MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

N00-N08

Nemoci glomerulů

N10-N16

Tubulo-intersticiální nemoci ledvin

N17-N19

Selhání ledvin

N20-N23

Urolitiáza

N25-N29

Jiné nemoci ledvin a močovodů

N30-N39

Jiné nemoci močové soustavy

N40-N51

Nemoci mužských pohlavních orgánů

N60-N64

Nemoci prsu

N70-N77

Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů

N80-N98

Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí

N80

Endometrióza
Endometriosis

N80.0

Endometrióza dělohy
Endometriosis uteri

N80.1

Endometrióza vaječníku
Endometriosis ovarii

N80.2

Endometrióza vejcovodu
Endometriosis tubae uterinae

N80.3

Endometrióza pánevní pobřišnice
Endometriosis peritonaei pelvis

N80.4

Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae

N80.5

Endometrióza střeva
Endrometriosis intestini

N80.6

Endometrióza v jizvě kůže
Endometriosis in scarificationibus cutaneis

N80.8

Jiná endometrióza
Endometriosis alia

N80.9

Endometrióza NS
Endometriosis, non specificata

N81

Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů
Prolapsus genitaliorum femininorum

N81.0

Ženská uretrokéla
Urethrocele feminae

N81.1

Cystokéla
Cystocele

N81.2

Neúplný výhřez dělohy a pochvy
Prolapsus uterovaginalis incompletus

N81.3

Úplný výhřez dělohy a pochvy
Prolapsus uterovaginalis completus

N81.4

Výhřez dělohy a pochvy NS
Prolapsus uterovaginalis, non specificatus

N81.5

Poševní enterokéla
Enterocele vaginalis

N81.6

Rektokéla
Rectocele

N81.8

Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
Prolapsus genitaliorum femininorum alius

N81.9

Výhřez ženských pohlavních orgánů NS
Prolapsus genitaliorum femininorum, non specificatus

N82

Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí
Fistulae genitaliorum femininorum

N82.0

Píštěl vezikovaginální
Fistula vesicovaginalis

N82.1

Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
Fistulae tractus urinogenitalis aliae

N82.2

Píštěl z pochvy do tenkého střeva
Fistula intestinovaginalis

N82.3

Píštěl z pochvy do tlustého střeva
Fistula colovaginalis

N82.4

Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
Fistulae intestinogenitales feminae aliae

N82.5

Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
Fistula cutaneogenitales

N82.8

Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
Fistulae genitaliorum femininorum aliae

N82.9

Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS
Fistula genitaliorum femininorum, non specificata

N83

Nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
Disordines ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii

N83.0

Folikulární cysta vaječníku
Cystis ovarii follicularis

N83.1

Cysta žlutého tělíska
Cystis corporis lutei ovarii

N83.2

Jiné a neurčené cysty vaječníku
Cystes ovarii aliae et non specificatae

N83.3

Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
Atrophia ovarii et salpingitis acquisita

N83.4

Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
Prolapsus et hernia ovarii et tubae uterinae

N83.5

Torze vaječníku‚ stopky vaječníku a vejcovodu
Torsio ovarii, pedunculi ovarii et tubae uterinae

N83.6

Hematosalpinx
Haematosalpinx

N83.7

Hematom širokého vazu
Haematoma ligamenti lati

N83.8

Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
Disordines ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii, alii

N83.9

Nezánětlivé onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu NS
Disordo ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorius, non specificatus

N84

Polyp ženského pohlavního ústrojí
Polypus genitaliorum femininorum

N84.0

Polyp těla děložního
Polypus corporis uteri

N84.1

Polyp hrdla děložního
Polypus cervicis uteri

N84.2

Polyp pochvy
Polypus vaginae

N84.3

Polyp vulvy
Polypus vulvae

N84.8

Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
Polypus genitaliorum femininorum, partium aliarum

N84.9

Polyp ženského pohlavního ústrojí NS
Polypus genitaliorum femininorum, non specificatus

N85

Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou hrdla děložního
Disordines non inflammatorii uteri alii sine cervice

