MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

K00-K14

Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí

K00

Poruchy vývinu a erupcie zubov
Disordines evolutionis et eruptionis dentium

K00.0

Anodoncia
Anodontia

K00.1

Nadpočetné zuby
Dentes supernumerarii

K00.2

Abnormalita veľkosti a tvaru zubov
Magnitudo et forma dentium abnormalis

K00.3

Škvrnité zuby
Dentes versicolores

K00.4

Porucha tvorby zubov
Disordines formationis dentium

K00.5

Dedičná porucha zubnej štruktúry, nezatriedená inde
Anomaliae structurae dentium congenitae, non alibi classificatae

K00.6

Porucha prerezávania zubov
Disordines eruptionis dentium

K00.7

Syndróm rastu chrupu
Syndroma dentitionis

K00.8

Iná porucha zubného vývinu
Disordines evolutionis dentium alii

K00.9

Porucha zubného vývinu, bližšie neurčená
Disordo evolutionis dentium, non specificatus

K01

Neprerezané a vrastené zuby
Dentes retenti et impacti

K01.0

Neprerezané zuby
Dentes retenti

K01.1

Vrastené zuby
Dentes impacti

K02

Zubný kaz
Caries dentium

K02.0

Kaz ohraničený na sklovinu
Caries adamantini dentium

K02.1

Kaz dentínu
Caries dentini dentium

K02.2

Kaz cementu
Caries caementi dentium

K02.3

Zastavený zubný kaz
Caries dentium inhibita

K02.4

Odontoklázia
Odontoclasia

K02.5

Zubný kaz s obnažením drene

K02.8

Iný zubný kaz
Caries dentium alia

K02.9

Zubný kaz, bližšie neurčený
Caries dentium, non specificata

K03

Iná choroba tvrdých tkanív zubov
Morbi textuum dentium durarum alii

K03.0

Nadmerné obrusovanie zubov
Attritio dentium

K03.1

Abrázia zubov
Abrasio dentium

K03.2

Erózia zubov
Erosio dentium

K03.3

Patologická resorpcia zubov
Resorptio dentium pathologica

K03.4

Hypercementóza
Hypercementosis

K03.5

Ankylóza zubov
Ancylosis dentis

K03.6

Usadeniny [povlaky] na zuboch
Sedimenta dentis

K03.7

Farebné zmeny tvrdých zubných tkanív po prerezaní zubov
Discoloratio dentis posteruptiva

K03.8

Iné choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie určené
Morbi textuum dentium durarum alii, specificati

K03.9

Choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie neurčené
Morbus textuum dentium durorum, non specificatus

K04

Choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív
Morbi pulpae et textus periapicalis

K04.0

Zápal zubnej drene
Pulpitis

K04.1

Nekróza zubnej drene
Necrosis pulpae dentis

K04.2

Degenerácia zubnej drene
Degeneratio pulpae dentis

K04.3

Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni
Formatio textus duri in pulpa abnormalis

K04.4

Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
Periodontitis pulpae apicalis acuta

K04.5

Chronická apikálna periodontitída
Periodontitis pulpae apicalis chronica

K04.6

Periapikálny absces s fistulou
Abscessus periapicalis fistulosus

K04.7

Periapikálny absces bez fistuly
Abscessus periapicalis non fistulosus

K04.8

Radikulárna cysta
Cystis dentis radicularis

K04.9

Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív
Morbi pulpae et textus periapicalis alii et non specificati

K05

Zápal ďasien a choroba parodontu
Gingivitis et morbi periodontales

K05.0

Akútny zápal ďasien
Gingivitis acuta

K05.1

Chronický zápal ďasien
Gingivitis chronica

K05.2

Akútna parodontitída
Periodontitis acuta

K05.3

Chronická parodontitída
Periodontitis chronica

K05.4

Parodontóza
Periodontosis

K05.5

Iná choroba parodontu
Morbi periodontales alii

K05.6

Choroba parodontu, bližšie neurčená
Morbi periodontales, non specificati

K06

Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa
Morbi gingivae et processus alveolaris edentati alii

K06.0

Atrofia ďasien
Recessio gingivae

K06.1

Hypertrofia ďasien
Hypertrophia gingivae

K06.2

Poškodenie ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa zapríčinené traumou
Laesio gingivae et processus alveolaris edentati traumatica

K06.8

Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie určená
Morbi gingivae et processus alveoralis edentati alii, specificati

K06.9

Choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie neurčená
Morbus gingivae et processus alveolaris edentati, non specificatus

K07

Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)
Anomaliae dentofaciales [malocclusiones includens]

K07.0

Väčšie anomálie veľkosti čeľustí
Gnathanomaliae majores

K07.1

Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine
Gnathanomaliae et anomaliae basis cranii

K07.2

Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov
Gnathanomaliae arcuum dentalium

K07.3

Anomálie postavenia zubov
Malpositiones dentis

K07.4

Chybný zhryz, bližšie neurčený
Malocclusio dentis, non specificata

K07.5

Dentofaciálne funkčné abnormality
Abnormitas functionis dentofacialis

K07.6

Choroba temporomandibulárneho kĺbu
Disordines articuli temporomandibularis

K07.8

Iné dentofaciálne anomálie
Anomaliae dentofaciales aliae

K07.9

Dentofaciálna anomália, bližšie neurčená
Anomalia dentofacialis, non specificata

K08

Iné choroby zubov a podporných štruktúr
Morbi dentium et textus sustentionalis alii

K08.0

Exfoliácia zubov zapríčinená systémovou chorobou
Exfoliatio dentium in morbis systematicis

