MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

K00-K14

Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí

K00

Poruchy vývoje a erupce zubů
Disordines evolutionis et eruptionis dentium

K00.0

Anodoncie
Anodontia

K00.1

Přespočetné zuby
Dentes supernumerarii

K00.2

Abnormality velikosti a tvaru zubů
Magnitudo et forma dentium abnormalis

K00.3

Skvrnité zuby
Dentes versicolores

K00.4

Poruchy tvorby zubů
Disordines formationis dentium

K00.5

Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde
Anomaliae structurae dentium congenitae, non alibi classificatae

K00.6

Poruchy erupce zubů
Disordines eruptionis dentium

K00.7

Syndrom prořezávání zubů
Syndroma dentitionis

K00.8

Jiné poruchy vývoje zubů
Disordines evolutionis dentium alii

K00.9

Poruchy vývoje zubů NS
Disordo evolutionis dentium, non specificatus

K01

Zaklíněné a zadržené zuby
Dentes retenti et impacti

K01.0

Zaklíněné zuby
Dentes retenti

K01.1

Zadržené (retinované) zuby
Dentes impacti

K02

Zubní kaz [caries dentis]
Caries dentium

K02.0

Kaz omezený na zubní sklovinu
Caries adamantini dentium

K02.1

Kaz zuboviny (dentinu)
Caries dentini dentium

K02.2

Kaz zubního cementu
Caries caementi dentium

K02.3

Zastavený zubní kaz
Caries dentium inhibita

K02.4

Odontoklázie
Odontoclasia

K02.5

Zubní kaz s obnažením dřeně

K02.8

Jiné zubní kazy
Caries dentium alia

K02.9

Zubní kaz NS
Caries dentium, non specificata

K03

Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
Morbi textuum dentium durarum alii

K03.0

Nadměrné ožvýkání [attritio excessiva] zubů
Attritio dentium

K03.1

Abraze zubů
Abrasio dentium

K03.2

Eroze zubů
Erosio dentium

K03.3

Patologická resorpce zubů
Resorptio dentium pathologica

K03.4

Hypercementóza
Hypercementosis

K03.5

Ankylóza zubů
Ancylosis dentis

K03.6

Depozita (povlaky) na zubech
Sedimenta dentis

K03.7

Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
Discoloratio dentis posteruptiva

K03.8

Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
Morbi textuum dentium durarum alii, specificati

K03.9

Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
Morbus textuum dentium durorum, non specificatus

K04

Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
Morbi pulpae et textus periapicalis

K04.0

Zánět zubní dřeně (pulpitida)
Pulpitis

K04.1

Nekróza zubní dřeně
Necrosis pulpae dentis

K04.2

Degenerace zubní dřeně
Degeneratio pulpae dentis

K04.3

Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
Formatio textus duri in pulpa abnormalis

K04.4

Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
Periodontitis pulpae apicalis acuta

K04.5

Chronická apikální periodontitida
Periodontitis pulpae apicalis chronica

K04.6

Periapikální absces s dutinou
Abscessus periapicalis fistulosus

K04.7

Periapikální absces bez dutiny
Abscessus periapicalis non fistulosus

K04.8

Kořenová cysta [cystis radicularis]
Cystis dentis radicularis

K04.9

Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
Morbi pulpae et textus periapicalis alii et non specificati

K05

Zánět dásně (gingivitida) a periodontální nemoci
Gingivitis et morbi periodontales

K05.0

Akutní zánět dásně [gingivitis acuta]
Gingivitis acuta

K05.1

Chronický zánět dásně [gingivitis chronica]
Gingivitis chronica

K05.2

Akutní periodontitida
Periodontitis acuta

K05.3

Chronická periodontitida
Periodontitis chronica

K05.4

Periodontóza
Periodontosis

K05.5

Jiné periodontální nemoci
Morbi periodontales alii

K05.6

Periodontální nemoc NS
Morbi periodontales, non specificati

K06

Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
Morbi gingivae et processus alveolaris edentati alii

K06.0

Ústup dásně (recese gingivy)
Recessio gingivae

K06.1

Zbytnění dásně
Hypertrophia gingivae

K06.2

Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem
Laesio gingivae et processus alveolaris edentati traumatica

K06.8

Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
Morbi gingivae et processus alveoralis edentati alii, specificati

K06.9

Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
Morbus gingivae et processus alveolaris edentati, non specificatus

K07

Dentofaciální anomálie (včetně vad skusu)
Anomaliae dentofaciales [malocclusiones includens]

K07.0

Větší anomálie rozměrů čelistí
Gnathanomaliae majores

K07.1

Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
Gnathanomaliae et anomaliae basis cranii

K07.2

Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
Gnathanomaliae arcuum dentalium

K07.3

Anomálie polohy zubů
Malpositiones dentis

K07.4

Vadný skus (malokluze) NS
Malocclusio dentis, non specificata

K07.5

Funkční dentofaciální abnormality
Abnormitas functionis dentofacialis

K07.6

Onemocnění temporomandibulárního kloubu
Disordines articuli temporomandibularis

K07.8

Jiné dentofaciální anomálie
Anomaliae dentofaciales aliae

K07.9

Dentofaciální anomálie NS
Anomalia dentofacialis, non specificata

K08

Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
Morbi dentium et textus sustentionalis alii

