ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z00-Z13

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

Z20-Z29

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi

Z30-Z39

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

Z40-Z54

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

Z55-Z65

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi

Z70-Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z80-Z99

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia

Z80

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi

Z80.0

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi przewodu pokarmowego

Z80.1

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi tchawicy, oskrzela i płuca

Z80.2

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów oddechowych i narządów wewnątrz klatki piersiowej

Z80.3

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi piersi

Z80.4

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi narządów płciowych

Z80.5

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu moczowego

Z80.6

Obciążenie rodzinne białaczką

Z80.7

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

Z80.8

Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów i układów

Z80.9

Obciążenia rodzinne nieokreślonymi nowotworami złośliwymi

Z81

Obciążenie rodzinne zaburzeniami umysłowymi i zaburzeniami zachowania

Z81.0

Obciążenie rodzinne upośledzeniem umysłowym

Z81.1

Obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu

Z81.2

Obciążenie rodzinne nadużywaniem tytoniu

Z81.3

Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych

Z81.4

Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji

Z81.8

Obciążenie rodzinne innymi zaburzeniami umysłowymi i osobowości

Z82

Obciążenie rodzinne określoną niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi prowadzącymi do kalectwa

Z82.0

Obciążenie rodzinne padaczką i innymi chorobami układu nerwowego

Z82.1

Obciążenie rodzinne ślepotą i utratą wzroku

Z82.2

Obciążenie rodzinne głuchotą i upośledzeniem słuchu

Z82.3

Obciążenie rodzinne udarem mózgu

Z82.4

Obciążenie rodzinne chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia

Z82.5

Obciążenie rodzinne astmą oskrzelową i innymi przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych

Z82.6

Obciążenie rodzinne zapaleniem stawów i innymi chorobami układu mięśniowo­‑szkieletowego i tkanki łącznej

Z82.7

Obciążenie rodzinne wrodzonymi wadami rozwojowymi, zniekształceniami i aberracjami chromosomowymi

Z82.8

Obciążenie rodzinne innymi niepełnosprawnościami i przewlekłymi chorobami prowadzącymi do kalectwa niesklasyfikowanymi gdzie indziej

Z83

Obciążenie rodzinne innymi określonymi zaburzeniami

Z83.0

Obciążenie rodzinne zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]

Z83.1

Obciążenie rodzinne innymi chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi

Z83.2

Obciążenie rodzinne chorobami krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybranymi chorobami przebiegającymi z udziałem mechanizmów immunologicznych

Z83.3

Obciążenie rodzinne cukrzycą

Z83.4

Obciążenie rodzinne innymi zaburzeniami wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

Z83.5

Obciążenie rodzinne chorobami oka i ucha

Z83.6

Obciążenie rodzinne chorobami układu oddechowego

Z83.7

Obciążenie rodzinne chorobami przewodu pokarmowego

Z84

Obciążenie rodzinne innymi stanami

Z84.0

Obciążenie rodzinne chorobami skóry i tkanki podskórnej

Z84.1

Obciążenie rodzinne chorobami nerek i moczowodu

Z84.2

Obciążenie rodzinne innymi chorobami układu moczowo-płciowego

Z84.3

Obciążenie rodzinne w związku z pokrewieństwem

Z84.8

Obciążenie rodzinne innymi określonymi stanami

Z85

Nowotwór złośliwy w wywiadzie dotyczącym danej osoby

Z85.0

Nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego w wywiadzie

Z85.1

Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca w wywiadzie

Z85.2

Nowotwór złośliwy innych narządów układu oddechowego i klatki piersiowej w wywiadzie

Z85.3

Nowotwór złośliwy piersi w wywiadzie

Z85.4

Nowotwór złośliwy narządów płciowych w wywiadzie

Z85.5

Nowotwór złośliwy układu moczowego w wywiadzie

Z85.6

Białaczka w wywiadzie

Z85.7

Inne nowotwory złośliwe układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych w wywiadzie