K08.1

Strata zubov zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnou chorobou parodontu
Edentatio dentium propter accidentem, extractionem sive morbum periodonti

K08.2

Atrofia bezzubého alveolového hrebeňa
Atrophia processus alveolaris edentati

K08.3

Retinovaný zubný koreň [radix relicta]
Radix relicta

K08.8-

Iné choroby zubov a podporných štruktúr, bližšie určené

K08.81

Patologická zlomenina zuba

K08.88

Iné choroby zubov a podporných štruktúr, bližšie určené

K08.9

Choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie neurčená
Morbus dentium et textus sustentionalis, non specificatus

K09

Cysty v oblasti úst, nezatriedené inde
Cistes regionis oralis, non alibi classificatae

K09.0

Vývinové odontogénne cysty
Cystes odontogenales evolutionales

K09.1

Vývinové neodontogénne cysty úst a ústnej dutiny
Cystes non odontogenes evolutionales

K09.2

Iné čeľustné cysty
Cystes maxillae, aliae

K09.8

Iné cysty v oblasti úst, nezatriedené inde
Cystes regionis oralis aliae, non alibi classificatae

K09.9

Cysta v oblasti úst, bližšie neurčená
Cystis regionis oralis, non specificata

K10

Iné choroby čeľustí
Morbi maxillae et mandibulae alii

K10.0

Vývinové choroby čeľustí
Disordines maxillae et mandibulae evolutionales

K10.1

Centrálny obrovskobunkový granulóm
Granuloma maxillae et mandibulae gigantocellulare centrale

K10.2-

Zápalové choroby čeľustí

K10.20

Absces maxily bez rozšírenia do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina

K10.21

Absces maxily s rozšírením do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina

K10.28

Iný zápal čeľustí, bližšie určený

K10.29

Zápal čeľustí, bližšie neurčený

K10.3

Alveolitída čeľustí
Alveolitis

K10.8

Iná choroba čeľustí, bližšie určená
Morbi maxillae et mandibulae alii, specificati

K10.9

Choroba čeľustí, bližšie neurčená
Morbus maxillae et mandibulae, non specificatus

K11

Choroba slinných žliaz
Morbi glandularum salivarium

K11.0

Atrofia slinných žliaz
Atrophia glandulae salivaris

K11.1

Hypertrofia slinných žliaz
Hypertrophia glandulae salivaris

K11.2

Sialoadenitída
Sialoadenitis

K11.3

Absces slinnej žľazy
Abscessus glandulae salivaris

K11.4

Fistula slinnej žľazy
Fistula glandulae salivaris

K11.5

Sialolitiáza
Sialolithiasis

K11.6

Mukokéla slinnej žľazy
Mucocele glandulae salivaris

K11.7

Poruchy sekrécie slín
Dysfunctio secretionis glandulae salivaris

K11.8

Iné choroby slinnej žľazy
Morbi glandularum salivarium alii

K11.9

Choroba slinnej žľazy, bližšie neurčená
Morbus glandulae salivaris, non specificatus

K12

Zápal sliznice úst a príbuzné choroby
Stomatitis et affinibus laesiones

K12.0

Recidivujúce ústne afty
Aphtae oris recurrentes

K12.1

Iná forma stomatitídy
Stomatitis, formae aliae

K12.2-

Flegmóna a absces úst a ústnej dutiny

K12.20

Flegmóna ústnej spodiny

K12.21

Submandibulárny absces bez rozšírenia do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru

K12.22

Submandibulárny absces s rozšírením do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru

K12.23

Absces líca

K12.28

Iná flegmóna a absces úst

K12.29

Flegmóna a absces úst, bližšie neurčený

K12.3

Zápal sliznice úst (ulcerózny)
Mucositis oris (ulcerosa)

K13

Iná choroba pery a ústnej sliznice
Morbi labii et mucosae oris alii

K13.0

Choroby pery
Morbi labii

K13.1

Hryzenie líca a pery
Morsus buccae et labii oris

K13.2

Leukoplakia a iná choroba ústneho epitelu vrátane jazyka
Leucoplakia et disordines epithelii oris et linguae alii

K13.3

Vlasatá leukoplakia
Leucoplakia pilosa

K13.4

Granulóm a lézie ústnej sliznice podobné granulómu
Granuloma et laesiones mucosae oris granulomatosae

K13.5

Ústna podsliznicová fibróza
Fibrosis submucosae oris

K13.6

Hyperplázia ústnej sliznice zapríčinená dráždením
Hyperplasia mucosae oris irritativa

K13.7

Iná a bližšie neurčená lézia ústnej sliznice
Laesiones mucosae oris aliae et non specificatae

K14

Choroba jazyka
Morbi linguae

K14.0

Glositída
Glossitis

K14.1

Mapovitý jazyk
Lingua geographica

K14.2

Glossitis rhombica mediana
Glossitis rhomboides mediana

K14.3

Hypertrofia jazykových papíl
Hypertrophia papillarum linguae

K14.4

Atrofia jazykových papíl
Atrophia papillarum linguae

K14.5

Lingua plicata
Lingua plicata

K14.6

Glosodýnia
Lingua dolorosa

K14.8

Iná choroba jazyka
Morbi linguae alii

K14.9

Choroba jazyka, bližšie neurčená
Morbus linguae, non specificatus

K20-K31

Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika

K35-K38

Choroby červovitého prívesku

K40-K46

Prietrže [hernie]

K50-K52

Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva

K55-K64

Iné choroby čriev

K65-K67

Choroby pobrušnice

K70-K77

Choroby pečene

K80-K87

Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy

K90-K93

Iné choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.