Y41.9

Stosowany ogólnoustrojowo lek używany w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślony

Y42

Hormony i ich syntetyczne substytuty oraz leki o charakterze antagonistów, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y42.0

Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi

Y42.1

Hormony tarczycy i ich odpowiedniki

Y42.2

Leki przeciwtarczycowe

Y42.3

Insulina i doustne leki hipoglikemiczne [przeciwcukrzycowe]

Y42.4

Doustne środki antykoncepcyjne

Y42.5

Inne estrogeny i progestageny

Y42.6

Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe niesklasyfikowane gdzie indziej

Y42.7

Androgeny i pokrewne anaboliki

Y42.8

Inne i nieokreślone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki

Y42.9

Inne i nieokreślone substancje będące antagonistami hormonów

Y43

Leki o działaniu głównie ogólnoustrojowym

Y43.0

Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne

Y43.1

Antymetabolity przeciwnowotworowe

Y43.2

Naturalne produkty przeciwnowotworowe

Y43.3

Inne leki przeciwnowotworowe

Y43.4

Leki immunosupresyjne

Y43.5

Środki zakwaszające i alkalizujące

Y43.6

Enzymy niesklasyfikowane gdzie indziej

Y43.8

Inne środki działające głównie ogólnoustrojowo, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y43.9

Środek działający głównie ogólnoustrojowo, nieokreślony

Y44

Środki działające głównie na składniki krwi

Y44.0

Preparaty żelaza i inne preparaty przeciw niedokrwistości hypochromicznej

Y44.1

Witamina B12, kwas foliowy i inne preparaty przeciw niedokrwistości megaloblastycznej

Y44.2

Leki przeciwzakrzepowe

Y44.3

Antagoniści antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty

Y44.4

Przeciwzakrzepowe inhibitory agregacji płytek krwi

Y44.5

Leki trombolityczne

Y44.6

Naturalna krew i produkty krwiopochodne

Y44.7

Preparaty osoczozastępcze

Y44.9

Inne i nieokreślone środki działające głównie na składniki krwi

Y45

Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

Y45.0

Opioidy i pochodne leki przeciwbólowe

Y45.1

Salicylany

Y45.2

Pochodne kwasu propionowego

Y45.3

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ]

Y45.4

Leki przeciwreumatyczne

Y45.5

Pochodne 4–aminofenolu

Y45.8

Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Y45.9

Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, nieokreślone

Y46

Leki przeciwpadaczkowe i stosowane w chorobie Parkinsona

Y46.0

Imidy kwasu bursztynowego

Y46.1

Oksazolidynodiony

Y46.2

Pochodne hydantoiny

Y46.3

Dezoksybarbiturany

Y46.4

Iminostilbeny

Y46.5

Kwas walproinowy

Y46.6

Inne i nieokreślone leki przeciwpadaczkowe

Y46.7

Leki stosowane w chorobie Parkinsona

Y46.8

Leki przeciwko spastyczności

Y47

Leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe

Y47.0

Barbiturany niesklasyfikowane gdzie indziej

Y47.1

Benzodiazepiny

Y47.2

Pochodne chloralu

Y47.3

Paraldehyd

Y47.4

Związki bromu

Y47.5

Mieszane leki uspokajające i nasenne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y47.8

Inne leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe

Y47.9

Lek uspokajający, nasenny i przeciwlękowy, nieokreślony

Y48

Środki znieczulające i gazy lecznicze

Y48.0

Środki znieczulające podawane drogą wziewną

Y48.1

Środki znieczulające podawane drogą pozajelitową

Y48.2

Inne i nieokreślone środki do znieczulenia ogólnego

Y48.3

Środki znieczulające stosowane miejscowo

Y48.4

Środek znieczulający, nieokreślony

Y48.5

Gazy lecznicze

Y49

Leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y49.0

Trójcykliczne i czterocykliczne leki przeciwdepresyjne

Y49.1

Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminooksydazy

Y49.2

Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne

Y49.3

Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny

Y49.4

Pochodne butyrofenonu i tioksantenu o działaniu neuroleptycznym

Y49.5

Inne leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne

Y49.6

Leki psychodysleptyczne [halucynogenne]

Y49.7

Leki pobudzające układ nerwowy, związane z ryzykiem nadużywania

Y49.8

Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y49.9

Lek psychotropowy, nieokreślony

Y50

Leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y50.0

Leki analeptyczne

Y50.1

Antagoniści receptorów opioidowych

Y50.2

Metyloksantyny, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y50.8

Inne środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy

Y50.9

Środek pobudzający ośrodkowy układ nerwowy, nieokreślony

Y51

Leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny

Y51.0

Środki blokujące cholinesterazę

Y51.1

Inne leki parasympatykomimetyczne [cholinergiczne]

Y51.2

Leki blokujące zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.3

Inne leki parasympatykolityczne [antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe] i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.4

Leki wykazujące głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.5

Leki wykazujące głównie aktywność agonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.6

Leki wykazujące aktywność antagonistów receptora adrenergicznego alfa, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.7

Leki wykazujące aktywność antagonistów receptora adrenergicznego beta, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.8

Działające ośrodkowo środki blokujące neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y51.9