Z85.8

Nowotwory złośliwe innych narządów i układów w wywiadzie

Z85.9

Nowotwór złośliwy nieokreślony w wywiadzie

Z86

Inne określone choroby w wywiadzie

Z86.0

Inne nowotwory w wywiadzie

Z86.1

Choroby zakaźne i pasożytnicze w wywiadzie

Z86.2

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych w wywiadzie

Z86.3

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych w wywiadzie

Z86.4

Nadużywanie substancji psychoaktywnych w wywiadzie

Z86.5

Inne zaburzenia umysłowe i zaburzenia zachowania w wywiadzie

Z86.6

Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów w wywiadzie

Z86.7

Choroby układu krążenia w wywiadzie

Z87

Inne choroby i stany w wywiadzie

Z87.0

Choroby układu oddechowego w wywiadzie

Z87.1

Choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie

Z87.2

Choroby skóry i tkanki podskórnej w wywiadzie

Z87.3

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej w wywiadzie

Z87.4

Choroby układu moczowo-płciowego w wywiadzie

Z87.5

Powikłania ciąży, porodu i okresu połogu w wywiadzie

Z87.6

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym w wywiadzie

Z87.7

Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe w wywiadzie

Z87.8

Inne określone stany w wywiadzie

Z88

Uczulenia na leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z88.0

Uczulenie na penicylinę w wywiadzie

Z88.1

Uczulenie na inne antybiotyki w wywiadzie

Z88.2

Uczulenie na sulfonamidy w wywiadzie

Z88.3

Uczulenie na inne środki przeciwzakaźne w wywiadzie

Z88.4

Uczulenie na środki znieczulające w wywiadzie

Z88.5

Uczulenie na narkotyki w wywiadzie

Z88.6

Uczulenie na środki przeciwbólowe w wywiadzie

Z88.7

Uczulenie na surowice i szczepionki w wywiadzie

Z88.8

Uczulenie na inne leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z88.9

Uczulenie na nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne w wywiadzie

Z89

Nabyty brak kończyny

Z89.0

Nabyty brak palca (palców) [łącznie z kciukiem], jednostronny

Z89.1

Nabyty brak dłoni i nadgarstka

Z89.2

Nabyty brak kończyny górnej powyżej nadgarstka

Z89.3

Nabyty brak obu kończyn górnych [na dowolnym poziomie]

Z89.4

Nabyty brak stopy i kostki

Z89.5

Nabyty brak kończyny dolnej na poziomie kolana lub poniżej kolana

Z89.6

Nabyty brak kończyny dolnej powyżej kolana

Z89.7

Nabyty brak obu kończyn dolnych [na dowolnym poziomie, z wyjątkiem samych palców stopy]

Z89.8

Nabyty brak kończyn górnych i dolnych [na dowolnym poziomie]

Z89.9

Nabyty brak kończyn, nieokreślony

Z90

Nabyty brak narządów niesklasyfikowany gdzie indziej

Z90.0

Nabyty brak fragmentów głowy i szyi

Z90.1

Nabyty brak piersi (jednej lub obu)

Z90.2

Nabyty brak [części] płuca

Z90.3

Nabyty brak części żołądka

Z90.4

Nabyty brak innej części przewodu pokarmowego

Z90.5

Nabyty brak nerki

Z90.6

Nabyty brak innej części układu moczowego

Z90.7

Nabyty brak narządów płciowych

Z90.8

Nabyty brak innych narządów

Z91

Narażenie na czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie

Z91.0

Uczulenie na czynniki inne niż leki i substancje biologiczne w wywiadzie

Z91.1

Niestosowanie się do zaleceń i dyscypliny leczniczej w wywiadzie

Z91.2

Niski poziom higieny osobistej w wywiadzie

Z91.3

Niezdrowy rozkład snu i czuwania w wywiadzie

Z91.4

Uraz psychiczny niesklasyfikowany gdzie indziej w wywiadzie

Z91.5

Samouszkodzenia w wywiadzie

Z91.6

Inne urazy psychiczne w wywiadzie

Z91.8

Narażenie na inne określone czynniki ryzyka niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie

