ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z00-Z13

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

Z20-Z29

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi

Z30-Z39

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

Z40-Z54

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

Z55-Z65

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi

Z55

Problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem

Z55.0

Analfabetyzm i półanalfabetyzm

Z55.1

Niedostępność szkoły lub nieuczęszczanie do szkoły

Z55.2

Niezdane egzaminy

Z55.3

Brak postępów w szkole

Z55.4

Niedostosowanie edukacyjne i brak zgodności z nauczycielami i innymi uczniami

Z55.8

Inne problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem

Z55.9

Problemy związane z wykształceniem analfabetyzmem, nieokreślone

Z56

Problemy związane z zatrudnieniem i bezrobociem

Z56.0

Bezrobocie, nieokreślone

Z56.1

Zmiana pracy

Z56.2

Obawa o utratę pracy

Z56.3

Stresowe warunki pracy

Z56.4

Konflikty z szefem i współpracownikami

Z56.5

Nieprzyjemna praca

Z56.6

Inne przeciążenie fizyczne i umysłowe związane z pracą

Z56.7

Inne i nieokreślone problemy związane z zatrudnieniem

Z57

Narażenie zawodowe na czynniki ryzyka

Z57.0

Narażenie zawodowe na hałas

Z57.1

Narażenie zawodowe na promieniowanie

Z57.2

Narażenie zawodowe na pył

Z57.3

Narażenie zawodowe na inne czynniki zanieczyszczające powietrze

Z57.4

Narażenie zawodowe na czynniki toksyczne w rolnictwie

Z57.5

Narażenie zawodowe na czynniki toksyczne w innych gałęziach zatrudnienia

Z57.6

Narażenie zawodowe na skrajne temperatury

Z57.7

Narażenie zawodowe na wibracje

Z57.8

Narażenie zawodowe na inne czynniki ryzyka

Z57.9

Narażenie zawodowe na nieokreślony czynnik ryzyka

Z58

Problemy związane ze środowiskiem fizycznym

Z58.0

Narażenie na hałas

Z58.1

Narażenie na zanieczyszczenie atmosfery

Z58.2

Narażenie na zanieczyszczenie wody

Z58.3

Narażenie na zanieczyszczenie gleby

Z58.4

Narażenie na promieniowanie

Z58.5

Narażenie na inne zanieczyszczenie

Z58.6

Narażenie na niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną

Z58.7

Narażenie na dym tytoniowy

Z58.8

Inne problemy związane ze środowiskiem fizycznym

Z58.9

Problemy związane ze środowiskiem fizycznym, nieokreślone

Z59

Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi

Z59.0

Bezdomność

Z59.1

Złe warunki mieszkaniowe

Z59.2

Niezgoda z sąsiadami, lokatorami i właścicielami

Z59.3

Problemy związane z przebywaniem w miejscach zamieszkania zbiorowego

Z59.4

Brak odpowiedniego odżywiania

Z59.5

Skrajna bieda

Z59.6

Niski dochód

Z59.7

Niewystarczające zabezpieczenie socjalne i wsparcie opieki społecznej

Z59.8

Inne problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi

Z59.9

Problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi, nieokreślone

Z60

Problemy związane ze środowiskiem społecznym

Z60.0

Problemy związane z dostosowaniem się do zmiany cyklu życiowego

Z60.1

Nietypowa sytuacja rodzicielska

Z60.2

Samotność

Z60.3

Trudność z przystosowaniem się do nowego środowiska

Z60.4

Wykluczenie i odrzucenie społeczne

Z60.5

Obiekt dyskryminacji i prześladowań

Z60.8

Inne problemy związane ze środowiskiem społecznym

Z60.9

Problemy związane ze środowiskiem społecznym, nieokreślone

Z61

Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie

Z61.0

Utrata relacji uczuciowych w dzieciństwie

Z61.1

Usunięcie z domu w dzieciństwie

Z61.2

Zmieniony model stosunków rodzinnych w dzieciństwie

Z61.3

Wydarzenia wynikające z utraty poczucia własnej godności w dzieciństwie

Z61.4

Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby w obrębie najbliższej rodziny

Z61.5

Problemy związane z domniemanym nadużyciem seksualnym dziecka przez osoby spoza najbliższej rodziny

Z61.6

Problemy związane z domniemanym nadużyciem fizycznym dziecka

Z61.7

Zastraszenie w dzieciństwie

Z61.8

Inne negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie

Z61.9

Negatywne wydarzenia życiowe w dzieciństwie, nieokreślone

Z62

Inne problemy związane z wychowaniem

Z62.0

Nieadekwatny nadzór rodzicielski i kontrola

Z62.1

Nadopiekuńczość rodzicielska

Z62.2

Wychowanie w instytucji

Z62.3

Wrogość i robienie z dziecka „kozła ofiarnego”

Z62.4

Emocjonalne lekceważenie dziecka

Z62.5

Inne problemy związane z lekceważeniem w wychowaniu

Z62.6

Nieodpowiedni nacisk rodzicielski i inne nienormalne cechy wychowania

Z62.8

Inne określone problemy związane z wychowaniem

Z62.9

Problemy związane z wychowaniem, nieokreślone

Z63

Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami rodzinnymi

Z63.0

Problemy we wzajemnych stosunkach z małżonkiem lub partnerem

Z63.1

Problemy w stosunkach z rodzicami i powinowatymi

Z63.2

Nieadekwatne poparcie rodziny

Z63.3

Nieobecność członka rodziny

Z63.4

Zniknięcie i zgon członka rodziny

Z63.5

Rozbicie rodziny przez separację i rozwód

Z63.6

Krewni zależni wymagający opieki w domu

Z63.7

Inne stresy życiowe dotyczące rodziny i gospodarstwa domowego

Z63.8

Inne określone problemy związane z najbliższą rodziną

Z63.9

Problemy związane z najbliższą rodziną, nieokreślone

Z64

Problemy związane z określonymi okolicznościami psychospołecznymi

Z64.0

Problemy związane z niechcianą ciążą

Z64.1

Problemy związane z wielorództwem

Z64.2

Poszukiwanie i akceptacja interwencji fizycznych, żywieniowych i chemicznych, o których wiadomo, że są niebezpieczne i szkodliwe

Z64.3

Poszukiwanie i akceptacja interwencji psychologicznej, o której wiadomo, że jest niebezpieczna i szkodliwa

Z64.4

Niezgoda z osobami wspomagającymi

Z65

Problemy związane z innymi okolicznościami psychospołecznymi

Z65.0

Skazanie w postępowaniu cywilnym lub karnym bez uwięzienia

Z65.1

Uwięzienie i inne pozbawienie wolności

Z65.2

Problemy związane ze zwolnieniem z więzienia

Z65.3

Problemy związane z innymi okolicznościami prawnymi

Z65.4

Ofiara zbrodni i terroryzmu

Z65.5

Narażenie na klęskę żywiołową, wojnę i inne sytuacje niebezpieczne

Z65.8

Inne określone problemy związane z okolicznościami psychospołecznymi

Z65.9

Problemy związane z nieokreślonymi okolicznościami psychospołecznymi

Z70-Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z80-Z99

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.