Inne i nieokreślone leki działające głównie na układ nerwowy wegetatywny

Y52

Leki działające głównie na układ krążenia

Y52.0

Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu

Y52.1

Leki blokujące kanały wapniowe

Y52.2

Inne leki przeciwdziałające zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y52.3

Leki rozszerzające naczynia wieńcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y52.4

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

Y52.5

Inne leki przeciwnadciśnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y52.6

Leki przeciwlipidowe i przeciwmiażdżycowe

Y52.7

Leki rozszerzające naczynia obwodowe

Y52.8

Leki przeciwżylakowe, w tym leki sklerotyzujące

Y52.9

Inne i nieokreślone leki działające głównie na układ krążenia

Y53

Środki działające głównie na układ pokarmowy

Y53.0

Antagoniści receptorów histaminowych H2

Y53.1

Inne leki alkalizujące i przeciwdziałające wydzielaniu soku żołądkowego

Y53.2

Leki przeczyszczające drażniące

Y53.3

Leki przeczyszczające solne i osmotyczne

Y53.4

Inne środki przeczyszczające

Y53.5

Środki ułatwiające trawienie

Y53.6

Leki przeciwbiegunkowe

Y53.7

Środki wymiotne

Y53.8

Inne środki działające głównie na układ pokarmowy

Y53.9

Środek działający głównie na układ pokarmowy, nieokreślony

Y54

Środki działające głównie na gospodarkę wodno-elektrolitową i przemianę kwasu moczowego

Y54.0

Mineralokortykoidy

Y54.1

Antagoniści mineralokortykoidów [antagoniści aldosteronu]

Y54.2

Inhibitory anhydrazy węglanowej

Y54.3

Pochodne benzotiadiazyny

Y54.4

Leki moczopędne [diuretyki] pętlowe

Y54.5

Inne leki moczopędne

Y54.6

Elektrolity i środki regulujące gospodarkę wodną i kaloryczną

Y54.7

Środki zwiększające uwapnienie

Y54.8

Leki wpływające na przemianę kwasu moczowego

Y54.9

Sole mineralne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y55

Środki działające głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy

Y55.0

Leki działające pobudzająco na macicę

Y55.1

Środki rozluźniające mięśnie szkieletowe [środki blokujące neurony mięśniowe]

Y55.2

Inne i nieokreślone środki działające głównie na mięśnie

Y55.3

Leki przeciwkaszlowe

Y55.4

Leki wykrztuśne

Y55.5

Leki stosowane w przeziębieniu

Y55.6

Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y55.7

Inne i nieokreślone środki działające głównie na układ oddechowy

Y56

Środki działające miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz leki stosowane w okulistyce, laryngologii i stomatologii

Y56.0

Leki przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane miejscowo, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y56.1

Leki przeciwświądowe

Y56.2

Środki ściągające i detergenty

Y56.3

Środki działające zmiękczająco, łagodząco i ochronnie

Y56.4

Środki keratolityczne, keratoplastyczne i inne preparaty do leczenia włosów

Y56.5

Leki i preparaty okulistyczne

Y56.6

Leki i preparaty laryngologiczne

Y56.7

Leki stomatologiczne stosowane miejscowo

Y56.8

Inne środki stosowane miejscowo

Y56.9

Środek stosowany miejscowo, nieokreślony

Y57

Inne i nieokreślone leki i środki farmakologiczne

Y57.0

Leki obniżające łaknienie

Y57.1

Leki lipotropowe

Y57.2

Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej

Y57.3

Środki zmniejszające spożycie alkoholu

Y57.4

Farmaceutyczne substancje dodatkowe zawarte w preparatach leków

Y57.5

Środki kontrastowe do badań obrazowych

Y57.6

Inne środki diagnostyczne

Y57.7

Witaminy niesklasyfikowane gdzie indziej

Y57.8

Inne leki i środki farmakologiczne

Y57.9

Lek lub środek farmakologiczny, nieokreślony

Y58

Szczepionki bakteryjne

Y58.0

Szczepionka BCG

Y58.1

Szczepionka przeciw durowi brzusznemu i durowi rzekomemu

Y58.2

Szczepionka przeciw cholerze

Y58.3

Szczepionka przeciw dżumie

Y58.4

Szczepionka przeciw tężcowi

Y58.5

Szczepionka przeciw błonicy

Y58.6

Szczepionka przeciw krztuścowi, włączając szczepionki wielowalentne zawierające składnik przeciw krztuścowi

Y58.8

Mieszanki szczepionek bakteryjnych, z wyjątkiem kombinacji zawierających składnik przeciw krztuścowi

Y58.9

Inne i nieokreślone szczepionki bakteryjne

Y59

Inne i nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne

Y59.0

Szczepionki wirusowe

Y59.1

Szczepionki przeciw riketsjom

Y59.2

Szczepionki przeciw pierwotniakom

Y59.3

Immunoglobuliny

Y59.8

Inne nieokreślone szczepionki i substancje biologiczne

Y59.9

Szczepionki i substancje biologiczne, nieokreślone

Y60-Y69

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y70-Y82

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych

Y83-Y84

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y85-Y89

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

Y90-Y98

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.