Z92

Leczenie w wywiadzie

Z92.0

Stosowanie środków antykoncepcyjnych w wywiadzie

Z92.1

Długotrwałe (obecne) stosowanie leków przeciwzakrzepowych w wywiadzie

Z92.2

Długotrwałe (obecne) stosowanie innych leków w wywiadzie

Z92.3

Napromienianie w wywiadzie

Z92.4

Poważne zabiegi chirurgiczne niesklasyfikowane gdzie indziej w wywiadzie

Z92.5

Rehabilitacja w wywiadzie

Z92.6

Chemioterapia z powodu choroby nowotworowej w wywiadzie

Z92.8

Inne leczenie medyczne w wywiadzie

Z92.9

Nieokreślone leczenie medyczne w wywiadzie

Z93

Stany związane z obecnością sztucznego otworu

Z93.0

Tracheostomia

Z93.1

Gastrostomia

Z93.2

Ileostomia

Z93.3

Kolostomia

Z93.4

Inne sztuczne otwory w przewodzie pokarmowym

Z93.5

Cystostomia

Z93.6

Inne sztuczne otwory w układzie moczowym

Z93.8

Inne stany związane z obecnością sztucznego otworu

Z93.9

Stany związane z obecnością sztucznego otworu, nieokreślone

Z94

Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki

Z94.0

Stan po przeszczepieniu nerki

Z94.1

Stan po przeszczepieniu serca

Z94.2

Stan po przeszczepieniu płuc

Z94.3

Stan po przeszczepieniu serca i płuc

Z94.4

Stan po przeszczepieniu wątroby

Z94.5

Stan po przeszczepieniu skóry

Z94.6

Stan po przeszczepieniu kości

Z94.7

Stan po przeszczepieniu rogówki

Z94.8

Stan po przeszczepieniu innego narządu lub tkanki

Z94.9

Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki, nieokreślonych

Z95

Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych

Z95.0

Obecność stymulatora serca

Z95.1

Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass

Z95.2

Obecność protez zastawek serca

Z95.3

Obecność ksenogenicznej zastawki serca

Z95.4

Obecność innych protez zastawek serca

Z95.5

Obecność implantów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową

Z95.8

Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych

Z95.9

Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych

Z96

Obecność innych implantów czynnościowych

Z96.0

Obecność implantów w układzie moczowo-płciowym

Z96.1

Obecność soczewek wewnątrzgałkowych

Z96.2

Obecność implantów usznych

Z96.3

Obecność sztucznej krtani

Z96.4

Obecność implantów endokrynnych

Z96.5

Obecność implantów zębowych i żuchwowych

Z96.6

Obecność implantów ortopedycznych

Z96.7

Obecność implantów kostnych i ścięgnistych

Z96.8

Obecność innych określonych implantów czynnościowych

Z96.9

Obecność implantów czynnościowych, nieokreślonych

Z97

Obecność innych urządzeń

Z97.0

Obecność protezy oka

Z97.1

Obecność protezy kończyny (całkowitej) (częściowej)

Z97.2

Obecność protezy dentystycznej (całkowitej) (częściowej)

Z97.3

Obecność okularów i soczewek kontaktowych

Z97.4

Obecność zewnętrznego aparatu słuchowego

Z97.5

Obecność antykoncepcyjnej wkładki (wewnątrzmacicznej)

Z97.8

Obecność innych określonych urządzeń

Z98

Inne stany po zabiegach chirurgicznych

Z98.0

Stan po pomostowaniu typu bypass i zespoleniu jelita

Z98.1

Stan po operacyjnym usztywnieniu stawu

Z98.2

Obecność urządzenia do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego

Z98.8

Inne określone stany po zabiegach chirurgicznych

Z99

Zależność od maszyn i urządzeń niesklasyfikowana gdzie indziej

Z99.0

Zależność od aspiratora

Z99.1

Zależność od respiratora

Z99.2

Zależność od dializy nerkowej

Z99.3

Zależność od wózka inwalidzkiego

Z99.8

Zależność od innego urządzenia wspomagającego

Z99.9

Zależność od nieokreślonego urządzenia wspomagającego

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.