ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z00-Z13

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

Z20-Z29

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi

Z30-Z39

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

Z30

Postępowanie antykoncepcyjne

Z30.0

Poradnictwo i wskazówki ogólne w zakresie antykoncepcji

Z30.1

Założenie antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)

Z30.2

Sterylizacja

Z30.3

Wywołanie miesiączki

Z30.4

Kontrola stosowania antykoncepcji

Z30.5

Kontrola antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)

Z30.8

Inne postępowanie antykoncepcyjne

Z30.9

Postępowanie antykoncepcyjne, nieokreślone

Z31

Postępowanie prokreacyjne

Z31.0

Plastyka jajowodu lub nasieniowodu po uprzedniej sterylizacji

Z31.1

Sztuczne zapłodnienie

Z31.2

Zapłodnienie pozaustrojowe

Z31.3

Inne metody związane ze sztucznym zapłodnieniem

Z31.4

Badania i testy prokreacyjne

Z31.5

Poradnictwo genetyczne

Z31.6

Poradnictwo ogólne i wskazówki w zakresie prokreacji

Z31.8

Inne postępowanie prokreacyjne

Z31.9

Postępowanie prokreacyjne, nieokreślone

Z32

Badanie przedmiotowe lub testy w celu rozpoznania ciąży

Z32.0

Ciąża (jeszcze) niepotwierdzona

Z32.1

Ciąża potwierdzona

Z33

Ciąża stwierdzona przypadkowo

Z34

Nadzór nad ciążą o prawidłowym przebiegu

Z34.0

Nadzór nad prawidłową pierwszą ciążą

Z34.8

Nadzór nad inną prawidłową ciążą

Z34.9

Nadzór nad prawidłową ciążą, nieokreśloną

Z35

Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka

Z35.0

Nadzór nad ciążą z niepłodnością w wywiadzie

Z35.1

Nadzór nad ciążą z poronieniami w wywiadzie

Z35.2

Nadzór nad ciążą z innymi informacjami obciążającymi wywiad położniczy

Z35.3

Nadzór nad ciążą z informacjami w wywiadzie o niedostatecznej opiece przedporodowej

Z35.4

Nadzór nad ciążą wieloródek po dużej liczbie przebytych porodów

Z35.5

Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w starszym wieku

Z35.6

Nadzór nad pierwszą ciążą u kobiety w bardzo młodym wieku

Z35.7

Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka z powodu problemów socjalnych

Z35.8

Nadzór nad inną ciążą wysokiego ryzyka

Z35.9

Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka, nieokreśloną

Z36

Przedporodowe badania przesiewowe

Z36.0

Badanie przesiewowe w kierunku anomalii chromosomowych

Z36.1

Badanie przesiewowe w kierunku podwyższonego poziomu alfafetoproteiny

Z36.2

Inne badania przesiewowe oparte na amniocentezie

Z36.3

Badanie przesiewowe w kierunku wad rozwojowych przy użyciu ultrasonografii i innych metod fizycznych

Z36.4

Badanie przesiewowe w kierunku opóźnienia wzrostu płodu przy użyciu ultradźwięków i innych metod fizycznych

Z36.5

Badanie przesiewowe w kierunku izoimmunizacji

Z36.8

Inne badania przesiewowe

Z36.9

Badanie przesiewowe, nieokreślone

Z37

Wynik porodu

Z37.0

Pojedyncze urodzenie żywe

Z37.1

Pojedyncze urodzenie martwe

Z37.2

Bliźniaki, oba żywo urodzone

Z37.3

Bliźniaki, jeden urodzony żywo, drugi martwy

Z37.4

Bliźniaki, oba martwo urodzone

Z37.5

Inne mnogie urodzenia, wszystkie żywo urodzone

Z37.6

Inne mnogie urodzenia, niektóre żywo urodzone

Z37.7

Inne mnogie urodzenia, wszystkie martwo urodzone

Z37.9

Wynik porodu, nieokreślony

Z38

Żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia

Z38.0

Pojedynczo urodzone w szpitalu

Z38.1

Pojedynczo urodzone poza szpitalem

Z38.2

Pojedynczo urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia

Z38.3

Bliźniaki urodzone w szpitalu

Z38.4

Bliźniaki urodzone poza szpitalem

Z38.5

Bliźniaki urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia

Z38.6

Inne mnogie urodzone w szpitalu

Z38.7

Inne mnogie urodzone poza szpitalem

Z38.8

Inne mnogie urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia

Z39

Opieka i badanie poporodowe

Z39.0

Opieka i badanie bezpośrednio po porodzie

Z39.1

Opieka i badanie matki karmiącej

Z39.2

Rutynowa obserwacja po porodzie

Z40-Z54

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

Z55-Z65

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi

Z70-Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z80-Z99

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.