N85.0

Dysfunkční hyperplastické endometrium
Hyperplasia glandularis endometrii

N85.1

Adenomatózní hyperplázie endometria
Hyperplasia endometrii adenomatosa

N85.2

Hypertrofie dělohy
Hypertrophia uteri

N85.3

Subinvoluce dělohy
Subinvolutio uteri

N85.4

Odchylná poloha dělohy
Malpositio uteri

N85.5

Inverze dělohy
Inversio uteri

N85.6

Nitroděložní srůsty
Synechiae intrauterinae

N85.7

Hematometra
Haematometra

N85.8

Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
Disordines non inflammatorii uteri alii specificati

N85.9

Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
Disordo non inflammatorius uteri alius non specificatus

N86

Eroze a ektropium hrdla děložního
Erosio et ectropio cervicis uteri

N87

Dysplázie hrdla děložního
Dysplasia cervicis uteri

N87.0

Mírná cervikální dysplázie
Dysplasia cervicis uteri levis

N87.1

Střední cervikální dysplázie
Dysplasia cervicis uteri moderata

N87.2

Těžká cervikální dysplázie nezařazená jinde
Dysplasia cervicis uteri gravis, non alibi classificata

N87.9

Dysplázie hrdla děložního NS
Dysplasia cervicis uteri, non specificata

N88

Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Disordines cervicis uteri non inflammatorii, alii

N88.0

Leukoplakie hrdla děložního
Leucoplakia cervicis uteri

N88.1

Stará lacerace hrdla děložního
Laceratio cervicis uteri obsoleta

N88.2

Striktura nebo stenóza hrdla děložního
Strictura et stenosis cervicis uteri

N88.3

Inkompetence hrdla děložního
Insufficientia isthmi cervicis uteri

N88.4

Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
Elongatio cervicis uteri hipertrophica

N88.8

Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Disordines cervicis uteri non inflammatorii alii, specificati

N88.9

Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
Disordo cervicis uteri non inflammatorius, non specificatus

N89

Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy
Disordines vaginae non inflammatorii alii

N89.0

Mírná vaginální dysplázie
Dysplasia vaginae levis

N89.1

Střední vaginální dysplázie
Dysplasia vaginae moderata

N89.2

Těžká vaginální dysplázie nezařazená jinde
Dysplasia vaginae gravis, non alibi classificata

N89.3

Dysplázie pochvy NS
Dysplasia vaginae, non specificata

N89.4

Leukoplakie pochvy
Leucoplakia vaginae

N89.5

Striktura a atrezie pochvy
Strictura et atresia vaginae

N89.6

Těsný hymenální prstenec
Hymen rigidum

N89.7

Hematokolpos
Haematocolpos

N89.8

Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
Disordines vaginae non inflammatorii alii, specificati

N89.9

Nezánětlivé onemocnění pochvy NS
Disordo vaginae non inflammatorius, non specificatus

N90

Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze – perinea
Disordines vulvae et perinaei non inflammatorii, alii

N90.0

Mírná vulvární dysplázie
Dysplasia vulvae levis

N90.1

Střední vulvární dysplázie nezařazená jinde
Dysplasia vulvae moderata

N90.2

Těžká vulvární dysplázie nezařazená jinde
Dysplasia vulvae gravis, non alibi classificata

N90.3

Dysplázie vulvy NS
Dysplasia vulvae, non specificata

N90.4

Leukoplakie vulvy
Leukoplakia vulvae

N90.5

Atrofie vulvy
Atrophia vulvae

N90.6

Hypertrofie vulvy
Hypertrophia vulvae

N90.7

Vulvární cysta
Cystis vulvae

N90.8

Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
Disordines vulvae et perinaei non inflammatorii alii, specificati

N90.9

Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze NS
Disordo vulvae et perinaei non inflammatorius, non specificatus