K08.0

Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
Exfoliatio dentium in morbis systematicis

K08.1

Ztráta zubů způsobená úrazem‚ extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi
Edentatio dentium propter accidentem, extractionem sive morbum periodonti

K08.2

Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
Atrophia processus alveolaris edentati

K08.3

Zadržený zubní kořen
Radix relicta

K08.8

Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
Morbi dentium et textus sustentionalis alii, specificati

K08.9

Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
Morbus dentium et textus sustentionalis, non specificatus

K09

Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
Cistes regionis oralis, non alibi classificatae

K09.0

Vývojové odontogenní cysty
Cystes odontogenales evolutionales

K09.1

Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
Cystes non odontogenes evolutionales

K09.2

Jiné cysty čelistí
Cystes maxillae, aliae

K09.8

Jiné určené cysty krajiny ústní
Cystes regionis oralis aliae, non alibi classificatae

K09.9

Cysta krajiny ústní NS
Cystis regionis oralis, non specificata

K10

Jiné nemoci čelistí
Morbi maxillae et mandibulae alii

K10.0

Vývojové poruchy čelistí
Disordines maxillae et mandibulae evolutionales

K10.1

Centrální granulom z obrovských buněk
Granuloma maxillae et mandibulae gigantocellulare centrale

K10.2

Zánětlivá onemocnění čelistí
Status inflammatorii maxillae et mandibulae

K10.3

Alveolitida čelistí
Alveolitis

K10.8

Jiné určené nemoci čelistí
Morbi maxillae et mandibulae alii, specificati

K10.9

Nemoc čelistí NS
Morbus maxillae et mandibulae, non specificatus

K11

Nemoci slinných žláz
Morbi glandularum salivarium

K11.0

Atrofie slinné žlázy
Atrophia glandulae salivaris

K11.1

Hypertrofie slinné žlázy
Hypertrophia glandulae salivaris

K11.2

Zánět slinné žlázy (sialoadenitida)
Sialoadenitis

K11.3

Absces slinné žlázy
Abscessus glandulae salivaris

K11.4

Píštěl slinné žlázy
Fistula glandulae salivaris

K11.5

Sialolitiáza
Sialolithiasis

K11.6

Mukokéla slinné žlázy
Mucocele glandulae salivaris

K11.7

Poruchy sekrece slin
Dysfunctio secretionis glandulae salivaris

K11.8

Jiné nemoci slinných žláz
Morbi glandularum salivarium alii

K11.9

Nemoc slinné žlázy NS
Morbus glandulae salivaris, non specificatus

K12

Zánět ústní sliznice [stomatitis] a příbuzná onemocnění
Stomatitis et affinibus laesiones

K12.0

Recidivující afty
Aphtae oris recurrentes

K12.1

Jiné formy stomatitidy
Stomatitis, formae aliae

K12.2

Celulitida a absces úst
Phlegmone et abscessus oris

K12.3

Zánět ústní sliznice‚ ulcerativní (orální mukositida)
Mucositis oris (ulcerosa)

K13

Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
Morbi labii et mucosae oris alii

K13.0

Nemoci rtů
Morbi labii

K13.1

Kousání tváří a rtů
Morsus buccae et labii oris

K13.2

Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu‚ včetně jazyka
Leucoplakia et disordines epithelii oris et linguae alii

K13.3

Vlasatá leukoplakie
Leucoplakia pilosa

K13.4

Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
Granuloma et laesiones mucosae oris granulomatosae

K13.5

Ústní podslizniční fibróza
Fibrosis submucosae oris

K13.6

Hyperplázie ústní sliznice z dráždění
Hyperplasia mucosae oris irritativa

K13.7

Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
Laesiones mucosae oris aliae et non specificatae

K14

Nemoci jazyka
Morbi linguae

K14.0

Zánět jazyka (glositida)
Glossitis

K14.1

Mapovitý jazyk
Lingua geographica

K14.2

Glossitis rhombica mediana
Glossitis rhomboides mediana

K14.3

Hypertrofie jazykových papil
Hypertrophia papillarum linguae

K14.4

Atrofie jazykových papil
Atrophia papillarum linguae

K14.5

Lingua plicata
Lingua plicata

K14.6

Glosodynie
Lingua dolorosa

K14.8

Jiné nemoci jazyka
Morbi linguae alii

K14.9

Nemoc jazyka NS
Morbus linguae, non specificatus

K20-K31

Nemoci jícnu‚ žaludku a dvanáctníku

K35-K38

Nemoci červovitého přívěsku (apendixu)

K40-K46

Kýly

K50-K52

Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva (enteritida a kolitida)

K55-K64

Jiné nemoci střev

K65-K67

Nemoci peritonea (pobřišnice)

K70-K77

Nemoci jater

K80-K87

Nemoci žlučníku‚ žlučových cest a slinivky břišní

K90-K93

Jiné nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.