N91

Chybějící‚ slabá a málo častá menstruace
Amenorrhoea et oligomenorrhoea

N91.0

Primární amenorea
Amenorrhoea primaria

N91.1

Sekundární amenorea
Amenorrhoea secundaria

N91.2

Amenorea NS
Amenorrhoea, non specificata

N91.3

Primární oligomenorea
Oligomenorrhoea primaria

N91.4

Sekundární oligomenorea
Oligomenorrhoea secundaria

N91.5

Oligomenorea NS
Oligomenorrhoea, non specificata

N92

Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace
Menorrhagia, polymenorrhoea et metrorrhagia

N92.0

Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
Menorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo regulari

N92.1

Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
Metrorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo iregulari

N92.2

Nadměrná menstruace v pubertě
Menorrhagia juvenilis

N92.3

Ovulační krvácení
Haemorrhagia ex utero in ovulatione

N92.4

Nadměrné krvácení v období před menopauzou
Menorrhagia sive metrrorhagia climacterica

N92.5

Jiná určená nepravidelná menstruace
Menstruatio irregularis alia

N92.6

Nepravidelná menstruace NS
Menstruatio irregularis, non specificata

N93

Jiné abnormální děložní a poševní krvácení
Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia

N93.0

Postkoitální krvácení‚ kontaktní krvácení
Haemorrhagia post coitum et post contactum

N93.8

Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
Haemorrhagia ex utero et vagina abnormalis alia, specificata

N93.9

Abnormální děložní a vaginální krvácení NS
Haemorrhagia ex utero et vagina abnormalis non specificata

N94

Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačnímcyklem
Dolor et status alii cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.0

Ovulační bolesti
Dysmenorrhoea intermenstrualis

N94.1

Dyspareunie
Dyspareunia

N94.2

Vaginismus
Vaginismus

N94.3

Syndrom premenstruální tenze
Syndroma tensionis praemenstrualis

N94.4

Primární dysmenorea
Dysmenorrhoea primaria

N94.5

Sekundární dysmenorea
Dysmenorrhoea secundaria

N94.6

Dysmenorea NS
Dysmenorrhoea, non specificata

N94.8

Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
Status alii cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.9

Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
Status non specificatus cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N95

Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
Disordines menopausales et disordines alii perimenopausales

N95.0

Postmenopauzální krvácení
Metrorrhagia post menopausim

N95.1

Menopauzální a klimakterické stavy u žen
Status menopausales et climacterici feminae

N95.2

Postmenopauzální atrofická vaginitida
Vaginitis postmenopausalis atrophica

N95.3

Stavy spojené s umělou menopauzou
Status cum menopausi artificiali coniuncti

N95.8

Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
Disordines menopausales et perimenopausales speccificati alii

N95.9

Menopauzální a perimenopauzální porucha NS
Disordo menopausalis et perimenopausalis, non specificatus

N96

Habituální potrácení
Abortus habitualis

N97

Ženská neplodnost
Sterilitas feminae

N97.0

Ženská neplodnost spojená s anovulací
Sterilitas feminae propter anovulationem

N97.1

Ženská neplodnost tubárního původu
Sterilitas feminae propter tubam uterinam

N97.2

Ženská neplodnost děložního původu
Sterilitas feminae propter uterum

N97.3

Ženská neplodnost cervikálního původu
Sterlitas feminae propter cervicem vaginalem

N97.4

Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
Sterilitas feminae cum factoribus masculinis coniuncta

N97.8

Ženská neplodnost jiného původu
Sterilitas feminae e causa alia

N97.9

Ženská neplodnost NS
Sterilitas feminae, non specificata

N98

Komplikace spojené s umělým oplodněním
Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae

N98.0

Infekce spojená s umělým oplodněním
Infectio per inseminationem artificialem

N98.1

Hyperstimulace vaječníků
Hyperstimulatio ovarii

N98.2

Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro
Complicationes in attemptu introductionis ovi fertilisati post fertilisationem in vitro

N98.3

Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
Complicationes in attemptu introductionis embryonis in cavitatem uteri

N98.8

Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae aliae

N98.9

Komplikace spojená s umělým oplodněním NS
Complicatio cum fertilisatione artificiali coniuncta non specificata

N99

Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.